Monday, June 15, 2015

စိန္ေခၚ ေစ်းဆစ္ၾကမွာလား(တူေမာင္ညိဳ)

0 comments

စိန္ေခၚ ေစ်းဆစ္ၾကမွာလား(တူေမာင္ညိဳ)
၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၄ ရက္ 

လႊတ္ေတာ္ဘက္မွ “၂ဝဝ၈ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း”(၂)ခု ခ်ျပလာခဲ့သည္။ (ကာလံု)ထဲမွာ ဒီကိစၥ ၿပီးျပတ္ သြားတဲ့ပံုေပၚသည္။
           
ဇြန္လ ၁၁ ရက္ေန႔သတင္းစာမ်ားတြင္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ပထမဥပေဒၾကမ္း၌ ပုဒ္မ ၄၃၆(က)ျဖင့္သာ ျပင္ဆင္ႏုိင္မည့္ ပုဒ္မ(၄)ပါဝင္သည္။ ထုိပုဒ္မမ်ားမွာ
-        ပုဒ္မ ၅၉ (ဃ) ႏွင့္ (စ)
-        ပုဒ္မ  ၆ဝ (ဂ) 
-       ပုဒ္မ၄၁၈ (ခ)
-       ပုဒ္မ ၄၃၆(က)ႏွင့္ (ခ) တုိ႔ျဖစ္သည္။

ဇြန္လ ၁၂ ရက္ေန႔ သတင္းစာမ်ားတြင္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ဒုတိယဥပေဒၾကမ္း၌  ပုဒ္မ ၄၃၆(ခ) ျဖင့္သာျပင္ဆင္ႏုိင္မည့္ ပုဒ္မ(၂၄)ခုႏွင့္  ေနာက္ဆက္တြဲ ဇယား(၂) ႏွင့္ ဇယား(၅) တု႔ိတြင္ျဖည့္စြက္မည့္အခ်က္မ်ား ပါဝင္သည္။
ယင္းသုိ႔ “ေလ့လာသိရွိအႀကံျပဳႏုိင္ရန္” ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ္လည္း ထုိဥပေဒၾကမ္းမ်ားကို ဘယ္ေတာ့/ဘယ္လိုျပင္ဆင္မွာလည္းဆုိသည့္ အခ်ိန္သတ္မွတ္ခ်က္ မပါရွိေခ်။

ထုိမူၾကမ္း ၂ ခုစလံုးကို ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမတုိင္မီျပင္ဆင္မည္ေလာ/ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပၿပီးေနာက္မွ ျပင္ဆင္မည္ေလာ။

လႊတ္ေတာ္ထဲ၌ အဆုိပါ မူၾကမ္းမ်ားျပင္ဆင္ေရး၊ အတည္ျပဳေရးႏွင့္အခ်ိန္ကာလသတ္မွတ္ေရးတုိ႔သည္ “အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္”တို႔ လက္ထဲမွာရွိသည္။

ယခုကဲ့သုိ႔ မူၾကမ္း ၂ ခု ခြဲ၍ ခ်ျပျခင္းကုိယ္၌က ေသြးရိုးသားရိုးမဟုတ္ ပရိယာယ္ဆင္ကြက္တစ္ခု ေထာင္ေခ်ာက္တစ္ခုဟုျမင္ေနသည္။ ပထမမူၾကမ္းသာ ဦးစားေပးၾကမည္ဟုဆိုလွ်င္ လူပုဂၢိဳလ္အေရး၊ ပါတီအေရးေရွ႔တန္းတင္သည္ တိုင္းရင္းသားအေရးဥပကၡာျပဳသည္ဟု စကားတင္းဆုိၾကေပလိမ့္မည္။ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ေျပာထားသည့္ “ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ဆနၵခံယူပြဲ” တၿပိဳင္နက္က်င္းပရန္ “အခက္အခဲရွိတယ္”ဆုိသည့္စကားကိုလည္း ထည့္တြက္ထားၾကရမည္။ တကယ္ေတာ့ ဒုတိယမူၾကမ္းထဲ၌ သူတုိ႔လုိခ်င္တာေတြႏွင့္ “တုိင္းရင္းသား”ကို ျမွဴဆြယ္ လဘ္ထုိးစရာအခ်က္တခ်ိဳ႔ကို တမင္အက်ယ္ခဲ်႔ထိုးထည့္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ဇယား(၂) နဲ႔ ဇယား(၅) ထဲ အခ်က္တခ်ိဳ႔တုိးေပးရံုျဖင့္ “ဒီမုိကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု”ျဖစ္မလာႏုိင္သည္ကို ဦးေႏွာက္ပံုမွန္ရွိသူတုိင္းသိပါသည္။

သုိ႔ပါ၍ လူမ်ားစုစိတ္ဝင္စားမႈအရွိဆံုး ပုဒ္မ ၂ ခု ျဖစ္ေသာ  “ပုဒ္မ ၅၉(စ) ႏွင့္ ပုဒ္မ ၄၃၆ ”ကုိ ပဲေရြးခ်ယ္ၾကည့္ရႈၾကပါစုိ႔။

ထုိပုဒ္မ ၂ ခုသည္ ပုဒ္မ ၄၃၆(က)အရ ျပင္ဆင္ရမည့္အခ်က္ျဖစ္သည္ကို သတိျပဳရပါမည္။ ဆုိလိုသည္မွာ လက္ရွိတည္ဆဲ ပုဒ္မ ၄၃၆(က)အရ ဆံုးျဖတ္ရမည့္အခ်က္ျဖစ္သည္။ (၇၅%+၁) + ျပည္လံုးကၽြတ္ဆႏၵခံယူပြဲ”ဆုိသည့္အခ်က္ျဖစ္သည္။

ပုဒ္မ ၅၉ (စ)

ပုဒ္မ ၅၉(စ)၌ “ထို တရားဝင္သားသမီးတစ္ဦးဦး၏ ဇနီးသုိ႔မဟုတ္ခင္ပြန္းေသာ္လည္းေကာင္း”ဆိုသည့္ စကားရပ္ကိုပဲ ျဖဳတ္ပယ္လိုက္ျခင္းမွ်သာျဖစ္သျဖင့္ က်န္စကားရပ္မ်ားအရ လြတ္လြတ္ကင္းကင္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္းရွိသြားၿပီဟု ဘယ္လိုမွ တိတိက်က်ေျပာ လုိ႔ မရေသးသည့္အေနအထားျဖစ္သည္။ ညစ္ကပ္ ယုတ္မာခ်င္သူမ်ားအတြက္ ညစ္ႏုိင္၊ ကပ္ႏုိင္သည့္စကာလံုးေတြစကားရပ္ေတြ က်န္ရွိ ေနေသးသည္။

ပုဒ္မ ၄၃၆

ပထမအခ်က္က ဘယ္ေတာ့ျပင္မလဲဆုိသည့္အခ်ိန္ႏွင့္ပတ္သက္သည္။
ထို ပုဒ္မ ၄၃၆  ျပင္ဆင္ေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ကာခ်ဳပ္က The Mainichi သတင္းဌာနႏွင့္အင္တာဗ်ဴးရာတြင္ “ဒီအခ်ိန္ကေတာ့ ျပင္ဖို႔ မသင့္ေသးတဲ့အခ်ိန္တစ္ခုလို႔ ေျပာရပါလိမ့္မယ္” ခပ္တင္းတင္း၊ ခပ္ေျပာင္ေျပာင္ပင္ေျပာသည္။ အခ်ိန္ႏွင့္အဆံုးအျဖတ္သည္ ဒုိ႔လက္ထဲတြင္ရွိသည္ဟု ေျပာတာပဲျဖစ္သည္။ စစ္တပ္၏ စစ္သားအမတ္ ၂၅% ကို လံုးဝအထိမခံဟု ေျပာလုိက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ဒုတိယအခ်က္က ထုိဥပေဒၾကမ္းထဲ၌ပါသည့္“ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးသုိ႔တက္ေရာက္ခြင့္ရွိေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္အားလံုး၏ ခုနစ္ဆယ္ရာခုိင္ႏႈန္းေအာက္ မေလ်ာ့ေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ျပင္ဆင္ရန္သေဘာတူ လက္ခံၿပီးေနာက္ ျပည္လံုးကၽြတ္ဆႏၵခံယူပဲြက်င္းပ၍ ဆႏၵမဲေပးသူအားလံုး၏ထက္ဝက္ေက်ာ္ဆႏၵမဲျဖင့္သာျပင္ဆင္ရမည္”ဆိုသည့္အခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။
           
“ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အားလံုး၏ ခုနစ္ဆယ္ရာခုိင္နႈန္း + ျပည္လံုးကၽြတ္ဆႏၵခံယူပြဲဆႏၵမဲေပးသူအားလံုး၏ ထက္ဝက္ေက်ာ္ဆႏၵမဲ”ဆုိသည့္အခ်က္ကို ဒီခ်ဳပ္ပါတီအပါအဝင္ အတိုက္အခံမ်ားက မည္သုိ႔ သေဘာထားတုန္႔ျပန္ၾကမည္နည္း။ ဥပေဒ
မူၾကမ္းကလည္း စစ္တပ္၏ စစ္သားအမတ္  ၂၅% ကို ေယာင္၍မွ်ပင္ တို႔ထိမထားသည္ကို ေတြ႔ရေပလိမ့္မည္။
           
၂ဝဝ၈ အေျခခံဥပေဒ၌ ဒီမိုကေရစီစံခ်ိန္စံညြန္း မကိုက္ဆံုးေသာအခ်က္မ်ားအနက္ ဤအခ်က္မွာ အဓိကႏွင့္ထင္သာျမင္သာ အရွိဆံုးအခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။ “ ႏုိင္ငံေတာ္၏အခ်ဳပ္အျခာအာဏာသည္ ႏုိင္ငံသားမ်ားထံမွဆင္းသက္သည္”ဆိုေသာ သေဘာတရားကို ေလွာင္ေျပာင္ ပ်က္ရယ္ျပဳေနသည့္အခ်က္လည္းျဖစ္သည္။ မိမိကုိယ္မိမိ ဒီ္မုိကေရစီသမားစစ္စစ္ေတြပါ၊ ဒီမုိကရက္အစစ္အမွန္ေတြပါဟု ဆုိေနသူမ်ားကို စိန္ေခၚေနသည့္အခ်က္လည္းျဖစ္ပါသည္။ စစ္အုပ္စုက ျပဳသမွ်ႏုေနရတဲ့ “ဒီမုိကေရစီသမားစစ္စစ္၊ လစ္ဘရယ္သမားစစ္စစ္”ေတြေတာ့ မလိုခ်င္ပါ။

သုိ႔ပါ၍ ခ်ျပလာသည့္ ဥပေဒၾကမ္းကိုေလ့လာၾကည့္လွ်င္ အေျခအေနအခ်ိန္အခါအရလည္းေကာင္း၊ အခ်က္အလက္အရလည္းေကာင္း၊ အတုိက္အခံမ်ားကိုင္စြဲထားသည့္ ဒီမုိကေရစီစံခ်ိန္စံညြန္းမ်ားအရလည္းေကာင္း စိန္ေခၚသင့္၊ စိန္ေခၚထုိက္သည့္အေျခအေန၊ ေစ်းဆစ္ရမည့္ အေနအထားျဖစ္ပါသည္။

တစ္ဦးေကာင္းတစ္ေယာက္ေကာင္းမူျဖင့္ စိန္ေခၚေစ်းဆစ္၍ေတာ့ ရမည္မထင္ပါ။ မဟာမိတ္မ်ား၊ ျပည္သူမ်ားႏွင့္တေသြးတည္း တသားတည္းစည္းလံုးညီညြတ္ၿပီး  စိန္ေခၚေစ်းဆစ္ႏုိင္မွျဖစ္ႏုိင္မည္။
           

ညြန္း
၁၁-၆-၂ဝ၁၅ ၊ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ
၁၂-၆-၂ဝ၁၅ ၊ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ
၁၂-၆-၂ဝ၁၅ ၊ ျမဝတီသတင္းစာ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္ႏွင့္ The Mainichi သတင္းဌာနအင္တာဗ်ဴး
၁၃-၆-၂ဝ၁၅ ၊ ျမဝတီသတင္းစာ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္ႏွင့္ The Mainichi သတင္းဌာနအင္တာဗ်ဴး


0 comments:

Post a Comment