Tuesday, May 19, 2015

ေကာ္မရွင္၏ “အခက္အခဲ”အေပၚ အတုိက္အခံက သေဘာထားႀကီးရမွာလား

0 comments
ေကာ္မရွင္၏ “အခက္အခဲ”အေပၚ အတုိက္အခံက သေဘာထားႀကီးရမွာလား
(တူေမာင္ညိဳ )
(၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၁၆ ရက္)
“ခက္”ခ်င္တာေတြကုိ “ခက္ခဲ”ၾကေတာ့မည္။
ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠ႒က ျပည္လံုးကၽြတ္ဆႏၵခံယူပြဲျပဳလုပ္ရန္“အခက္အခဲ” ရွိေၾကာင္း ခပ္ေျပာင္ေျပာင္ပင္ ထုတ္ေျပာလာသည္။ အဓိကအေၾကာင္းျပခ်က္က “ဆႏၵခံယူပြဲဥပေဒမထြက္ေသး/ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ဆႏၵခံယူပြဲ တၿပိဳင္ထဲလုပ္ရန္ အခက္အခဲရွိသည္” ဟူ၍ျဖစ္သည္။
၂၀၁၄ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ မက်င္းပျဖစ္သည့္ကိစၥမွာတုန္းက အတုိက္အခံပါတီအခ်ိဳ႕ကိုေခၚ၍ သူခိုးေသေဖာ္ညွိဖူးသည္။ ထုိစဥ္က ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပမည္ဟု လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ ေလႀကီးမိုးႀကီးေျပာခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲနီးကပ္ေနၿပီ၊ ဘ႑ာေငြအခက္အခဲ ဘာညာစသျဖင့္ အေၾကာင္းျပခဲ့သည္မဟုတ္သေလာ။
ဒီလို အခက္အခဲေတြရွိသည္ကို ထိုစဥ္က ႀကိဳတင္မသိခဲ့သေလာ အခုမွ ဘာေၾကာင့္ အခ်ိန္ကပ္၍အေၾကာင္းျပကာ မက်င္းပနိုင္ေၾကာင္းေၾကညာခဲ့သလဲ စသျဖင့္ ေမးခြန္းေတြေမးခဲ့ၾကသည္။ အတိုက္အခံပါတီဘက္ကေတာ့ ေကာ္မရွင္က သူတုိ႔ကို ႀကိဳတင္ေခၚယူညွိႏိႈင္းထားသျဖင့္ ဘာသံမွ်မထြက္ခဲ့။ ယခုေတာ့ အတုိက္အခံပါတီမ်ားကို ႀကိဳတင္ညွိႏိႈင္းမႈ၊ အသိေပးမႈမရွိဘဲ ေကာ္မရွင္၏“အခက္အခဲ”ကိုလႊတ္ေတာ္ရံုးသုိ႔ တင္ျပလုိက္ၿပီ။ ၾကည့္ရသည္မွာ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒အဖို႔ ဤ“အခက္အခဲ” အတိုက္အခံႏွင့္ ႀကိဳတင္ညွိႏိႈင္းစရာမလိုသည့္ “အခက္အခဲ” ျဖစ္ပံုရသည္။
သေဘာထားႀကီးေသာအတိုက္အခံပါတီဘက္က ဒီကိစၥကို လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ေမးျမန္းလိမ့္မည္ဟု ယူဆရသည္။
ေကာ္မရွင္၏ “အခက္အခဲ”ဆုိသည္ကို ၾကည့္ၾကပါစုိ႔။
ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ပါးစပ္က ထုတ္ေျပာတဲ့ အခက္အခဲ ၂ ခုရွိသည္။
၁။ ဆႏၵခံယူပြဲဥပေဒမထြက္ေသး
၂။ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ဆႏၵခံယူပြဲ တၿပိဳင္ထဲလုပ္၍မျဖစ္
ပထမအခ်က္မွာ လႊတ္ေတာ္ဘက္ကုိ လႊဲခ်လုိက္တာျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္က ဒီဥပေဒကိုျပ႒ာန္းေပးလွ်င္လုပ္မည္ေလာ။ သုိ႔ပါ၍ ဤအခ်က္သည္ လႊတ္ေတာ္နာယကႀကီး၏တာဝန္ျဖစ္သြားသည္။ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ”ကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္ဥပေဒ အျမန္ဆံုးတင္ရန္တုိက္တြန္းေနေသာ နာယကႀကီးသည္ “ဆႏၵခံယူပြဲဥပေဒ”အျမန္ဆံုးထြက္လာေစရန္ တုိက္တြန္းမည္ေလာ။
လႊတ္ေတာ္နာယကႀကီးအဖုိ႔ မဂၤလာယူမည္ဆုိလွ်င္ အဘက္ဘက္က မဂၤလာယူႏုိင္မည့္/မဲဆြယ္ႏုိင္မည့္ ဂြင္ေကာင္းတစ္ခုလည္းျဖစ္ေနပါသည္။
ဒုတိယအခ်က္သည္ အေၾကာင္းျပခ်က္၏ အဓိကအခ်က္ျဖစ္မည္ဟု ယူဆပါသည္။ ဆိုလုိသည္မွာ “ေရြးေကာက္ပြဲ”နွင့္ “ဆႏၵခံယူပြဲ”နွစ္ခု အနက္ တစ္ခုပဲ လုပ္ႏုိင္မည္ဆုိသည့္အခ်က္ျဖစ္သည္။ ဒီလို “အခက္အခဲ”ကို ထုတ္ေျပာလိုက္ေတာ့မွ ေရြးေကာက္ပြဲေန႔ရက္အတိအက် ဘာေၾကာင့္ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္းမရွိသလဲ ဆုိသည့္အခ်က္ကို သေဘာေပါက္ရေတာ့သည္။ သူတုိ႔သည္ ဒီယုန္ျမင္၍ ဒီၿခံဳကို တမင္တကာထြင္ထားျခင္းျဖစ္ေပေတာ့သည္။
ေနာက္ထပ္စဥ္းစားရမည့္ကိစၥမွာ ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရးကိစၥျဖစ္သည္။ ပုဒ္မ ၄၃၆ တြင္ ပုဒ္မခြဲ (က)နွင့္(ခ) ဟူ၍ အပုိင္းနွစ္ပုိင္းရွိသည္။ ထုိအပိုင္းနွစ္ပုိင္းတြင္ ပုဒ္မ(ခ)ကိုပဲ ျပင္မည္ဆိုလွ်င္ ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲလုပ္စရာမလို၊ “ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အားလံုး၏ ၇၅ ရာႏႈန္းေက်ာ္ကေထာက္ခံလွ်င္”ကိစၥျပတ္ႏုိင္သည္။ ဤအတြက္လည္း ကာခ်ဳပ္နွင့္ႀကိဳတင္ လက္ဝါးရုိက္ထားၿပီးျဖစ္ပံုရသည္။
သု႔ိပါ၍ ျပင္ခ်င္းျပင္လွ်င္ ဆႏၵခံယူပြဲက်င္းပရန္မလိုသည့္ ပုဒ္မ ၄၃၆(ခ) ကိုပဲျပင္ၾကမည္။ က်င္းပမည္ဟုအႀကိမ္ႀကိမ္ေျပာထားသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲေတာ့ ျဖစ္ေအာင္လုပ္မည္ ဆုိသည့္အခ်ိဳးကို ခ်ိဳးႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒၏ သေဘာထားကလည္း “ေရြးေကာက္ပြဲ”နွင့္ “ဆႏၵခံယူပြဲ”နွစ္ခုအနက္ ေရြးေကာက္ပြဲတခုထဲသာ က်င္းပမည္။
ဤအကြက္ ဤအခ်ိဳးကိုခ်ိဳးႏုိင္လွ်င္ “၂၀၁၅ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပေပးမည္”ဆုိသည့္ ကတိလည္းမပ်က္၊ ပုဒ္မ ၄၃၆(ခ)ထဲမွ အခ်ိဳ႕ေသာျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ျပင္ဆင္ေပးလုိက္ျခင္းျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာနွင့္ ျပည္တြင္းကိုလွည့္စားႏုိင္မည္။ ယုတၱိရွိေသာ အခက္အခဲလည္းျဖစ္၊ အတုိက္အခံပါတီကေတာင္းဆုိေနေသာ အေျခခံ ဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကိုလည္း ပ်ားရည္နဲ႔ဝမ္းခ်ကာ အခ်ိန္ေရႊ႕ဆုိင္းထားလိုက္နိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ျဖင္ ဤေျခလွမ္းကို အကြက္က်က် ခ်ခင္းျပလုိက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ယူဆပါသည္။
၂၀၁၅ အတြင္း လူထုဆႏၵခံယူပြဲက်င္းပရန္မလိုေတာ့ဟူေသာအခ်က္ကို ပုိင္ႏုိင္ၿပီဆိုလွ်င္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပမည့္ေန႔ရက္ကို တရားဝင္ေၾကညာမွာျဖစ္သည္။ သုိ႔ပါ၍ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ထုိးေပးလိုက္ေသာ စင္သည္ (ဗိုလ္)ဦးသိန္းစိ္န္၊ (ဗိုလ္)ဦးေရႊမန္း၊ ကာခ်ဳပ္ဗိုလ္မင္းေအာင္လိႈင္တုိ႔ ၿမိဳင္ၿမိဳင္ဆုိင္ဆုိင္ကႏုိင္မည္ အကြက္ေကာင္းျဖစ္သည္။ တကယ္ေတာ့ ဤအကြက္မ်ားကို သူတုိ႔ ႀကိဳတင္စည္းဝါး ရုိက္ထားၾကၿပီးသားျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ အခုမွ ေကာက္ခါငင္ခါေပၚလာသည့္အကြက္မ်ား မဟုတ္ပါ။ တာဝန္ခြဲထားၿပီး က်ရာေနရာကေန ပီပီျပင္ျပင္ အသံုးေတာ္ခံေနၾကျခင္းသာျဖစ္သည္။
ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠ႒၏ “အခက္အခဲ”ကို လႊတ္ေတာ္နာယကႀကီး စာနာေထာက္ထားၿပီး သူ႔အပိုင္စား လႊတ္ေတာ္စားက်က္ႀကီးထဲမွာ က်ေအာင္ ခ်မည္သာျဖစ္သည္။ သူ႔တာဝန္သူေက်ပြန္ရမည္မဟုတ္ပါလား။ လႊတ္ေတာ္ထဲကအမတ္အမ်ားစုမွာ လႊတ္ေတာ္နာယကႀကီးက “ကၽြဲ”ဟုဆုိလွ်င္ မည္သူမွ် “ဤ”လုိ႔ ဖတ္ဝ့ံမည့္သူမရွိပါ။ သူရဦးေအာင္ကို ဆုိသူကလည္း လူစြမ္းေကာင္းလုပ္၍ နာယကႀကီး၏“ကၽြဲ”ကို “ဤ”လုိ႔ ဖတ္ဝ့ံမည္ပါမည္ေလာ။
တကယ္ေတာ့ သူရဦးေအာင္ကိုသည္ ကေလးကစရာ“ေပတုိး”ကဲ့သုိ႔ တုတ္ေခ်ာင္းေလး ၂ ေခ်ာင္းေပၚမွာ “ေရွ႕ဂၽြမ္း ေနာက္ဂၽြမ္းေတြထုိးျပေနျခင္း”သာျဖစ္ပါသည္။ တကယ္ေတာ့ သူရဦးေအာင္ကိုသည္ “အာဏာႏွင့္ဥစၥာဓန”ဆုိသည့္ စစ္အုပ္အပုိင္စီးထားေသာ တုတ္ေခ်ာင္း ႏွစ္ေခ်ာင္းေပၚမွာ ေရွ႕ဂၽြမ္းေနာက္ဂၽြမ္းေတြ ထုိးျပေနျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိတုတ္ေခ်ာင္းကိုင္ထားသူ၏ အနိမ့္အျမင့္ကစားမႈအေပၚမွာ ဂၽြမ္းထိုးျပေနႏုိင္ျခင္းျဖစ္သည္ဟူေသာအခ်က္ကို သေဘာေပါက္ၾကဖုိ႔လုိပါသည္။ ထိုအခ်က္ကိုမျမင္သမွ် သေဘာမေပါက္ေသးသမွ် “ဂၽြမ္းထုိးေနသာေပတိုး၏ စတန္႔ျပမႈ”မ်ားကို အဟုတ္ႀကီး ထင္ေနၾကလိမ့္မည္သာျဖစ္ပါသည္။
တကယ္ေတာ့ သူတုိ႔သည္ စစ္အုပ္စုကဖန္တီးထားသည့္ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” ဟူသည့္စင္ျမင့္ေပၚက “ဇာတ္ရုပ္မ်ား” သာျဖစ္ပါသည္။ ဘယ္သူကဘယ္စကားကို ဘယ္လိုစကားလံုးနဲ႔ေျပာ၊ ဘယ္လိုအဆို ဘယ္သူက ဘယ္အခ်ိန္မွာတင္ၿပီး ဘယ္လိုေထာက္ခံရမည္ဆုိသည္ကို သူတုိ႔အတြင္းမွာႀကိဳတင္ညြန္ၾကား၊ အမိန္႔ေပး၊ ဇာတ္တုိက္ထားၿပီးသားျဖစ္ပါသည္။ ခြင့္မဲ့ပ်က္ကြက္သည္ကိုပင္ အေရးယူမည္ဟု ေမာင္းတင္ထားၿပီမဟုတ္ပါလား။
စစ္သားအမတ္မ်ားဘက္ကိုၾကည့္မည္ဆုိလွ်င္လည္း ပုဒ္မ ၄၃၆ (က)ကို မထိနဲ႔မျပင္နဲ႔လို႔ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ေျဗာင္ေျပာထားခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္သည္။
ေနာက္ဆံုးတစ္ခ်က္အျဖစ္ ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကေသာ “၆ ပြင့္ဆုိင္”ဘက္ကိုၾကည့္ၾကပါအံုးစုိ႔။
ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒တင္ျပလုိက္ေသာ “အခက္အခဲ”သည္ ၆ ပြင့္ဆုိင္၌ ေဆြးေႏြးစရာ ေခါင္းစဥ္တစ္ခုျဖစ္လာၿပီ။ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပမည္ေလာ/ဆႏၵခံယူပြဲျပဳလုပ္မည္ေလာ။ သမၼတ(ဗိုလ္)ဦးသိန္းစိန္၏ “၆ပြင့္ဆိုင္ေဆြးေႏြးပြဲ”ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေရးသာျဖစ္ပါသည္။
ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒၏ ထို “အခက္အခဲ” ကို ၆ ပြင့္ဆုိင္တင္ျပ၍ သေဘာထားရယူ မည္ဆုိလွ်င္ ထို “အခက္အခဲ”အေပၚ “တပြင့္ထဲေသာ မေဗဒါ”သည္ “သေဘာထားႀကီးျပျခင္း”မွလြဲ၍ အျခားဘာမ်ား ေစာဒကတတ္ႏုိင္ပါဦးမည္နည္း။
ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒၏ “အခက္အခဲ”ကဲ့သို႔၊ သမၼတ၏အခက္အခဲ၊ နာယကႀကီး၏ အခက္အခဲ၊ ကာခ်ဳပ္၏အခက္အခဲမ်ားေပၚ ေပါက္လာခဲ့လွ်င္ ဘယ္လိုရင္ဆုိင္ၾကမလဲ။

0 comments:

Post a Comment