Monday, April 6, 2015

ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေဟာင္းေက်ာ္ေဇာကိုယ္တိုင္ေရးအထုပၸတၱိ တတိယပိုင္း၊ အခန္း(၄)

0 comments
ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေဟာင္းေက်ာ္ေဇာကိုယ္တိုင္ေရးအထုပၸတၱိ တတိယပိုင္း၊ အခန္း(၄)
တတိယပိုင္း
အထူးဗိုလ္သင္တန္း

မၾကာမီ ဘယ္လွည့္ ညာလွည့္ စသည့္အေျခခံစစ္ေရးျပတို႔ကို ကြ်မ္းက်င္လာေသာအခါ၌ က်ေနာ္တို႔သည္ ေမၿမိ့ဳတြင္ အထူးဖြင့္လွစ္ေသာ ဗိုလ္သင္တန္းတခုကို တက္ၾကရသည္။

က်ေနာ္တို႔အမွတ္ ၃-၄-၅ ဗမာ့ေသနတ္ကိုင္တပ္ရင္းတို႔မွ ဗိုလ္ေနဝင္း၊ ဗိုလ္ေဇယ်ႏွင့္ က်ေနာ္ဗိုလ္ေက်ာ္ေဇာတို႔အသီးသီးေခါင္းေဆာင္ေသာ အရာရွိဆယ္ဦးစီႏွင့္ ဗိုလ္ေအာင္ေရႊေခါင္းေဆာင္ေသာ မိတိၳလာ၊ ေမၿမိ့ဳမွ ျမန္မာအရာရွိအခ်ိဳ႔တို႔ျဖစ္သည္။ ထိုသင္တန္းသို႔ ဗိုလ္မႈးႀကီးလက္်ာ လည္း တက္ေရာက္သည္။

မ်ိဳးခ်စ္ဗမာ့တပ္မေတာ္ကိုဖ်က္သိမ္းၿပီးေနာက္ အဂၤလိပ္အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ အၿမဲတမ္းစစ္တပ္သို႔ဝင္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီးမွ မထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ က်ေနာ္တို႔ တစုတေဝးျပန္လည္ေတြ႔ဆံုၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

က်ေနာ္တို႔၏ သင္တန္းမႈးမွာ ေမဂ်ာဟတ္ဖို႔ဒ္ဆိုသူျဖစ္သည္။ ၎မွာ အဂၤလိပ္စစ္ပညာအေျခခံမ်ားလည္း အေတာ္ကြ်မ္းပံုရသည္။ ေလ့က်င့္ ေရးမ်ားတြင္ အေျပးဝါသနာပါၿပီး မၾကာခဏေျပးခိုင္းတတ္သည္။ သင္တန္းမွာ ေျခလ်င္တပ္ရင္းတခုအတြင္းရွိ စစ္အရာရွိတဦး အထူးသျဖင့္ တပ္ခြဲမႈး၊ တပ္စုမႈးအျဖစ္လုပ္ေဆာင္ရမည့္ စစ္ပညာသင္ၾကားေရးမ်ားကို အဓိကထား သင္ၾကားရသည္။

သင္တန္းမွာ တႏွစ္ခန္႔သင္ၾကားရမည့္သင္တန္းျဖစ္ေသာ္လည္း သံုးလႏွင့္ တက္သုတ္ရိုက္ၿပီးသင္ၾကားရသည္။ က်ေနာ္တို႔ ဗိုလ္သင္တန္း ၿပီးဆံုးေသာအခါ က်ေနာ္တို႔မိမိတပ္ရင္းရွိရာ သံလွ်င္ၿမိ့ဳရွိ ေျခလ်င္တပ္ရင္း(၃) သို႔ ျပန္လာၾကပါသည္။

ၿဗိတိသွ်တို႔ဦးစီးေသာစစ္တပ္တြင္ စစ္ဗိုလ္ရာထူး ၂ မ်ိဳး ၂ စားရွိသည္။ တမ်ိဳးမွာ ဘုရင့္ေကာ္မရွင္၊ ထိုေကာ္မရွင္ရာထူးကို မ်က္ႏွာျဖဴမ်ားကို သာ ေပးေလ့ေပးထရွိသည္။ ဒုတိယအမ်ိဳးအစားမွာ ဘုရင္ခံခ်ဳပ္ႏွင့္ဘုရင္ခံေကာ္မရွင္တို႔ ျဖစ္သည္။ ထိုေကာ္မရွင္ရာထူးသည္ တိုင္းရင္းသား မ်က္ႏွာဝါ၊ မ်က္ႏွာၫို၊ မ်က္ႏွာမဲတို႔အတြက္ျဖစ္သည္။ သီးျခားတီထြင္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

ထို ၂ မ်ိဳးမွာ ကြာျခားလွသည္။ လခအားျဖင္း မ်ားစြာကြာျခားသည္။ ေနထိုင္မႈအဆင့္အတန္း ကြာျခားသည္။ သီးျခားရိပ္သာတြင္ ခြဲျခားေနထိုင္ ၾကရသည္။ ထို႔အျပင္ အေခၚအေဝၚအားျဖင့္လည္း ျခားနားသည္။ ဘုရင့္ေကာ္မရွင္စစ္ဗိုလ္ကို စကၠင္းလက္ဖတင္နင္၊ လက္ဖတင္နင္၊ ကပၸတိန္စသျဖင့္ေခၚသည္။ ဘုရင္ခံခ်ဳပ္ႏွင့္ ဘုရင္ခံေကာ္မရွင္စစ္ဗိုလ္ကို ဂ်မဒါ၊ ဆူဗဒါ စသျဖင့္ေခၚသည္။ သို႔ရာတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရာ မွာေတာ့ အတူတူပင္ျဖစ္သည္။

က်ေနာ္တို႔ မ်ိဳးခ်စ္ဗမာ့တပ္မေတာ္မွလာေသာစစ္ဗိုလ္မ်ားမွာ ဘုရင့္ေကာ္မရွင္စစ္ဗိုလ္ေတြ ျဖစ္သည္။

ေနာင္ျမန္မာအစိုးရ အာဏာတျဖည္းျဖည္းရလာေသာအခါ ထိုသို႔အရာရွိႏွစ္မ်ိဳးကြဲေနမႈကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတို႔ကဖ်က္သိမ္းလိုက္ၿပီး အားလံုး စကၠင္းလက္ဖတင္နင္၊ လက္ဖတင္နင္၊ ကပၸတိန္တို႔ျဖစ္ေစသည္။ ဂ်မဒါ၊ ဆူဗဒါ စစ္ဗိုလ္ေတြကို လက္ဖတင္နင္၊ ကပၸတိန္ရာထူးမ်ား သို႔ ေျပာင္းေပးၿပီး လခေတြလည္းတန္းတူရေစသည္။

၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၁၉ ရက္

ထိုစဥ္အတြင္း ၁၉၄၇ ခု၊ ဇူလိုင္လ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတလုပ္ႀကံံခံလိုက္ရၿပီဆိုေသာသတင္းဆိုးႀကီး က်ေနာ္တို႔ၾကားရပါ ေတာ့သည္။ က်ေနာ္တို႔ႀကီးစြာ တုန္လႈပ္သြားၾကပါသည္။

ေျခလ်င္တပ္ရင္း(၃) တပ္ရင္းမႈးဒုဗိုလ္မႈးႀကီး ဖရစ္ဇယ္သည္ ခ်က္ခ်င္းလိုပင္တပ္ရင္း၏ အရာရွိအားလံုးတို႔ကို သူ႔ရံုးခန္းသို႔ေခၚယူၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္တို႔လုပ္ႀကံံခံရပံုကိုေျပာျပၿပီး ရဲေဘာ္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းၾကရန္ ပန္ၾကားသည္။ သူ႔မ်က္ႏွာလည္း မေကာင္းေပ။

က်ေနာ္တို႔ ေျခလ်င္တပ္ရင္း(၃) သည္ သံလွ်င္ၿမိ့ဳမွ ရန္ကုန္ၿမိ့ဳ ေဂၚရာကုန္းသို႔ အၿပီးအပိုင္အျမန္ေျပာင္းေရႊ႔ရၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္တို႔က်ဆံုးခဲ့ရျခင္း ေၾကာင့္ မတည္ၿငိမ္ေသာရန္ကုန္ၿမိ့ဳ၏အေျခအေနကို ထိန္းရန္တာဝန္ေပးျခင္းခံရေပသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္တို႔ လုပ္ႀကံံခံရသျဖင့္ ဗမာျပည္သူေတြမ်ားစြာတုန္လႈပ္ၿပီး ဘယ္သူလုပ္ႀကံံတာလည္း၊ ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုတာ အားလံုးကသိခ်င္ၿပီး တဖက္က ေဒါသထြက္ေနၾကကာ တဖက္ကလည္းအလြန္ဝမ္းနည္းေနၾကပါသည္။

ထိုအတြင္း က်ေနာ္တို႔ႏွင့္တကြ ျပည္သူအမ်ားကို အသိပညာတိုးတက္ပြင့္လင္းေစေသာအခ်က္ႀကီးတခ်က္ ေပၚထြက္လာသည္။ ၎ မွာ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏အတြင္းေရးမႈးသခင္သန္းထြန္းက ဗိုလ္ခ်ဳပ္တို႔လုပ္ႀကံံခံရတာဟာ ၿဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ႔သမားတို႔ရဲ့လက္ခ်က္ျဖစ္သည္ဟု ေၾကညာလိုက္ျခင္းျဖစ္ရာ ျပည္သူအားလံုးမွာ ႏိုင္ငံေရးအရမ်က္စိပြင့္သြားေလသည္။

ၿဗိတိသွ်အစိုးရကလည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္တို႔ကိုလုပ္ႀကံံသူမွာ ဂဠဳန္ဦးေစာတို႔ျဖစ္သည္ဆိုၿပီး တကယ္လည္းလုပ္ႀကံံခဲ့ေသာဦးေစာတို႔ကို အလ်င္အျမန္
ဖမ္းဆီးအေရးယူေနေပသည္။

ျပည္သူအမ်ားကေတာ့ အရင္းခံလက္သည္ သည္ ၿဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ႔ဆိုသည္ကိုနားလည္ၿပီး ၿဗိတိသွ်တို႔အေပၚ အလြန္မုန္းတီးလာၾကသည္။ ျပည္သူတို႔က ၿဗိတိသွ်တို႔ကိုေမာင္းထုတ္ၿပီး လြတ္လပ္ေရးတခါတည္း ေၾကညာႏိုင္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ တကယ္လက္ေတြ႔လုပ္ႀကံံသူ ဂဠဳန္ဦးေစာတို႔ခံေန၍သာ ၿဗိတိသွ်တို႔သက္သာေတာ့သည္။

ဂဠဳန္ဦးေစာမွာ ဂ်ပန္ႏွင့္တိတ္တဆိတ္ဆက္သြယ္သျဖင့္ ၿဗိတိသွ်တို႔က သူ႔ကို ဒုတိယကမၻာစစ္ႀကီးတခုလံုးအတြင္း အာဖရိက ယူဂႏၶာသို႔ပို႔၍ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားသျဖင့္ ဒုစစ္ႀကီးအတြင္း ဗမာျပည္သူတို႔၏ႏိုင္ငံေရးအသိအလြန္ျမင့္သြားခဲ့ၿပီဆိုသည္ကို သူမခံစားရ မသိရေပ။ သူ႔အေနျဖင့္ စစ္မျဖစ္မီ ဗမာျပည္၏ ၉၁ ဌာနအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအေတြ႔အႄကံဳသာရွိၿပီး အေတြးအေခၚလည္းအလြန္ေနာက္က်ေနပံုရသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းမရွိေတာ့ရင္ ဦးေစာကဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ႏွင့္ ဦးေစာအစိုးရျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိသည့္သေဘာ နယ္ခ်ဲ႔ၿဗိတိသွ်တို႔၏အသံကိုလည္း ဦးေစာယံုၾကည္ေမွ်ာ္လင့္ေနပံုရသည္။

ၿဗိတိသွ်တို႔အေပၚ သခင္သန္းထြန္း၏စြပ္စြဲခ်က္သည္ ႏိုင္ငံေရးအရ တရားခံအစစ္ကိုစြပ္စြဲျခင္းျဖစ္သည္။ ၿဗိတိသွ်တို႔က ဦးေစာတို႔ကို အေရးယူျခင္းမွာ တိုက္ရိုက္ရာဇဝတ္ေၾကာင္းအရျဖစ္သည္။ ၿဗိတိသွ်အစိုးရတို႔က ဗိုလ္ခ်ဳပ္လုပ္ႀကံံခံရမႈကိစၥတြင္ သူတို႔ပါဝင္သည္ဟူေသာ စြပ္စြဲမႈကို အျပင္းအထန္ႁငင္းဆိုၿပီး အေၾကာင္းတိုက္ဆိုင္တိုင္း ထိုကိစၥကို ကာကြယ္ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတို႔လုပ္ႀကံံခံရမႈ အႏွစ္ငါးဆယ္ေျမာက္ အထိမ္းအမွတ္အတြက္ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ကုန္ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ဆန္းေလာက္တြင္ အဂၤလန္၊ လန္ဒန္ၿမိ့ဳဘီဘီစီအသံလႊင့္ဌာနမွ က်ေနာ္ႏွင့္ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းပါသည္။ ထိုေမးခြန္းမ်ားအနက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကို ဘယ္သူေတြလုပ္ႀကံံ သနည္းဆိုေသာေမးခြန္းအေပၚ  က်ေနာ့္၏ ျပန္လည္ေျဖၾကားခ်က္ကို ယခုေဖၚျပပါမည္။
ဘီဘီစီ၏ ေမးခြန္းအမွတ္ (၁)။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကို အစစ္အမွန္သတ္သူဟာ ဘယ္သူလို႔ခင္ဗ်ားထင္ျမင္ပါသနည္း။
ေျဖ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကို အစစ္အမွန္သတ္သူဟာ ၿဗိတိသွ်အစိုးရျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ရဲ့လုပ္ႀကံံမႈႀကီး ျဖစ္ပါတယ္။

ဘီဘီစီ၏ ေမးခြန္းအမွတ္ (၂)။ ဘာေၾကာင့္ဒီလိုေျပာႏိုင္ပါသနည္း။
ေျဖ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ - ဗိုလ္ခ်ဳပ္အသတ္ခံရတာမွာ အေၾကာင္းရင္း (၄)ခုရွိတယ္လို႔ က်ေနာ္ထင္ျမင္ပါသည္။

(က) ပထမအေၾကာင္းကေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ တိုင္းျပည္တျပည္လံုးကို စည္းလံုးညီၫြတ္ေအာင္လုပ္ႏိုင္သူေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၿဗိတိသွ်တို႔သည္ ျမန္မာျပည္တျပည္လံုးစည္းလံုးညီၫြတ္သြားမွာကို ေၾကာက္ၾကပါသည္။ ဤသည္မွာ အဓိကအေၾကာင္းရင္း ျဖစ္သည္။
(ခ) ဒုတိယအေၾကာင္းမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ျပန္ၿပီးစည္းလံုးညၤီၫြတ္သြားႏိုင္ပါသည္။ ၿဗိတိသွ်တို႔သည္ ဤအခ်က္ကို လည္း ပူပန္စိုးရိမ္ၾကသည္။
(ဂ) တတိယအေၾကာင္းမွာ ၿဗိတသွ်တို႔အေနနဲ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကိုဖယ္ရွားႏိုင္လိုက္ရင္ ဗမာျပည္ကို လြယ္ကူစြာကိုင္တြယ္သြားႏိုင္မည္ဟု ယူဆၾကသည္။
(ဃ) စတုတၴအခ်က္ကေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ဗမာျပည္မွာ ၿဗိတိသွ်တို႔၏အုပ္စိုးမႈကို “လက္နက္ကိုင္” ၿပီး လြတ္လပ္ေရးအတြက္ တိုက္ခဲ့သူျဖစ္သျဖင့္ ေနာင္ ဤကဲ့သို႔မ်ိဳး ၿဗိတိသွ်အင္ပါယာမွာမေပၚရဲေအာင္ လက္စားေခ်ဆံုးမရန္အတြက္ တန္ျပန္သတ္ျဖတ္လိုျခင္း ျဖစ္ဟန္ရွိသည္။

ဤအေျဖအတြက္ အေထာက္အထားအခ်က္အလက္မ်ား ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားေပးရန္လိုတဲ့အတြက္ ေအာက္ပါအတိုင္း အခ်က္တခ်ိဳ႔ကို တင္ျပ လိုက္ပါသည္။

၁။ ပထမအေထာက္အထား။
ဦးေစာ လက္နက္ကိုင္ရာဇဝတ္မႈႀကီးတခုအတြက္ စီစဥ္လႈပ္ရွားေနသည္မ်ားကို ၿဗိတိသွ်အစိုးရက ႀကိဳတင္သိရွိေနခဲ့ပါသည္။ ထိုလႈပ္ရွားမႈ မ်ားသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကိုဦးတည္ေနသည္ဆိုသည္ကိုလည္း ၎တို႔နားလည္ႏိုင္သည္။ ထိုကိစၥႏွင့္ပတ္သတ္၍ က်ေနာ္မွတ္မိေနတာ (၂)ခ်က္ေလာက္ ရွိပါသည္။

ပထမအခ်က္။ အစိုးရပုလိပ္အဖြဲ႔က ဗိုလ္ခ်ဳပ္တို႔လုပ္ႀကံံမႈအေရးအခင္းမေပၚခင္ကတည္းက ဦးေစာရဲ့အိမ္ကို အိမ္နီးခ်င္းၿခံတၿခံအတြင္းက သစ္ပင္ပန္းပင္ေတြအၾကား အၿမဲေစာင့္ၾကည္ဖို႔အလွည့္က်တာဝန္ခ်ၿပီး ေစာင့္ၾကည့္ရတဲ့အထဲမွာ က်ေနာ္ႏွင့္ေဆြမ်ိဳးနီးစပ္ေတာ္သူ ပုလိပ္ကေလးေမာင္ေမာင္ဆိုသူ (ေနာင္ စစ္တပ္တြင္းေျပာင္းလာသည္။) က က်ေနာ့္ကိုေျပာျပဖူးတာေတြရွိပါသည္။ ဦးေစာႏွင့္ ၿခံအတြင္း လႈပ္ရွားေနပံုေတြကို အခင္းမျဖစ္မီတပတ္အလို သူေစာင့္ၾကည့္တာဝန္က်စဥ္ ေတြ႔ရသမွ်ကိုအထက္ကိုအစီရင္ခံရေၾကာင္း သူတာဝန္မက်စဥ္ အခ်ိန္ကတည္းက ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကတာျဖစ္လို႔ ဒီလိုေစာင့္ၾကည့္ေနတာဟာ တပတ္မကျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ဆိုပါတယ္။

ဒုတိယအခ်က္။ ၁၉၆ဝ ခုႏွစ္ႏွင့္ (၇ဝ)ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္တို႔က်ဆံုးေသာအာဇာနည္ေန႔မွာ ျမန္မာသတင္းစာတေစာင္ထဲတြင္ ထိုေန႔ အတြက္ ေဆာင္းပါးတေစာင္ပါလာပါသည္။ ဦးေစာေနထိုင္သည့္ ေအဒီလမ္းႏွင့္ဆိုင္သည့္ မရမ္းကုန္းပုလိပ္ဌာနမွာ ထိုစဥ္ကဌာနအုပ္ျဖစ္ခဲ့သူ ပင္စင္စားပုလိပ္အရာရွိႀကီးတဦး ေရးသားသည့္ေဆာင္းပါးထဲတြင္ ဖြင့္ခ်ထားသည္မွာ - ဗိုလ္ခ်ဳပ္တို႔အေရးအခင္းမျဖစ္မီ ဦးေစာအိမ္ၿခံအတြင္း လႈပ္ရွားျဖစ္ပ်က္ေနမႈေတြကို သူတို႔ပုလိမ္ဌာနကေထာက္လွမ္းသိရွိၿပီး အထက္သို႔အစီရင္ခံစာေတြေရးေနရသည္မွာ အေတာ္ၾကာေၾကာင္း သူတို႔ လႈပ္ရွာသြားလာေနတာေတြ ေတြ႔ၿပီး တခုခု ရာဇဝတ္မႈႀကီးလုပ္ေတာ့မည္ဆိုသည္ကိုသိႏိုင္ေသာ္လည္း အဘယ္ေၾကာင့္အေရးယူ ဖမ္းဆီးမႈေတြလုပ္ရန္အမိန္႔မေပးသနည္းဆိုသည္ကို နားမလည္ေၾကာင္း ေရးသားထားပါသည္။

ဤကိစၥတြင္ ဦးေစာလႈပ္ရွားမႈေတြက ရာဇဝတ္မႈႀကီးတခုခု လုပ္ေတာ့မည္ဆိုသည္ကို ၿဗိတိသွ်အစိုးရအေနႏွင့္ ေတာ္ေတာ္ေစာေစာကတည္း က သိေနၿပီး၊ ၎သည္လည္း ဘာကိုရည္ရြယ္သည္ဆိုတာလည္း သိနားလည္ႏိုင္ပါလ်က္ ထိထိေရာက္ေရာက္ႀကိဳတင္အေရးယူမႈ ဘာမွ မလုပ္ၾကသည္မွာ ထင္ရွားပါသည္။

၂။ ဒုတိယအေထာက္အထား။
က။ ထိုကာလထုတ္ေဝေသာ သတင္းစာ၊ စာနယ္ဇင္းႏွင့္စာအုပ္မ်ားအရသိရွိခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ အဂၤလိပ္လူမ်ိဳး ကပၸတိန္ဗီဗီယန္းႏွင့္ ဘရင္းဂန္းအလက္(၂ဝဝ) လက္နက္မႈႀကီးျဖစ္ပါသည္။ ဗီဗီယန္းသည္ စစ္ဘက္မွ ပုလိပ္ဘက္သို႔ မၾကာမီကမွ ေျပာင္းလာသူျဖစ္ပါသည္။ ပုလိပ္ လက္နက္ပစၥည္းေထာက္ပံ့ေရးဌာန ရာဇဝတ္ဝန္ကေလးျဖစ္သည္။ ဗီဗီယန္းက ဦးေစာကို ဘရင္းဂန္းအလက္(၂ဝဝ) ထုတ္ေပးခဲ့သည္။ ၂၄ /၆ /၄၇ ေန႔တြင္ ဦးေစာ၏လူရင္း ေဖာ္ေကာင္ဘၫြန္႔ႏွင့္အဖြဲ႔က ပုလိပ္ေယာင္ေဆာင္၍ ဗိုလ္တေထာင္ အမွတ္ ၂၂၆ (BOD) အေျခစိုက္ လက္နက္တိုက္မွ ဗီဗီယန္းႏွင့္ဦးေစာတို႔၏စီစဥ္ေပးမႈျဖင့္ လာေရာက္ထုတ္ယူသြားခဲ့သည္။ ထိုစဥ္က ထုတ္ယူသြားသည့္လက္နက္မ်ားမွာ ဘရင္းဂန္းေသနတ္ အလက္(၂ဝဝ)၊ ေျပာင္းတို(၂ဝဝ) ႏွင့္ မဂၢဇင္းက်ည္ကပ္(၈ဝဝ)တို႔ကို အလြယ္တကူထုတ္ယူသြားခဲ့ၾကသည္။

ခ။ ဒုတိယအႀကိမ္ ဗီဗီယန္းက ဦးေစာအား ခဲယမ္းက်ည္ဆန္မ်ား ေနာက္ထပ္ထုပ္ေပးျပန္ရာ အရင္တေခါက္အတိုင္း ဦးေစာ၏လူရင္း ေဖာ္ေကာင္ဘၫြန္႔ႏွင့္အဖြဲ႔က ၁ဝ/၇/၄၇ ေန႔က (၁၆)မိုင္ရွိ မဂၤလာဒံုအေျခစိုက္ ခဲယမ္းမီးေက်ာက္တပ္မွ သြားထုတ္ယူခဲ့သည္။ ထုတ္ယူ သြားခဲ့ေသာပစၥည္းမ်ားမွာ ပြိဳင့္(၃ဝ၃)ရိုင္ဖယ္ႏွင့္ ဘရင္းေသနတ္က်ည္ဆံ(၁ဝဝဝဝဝ)၊ စတင္းက်ည္ဆံ(၂၅၆ဝဝ) (စစ္တပ္ထုတ္ တပ္မေတာ္ သမိုင္းတတိယတြဲ-ႏွာ ၁၄၉ တြင္ ၎က်ည္ဆံ(၂၅၆ဝဝ)လို႔သာဆိုထားရာ ထိုဂဏာန္း ပိုမွန္ႏိုင္) လက္ပစ္ဗံုး(၂ဝဝ)တို႔ျဖစ္သည္။ ထိုစာရင္းတြင္ စတင္းဂန္းမည္မွ်ဟုမပါေသာ္လည္း အေရးအခင္းႀကီးၿပီးစ (၂၁ /၇/၄၇) ေန႔တြင္ ဦးေစာအိမ္အနီးရွိေရကန္ထဲတြင္ သတင္းအရရွာေဖြရာတြင္ ေရကန္အတြင္း ေရေအာက္ေလလံုေသတၲာေတြအတြင္းတြင္ထည့္ထားေသာ ဘရင္းဂန္းအလက္(၁၇ဝ)နွင့္ စတင္းဂန္းအလက္(၁ဝဝ)တို႔ကို ေတြ႔ရွိရမိသည္ဟု ထိုကာလစာနယ္ဇင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။

ဂ။ ထိုဘရင္းဂန္း အလက္(၂ဝဝ)နွင့္က်ည္ဆံမ်ားကိစၥမွာ လုပ္ႀကံံမႈႀကီးတြင္ ၿဗိတိသွ်အစိုးရတို႔ပါဝင္ေၾကာင္း ႀကီးမားေသာ အေထာက္အထား ႀကီး ျဖစ္ေပသည္။ ဤမွ်ေလာက္မ်ားျပားေသာ (အစိုးရေျခလ်င္တပ္ရင္း ၆ ရင္းစာခန္႔ျဖစ္ၿပီး ထိုကာလ ဗမာ့တပ္မေတာ္တပ္ရင္းမ်ား၏ ထက္ဝက္စာျဖစ္သည္။) လက္နက္မ်ားကို ဦးေစာဝယ္ယူတာလည္းမဟုတ္၊ ဗီဗီယန္းက ထုတ္ေပးတာသာျဖစ္သည္။ ဤမွ်ေလာက္ မ်ားျပားေသာလက္နက္ခဲယမ္းမ်ားကို အထက္အာဏာပိုင္တို႔၏သေဘာထားမပါဘဲ ထုတ္ေပးတာမျဖစ္ႏိုင္။ ဗီဗီယန္းအတြက္ ကိုယ္က်ိဳး ေငြေၾကးရရွိတာလည္း မရွိေပ။ အလြန္ထင္ရွားသည့္အခ်က္ႀကီး ျဖစ္ေပသည္။

ဃ။ ထိုလက္နက္မ်ား ုတ္ေပးခဲ့ျခင္းသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတို႔ကိုလုပ္ႀကံံသတ္ျဖတ္ေရးအတြက္ တြန္းအားေပးျခင္းသာမက ၎ေနာက္တြင္ ႀကီးမားေသာ ႀကံစီခ်က္ႀကီးတခုလည္းရွိေနသည္ကို က်ေနာ္တို႔ျမင္ႏိုင္ေပသည္။ ဤမွ်မ်ားျပားေသာလက္နက္ခဲယမ္းမ်ားေၾကာင့္ ဦးေစာက ဗိုလ္ခ်ဳပ္တို႔ကိုလုပ္ႀကံံသတ္ျဖတ္ရံုမွ်မက ေနာက္ထပ္ဆက္ၿပီး ဗမာျပည္တြင္ သူအာဏာရရွိေရးအတြက္ ပုန္ကန္ထႂကြမႈႀကီး ျဖစ္သြားႏိုင္ေအာင္အတြက္ပါ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ေပးသည္ဟုလည္း ေကာင္းစြာထင္ရွားသိႏိုင္သည္။ သို႔ျဖင့္ ၿဗိတိသွ်အစိုးရသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ျပည္တြင္းစစ္ႀကီးျဖင့္ၿပိဳကြဲအားနည္းသြားေစရန္ ႀကံစည္အားထုတ္ခဲ့ေၾကာင္းလည္း ခန္႔မွန္းသိရွိႏိုင္ေပသည္။

၃။ တတိယအေထာက္အထား။

က။ ဦးေစာသည္ လုပ္ႀကံံမႈႀကီးအတြက္ ၁၉၄၆ ခုႏွစ္ ကစၿပီး လက္နက္ခဲယမ္းမ်ားစုေဆာင္းေနရာ ကုကၠိဳင္း အမွတ္(၁) ဘီအီးအမ္အီးတပ္မွ တပ္မႈး အဂၤလိပ္လူမ်ိဳး ေမဂ်ာ စီ၊ အိပ္ခ်္၊ အိပ္ခ်္၊ ရန္းႏွင့္ ရင္းႏွီးၾကၿပီး ၎ထံမွ ဆပ္မရွင္းဂန္းတလက္၊ အေမရိကန္ကာဘိုင္(၃) လက္၊ စတင္ေသနတ္(၁) လက္၊ ေတာ္မီေသနတ္(၂) လက္၊ လူဂါပစၥတို(၁) လက္၊ ေျခာက္လံုးျပဴးေသနတ္(၂)လက္နွင့္ ယမ္းေတာင့္မ်ားကို ရယူခဲ့သည္။

ခ။ ထို္႔ျပင္ အဂၤလိပ္လူမ်ိဳး ဗိုလ္မႈးလန္းစ္ဒိန္းထံမွလည္း စပရင္းဖီးရိုင္ဖယ္ေသနတ္(၁) လက္၊ ေတာ္မီေသနတ္(၂) လက္၊ ကာဘို္င္ေသနတ္ (၁)လက္နွင့္ ယမ္းေတာင့္မ်ားကိုရရွိခဲ့သည္။ (၎လက္နက္မ်ားမွာ အခ်ိဳ႔ကို ေငြေပးဝယ္ယူပံုရသည္။)

ဂ။ ထို႔ျပင္သတင္းစာမ်ားအဆိုအရ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကိုပစ္သတ္ေသာက်ည္ဆံမွာ ဒန္ဒန္ေခၚ အလြန္ျပင္းထန္ၿပီး အဆိပ္ပါေသာက်ည္ဆံဟု ဆိုၾက သည္။ မိုင္းပြန္ေစာ္ဘြားႀကီး ဒဏ္ရာမျပင္းဘဲေသဆံုးရသည္ဟု ဆိုသည္။

ဃ။ ၎လက္နက္မ်ားမွာ လုပ္ႀကံံမႈႀကီးအတြက္ အဂၤလိပ္ဗိုလ္မႈးႏွစ္ဦးထံမွ ဦးေစာကအခိုင္အမာ ႀကိဳတင္ရရွိထားျခင္းျဖစ္သည္။
အထက္ပါဒုတိယႏွင့္ တတိယအေထာက္အထားႀကီးနွစ္ခုသည္ လုပ္ႀကံံမႈတြင္ ၿဗိတိသွ်အစိုးရပါဝင္ေၾကာင္း အလြန္ထင္ရွားေသာ အေထာက္ အထားမ်ားျဖစ္သည္။

၄။ ေနာက္အေထာက္အထားအခ်ိဳ႔ကေတာ့၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လုပ္ႀကံံခံရမႈ လိုက္လံစံုစမ္းစစ္ေဆးရာမွာပါဝင္ခဲ့တဲ့ ထိုစဥ္က ဒုတိယပုလိပ္မင္းႀကီး ျဖစ္ခဲ့သူ ကြယ္လြန္သူ ဦးထြန္လွေအာင္၏သား ဦးခင္ေအာင္က ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ေလာက္ကေရးခဲ့တဲ့ “ေအာင္ဆန္းကို ဘယ္သူသတ္သလည္း စာအုပ္မွ လိုရင္းကို ဘီဘီစီက ၁၉၉၃ ခုႏွစ္အတြင္းအသံလႊင့္ခ်က္မ်ားကို က်ေနာ္ရရွိထားရာ ထိုအထဲမွ အေတာက္အထားအခ်ိဳ႔ကို ဆက္လက္ တင္ျပသြားပါမည္။


0 comments:

Post a Comment