Monday, April 20, 2015

ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေဟာင္းေက်ာ္ေဇာကိုယ္တိုင္ေရးအထုပၸတၱိ တတိယပိုင္း၊ အခန္း(၇)

0 comments
ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေဟာင္းေက်ာ္ေဇာကိုယ္တိုင္ေရးအထုပၸတၱိ တတိယပိုင္း၊ အခန္း(၇)
တတိယပိုင္း

ထိုသို႔ကြန္ျမဴနစ္မ်ားကို ရန္သူလို ဘယ္တုန္းကမွသေဘာမထားဘဲ မ်ားစြာအက်ိဳးျပဳႏိုင္သည့္ဘက္သို႔ ေမွ်ာ္လင့္အားထားၿပီး လက္ဝဲ ညီၫြတ္ေရးကိုပင္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ေနေသာဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ ကြန္ျမဴနစ္မ်ား ကြဲၿပဲလြင့္စင္ၿပီး ေတာတြင္းလက္နက္ကိုင္လမ္းႏွင့္ ရန္သူအျဖစ္သို႔ေရာက္သြားေအာင္ ဖန္တီးျပဳလုပ္မႈမ်ားကိုေတြ႔ရွိရေသာ္ အဘယ္မွ်လွ်င္ မတားဆီးမကာကြယ္ဘဲ လစ္လ်ဴရႈေနႏိုင္မည္နည္း။ မုခ်ပင္ ကာကြယ္မည္ျဖစ္သည္။

အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း ကြန္ျမဴနစ္မ်ားေတာခိုရသည့္အေျခအေနေရာက္သြားေသာ္ ျဖစ္လာႏိုင္ေသာအခ်က္ႀကီး(၃)ခ်က္ ျဖစ္သည့္ တိုင္းျပည္စည္းလံုးညီၫြတ္ေရးၿပိဳကြဲလာမွာကိုလည္းေကာင္း၊ တိုင္းျပည္ဒီမိုကေရစီ အားနည္းပ်က္စီးရာက်မွာကိုလည္းေကာင္း၊ စည္းလံုးညီၫြတ္မႈရွိစြာ တက္ညီလက္ညီပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္သြားႏိုင္ဖို႔ မ်ားစြာေမွ်ာ္လင့္အားထားေနသည့္ လက္ဝဲအင္အားစုလည္းျဖစ္ၿပီး တိုင္းျပည္ရဲ့ အေျခခံအမာခံအင္အားစုလည္းျဖစ္သည့္ကြန္ျမဴနစ္မ်ား ျုဳတ္ထြက္သြားရံုမက ရန္သူအျဖစ္ရင္ဆိုင္ရမွာကိုလည္းေကာင္း တူးခါးစြာမလိုလားသည့္ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ ထိုကြန္ျမဴနစ္မ်ား ေတာတြင္းေရာက္ေရး တြန္းပို႔လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုျမင္ေတြ႔ရေသာ္ မုခ်ပင္ မိမိစြမ္းအားကိုသံုးၿပီး အစြမ္းကုန္ကာကြယ္သြားမွာသာျဖစ္သည္ဆိုသည္ကို က်ေနာ္တို႔အားလံုး ယံုၾကည္ႏိုင္ပါသည္။

ကြန္ျမဴနစ္မ်ားတြင္ အဓိကျဖစ္ေသာ CPB ပါတီ ေတာခိုရတဲ့အေျခအေနမ်ိဳးမေရာက္ေအာင္တားဆီးႏိုင္တဲ့ တိုက္ရိုက္နည္းလမ္းကေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ သူ၏ႀကီးမားလွေသာႏိုင္ငံေရးအင္အားႏွင့္ ၾသဇာႏွင့္ ထိုစဥ္ကာလက အေရးႀကီးတဲ့လက္ဝဲပါတီသံုးပါတီၾကား ဝင္ေရာက္ ျဖန္ေျဖတားဆီးေရးသာ ျဖစ္ပါသည္။

ထိုစဥ္က ဗမာ့ႏိုင္ငံေရးတြင္ဦးေဆာင္လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ အဓိကပါတီမ်ားသည္ လက္ဝဲသံုးပါတီျဖစ္ပါသည္။ ၎တို႔မွာ CPB၊ ဆိုရွယ္လစ္ ပါတီႏွင့္ ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္ပါတီတို႔ ျဖစ္ပါသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကိုင္တြယ္ရမည့္ထိုပါတီသံုးရပ္၏ ထိုကာလမွာတည္ရွိေနေသာအေျခအေန သေဘာထားကို ပထမေဖာ္ျပလိုပါသည္။

ပထမ ေတာခိုကိစၥ၏ မူရင္းျဖစ္ေနတဲ့ CPB ပါတီ၏ ထိုစဥ္ကာလအေျခအေနကိုတင္ျပရေသာ္၊ သူတို႔သည္ လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲ ဆင္ႏြဲလိုေသာပါတီမဟုတ္၊ သူတို႔မွာ လူထုလူတန္းစားအေျခခံအားရပ္တည္မႈအေတာ္ႀကီးႀကီးရွိေသာပါတီျဖစ္သည္။ ၁၉၄၆ - ၄၇ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ၎တို႔၏ ျဖဴးၿမိ့ဳႏွင့္ ပ်ဥ္းမနားၿမိ့ဳမ်ားမွာ ျပဳလုပ္သည့္ ညီလာခံလူထုအစည္းအေဝးႀကီးမ်ားဟာ သမိုင္းတြင္အႀကီးဆံုး လူထုတက္ေရာက္မႈအင္အားအႀကီးဆံုးဟု ထိုစဥ္က ဆိုၾကသည္။ ဒီမိုကေရစီ အေတာ္အတန္ရွိသည့္ေအာက္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ လႈပ္ရွားခြင့္ရလ်င္ မိမိတို႔လမ္းစဥ္ကိုတင္ျပၿပီး ေအာင္ျမင္ေအာင္ခ်ီတက္သြားႏိုင္မည္ဆိုသည္ကို ေကာင္းစြာယံုၾကည္ေသာ ပါတီျဖစ္သည္။ ၎တို႔သည္ ျပည္သူမ်ား ႀကီးစြာဒုကၡမေရာက္ေစဘဲ သူတို႔လမ္းစဥ္ကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစည္းရံုးလႈပ္ရွားၿပီး သဘာဝအရ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ၊ ေအးေဆးစြာ ေဆာင္ရြက္သြားလိုၾကသည္။ ေအာင္ျမင္ႏိုင္သည္ကိုလည္း ယံုၾကည္ထားသည္။ သို႔ျဖစ္၍ သူတို႔အလိုအေလ်ာက္ ေတာခို၊ လက္နက္ကိုင္၊ ျပည္တြင္းစစ္တိုက္ေရး မျဖစ္ႏိုင္ပါ။

ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္ပါတီမွာ အဓိကအမ်ားစုသည္ ေတာ္လွန္ေရးတြင္ပါဝင္ခဲ့ေသာ ရဲေဘာ္ေဟာင္းမ်ားျဖစ္သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ပါတီဟုပင္ ေျပာႏိုင္သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္စကားနားေထာင္ၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္သေဘာမတူတာ ဘာမွ်လုပ္မည့္ပါတီ မဟုတ္ေပ။ သူတို႔အလိုအေလ်ာက္ ေတာခို လက္နက္ကိုင္မည့္လမ္းစဥ္လည္း မရွိေပ။ CPB ကိုလည္း ေတာတြင္းေမာင္းခ်ေရးလမ္းသို႔ ပို႔မည္မဟုတ္။ သူ႔ရပ္တည္ခ်က္အတြက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရွိေနၿပီးျဖစ္သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဤကိစၥအတြက္ ခ်ဥ္းကပ္ရမွာ အခက္ခဲဆံုးျဖစ္ေသာပါတီမွာ ဆိုရွယ္လစ္ပါတီပင္ျဖစ္သည္။ ထိုပါတီမွာ ျပည္သူလူထုအတြင္း သူ႔ဟာသူရပ္တည္ႏိုင္ဖို႔ ျပည္သူလူထုေထာက္ခံမႈသိပ္မရွိလွေသာ ပါတီျဖစ္သည္။ ဤပါတီ၏သမိုင္းတေလွ်ာက္မွာ ထင္ရွားသည့္ ေခါင္းေဆာင္တဦးဦးႏွင့္ အစိုးရအာဏာအတြင္း ဖက္ဆစ္ဆန္မႈအေပၚအားထားရပ္တည္ခဲ့ရေပသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရွိစဥ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္အား မွီခို ရပ္တည္ခဲ့ရသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကြယ္လြန္ေသာအခါ ဦးႏုအား အဓိကမွီခိုၿပီး တဖက္က ႏိုင္ငံေရးအာဏာျဖင့္ ဖက္ဆစ္ဆန္မႈႏွင့္ ရပ္တည္ ခဲ့ရသည္။ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္ ဦးႏုနဲ႔ကြဲေသာအခါ ၁၉၆ဝ ေဖေဖာ္ဝါရီလေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္သူေတြ၏လံုးဝစြန္႔ပစ္လိုက္ျခင္းခံရၿပီး အာဏာမJh သြားေသာ မၾကာခင္လပိုင္းအတြင္း ဗမာ့သမိုင္းဇာတ္ခံုေပၚကဆင္းၿပီး ကြယ္ေပ်ာက္သြားရေသာ ပါတီျဖစ္ပါသည္။

ထိုဆိုရွယ္လစ္ပါတီသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကြယ္လြန္ၿပီးေနာက္ ဦးႏုကို တဖက္ကမွီခိုၿပီး တဖက္ကဖက္ဆစ္အာဏာ တစိတ္တပိုင္းျဖင့္ ရပ္တည္ ေနရသည္။ ျပည္သူလူထုအတြင္းတြင္  CPB ႏွင့္ယွဥ္ၿပိဳင္ၿပီး ရပ္တည္မေနႏိုင္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကြယ္လြန္ၿပီး တႏွစ္အတြင္းမွာပင္  CPB ကို ဖိႏွိပ္ လာသည္။ ေနာက္ဆံုး CPB ကို ေတာတြင္းေမာင္းခ်ေရးျဖစ္ေစေသာ ရန္ကုန္ႏွင့္တကြ တျပည္လံုးရွိကြန္ျမဴနစ္ပါတီဝင္မ်ားကို တၿပိဳင္တည္း အစုလိုက္အၿပံဳလိုက္ ဖမ္းဆီးေတာ့သည္။ သို႔ေသာ္ေခါင္းေဆာင္အမ်ားသည္ မ်ိဳးခ်စ္ျပည္ခ်စ္ႏွင့္ လိုလားသူမ်ား၏ ႀကိဳတင္သတင္းေပးမႈ ေၾကာင့္ နာရီပိုင္းအတြင္း အခ်ိဳ႔လည္း ညအိပ္ေနရာမွ ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္သြားၿပီး ေတာတြင္းမွ မီးက်ိဳးေမာင္းပ်က္လက္နက္ႏွင့္ ခုခံရသည္။ သို႔ျဖင့္ လူထုတြင္းမရပ္တည္ႏိုင္ေသာဆိုရွယ္လစ္မ်ားသည္ ဤနည္းျဖင့္ CPB ကို ေတာတြင္းေမာင္းခ်ၿပီး ေသာင္းက်န္းသူဆိုကာ ဆိုရွယ္လစ္ လႊမ္းထားေသာစစ္တပ္သို႔ လႊဲအပ္ဖိႏွိပ္ပါေတာ့သည္။ ဤနည္းျဖင့္ ဆိုရွယ္လစ္မ်ားသည္ စစ္တပ္အားကိုးနယ္ခ်ဲ႔အားကိုးျဖင့္ ျပည္တြင္းစစ္ႀကီး ကို ဖန္တီးလိုက္ပါေတာ့သည္။ ထိုကိစၥကို ပုဂၢိဳလ္အရဦးေဆာင္ ေဆာင္ရြက္သူမွာ ထိုစဥ္က ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးျဖစ္ေသာ ဆိုရွယ္လစ္ပါတီ ေခါင္းေဆာင္ဦးေက်ာ္ၿငိမ္းပင္ျဖစ္သည္။ သူသည္ ဗမာျပည္ ျပည္တြင္းစစ္၏ ပုဂၢိဳလ္အရတရားခံနံပတ္(၁) ျဖစ္သည္။

အထက္ပါအေျခအေနတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္က ကြန္ျမဴနစ္မ်ားေတာခိုရသည့္ ဘဝမေရာက္ေအာင္ဝင္ၿပီး ဖ်န္ေျဖတားဆီးရလွ်င္ မည္သို႔ျဖစ္မည္နည္း။
-  CPB က မိမိတို႔အတြက္ ပိုမိုဆိုးဝါးသည့္ ေတာခိုရမည့္လမ္းမေရာက္မည္မို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဝင္ေရာက္ဖ်န္ေျဖမႈကို ႀကိဳဆိုနာခံၾကမွာမလႊဲ ျဖစ္ပါသည္။

- ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္မွာလည္း သူတို႔အေနႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ေတာခိုဖို႔မလို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾသဇာရွိၿပီးျဖစ္၍ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဆႏၵအတိုင္း ကြန္ျမဴနစ္မ်ား ေတာခိုေရးလိုလားၾကမည္ မဟုတ္ေခ်။

- ဆိုရွယ္လစ္ပါတီသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္စကားနားမေထာင္လိုေသာ္လည္း လက္ေတြ႔အရ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကိုဆန္႔က်င္ၿပီးလုပ္ေရးမွာ မ်ားစြာအက်ပ္ ေတြ႔ေနသည္။ ဆိုရွယ္လစ္တို႔သည္  CPB အေပၚျပင္းထန္စြာဖိႏွိပ္လာၿပီး ေနာက္ဆံုး ေတာခိုသြားေရးျဖစ္ေစသည့္ တပါတီလံုးကို တၿပိဳင္နက္ အစုလိုက္အၿပံဳလိုက္ စီးနင္းဖမ္းဆီးမႈမ်ိဳးကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေရွ႔ေမွာက္မွာလုပ္ရဲၾကမည္ မဟုတ္ေပ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကလည္း အေျခအေနတင္းမာလာလွ်င္ မုခ်ဝင္ေရာက္တားဆီးမွာပင္ ျဖစ္သည္။ ၎ဆိုရွယ္လစ္မ်ားသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္က ကြန္ျမဴနစ္မ်ားအေပၚ ရန္သူလိုသေဘာမထားႏိုင္သည္ကို အလြန္မေက်နပ္ၾကေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တို႔လုပ္ႀကံံခံရစဥ္က ပထမ သခင္စိုး၏အလံနီပါတီကပင္ “ဒါဟာ ဆိုရွယ္လစ္ေတြသတ္တာ” ဟူ၍ပင္ ေၾကညာဖူးေသးသည္။ ဆိုရွယ္လစ္တို႔မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ျဖန္ေျဖမႈကို မႀကိဳက္ေသာ္လည္း စဥ္းစားရမည့္အခ်က္(၂) ခ်က္ရွိသည္။ ပထမက လက္ရွိ ၎တို႔၏ရပ္တည္မႈမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဦးေဆာင္ထားေသာ ဖဆပလအဖြဲ႔ခ်ဳပ္တြင္းက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကိုမွီၿပီးရပ္တည္ေနရသည္။

ေနာက္တခ်က္မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ဆန္႔က်င္ၿပီး တသီးတျခားရပ္တည္ရန္ ၎တို႔သည္ လူထုအေျခခံမရွိ၍ မျဖစ္ႏိုင္ေသာဘဝျဖစ္သည္။ ေနာက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ အင္အားႀကီးမားၿပီး ၾသဇာႀကီးလွသည္။ ဆန္႔က်င္ရန္ မျဖႁစ္ႏိုင္ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ မလြန္ဆန္ႏိုင္ဘဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဖ်န္ေျဖတားဆီးမည့္ လမ္းကို မုခ်လိုက္ရေပမည္။ သို႔ျဖင့္ ကြန္ျမဴနစ္မ်ားေတာခိုမည့္အေျခအေနမ်ိဳးမေရာက္ရန္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္က မုခ်ဖ်န္ေျဖတားဆီးႏိုင္ေပမည္။
ထိုေၾကာင့္ အထက္ပါေမးခြန္း (၁၂)အရ ကြန္ျမဴနစ္မ်ား ေတာမခိုႏိုင္ေအာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္က မုခ်ကာကြယ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ကာကြယ္ႏိုင္သည့္နည္းလမ္းမွာ အထက္တြင္ က်ေနာ္ေဖာ္ျပခဲ့သလို အဓိကအင္အားမ်ားျဖစ္ေသာ  CPB  ၊ ဆိုရွယ္လစ္ပါတီ၊ ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္ပါတီတို႔အၾကားဝင္ၿပီး ဖ်န္ေျဖတားဆီးေသာ နည္းလမ္းပင္ျဖစ္ေပသည္။ ဤသည္မ်ားမွာ က်ေနာ္ႏွင့္ ဘီဘီစီသတင္းေထာက္တို႔ ေမးျမန္းခန္းမွ က်ေနာ္ထုတ္ေဖာ္တင္ျပလိုေသာအေၾကာင္းအရာတခ်ိဳ႔ ျဖစ္ပါသည္။

ဤေနရာတြင္ က်ေနာ္ေရးဖို႔က်န္ခဲ့သည့္ ကိစၥတခုေရးသားရပါဦးမည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မကြယ္လြန္မီက က်ေနာ့္ကို ေစခိုင္းခဲ့သည့္ ကိစၥတခုရွိပါ ေသးသည္။

ထိုကိစၥမွာ -
            ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးၿပီးေနာက္ သူစစ္တပ္ကထြက္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးဘက္ကူးေျပာင္းလိုက္ရန္ဆံုးျဖတ္ၿပီးေနာက္ တပ္မေတာ္ကို သူ႔ကိုယ္စားထိန္းသိမ္းအုပ္ခ်ဳပ္ရန္လႊဲအပ္ခဲ့ဖို႔ ပုဂၢိဳလ္ကိုစဥ္းစားရွာေဖြခဲ့သည္။ သူတည္ေထာင္လာခဲ့ေသာ တပ္မေတာ္ အဂၤလိပ္တို႔ႏွင့္ေပါင္းစည္းရသည့္ေနာက္တြင္ ေဖာက္ေဖာက္ျပားျပားေတြ ျဖစ္လာမွာအလြန္စိုးရိမ္ပံုရသည္။ ရာထူးစဥ္လာ ဝါစဥ္အရ ထိုစဥ္ သုူ႔လက္ေအာက္ ဒုစစ္ေသနာပတိျဖစ္ေနေသာ ဗိုလ္လက်ာ္ကိုသာလႊဲအပ္ရမည္ျဖစ္ရာ ဗိုလ္လက်ာ္အေပၚႏိုင္ငံေရးအရ စိတ္ခ်ရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း က်မ္းမာေရးအရ ေရရွည္အတြက္စိတ္မခ်ရဟု ထင္ျမင္ပံုရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးအရ မေဖာက္မျပန္စိတ္ခ်ရၿပီး အမ်ား ေလးစားျခင္းလည္းခံရကာ ပါတီအမ်ားႏွင့္ဆက္ဆံေရးလည္းေကာင္းမြန္ေသာ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေခါင္းေဆာင္တဦးျဖစ္ေသာ သခင္ဗဟိန္းကို စစ္တပ္အား သူ႔ကိုယ္စားလႊဲအပ္ဖို႔စိတ္ကူးဆႏၵျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ခန္႔မွန္းေျခ ၁၉၄၅ ဇူလိုင္လတြင္းေလာက္ထင္သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း က်ေနာ့္ကိုေခၚၿပီး သခင္ဗဟိန္းကိစၥ သူ၏ဆႏၵႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိုေျပာျပကာ သခင္သန္းထြန္းထံေစလႊတ္၍ သခင္ဗဟိန္းကိုစစ္တပ္ကိုလႊဲရန္ ေပးဖို႔ရန္ သြားေတာင္းခိုင္းပါသည္။ က်ေနာ္ သခင္သန္းထြန္းထံသြား၍ ထိုကိစၥကိုေျပာျပပါသည္။

ထိုစဥ္ကလက က်ေနာ္တို႔ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမွာ ဘေရာက္ဒါဝါဒဝင္ေနရာ အနာဂတ္လြတ္လပ္ေရး ေတာ္လွန္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာ စစ္ေရးအရ အၾကမ္းဖက္လႈပ္ရွားမႈမ်ားမလိုဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာျဖင့္လူထုစည္းရံုးလႈပ္ရွားမႈျဖင့္ ေအာင္ျမင္ႏိုင္သည္ဟူေသာ အယူအဆစြဲၿမဲစြာ ယံုၾကည္ေနသည့္ကာလျဖစ္ရာ စစ္တပ္လုပ္ငန္းအေပၚ ဒါေလာက္အာရံုမထားေတာ့ဘဲ လူထုလူတန္းစားစည္းရံုးေရးသာ အဓိကအာရံုထား ေနေသာကာလျဖစ္သည္။

သခင္သန္းထြန္းက ေရွ႔မွာစစ္တပ္လုပ္ငန္းဟာ ဒါေလာက္အေရးပါေတာ့မွာမဟုတ္ပါ လူထုစည္းရံုးေရးသာအဓိကျဖစ္ရာ ကိုဗဟိန္းမွာ အလြန္ အေရးပါၿပီး လူထုအတြင္းၾသဇာႀကီးသူ ျဖစ္သည္။ သူ႔ကိုအေရးႀကီးသည့္ အလုပ္သမားသမဂၢေတြကိုင္ခိုင္းဖို႔စီစဥ္ထား၍ မေပးႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာပါသည္၊ စစ္တပ္ကို အစဥ္အလာရွိသည့္ ခင္ဗ်ားတို႔ေတြပဲ တပ္မွာၾသဇာရွိေအာင္လုပ္ၿပီး ထိန္းသိမ္းသြားၾကပါဟု ေျပာပါသည္။

က်ေနာ္ထိုကိစၥ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကိုျပန္အစီရင္ခံေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္က ကိုဗဟိန္းမေပးႏိုင္ရင္ ျဖဴးနယ္မွ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေခါင္းေဆာင္တဦးျဖစ္ေသာ သခင္သန္းေဖေရာ မေပးႏိုင္ဘူးလားဟုထပ္ေမးခိုင္းပါသည္။ သခင္သန္းထြန္းက သခင္သန္းေဖကိုလည္းမေပးႏိုင္ေၾကာင္း အေၾကာင္း ျပန္ပါသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္လည္း အေတာ္စိတ္ပ်က္သြားပံုရသည္။ ေနာက္ဆံုး ဗိုလ္မႈးႀကီးလက္်ာကိုဘဲ သူ႔ကိုယ္စားသူ႔ေနရာဆက္ခံဘို႔ေရြးခ်ယ္ၿပီး ၿဗိတိသွ်တို႔ေအာက္ တပ္မေတာ္ ဒုစစ္ေဆးေရးအရာရွိခ်ဳပ္ေနရာသို႔ ဝင္ယူေစပါေတာ့သည္။ ေနာက္ဗိုလ္ခ်ဳပ္တို႔ အစိုးရအဖြဲ႔တြင္း ဝင္လာေသာအခါ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးတာဝန္ပါယူထားၿပီး တပ္ကို သူတဖက္က ထိမ္းသိမ္းသြားမည္ဟု စိတ္ကူးထားပံု ရသည္ဟု ယူဆရပါသည္။

ထိုကိုဗဟိန္းကိစၥကို ထိုစဥ္က ဆိုရွယ္လစ္မ်ားသိသြားပံုရသည္။ ဗိုလ္ေအာင္ႀကီးက ဗိုလ္ေနဝင္းထံေပးစာမ်ားတြင္ ထိုကိစၥပါလာၿပီး ဆိုရွယ္လစ္ေတြမေက်မနပ္ျဖစ္ပံုကို ၁၉၈၈ ဝန္းက်င္က ဖတ္ရႈလိုက္ရပါသည္။
ဤသည္မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ မကြယ္လြန္မီက က်ေနာ္အားေစခိုင္းခဲ့သည့္ ကိစၥတခု ျဖစ္ပါသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္က က်ေနာ့္အားပညာေပးခဲ့သည့္ ကိစၥတခုလည္း ရွိပါေသးသည္။
၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ (၁၂)ရက္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုရာတြင္ ေနာက္ ၁ဝ ႏွစ္ၾကာလွ်င္ ရွမ္းျပည္အေနနဲ႔ ခြဲထြက္ခ်င္ခြဲထြက္ခြင့္ျပဳမည္ ဆိုေသာအခ်က္အေပၚ က်ေနာ္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္အားေမးျမန္းၾကည့္ရာတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္က ကဲ မင္းဗမာျပည္ေျမပံုကိုၾကည့္စမ္း တို႔လြတ္လပ္ေရး ရတဲ့အခါ ရွမ္းျပည္မပါရင္ တို႔ေျမပံုဘယ္လိုျဖစ္သြားမလဲ၊ ဒါေၾကာင့္ လြတ္လပ္ေရးယူတဲ့အခါ တေပါင္းတစည္းထဲရဖို႔လိုတယ္ဟု ေျပာျပ ေဆြးေႏြးၿပီး ထပ္၍ေျပာျပသည္မွာ တို႔တေတြက ငါးႏွစ္စီမံကိန္း ၂ ခုေလာက္လုပ္ၿပီး ႏိုင္ငံကိုတည္ေဆာက္ျပရင္ တို႔တေတြနဲ႔အတူေနခ်င္ လာမွာပါကြာဟုလည္းႏွစ္သိမ့္ ေျပာဆိုပါသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကဆိုလိုသည္မွာ (ငါးႏွစ္စီမံကိန္း ၂ ခု) ၁ဝ ႏွစ္ၾကာ တိုင္းျပည္တည္ေဆာက္ေရးကို အတူတကြလုပ္ေဆာင္ၾကၿပီးရင္ ခြဲထြက္ခ်င္မွာမဟုတ္ေတာ့ဟုဆိုလိုပါသည္။

ထို႔ျပင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လုပ္ႀကံံမခံရမီကေလးမွာပင္ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ အျပင္းအထန္ေဆြးေႏြးၫႇိႏိႈင္းေနစဥ္ က်ေနာ္ႏွင့္ေတြ႔စဥ္ေျပာသည္မွာ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ေတာ့ အစစအဆင္ေျပေနတာပဲ ဘာေတြျဖစ္လာအံုးမလည္းေတာ့မသိဘူးကြာဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။ က်ေနာ့္စိတ္တြင့္ စဥ္းစားမိသည္မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႔သမားအား သိပ္ယံုၾကည္မႈမရွိလွဘဲ တစံုတခုအေပၚ စိတ္နည္းနည္းေလးေနပံုရသည္ဟု ထင္ျမင္ခဲ့မိပါသည္။
ဤသည္မ်ားမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ က်ေနာ္၏ ထိေတြ႔ခံစားရခ်က္အခ်ိဳ႔ ျဖစ္ပါသည္။


0 comments:

Post a Comment