Tuesday, May 22, 2012

ဂႏၶလရာဇ္ကထာ(၃) – ကြန္ျဖဴးရွပ္၀ါဒ(ေစာထူးပြယ္ႏွင့္ကိုဝင္းေက်ာ္ ဘာသာျပန္သည္)

0 comments
(စစ္ေအးကာလ၏ဇာတ္ရွိန္အျမင့္ဆံုးအခ်ိန္တြင္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးတစ္ဦးအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာ ဟင္နရီကစ္ဆင္းဂ်ား ဂႏၶလရာဇ္ကထာ (On China) စာအုပ္သစ္သည္ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အေရးပါေသာစာအုပ္တစ္အုပ္ အျဖစ္ ထြက္ရွိလာခဲ့ပါသည္။ အေမရိကန္၏သံတမန္အျဖစ္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ အေခါက္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ သြားေရာက္ခဲ့သည့္ကာလအတြင္း သံတမန္တစ္ဦး ၏ ျပတင္းေပါက္မွတဆင့္ျမင္ေတြ႔ရသည့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေၾကာင္းဟုလည္း ဆိုႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ မည္သည့္ခ်ိန္ခါဟုမသိခဲ့ရေသာ တ႐ုတ္အင္ပါယာႀကီး စတင္တည္ေထာင္ခ်ိန္မွ ေထာင္စုႏွစ္သစ္ကာလမ်ားအထိ အင္အားႀကီးႏိုင္ငံ တစ္ခု၏ ႀကီးထြားဖြံ႔ၿဖိဳးလာပံုႏွင့္တည္တံ့ေနပံုကို သီ၀ရီမ်ားျဖင့္မမြမ္းၾကပ္ေစဘဲ အခန္းေပါင္း ၁၈ ခန္းျဖင့္ ေရးသားတင္ျပထားေသာ ေလ့လာခ်က္မ်ားလည္းဖစ္သည္။ ထိုစာအုပ္ထဲမွ ကစ္ဆင္းဂ်ား၏အျမင္ကို ေလ့လာႏိုင္ရန္အတြက္ ကို၀င္းေက်ာ္ႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္ ေစာထူးပြယ္တို႔က Ecovision Journal တြင္ အပတ္စဥ္ ဘာသာျပန္ဆိုေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။ အြန္လိုင္းတြင္ရရွိႏိုင္ရန္ မိတ္ေဆြမ်ားအတြက္ ဘာသာျပန္ဆိုမႈမ်ားကို ေ၀မွ်လိုက္ရပါသည္။ ဆက္လက္ေဖာ္ျပသြားပါမည္။)
(ဤေနရာကယူပါသည္) http://sawhtoopwe.wordpress.com/2011/09/27/163/
ဂႏၶလရာဇ္ကထာ() – ကြန္ျဖဴးရွပ္၀ါဒ
အင္ပါယာမ်ားအားလံုးနီးပါးကို အင္အားသံုးကာဖြဲ႔စည္းထူေထာင္ယူရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အင္အားသံုး၍ အရွည္တည္တံ့ေစရန္ေတာ့ မည္သို႔မွ်မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ အရွည္တည္တံ့ေစဖို႔ဆိုလွ်င္ ထို 
အင္အားကို တိမ္းညႊတ္မႈတစ္ရပ္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲေပးႏိုင္ဖို႔လိုအပ္သည္မွာ ေလာကနိယာမပင္ဖစ္သည္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း အုပ္ခ်ဳပ္သူ၏အားအင္တို႔သည္ ထိုနယ္ေျမတို႔ကို အနာဂတ္ထိဆက္လက္ သိမ္းပိုက္ထားလိုျခင္းေၾကာင့္ ေျခကုန္လက္ပမ္းက်ရ ျပန္ပါသည္။ ဆက္လက္သိမ္းပိုက္ထားႏိုင္ျခင္း ကလည္း ႏိုင္ငံ့အႀကီးအမႈးတစ္ဦး၏အဆံုးစြန္ေသာတာ၀န္ ျဖစ္ေနျပန္သည္။ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ျခင္းကို အမ်ားကဆႏၵရွိလာေသာအခါတြင္ အင္ပါယာမ်ားတည္တံ့ၾကသည္။ တ႐ုတ္သည္လည္း ထိုသို႔ပင္ျဖစ္ သည္။ စည္းလံုးမႈရျခင္း၊ အခ်ိန္မွန္မွန္ပင္ ပုန္ကန္ထၾကြမႈမ်ား ေပၚေပါက္ျခင္းႏွင့္ တဖန္ျပန္လည္စည္း လံုးျခင္းတို႔ကိုျပဳရသည့္နည္းမွာ အခါအားေလွ်ာ္စြာ ၾကမ္းၾကဳတ္မႈမ်ားရွိခဲ့သည္။ တ႐ုတ္သမိုင္းသည္လည္း ေသြးဆာလ်က္ရွိေသာ ေတာ္လွန္ပုန္ကန္မႈမ်ားႏွင့္ နန္းရအာဏာရွင္မ်ား အထိုက္အေလွ်ာက္ ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရသည္။ သို႔ေသာ္ ေထာင္စုႏွစ္မ်ားခ်ီ၍ သက္တမ္းၾကာျမင့္ရပ္တည္ႏိုင္ေရး အတြက္ တ႐ုတ္ကအသံုးခ်ခဲ့သည္မွာ မင္းဧကရာဇ္မ်ားကခ်မွတ္ေသာမင္းျပစ္မင္းဒဏ္မ်ားထက္ လူထုႀကီးႏွင့္ပညာတတ္အရာရွိမ်ားႏွင့္ဖြဲ႔စည္းထားေသာ အစိုးရတို႔အၾကားထားရွိေသာ တန္ဖိုးထားသည့္ အသိုက္အၿမံဳတစ္ခုပင္ ျဖစ္ေလသည္။
ေတြ႔ရခဲလွေသာ တ႐ုတ္ယဥ္ေက်းမႈ၏ျခြင္းခ်က္တစ္ရပ္မွာ ထိုတန္ဖိုးထားမႈမ်ားမွာ လံုး၀ဥႆုံ ဘာသာေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္းမႈမရွိျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ အိႏၵိယတြင္ ဗုဒၶ၀ါဒေပၚထြန္းလာခ်ိန္၌ ၀ိပႆနာႏွင့္ စိတ္ၿငိမ္းခ်မ္းမႈတို႔ကို အေလးထားေဟာေျပာခဲ့သည္။ ဂ်ဴးဘာသာက ထာ၀ရဘုရားသခင္ တစ္ဆူတည္းရွိေၾကာင္း၊ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေပၚထြန္းလာေသာ ခရစ္ယာန္ႏွင့္အစၥလာမ္ဘာသာတို႔မွ တမန္ေတာ္မ်ားက တမလြန္ဘ၀အေၾကာင္းမ်ားကို ေဟာျပခဲ့ၾကေသာ္လည္း တ႐ုတ္ကမူ အေနာက္တိုင္း သားတို႔၏အျမင္၌ ဘာသာေရးသြန္သင္မႈတစ္ရပ္ထူေထာင္ခဲ့ျခင္း မရွိသည္ကိုေတြ႔ရသည္။ စၾကာ၀ဠာ အား မည္သို႔မည္ပံုဖန္ဆင္းခဲ့သည္ဟူေသာ ဒ႑ာရီမ်ဳိးကို တ႐ုတ္တို႔မေျပာခဲ့ၾကပါ။ သူတို႔၏စၾကာ၀ဠာ ကိုေတာ့ သူတို႔တ႐ုတ္မ်ားကိုယ္တိုင္သာ တည္ေထာင္ဖန္ဆင္းထားခဲ့ျခင္းသာဖစ္သည္။ သူတို႔၏ တန္ဖိုးထားမႈမ်ားသည္ စၾကာ၀ဠာတစ္ခြင္ ကမာၻတစ္ခုလံုးတြင္ အသံုးတည့္သည္ဟုေၾကြးေက်ာ္ခဲ့ၿပီး ယင္းတန္ဖိုးထားမႈမ်ား၏ မူလရင္းျမစ္သည္လည္း တ႐ုတ္တို႔သာျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။
တ႐ုတ္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္ နဂိုတည္းကထြန္းကားေနခဲ့ေသာ တန္ဖိုးထားမႈမ်ားကို ေႏွာင္းလူတို႔အားလံုး သိရွိၾကေသာ ေရွးပညာရွိႀကီးကြန္ျဖဴးရွပ္၏ ေရးသားျပဳစုမႈမ်ားမွ ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ကြန္ျဖဴးရွပ္ (ဘီစီ ၅၅၁-ဘီစီ၄၇၉) ကို (တ႐ုတ္ႏိုင္ငံေရး) ေႏြဦးမွ ေဆာင္းဦးကာလအထိဟု ေခၚဆိုၾကေသာ ဘီစီ ၇၇၀ မွ ဘီစီ ၄၇၆ အဆံုးတြင္ ေမြးဖြားခဲ့သည္။ ထိုကာလသည္ ဘီစီ ၄၇၅ မွ ဘီစီ ၂၂၁ အထိ တိုင္းငယ္ ျပည္ငယ္မ်ားအၾကား အျပန္အလွန္စစ္ျဖစ္ပြားေသာ ေခတ္ကာလႀကီးဆီဦးတည္သြားမည့္ ႏိုင္ငံေရးကေသာင္းကနင္းျဖစ္ရာ အခ်ိန္လည္း ျဖစ္သည္။ အုပ္ခ်ဳပ္လ်က္ရွိေသာ က်ဳိနန္းေတာ္၏ ၾသဇာအာဏာက်ဆင္းလာခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံေရးအာဏာ ၿပိဳင္ဆိုင္လာသည့္ ပုန္ကန္သူမင္းသားမ်ားေပၚ  ၾသဇာမလႊမ္းႏိုင္ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ အလိုရမၼက္မ်ားႏွင့္ ဆူပူေပါက္ကြဲမႈမ်ားက အေတာမသတ္ျဖစ္လာသည္။ တစ္မိုးေအာက္ေျမျပင္ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးတြင္ အရာရာသည္ အစီစဥ္မက် ျဖစ္ခဲ့ရျပန္သည္။
မကၡီယာဗယ္လီကဲ့သို႔ပင္ ကြန္ျဖဴးရွပ္သည္လည္း မင္းသားတစ္ပါးပါး၏ အတိုင္ပင္ခံအျဖစ္ ခန္႔ထားခံရေရးအတြက္ႏွင့္ အသက္ရွင္ရပ္တည္ေရးအတြက္ သူ႔ႏိုင္ငံတြင္ ဟိုဟိုသည္သည္ လွည့္လည္ သြားလာခဲ့ရသည္။ မကၡီယာဗယ္လီႏွင့္မတူသည္က ကြန္ျဖဴးရွပ္သည္ ေကာက္ေကြ႔ေသာ ပါ၀ါယႏၲရားမ်ားထက္ လူမႈေရးအရဟန္ခ်က္ညီေသာ ယဥ္ေက်းမႈစနစ္တစ္ရပ္ေပၚတြင္ ပိုအာ႐ံုထားျခင္း ျဖစ္သည္။ သူ႔သြန္သင္ခ်က္မ်ားမွာ သနားဂ႐ုဏာႏွင့္အုပ္ခ်ဳပ္ရန္၊ ဓေလ့ထံုးတမ္းပြဲလမ္းမ်ားကို မွန္မွန္ကန္ကန္က်င္းပရန္၊ မိဘဘိုးေဘးတို႔အား သားေျမးတို႔ကလးစားမႈရွိရန္တို႔ျဖစ္သည္။ သူ႔အား ခန္႔ထားသူမ်ားအတြက္ ဓနဥစၥာႏွင့္သဇာအာဏာရရွိေရးတြင္ ျဖတ္လမ္းကိုမေပးခဲ့သည့္တြက္ သူ႔ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ားျဖစ္သည့္ မင္းသားတစ္ပါးပါးထံတြင္ သူ႔ဥပေဒသတို႔ကို လက္ေတြ႔အေကာင္ ထည္ေဖာ္ျခင္းမျပဳႏိုင္မီတြင္ သူကြယ္လြန္ခဲ့ရဟန္တူသည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ေတာ့ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ႏိုင္ငံေရးၿပိဳကြဲမႈမ်ားႏွင့္စစ္ပြဲဆီသို႔သာ ေလ်ာက်သက္ဆင္းခဲ့ရသည္။ သို႔ေသာ္ သူ၏တပည့္တပန္းမ်ား က မွတ္တမ္းတင္ထားေသာ ကြန္ျဖဴးရွပ္၏အဆံုးအမမ်ားကမူ ရွင္သန္က်န္ရစ္ခဲ့သည္။ ေသြးထြက္သံယိုမ်ားအဆံုးသတ္သြားၿပီးေနာက္တြင္ တ႐ုတ္သည္ ျပန္လည္စည္းလံုးသြားခဲ့သည္။ ဟန္မင္းဆက္ (ဘီစီ ၂၀၆ဘီစီ ၂၂၀) သည္ ကြန္ျဖဴးရွပ္၏ အေတြးအေခၚမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္ဒႆန အျဖစ္ က်င့္သံုးလာခဲ့ေလသည္။
ကြန္ျဖဴးရွပ္၏အဆိုအမိန္႔တို႔ထဲမွ ေကာက္ႏႈတ္ထားေသာက်မ္းစာႏွင့္ ေလ့လာသူမ်ား ေရးသားျပဳစုထားေသာအဖြင့္က်မ္းစာမ်ားပါ၀င္ေသာ ကြန္ျဖဴးရွပ္က်မ္းစာသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ သမၼာက်မ္းစာႏွင့္ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကိုေပါင္းစပ္ထားသည့္အလားပင္ ျဖစ္သည္။ ထိုက်မ္းစာမ်ားသည္ တ႐ုတ္၏ မင္းေရးစိုးရာဗ်ဴ႐ိုကေရစီတြင္အမႈထမ္းရန္ ႏိုင္ငံႏွင့္အ၀န္းက်င္းပသည့္ ဘုရင့္စာေမးပြဲမွေရြးခ်ယ္ခံရေသာ စာတတ္ေပတတ္ အစိုးရအရာထမ္းမ်ား အ႐ိုက္အရာ၀င္ေရးႏွင့္ မင္းဧကရာဇ္၏က်ယ္ျပန္႔ေသာႏိုင္ငံေတာ္တစ္ခြင္တြင္ ဟန္ခ်က္ညီမႈကို ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ေရးတို႔အတြက္ ဗဟိုခ်က္ထားရသည့္အတတ္တစ္ရပ္ ျဖစ္လာခဲ့ၾကသည္။ သူေတြ႔ႀကံဳခဲ့ရေသာ ကေသာင္းကနင္းေခတ္ ကာလႀကီးအတြက္ ကြန္ျဖဴးရွပ္ကေပးေသာအေျဖမွာ သူသင္ၾကားေပးခဲ့ၿပီး၊ တခ်ိန္ တ႐ုတ္ျပည္ႀကီး ေရႊထီးေဆာင္းစဥ္က သူလက္ခံသိရွိခဲ့ရသည့္ တရားမွ်တ၍ဟန္ခ်က္ညီေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုျဖစ္ေရးလမ္းစဥ္သာ ျဖစ္သည္။ လူသားမ်ဳိးႏြယ္၏ အဓိကရျဖစ္ေသာစိတ္ထားေပၚပံုမွာ ေပ်ာက္ဆံုးလုလုျဖစ္ေနသည့္စီစဥ္တက်ျဖစ္မႈကို ျပန္လည္ဖန္တီးေရးပင္ဖစ္သည္။ စိတ္လိုအင္ဆႏၵ ျပည့္၀မႈဟူသည္မွာ တန္ခိုးျပာဋိဟာတစ္ခု မဟုတ္ပါ။ လြတ္ေျမာက္မႈတစ္ခုလည္း မဟုတ္ပါ။ နဂိုတည္းကပင္ ရွိေနၿပီးသားျဖစ္သည့္တိုင္ ေမ့ေလ်ာ့ခံလိုက္ရေသာ နိယာမတရားမ်ားကို ျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ဖို႔ပင္ ျဖစ္သည္။ ပန္းတိုင္သည္ တိုးတက္မႈတစ္ခုကို မဆိုလို၊ လမ္းမွန္တည့္မတ္မႈတစ္ခုကိုသာ ဆိုလိုသည္။ ကြန္ျဖဴးရွပ္၀ါဒီ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ သင္ယူေလ့လာမႈသည္ တိုးတက္မႈရဖို႔အတြက္ တစ္ခုတည္းေသာ ေသာ့ခ်က္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္
သင္ယူေလ့လာရန္ထက္သန္ျခင္းမရွိဘဲထားရွိေသာက႐ုဏာတရားကား ႐ူးႏွမ္းျခင္းႏွင့္ေရာေထြးရာ၏။ သင္ယူေလ့လာရန္ထက္သန္ျခင္းမရွိဘဲဥာဏ္ပညာကိုျမတ္ႏိုးျခင္းကား ဗဟုသုတႏံုနဲ႔ျခင္းႏွင့္ေရာေထြးရာ၏။ 
သင္ယူေလ့လာရန္မထက္သန္ဘဲ႐ိုးသားျခင္းကား အႏၲရာယ္ရွိေသာအ႐ိုးခံျဖစ္ျခင္းႏွင့္ေရာေထြးရာ၏။ သင္ယူေလ့လာရန္မထက္သန္ဘဲေျဖာင့္မွန္ျခင္းကား လြဲမွားစြာဆံုးျဖတ္တတ္ျခင္းႏွင့္ေရာေထြးရာ၏။ သင္ယူေလ့လာရန္မထက္သန္ဘဲရဲရင့္ျခင္းကား ေထာင္လႊားပုန္ကန္ျခင္းႏွင့္ေရာေထြးရာ၏။ သင္ယူေလ့လာရန္မထက္သန္ဘဲစာရိတၱစြဲၿမဲျခင္းကား ေခါင္းမာျခင္းႏွင့္ေရာေထြးရာ၏
ဟူ၍ ကြန္ျဖဴးရွပ္က သင္ၾကားခဲ့သည္။
အာဏာသက္ဆင္းအုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္လူမႈစည္းမ်ဥ္းကို ကြန္ျဖဴးရွပ္ကပို႔ခ်ရာတြင္ အေျခခံက်သည့္၀တၱရားမွာကိုယ့္ေနရာကိုယ္သိရန္ပင္ ျဖစ္သည္။ ကြန္ျဖဴးရွပ္အဆံုးအမကိုလိုက္နာၾကသူမ်ားသည္ အမႈထမ္းရာတြင္ဟန္ခ်က္ညီေရးကို အေလးေပးၾကသည္။ တစ္ဆူတည္းေသာထာ၀ရဘုရားကိုလက္ခံသည့္ဘာသာေရးမ်ားမွ တမန္ေတာ္မ်ားႏွင့္ကြဲျပားစြာပင္ လူသားတို႔၏တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာျခင္းအား သမိုင္းႏွင့္ခ်ီေသာအေၾကာင္းတရားမ်ားကို ကြန္ျဖဴးရွပ္က မမိန္႔ၾကားခဲ့ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ သူ၏ဒႆနအရမူ ႏိုင္ငံတစ္ခုလံုးတိုးတက္ေကာင္းမြန္လာရျခင္းသည္ လူသားတစ္ဦးခ်င္းစီ၏အျပဳအမူမ်ား မွန္ကန္လာျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု ႐ႈျမင္သည္။ ကမာၻေလာကကို မ်က္ေမွာက္ျပဳထားေသာသူ၏ေတြးေခၚမႈသည္ ဘ၀တမလြန္လမ္းညႊန္တစ္ရပ္မဟုတ္မူဘဲ လူမႈပဋိညာဥ္တစ္ရပ္ကိုပံ့ပိုးျခင္းသာ ျဖစ္ေလသည္။
တ႐ုတ္တို႔၏အခင္းအက်င္းေၾကာင့္ မင္းဧကရာဇ္အထြတ္အထိပ္သို႔ ေရာက္ရွိေနခဲ့သည့္အခ်ိန္တြင္ အေနာက္ကမာၻတြင္ ၿပိဳင္တူရင္ေဘာင္တန္းႏိုင္သည့္ပုဂၢိဳလ္ဟု မရွိခဲ့ေခ်။ ဘုရင္မင္းျမတ္သည္ ၀ိညာဥ္ေရးႏွင့္လူမႈပဋိညာဥ္၏ ဘာသာေရးမသက္၀င္ေသာ အပိုင္းက႑မ်ားကိုပါ ေရာစပ္ထားသည္။ တ႐ုတ္မင္းဧကရာဇ္ဟူသည္ ႏိုင္ငံေရးတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္သူတစ္ဦးဖစ္ၿပီး၊ သိမ္ေမြ႔နက္နဲေသာ အယူအဆတစ္ရပ္လည္း ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးအခန္းက႑မွဆိုလွ်င္ မင္းဧကရာဇ္သည္ လူတကာတို႔ထက္ျမတ္ေသာ အခ်ဳပ္အျခာအစိုးရမႈကို ရရွိထားသည္။ လူသားမ်ဳိးႏြယ္ခပ္သိမ္း၏ မင္းဧကရာဇ္ဖစ္သည္။ အာဏာဆင္းသက္အုပ္ခ်ဳပ္မႈရွိသည့္ ကြန္ျဖဴးရွပ္ လူမႈအေဆာက္အဦကို ထင္ဟပ္ေသာ တစ္ကမာၻလံုးဆိုင္ရာႏိုင္ငံေရးအုပ္စိုးမႈ၏ အေခါင္အဖ်ားပင္ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ဘုရင္အား ခစားရာတြင္ နဖူးကိုေျမျပင္ႏွင့္ထိသည့္ထိ သံုးႀကိမ္တိုင္၀မ္းလ်ားေမွာက္အ႐ို အေသေပးရျခင္းမွာ (မင္းဧကရာဇ္၏) ေျမတစ္ခြင္လံုးအုပ္ခ်ဳပ္စိုးစံျခင္းကို အသိအမွတ္ျပဳေၾကာင္းပင္ ျဖစ္ေလသည္။
မင္းဧကရာဇ္၏ ဒုတိယသိမ္ေမြ႔နက္နဲျခင္းမွာ သူ႔အဆင့္အတန္းအား ေကာင္းကင္ဘံု၏သားေတာ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားၿပီး၊ ေကာင္းကင္၊ ေျမႀကီးႏွင့္ လူသားမ်ဳိးႏြယ္တို႔အၾကားမွ ညႇိႏႈိင္းမႈေပးသူတစ္ဦးဟု လကၡဏာေဆာင္သည္။ မင္းဧကရာဇ္ဘက္မွ စာရိတၱပိုင္းဆိုင္ရာက်ဳိးႏြံမႈရွိေအာင္ ထိုအခန္းက႑ကို ဖန္တီးထားရွိျခင္းျဖစ္သည္။ လူသားဆန္စြာ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ဓေလ့ထံုးတမ္းပြဲလမ္းမ်ား မွန္ကန္စြာက်င္းပျခင္း၊ အခါအားေလ်ာ္စြာ တင္းက်ပ္ေသာျပစ္ဒဏ္မ်ားခ်မွတ္ျခင္းစသည္တို႔အားျဖင့္ မင္းဧကရာဇ္ကို ႀကီးငယ္မဟူတို႔အၾကား မရွိမျဖစ္သည့္ ႀကီးျမတ္ေသာဟန္ခ်က္ညီမႈတစ္ရပ္ဟု မွတ္ယူၾကသည္။ မင္းဧကရာဇ္သည္ ေကာင္းျမတ္ျခင္းဟူေသာလမ္းေပၚမွ ေသြဖည္သြားလွ်င္ တစ္မိုးေအာက္ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးလည္း ကေသာင္းကနင္းအျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိလိမ့္မည္ဖစ္သည္။ သဘာ၀ေဘးဆိုးႀကီးမ်ား က်ေရာက္လာျခင္းသည္ စၾက၀ဠာႀကီးတြင္ ဟန္ခ်က္မညီမႈမ်ား ေပၚေပါက္ေနၿပီဟူ၍ အဓိပၸါယ္ရသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ေကာင္းကင္ဘံုကလႊဲအပ္ထားေသာ 
အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္အ႐ိုက္အရာကို ထိုမင္းဆက္က ဆံုး႐ႈံးရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ သူပုန္သူကန္မ်ား ထြက္ေပၚလာမည္။ စၾက၀ဠာ၏ မဟာဟန္ခ်က္ညီမႈႀကီးကို မင္းဆက္သစ္တစ္ခုက ျပန္လည္ထိန္းသိုရေပလိမ့္မည္။
ေစာထူးပြယ္

0 comments:

Post a Comment