Tuesday, May 22, 2012

ဂႏၶလရာဇ္ကထာ(၂) – တ႐ုတ္တို႔ လႊမ္းမိုးေသာေခတ္(ေစာထူးပြယ္ႏွင့္ကိုဝင္းေက်ာ္ ျပန္ဆိုသည္)

0 comments
(စစ္ေအးကာလ၏ဇာတ္ရွိန္အျမင့္ဆံုးအခ်ိန္တြင္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးတစ္ဦးအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာ ဟင္နရီကစ္ဆင္းဂ်ား ဂႏၶလရာဇ္ကထာ (On China) စာအုပ္သစ္သည္ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အေရးပါေသာ စာအုပ္တစ္အုပ္ အျဖစ္ ထြက္ရွိလာခဲ့ပါသည္။ အေမရိကန္၏သံတမန္အျဖစ္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ အေခါက္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ သြားေရာက္ခဲ့သည့္ကာလအတြင္း သံတမန္တစ္ဦး ၏ ျပတင္းေပါက္မွတဆင့္ျမင္ေတြ႔ရသည့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေၾကာင္းဟုလည္း ဆိုႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ မည္သည့္ခ်ိန္ခါဟုမသိခဲ့ရေသာ တ႐ုတ္အင္ပါယာႀကီး စတင္တည္ေထာင္ခ်ိန္မွ ေထာင္စုႏွစ္သစ္ကာလမ်ားအထိ အင္အားႀကီးႏိုင္ငံ တစ္ခု၏ ႀကီးထြားဖြံ႔ၿဖိဳးလာပံုႏွင့္တည္တံ့ေနပံုကို သီ၀ရီမ်ားျဖင့္မမြမ္းၾကပ္ေစဘဲ အခန္းေပါင္း ၁၈ ခန္းျဖင့္ ေရးသားတင္ျပထားေသာ ေလ့လာခ်က္မ်ားလည္းဖစ္သည္။ ထိုစာအုပ္ထဲမွ ကစ္ဆင္းဂ်ား၏အျမင္ကို ေလ့လာႏိုင္ရန္အတြက္ ကို၀င္းေက်ာ္ႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္ ေစာထူးပြယ္တို႔က Ecovision Journal တြင္ အပတ္စဥ္ ဘာသာျပန္ဆိုေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။ အြန္လိုင္းတြင္ ရရွိႏိုင္ရန္ မိတ္ေဆြမ်ားအတြက္ ဘာသာျပန္ဆိုမႈမ်ားကို ေ၀မွ်လိုက္ရပါသည္။ ဆက္လက္ေဖာ္ျပသြားပါမည္။)
(ဤေနရာကယူပါသည္) http://sawhtoopwe.wordpress.com/2011/09/27/163/
ဂႏၶလရာဇ္ကထာ() – တ႐ုတ္တို႔ လႊမ္းမိုးေသာေခတ္
တ႐ုတ္ယဥ္ေက်းမႈသည္ ေထာင္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာခ်ီခဲ့သည္ဖစ္ေသာ္လည္း တ႐ုတ္သည္ သူတို႔ႏွင့္ ပမာဏအားျဖင့္ေရာ ဆန္းျပား႐ႈပ္ေထြးမႈအရပါ ႏႈိင္းသာယွဥ္သာရွိေသာ အျခားယဥ္ေက်းမႈႀကီးမ်ား၊ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံလိုျခင္းမရွိခဲ့ေခ်။ တ႐ုတ္သည္ အိႏၵိယကိုသိထားခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း သမိုင္းကာလအတန္ၾကာေအာင္ ႏိုင္ငံအုပ္ခ်ဳပ္မႈနယ္နိမိတ္ခ်င္း ျခားနားစြာရွိေနခဲ့ေၾကာင္း ေနာင္အခါတြင္ ေမာ္စီတုန္းက မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့သည္။ အဆိုပါ ယဥ္ေက်းမႈႀကီးႏွစ္ရပ္တို႔သည္ ကုန္စည္မ်ားႏွင့္ဗုဒၶဘာသာလႊမ္းမိုးမႈတို႔ကို ပိုးလမ္းမႀကီးတစ္ေလွ်ာက္ ကူးသန္းလ်က္ရွိေနခဲ့ေသာ္လည္း အျခားတစ္ဖက္၌မူ ထိုးေဖာက္၍မရႏိုင္ေသာ ဟိမ၀ႏၲာေတာင္တန္းႀကီးႏွင့္ တိဘက္ကုန္းေျမျမင့္တို႔က နံရံတံတိုင္းသဖြယ္ခားခဲ့သည္ျဖစ္သျဖင့္ ဖာသိဖာသာပင္ေနခဲ့သည္။ အလယ္အာရွမွ တားဆီးထားေသာ ႀကီးမားသည့္ကႏၲာရမ်ားကလည္း တ႐ုတ္တို႔အား ပါရွားႏွင့္ဘာဘီလိုနီးယားအေရွ႕ပိုင္းတို႔မွ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားႏွင့္ ျခားနားထားခဲ့သည္။ ေရာမအင္ပါယာႏွင့္ဆိုလွ်င္ ပို၍ပင္ ေ၀းကြာေစသည္။ ကုန္စည္လွည္းတန္းတို႔က မၾကာခဏခရီးျဖတ္သန္းေနခဲ့သည့္တိုင္ တ႐ုတ္သည္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္ အေနျဖင့္ ယင္းႏွင့္ ႏႈိင္းသာယွဥ္သာေသာပမာဏႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈရရွိသည့္ အျခားလူ႔အဖြဲ႔အစည္း မ်ားႏွင့္ ေထြးေရာယွက္တင္ မရွိခဲ့ပါ။ တ႐ုတ္ႏွင့္ဂ်ပန္တို႔တြင္ တူညီေသာအေျခခံယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအေဆာက္အဦမ်ား ရွိၾကေသာ္လည္း ႏွစ္ႏိုင္ငံလံုးသည္ တစ္ဦး၏အင္အားႀကီးမားသာလြန္မႈ ကို တစ္ဦးကလက္ခံရန္ အဆင္သင့္မျဖစ္ခဲ့ၾက။ ထိုအတြက္ ႏွစ္ႏိုင္ငံလံုး၏ေျဖရွင္းနည္းမွာ တစ္ႀကိမ္လွ်င္ ရာစုႏွစ္မ်ားခ်ီၾကာသည့္အထိ အဆက္အသြယ္ျဖတ္ထားျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ဥေရာပသည္လည္း တ႐ုတ္တို႔က အေနာက္သမုဒၵရာဟုသိထားၾကသည့္ အျခားတစ္ဖက္မွာ ရွိေနသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ (ဧကန္အားျဖင့္ သမုဒၵရာမျခားသည့္တိုင္) တ႐ုတ္ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ကြာလွမ္းေသာ လက္လွမ္းမီရန္လည္း သနားစဖြယ္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခမရွိေသာေနရာတြင္ တည္ရွိျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု တ႐ုတ္ဧကရာဇ္က ၁၇၉၃ ခုႏွစ္တြင္ ၿဗိတိသွ်သံတမန္တစ္ဦးအား ေျပာၾကားခဲ့သည္။
တ႐ုတ္အင္ပါယာ၏နယ္ေျမပိုင္နက္သည္ ေရစပ္သို႔ေရာက္သည့္အထိျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုခဲ့ၾကသည္။ စုန္႔မင္းဆက္(၉၆၀-၁၂၇၉) တည္းကပင္ တ႐ုတ္သည္ ေရေၾကာင္းနည္းပညာအရာတြင္ ကမာၻကုိ ဦးေဆာင္လ်က္ရွိခဲ့ၿပီး၊ ယင္း၏ေရယာဥ္အုပ္စုမ်ားက အင္ပါယာႀကီးအား ေအာင္ျမင္သိမ္းပိုက္ႏိုင္ျခင္းႏွင့္ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ျခင္း ေခတ္ကာလတစ္ခုကို ေဆာင္က်ဥ္းေပးခဲ့သည္။ သို႔တိုင္ တ႐ုတ္သည္ ပင္လယ္ရပ္ျခားမွ ကိုလိုနီနယ္ေျမမ်ားကို လိုအပ္ျခင္းမရွိခဲ့ဘဲ၊ ကမ္း႐ိုးတန္း၏တျခားဘက္မွ ႏိုင္ငံမ်ားေပၚလည္း စိတ္၀င္စားမႈ အနည္းအက်ဥ္းသာ ရွိခဲ့သည္။ တ႐ုတ္သည္ ျပင္ပကမာၻသို႔ စြန္႔စားသြားေရာက္ၿပီး ဘာေဘးရီးယန္းမ်ားအား ကြန္ျဖဴးရပ္လမ္းစဥ္ သို႔မဟုတ္ ဗုဒၶ၀ါဒတို႔ဆီ ေျပာင္းလဲပစ္ရန္ အေၾကာင္းျပခ်က္တစ္ခု ဖန္တီးခဲ့ျခင္းမရွိေခ်။ စုန္႔ေရယာဥ္တပ္မ်ားႏွင့္ မာလိန္မႈမ်ားကို စစ္ႏိုင္မြန္ဂိုတို႔ကကီးၾကပ္ဦးေဆာင္၍ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံကို က်ဴးေက်ာ္သိမ္းပိုက္ရန္ ႏွစ္ႀကိမ္ႀကိဳးပမ္းခဲ့ဖူးသည္။ သို႔ေသာ္ ႏွစ္ႀကိမ္လံုးတြင္ ဂ်ပန္တို႔က နတ္ေလဟု ဆိုစမွတ္ရွိၾကၿပီး ကာမိကာေဇဟု ေခၚသည့္ ျပင္းထန္ေသာရာသီဥတုျဖင့္ႀကံဳကာ တပ္ေခါက္ခဲ့ၾကရသည္။ မြန္ဂိုနန္းဆက္ နန္းက်ခဲ့ၿပီးသည့္တိုင္ ထိုစြန္႔စားသြားေရာက္မႈမွာ နည္းပညာအရ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ္လည္း ထပ္မံႀကိဳးပမ္းမႈမရွိေတာ့ေခ်။ ယင္းႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း ဂ်ပန္ကၽြန္းဆြယ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေရးအတြက္ တ႐ုတ္တို႔ မည္သည့္ အေၾကာင္းေၾကာင့္လုိလားခဲ့ေၾကာင္း မည္သည့္ တ႐ုတ္ေခါင္းေဆာင္ကမွ ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းမရွိေခ်။ သို႔ေသာ္ မင္မင္းဆက္အေစာပိုင္း ႏွစ္ကာလမ်ားျဖစ္သည့္ ၁၄၀၅ ခုႏွစ္မွ ၁၄၃၃ ခုႏွစ္အတြင္း တ႐ုတ္သည္ သမိုင္းတြင္အမွတ္ရစရာအေကာင္းဆံုးႏွင့္ အံ့ဖြယ္ထူးကဲမႈအရွိဆံုး ေရတပ္တစ္ခုကို စတင္ထူေထာင္ ခဲ့သည္။ ေရတပ္ဗိုလ္ႀကီး က်န္းဟဲသည္ နည္းပညာအရ မည္သူမွ်ရင္ေဘာင္မတန္းႏိုင္သည့္ သေဘၤာရတနာမ်ားကို ဂ်ာဗား၊ အိႏၵိယ၊ အာဖရိကကၽြန္းဆြယ္ႏွင့္ ဟိုးမုဇ္ေရလက္ၾကားတို႔ထိ ရြက္လႊင့္ထြက္ခြာခဲ့သည္။ ေရတပ္ဗိုလ္ႀကီးက်န္း ရြက္လြင့္ခဲ့သည့္ကာလတြင္ ဥေရာပတို႔၏ ႐ွာေဖြစူးစမ္းျခင္းေခတ္ စတင္ျခင္းမျပဳရေသးေခ်။ တ႐ုတ္တို႔၏ ေရတပ္အင္အားသည္ အရြယ္အစားအရေရာ၊ ေခတ္ဆန္မႈအရေရာ၊ ေရယာဥ္အေရအတြက္အရပါ အျခား (ေရတပ္မ်ား)ထက္ ရင္ၾကားေစ့ရန္ မစြမ္းသာေလာက္ေအာင္သာလြန္သည့္နည္းပညာမ်ား ပိုင္ဆိုင္ခဲ့ပံုရသည္။ ထို႔အတြက္လည္း ေနာက္ထပ္ ႏွစ္ ၁၅၀ ေက်ာ္မွေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ စပိန္ေရတပ္မ်ားကို ေသးေသး ညွက္ညွက္ ျဖစ္သြားေစသည္။
ထိုရြက္လႊင့္ခရီး၏ စစ္မွန္ေသာရည္ရြယ္ခ်က္အေပၚ သမိုင္းဆရာမ်ားက ဆက္လက္ျငင္းခုန္ၾကဆဲပင္။ က်န္းဟဲသည္ စူးစမ္း႐ွာေဖြထုတ္ေဖာ္သည့္ေခတ္၏ အထင္ကရပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးျဖစ္သည္။ မြတ္ဆလင္တ႐ုတ္လူမ်ဳိး မိန္းမစိုးတစ္ဦးျဖစ္ေသာ သူသည္ ကေလးဘ၀ကပင္ စစ္တပ္သို႔ သြတ္သြင္းေလ့က်င့္ခံခဲ့ရၿပီး ထိုမွအပ အျခားေသာထင္ရွားသည့္သမိုင္းအခ်က္အလက္ မေတြ႔ရေခ်။ သူလွည့္လည္၍ တစ္ေထာက္နားရာတိုင္းတြင္ တ႐ုတ္မင္းဧကရာဇ္၏ ထင္ရွားႀကီးက်ယ္ပံုကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားၿမဲ ျဖစ္သည္။ ေရာက္ေလရာအရပ္မွ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားအား လက္ေဆာင္ပဏၰာမ်ား ေဖာေဖာသီသီအပ္ႏွင္း၍ လူကိုယ္တိုင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သံတမန္လႊတ္၍ေသာ္လည္းေကာင္း တ႐ုတ္ျပည္သို႔လည္ပတ္ေစရန္ ဖိတ္ေခၚခဲ့သည္။ ထိုနည္းျဖင့္ (က်န္းဟဲ ေရာက္ရွိခဲ့ရာ) ႏိုင္ငံမ်ားသည္ တ႐ုတ္အင္ပါယာႀကီး၏ အင္အားႀကီးသာလြန္မႈကို အသိအမွတ္ျပဳရန္အတြက္ အစဥ္အလာျဖစ္ေသာ ႐ိုေသသမႈျပဳျခင္းမ်ားအားျဖင့္ တ႐ုတ္ဗဟိုျပဳကမာၻ႔အခင္းအက်င္းႀကီးထဲမွ သူတို႔၏ အခန္းက႑ကို အသိအမွတ္ျပဳရာေရာက္သြားခဲ့သည္။ တ႐ုတ္၏ ႀကီးျမတ္မႈကို ေၾကညာေဖာ္က်ဴးျခင္းႏွင့္ ဟိတ္ႀကီးဟန္ႀကီးျဖင့္ ဖိတ္ၾကားျခင္းထက္လြန္လွ်င္ က်န္းဟဲသည္ နယ္နိမိတ္ခ်ဲ႕ထြင္လိုသည့္ ရည္မွန္းခ်က္ကို မျပသခဲ့ေခ်။ လက္ေဆာင္ႏွင့္ပဏၰာသမႈတို႔ကို ျပန္သယ္ေဆာင္သြား႐ံုသာျဖစ္၍ တစ္မိုးေအာက္တစ္ႏိုင္ငံဟူေသာ နယ္နိမိတ္ကိုခ်ဲ႕ထြင္လိုသည့္ ဆုလာဘ္ကိုေမွ်ာ္ကိုးသည့္ ကိုလိုနီျဖစ္ေစျခင္းႏွင့္သယံဇာတတို႔ကိုမူ သူမယူငင္ခဲ့ေခ်။ အလြန္ဆံုး တ႐ုတ္ကုန္သည္မ်ားအတြက္ မ်က္ႏွာေကာင္းရမည့္အေျခအေနမ်ားကို တ႐ုတ္၏ ေရွးက်ေသာပါ၀ါအေပ်ာ့က်င့္သံုးမႈတစ္ခုအေနျဖင့္ သူဖန္တီးခဲ့သည္ဟုသာ ဆိုႏိုင္ေပသည္။ ၁၄၃၃ ခုႏွစ္တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းမွ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား မၾကာခဏျဖစ္ပြားခဲ့ရသည္ႏွင့္တိုက္ဆိုင္စြာပင္ က်န္းဟဲတို႔၏ ေရေၾကာင္းခရီးစဥ္အဖြဲ႔လည္း ႐ုတ္ခ်ည္းရပ္တန္႔ခဲ့ရသည္။ ေနာက္တက္လာသည့္ မင္းဧကရာဇ္က ေရတပ္အားဖ်က္သိမ္းလိုက္ေၾကာင္း အမိန္႔ထုတ္ခဲ့ၿပီး၊ က်န္းဟဲ၏ ေရေၾကာင္းခရီးစဥ္မွတ္တမ္းမ်ားလည္း အဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရသည္။ ထိုသို႔ ခရီးစဥ္မ်ဳိးလည္း ေနာက္ထပ္မေပၚေပါက္ေတာ့ေခ်။ သို႔ေသာ္ တ႐ုတ္ကုန္သည္မ်ားကမူ က်န္းဟဲေျပးဆြဲခဲ့ေသာလမ္းေၾကာင္းအတိုင္း ေခါက္တုန္႔ေခါက္ျပန္ ရြက္လြင့္ခဲ့ၾကသည္။ တ႐ုတ္ ေရတပ္၏စြမ္းပကားသည္လည္း ေမွးမွိန္ေဖ်ာ့ေတာ့ခဲ့ရသည္။ မည္မွ်ပင္ ဆိုးရြားခဲ့ပါသနည္းဆိုလွ်င္ တ႐ုတ္ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ကမ္း႐ိုးတန္းတြင္ ပင္လယ္ဓားျပမ်ား မၾကာခဏဒုကၡေပး ေသာင္းက်န္းလြန္းလွေသာေၾကာင့္ မင္မင္းဆက္သည္ ကမ္း႐ိုးတန္းတြင္အေျခခ်ေနထိုင္သူမ်ားကို ကုန္းတြင္းဆယ္မိုင္အတြင္းသို႔ အတင္းအၾကပ္ ေရႊ႕ေျပာင္းေစျခင္းျဖင့္ တုန္႔ျပန္ေျဖရွင္းခဲ့ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႀကီးစိုးျခယ္လွယ္ေရးအတြက္ နည္းပညာအရတတ္ႏိုင္ခဲ့သည့္ တ႐ုတ္၏ေရတပ္သမိုင္းသည္ အဖြင့္အပိတ္လုပ္မရေသာ ပတၱာတစ္ခုႏွင့္တူေနေလေတာ့သည္။ အေနာက္ကမာၻႏိုင္ငံမ်ားသည္ ေရေၾကာင္းမွစူးစမ္းရွာေဖြေဖာ္ထုတ္မႈကို စတင္သေဘာက်လာစဥ္မွာပင္ တ႐ုတ္တို႔သည္ ယင္းနယ္ပယ္မွ မည္သူ႔စနက္မွ်မပါဘဲ အနားယူခဲ့ရသည္။ တ႐ုတ္၏ တုဘက္ကင္းေသာ တစ္ကိုယ္ေတာ္ေနထိုင္မႈသည္ တစ္မူထူးသည့္ တ႐ုတ္ကိုယ္ပိုင္သေဘာထား အသိအျမင္တစ္ရပ္ကို ထူေထာင္ရာေရာက္ေစခဲ့သည္။ အထက္တန္းလႊာတ႐ုတ္တို႔က တ႐ုတ္သည္ ယဥ္ေက်းမႈေပါင္းမ်ားစြာထဲမွ မဟာယဥ္ေက်းမႈႀကီးတစ္ရပ္ ဟူသည့္သေဘာမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ၊ တုဘက္ကင္းေသာ ယဥ္ေက်းမႈတစ္ရပ္ျဖစ္သည္ဟူသည့္အျမင္ႏွင့္ 
ပို၍အသားက်လာၾကသည္။ ၁၈၅၀ တြင္ ၿဗိတိသွ်ဘာသာျပန္ဆရာတစ္ဦးကမတူကြဲျပားေသာ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားကိုခံစားရႏိုင္ၿပီး တစ္မ်ဳိးတစ္ဘာသာစီျဖစ္ေနေသာ အက်ဳိးယုတ္မႈမ်ားကိုလည္း ခံစားရႏိုင္သည့္ႏိုင္ငံမ်ားစြာတို႔သည္ အခ်က္အလက္အနည္းအက်ဥ္းမွ်သာရရွိေစကာမူ ေကာင္းမြန္စြာ ေၾကာင္းလမ္းေစာေၾကာျခင္းအားျဖင့္ သူတို႔မသိကၽြမ္းၾကေသာ အျခားႏိုင္ငံသားမ်ားအေၾကာင္းကို ခ်င့္ခ်င့္ခ်ိန္ခ်ိန္ မွန္မွန္ကန္ကန္သိျမင္လာႏိုင္သည္ဟူေသာ  ထင္ဟပ္ျမင္ေယာင္ႏိုင္ျခင္းျဖင့္ အသိဥာဏ္ရွိေသာ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားက အသားက်ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ တ႐ုတ္တို႔ကိုလည္း ထိုနည္းတူပင္ ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟုထင္လွ်င္ အလြဲႀကီးလြဲေပလိမ့္မည္။ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားႏွင့္ ကင္းကင္းလြတ္လြတ္ေနၿပီး ကိုယ့္ႏိုင္ငံကိုယ္ အမႊမ္းတင္ျခင္းေၾကာင့္ အျခား(ႏိုင္ငံ)မ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ရန္ အခြင့္အလမ္းကိုလည္း မရခဲ့။ ၀မ္းနည္းဖြယ္ေကာင္းသည္မွာ သူတို႔၏ စိတ္ကူးအႀကံအစည္တို႔ကိုလည္း ေဘာင္ခတ္ထားၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တ႐ုတ္တို႔သည္ သူတို႔ဘာသာ သင္းပင္းဖြဲ႔ျခင္း၏ႀကီးစိုးမႈမွလည္း မလြတ္ႏိုင္ၾက။ အရာရာကိုလည္း ကိုယ့္အသိအျမင္သက္သက္မွ်ျဖင့္ တိုင္းထြာ ဆံုးျဖတ္ၾကေလသည္ ဟုေရးသားခဲ့သည္။ တ႐ုတ္သည္ ေဘးပတ္လည္တြင္ ကိုရီးယား၊ ဗီယက္နမ္၊ ထိုင္း၊ ျမန္မာဟူသည့္ မတူကြဲျပားေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားရွိေနခဲ့သည္ကို မသိ မဟုတ္။ သို႔ေသာ္ တ႐ုတ္တို႔၏ အထင္အျမင္၌မူ တ႐ုတ္သည္ပင္ကမာၻေလာကႀကီး၏ဗဟိုခ်က္ (ဗဟိုမင္းႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးျဖစ္သည္ဟု ယူဆသည္။ အျခားလူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ သူတို႔ႏွင့္အဆင့္ကြာသည္ဟု သံုးသပ္သည္။ တ႐ုတ္တို႔က ထိုသို႔ ျမင္ေယာင္ခဲ့သည့္နည္းတူ တ႐ုတ္ယဥ္ေက်းမႈႏို႔သက္စို႔ရၿပီး တ႐ုတ္ကိုပဏၰာဆက္ရသည့္ အိမ္သည္ႏိုင္ငံအခ်ဳိ႕သည္ ေလာကတံတြာဓမၼတာကို လိုက္နာၾကရဖို႔ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္အနီး၀န္းက်င္မွ လူမ်ားအၾကားရွိနယ္ျခားမ်ဥ္းမွာ ႏိုင္ငံေရးအရ၊ ပထ၀ီေျမျပင္အေန အထားအရထက္ ယဥ္ေက်းမႈျခင္းကြဲျပားရာ၌ ပို၍ သိသာထင္ရွားသည္။ တ႐ုတ္ယဥ္ေက်းမႈသည္ အေရွ႕အာ႐ွတိုက္တစ္ခုလံုးသို႔ ျဖာထြက္ျပန္႔ႏွံ႔ေနခဲ့ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေခတ္သစ္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံေရး သိပၸံပညာရွင္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ လူစီယန္ေဖးက တ႐ုတ္သည္အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေယာင္ေဆာင္ထားေသာ ယဥ္ေက်းမႈႀကီးတစ္ရပ္ေပပဲဟု ထင္ထင္ရွားရွား မွတ္ခ်က္ေပးခဲ့ဖူးသည္။ ထိုသို႔ အစဥ္အလာကို ထိန္းထားခဲ့ေသာတ႐ုတ္တို႔၏ ကမာၻ႔အခင္းအက်င္းတြင္ရွိေနႏွင့္ၿပီးသား တင္းမားမႈမ်ားသည္ ေခတ္သစ္(ေမာ္ဒန္) ကာလတိုင္ေအာင္ တည္တံ့ခဲ့သည္။ ယခင္ရာစုႏွစ္ ႏွစ္ခုစာခန္႔တည္းက မန္ခ်ဴး တို႔၏ အႏိုင္စားခံခဲ့ရသျဖင့္ မန္ခ်ဴးတို႔လက္ေအာက္တြင္ ရွိေနခဲ့ရေသာ္လည္း တ႐ုတ္မင္မင္းဆက္ ဧကရာဇ္သည္ ၁၈၆၃ ခုႏွစ္တြင္ ေအဘရာဟမ္လင္ကြန္းထံသို႔ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာဆက္ဆံေရးရွိလိုပါေၾကာင္း သ၀ဏ္လႊာေပးပို႔ခဲ့သည္။ တ႐ုတ္ဧကရာဇ္သည္ သ၀ဏ္လႊာထဲ၌ မိုးတစ္လံုးေလတစ္လံုးျဖင့္ေလာကဓာတ္စၾကာ၀ဠာအား အုပ္ခ်ဳပ္ရန္အတြက္ ေကာင္းကင္ဘံုမွၫႊန္ၾကားေတာ္မူမႈကိုရရွိၿပီးေနာက္ ဗဟိုအင္ပါယာႀကီးျဖစ္ေသာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ အျခားေသာႏိုင္ငံမ်ားအၾကား မည္သို႔ပင္ကြဲျပားမႈမ်ားရွိဦးေတာ့ တစ္မိတည္းသားခ်င္းပမာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔က ေလးျမတ္စြာသေဘာထားေပသည္ဟု ေရးသားခဲ့သည္။ ထိုစာသ၀ဏ္ကို ပို႔လႊတ္သည့္အခ်ိန္တြင္ တ႐ုတ္ေျမပိုင္နက္ေပၚမွအက်ဳိးစီးပြားမ်ားကို မ်က္ေစ့က်ေနၾကေသာ အေနာက္မွ ပါ၀ါႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ တ႐ုတ္သည္ စစ္ပြဲႏွစ္ႀကိမ္တိုင္အေရးနိမ့္ခဲ့ရၿပီး ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ေသာ အျဖစ္ဆိုးမ်ားကို မင္းဧကရာဇ္သည္ တ႐ုတ္၏ႀကံ့ႀကံ့ခံႏိုင္မႈႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအရသာလြန္ႀကီးမားမႈတို႔ေၾကာင့္ အဆံုးသတ္တြင္ ေက်ာ္လႊားႏိုင္ခဲ့ေသာ အျခား ဘာေဘးရီးယန္းက်ဴးေက်ာ္မႈမ်ားႏွင့္ တစ္သေဘာတည္းထားခဲ့ပံုရသည္။
သမိုင္းေခတ္မ်ားစြာအတြင္း တ႐ုတ္တို႔ထိုမွ် အေျပာႀကီးခဲ့သည္မွာ တကယ္တမ္း အံ့ၾသဖြယ္တစ္ခုေတာ့ မဟုတ္ပါ။ ဟန္လူမ်ဳိးတ႐ုတ္တို႔သည္ မူလအေျခစိုက္ရာမစ္၀ါျမစ္၀ွမ္းမွ အနီးတစ္၀ိုက္ရွိ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသို႔ တ႐ုတ္တို႔ဟန္ပန္ အေသြးအဆင္မ်ားအတိုင္း အဆင့္မ်ားစြာျဖင့္ မ်ဳိးဆက္အလိုက္ တိုးခ်ဲ႕ယူသြားခဲ့ၾကသည္။ တ႐ုတ္တို႔၏ သိပၸံႏွင့္နည္းပညာထြန္းကားမႈတို႔သည္ ထိုအခ်ိန္က အေနာက္ဥေရာပ၊ အိႏၵိယႏွင့္အာရပ္ ေခတ္ၿပိဳင္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ တန္းညီခဲ့ၿပီး၊ မၾကာခဏဆိုသလို ပို၍ပင္ ထူးခၽြန္ေနတတ္ခဲ့သည္။ တ႐ုတ္သည္ အစဥ္အလာအရ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားထက္ လူဦးေရအရေရာ နယ္ေျမပိုင္နက္အရပါ သာခဲ့သည္မွာ စက္မႈေခတ္ေျပာင္းေတာ္လွန္ေရးမတိုင္မီထိျဖစ္သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ တ႐ုတ္က လြန္စြာမွခ်မ္းသာသည္။ ျမစ္ႀကီးမ်ားအား ဆက္သြယ္ထားသည့္ က်ယ္ျပန္႔ေသာတူးေျမာင္းစနစ္ႏွင့္ လူဦးေရဗဟိုခ်က္မ်ားေၾကာင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ကမာၻေပၚ တြင္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈအျမင့္မားဆံုးေသာစီးပြားေရးႏွင့္ လူဦးေရအထူထပ္ဆံုး ကုန္သြယ္မႈဧရိယာႀကီး ျဖစ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံတြင္း အထူးဖူလံုလ်က္ရွိျခင္းေၾကာင့္ အျခားေသာေဒသမ်ားသည္ (တ႐ုတ္၏) က်ယ္၀န္းမႈႏွင့္ဥစၥာဓနတို႔အားျဖင့္ အပယိကမွ်သာ ျဖစ္ေနခဲ့ေလသည္။ တကယ္တမ္းတြင္ ၿပီးခဲ့ေသာ ရာစုႏွစ္ေပါင္း ႏွစ္ဆယ္၌ ၁၈ ရာစုမွ်ၾကာေအာင္ ကမာၻ႔ဂ်ီဒီပီတြင္ တ႐ုတ္ပါ၀င္သည့္ အခ်ဳိးအစားသည္ အေနာက္ကမာၻထက္ ပိုမိုမ်ားျပားခဲ့သည္။ ၁၈၂၀ ခုႏွစ္ ကုန္ခါနီးတြင္ တ႐ုတ္သည္ ထိုစဥ္ကကမာၻ႔ဂ်ီဒီပီ၏ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ရရွိခဲ့သည္။ အေနာက္ဥေရာပ၊ အေရွ႕ဥေရာပႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတို႔မွ ဂ်ီဒီပီသံုးရပ္ေပါင္းထက္ပင္ ပိုေနေသးသည္။
ေမာ္ဒန္ေခတ္ဦးပိုင္းတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ရာက္ရွိလာၾကေသာ အေနာက္မွ စူးစမ္းေလ့လာသူမ်ားသည္ တ႐ုတ္တို႔၏ ႏိုးၾကားခ်က္ခ်ာျခင္းႏွင့္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာျပည့္စံုမႈတို႔ေၾကာင့္ မင္သက္ခဲ့ရသည္။ ၁၇၃၆ ခုႏွစ္တြင္ ျပင္သစ္မွ (ခရစ္ယာန္)ေဂ်ဆု(တ္)ဂိုဏ္း၀င္တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ယန္းဘပၸတစ္ဒူ ဟာလ္ဒီသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေပၚ အေနာက္ကမာၻမွ လည္ပတ္ေရာက္ရွိလာသူမ်ား၏ မင္သက္မိေသာတုန္႔ျပန္မႈအား -ျပည္နယ္တစ္ခုခ်င္းစီသည္ တစ္နည္းမဟုတ္တစ္နည္းျဖင့္ ၾကြယ္၀လ်က္ရွိသည္။ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား၊ တူးေျမာင္းမ်ားအားျဖင့္ ကုန္သြယ္ေရးကို ပံ့ပိုးေပးထားမႈက အင္ပါယာႀကီးတစ္ခုလံုး၏ ျပည္တြင္းကုန္သြယ္ေရးကို ေ၀ဆာတိုးပြားေစသည္။ တ႐ုတ္ျပည္တြင္း ကုန္သြယ္မႈသည္ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားအားလံုး၏ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ မယွဥ္သာေအာင္ ႀကီးမားသည္။ ျပည္နယ္မ်ားသည္ အသီးသီးေသာကုန္ထုတ္လုပ္မႈမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေနၾကေသာ မင္းႏိုင္ငံမ်ားစြာႏွင့္တူသည္။ ဟု ေပါင္း႐ံုးေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ယင္းေနာက္ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ အၾကာတြင္ ျပင္သစ္ ႏိုင္ငံေရးေဘာဂေဗဒ ပညာရွင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ဖရန္ဆြာကြက္စ္ေနက
ဤႏိုင္ငံသည္ ကမာၻေပၚတြင္ အလွပဆံုးႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္သည္ကို မည္သူမွ် ျငင္းဆိုႏိုင္ၾကမည္ မဟုတ္ပါ။ သိဖူးသမွ်တြင္ လူဦးေရအသိပ္သည္းဆံုးႏွင့္ ေ၀ဆာဖြံ႔ၿဖိဳးဆံုးႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္သည္။ အကယ္၍သာ ဥေရာပ ႏိုင္ငံမ်ားအားလံုးကို တစ္ခုတည္းေသာအုပ္ခ်ဳပ္စိုးမိုးမႈေအာက္တြင္ထားႏိုင္မွသာ တ႐ုတ္အင္ပါယာႀကီးႏွင့္ တစ္တန္းတည္းညီမွ်ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္ ဟု ထပ္မံေဖာ္ျပခဲ့သည္။
တ႐ုတ္သည္ ျပည္ပႏွင့္ကုန္သြယ္ခဲ့ၿပီး၊ အခါအားေလ်ာ္စြာ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားမွ စိတ္ကူးအႀကံအစည္မ်ားႏွင့္ တီထြင္မႈမ်ားကို ခံယူသည္။ သို႔ေသာ္ အဖိုးထိုက္တန္ဆံုးေသာ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားႏွင့္အသိဥာဏ္ပညာ ေအာင္ျမင္မႈတို႔ကို တ႐ုတ္ျပည္၌သာေတြ႔ရႏိုင္သည္ဟု တ႐ုတ္တို႔က ယံုၾကည္ထားၾကသည္။ တ႐ုတ္ႏွင့္ ကုန္သြယ္ရျခင္းသည္ အနည္းငယ္ခ်ဲ႕ကားေျပာဆိုမႈတို႔မွအပ အက်ဳိးအျမတ္ျဖစ္ထြန္းလွေသာ္လည္း အထက္တန္းလႊာတ႐ုတ္တို႔ကမူ ယင္းအား သာမာန္စီးပြားေရးဖလွယ္မႈတစ္ရပ္အျဖစ္မဟုတ္ဘဲ သူတို႔၏ သာလြန္ႀကီးျမတ္မႈအတြက္ အေလးအျမတ္ျပဳလာျခင္းတစ္ခုပမာသာ ေဖာ္ျပခဲ့ၾကပါသည္။
ေစာထူးပြယ္

0 comments:

Post a Comment