Friday, December 16, 2016

ရွင္ဥကၠ႒ (သို ့မဟုတ္) ေတာ္လွန္ေသာပညာရွင္ ေမာင္သာမည

0 comments
ရွင္ဥကၠ႒ (သို႔မဟုတ္) ေတာ္လွန္ေသာပညာရွင္(ေမာင္သာမည)

၁၉၅၉ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာဗုဒၶဘာသာေလာကကို အႀကီးအက်ယ္ရိုက္ခတ္၏လႈပ္ရွားသြားေစသည့္ စာအုပ္တအုပ္ ထြက္ေပၚခဲ့သည္။ ယင္းစာအုပ္ေၾကာင့္ စာေရးသူ၊ ထုတ္ေ၀သူႏွင့္ ပံုႏွိပ္သူတို ့မွာ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းျခင္း ခံရသည္။ တရားစြဲခံရသည္။ ေလးႏွစ္ၾကာေအာင္ တရားရင္ဆိုင္ရသည္။ စာအုပ္ေရးသူမွာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ရဟန္းတပါးျဖစ္ေလရာ စာအုပ္ပါအယူအဆကို သေဘာမက်ေသာ အျခားရဟန္းတခ်ိဳ ့၏ဆန္ ့က်င္မႈတို႔လည္း ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။

ဗုဒၶဘာသာတြင္ အႀကီးမားဆံုးဆန္႔က်င္မႈဟုဆိုရမည့္ ပကာသနိယကံေဆာင္ပြဲမ်ားျဖင့္ ဆန္႔က်င္သည္အထိ ရွိခဲ့သည္။ ယင္းစာအုပ္၏အမည္မွာ “လူေသလူျဖစ္”။ စာအုပ္ကုိေရးသူမွာ ပဥၥမေပပင္အျဖစ္ နာမည္ေက်ာ္ေသာ ေတာင္တြင္းႀကီး နတ္မွီေတာရဆရာေတာ္ရွင္ဥကၠ႒ ျဖစ္သည္။
လူေသလူျဖစ္ဟုုအမည္ေပးထားသည့္ ယင္းစာအုပ္ကေဖာ္က်ဴးသည့္အယူအဆကို စာေရးသူ ရွင္ဥကၠ႒က စာတေၾကာင္းတည္းျဖင့္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ထားသည္။
“လူသားဆိုတဲ့သတၱ၀ါ ေသဆံုးၿပီးသြားတဲ့ ေနာက္အခါ၌အကယ္စင္စစ္ ျဖစ္ခြင့္ျဖစ္စရာ
ျဖစ္ဖို႔အလားအလာမ်ားရွိေသးခဲ့လွ်င္ လူမွတပါး အျခားဘာမွ်ျဖစ္စရာလည္းမရွိ” ဟူလို။

ယင္းစာေၾကာင္းက မိရိုးဖလာဗုုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားအေပၚ ဦးေႏွာက္ မုန္တိုင္းႀကီးတခုတိုက္ခတ္သကဲ့သို ႔ တံုလႈပ္ေခ်ာက္ခ်ားေစခဲ့သည္မွာ ထူးလ်က္ႏွင့္မဆန္းဟု ဆိုရမည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ လူေသလူျဖစ္ အယူအဆသည္ မိ႐ိုးဖလာဗုဒၶဘာသာ၏မ႑ိဳင္ျဖစ္ေသာ “သံုဆယ့္တဘံု အယူအဆ” ႏွင့္ လံုး၀ျခားနား ဆန္႔က်င္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

သံုးဆယ့္တဘံုအယူအဆ အရမွာ“ လူေသလွ်င္ သူျပဳခဲ့သည့္ ကံအေလ်ာက္ ငရဲ တိရစၧာန္ ၿပိတၱာ အသူရကာယ္ စသည့္ဘ၀ဆိုးမ်ားသို့ၿဖစ္ေစ၊ လူ နတ္ ျဗဟၼာ စေသာ ဘ၀ေကာင္းမ်ားသို႔ျဖစ္ေစ သံုးဆယ္တဘံုအတြင္းက ဘံုတခုဆီသို႔ေရာက္လိမ့္မည္” ဟူ၏။
လူေသလူျဖစ္က်မ္းျပဳဆရာရွင္ဥကၠ႒က ယင္းသံုးဆယ့္တဘံုယံုၾကည္မႈကို လူသားတို႔၏အေၾကာက္ႏွင့္ အေမွ်ာ္မ်ား တိုးပြားရွင္သန္ေအာင္ ေျမဆီေလာင္းေပးေနသည့္အရာအျဖစ္ျမင္ေနခဲ့ရာ လူေသလူျဖစ္စာအုပ္ျဖင့္ကုစားေပးခဲ့ျခင္းဟု ယူဆရေပသည္။
ယင္းသုုိ႔ကုုစားရာတြင္ ဆရာေတာ္ရွင္ဥကၠ႒သည္ ေခတ္သစ္သိပၸံ ေတြ႔ရွိခ်က္တခုျဖစ္ေသာ
ဒါ၀င္ (Darwin)၏ ဆင့္ကဲျဖစ္စဥ္သေဘာတရား (Theory of Evolution) ကိုလည္းေကာင္း၊ ဖန္ဆင္းရွင္ တန္ခိုးရွင္ကိုလက္သင့္မခံသည့္ ဘုရားမဲ့၀ါဒ(Atheism) ကိုလည္းေကာင္း၊ ဗုဒၶေဟာၾကားခဲ့သည့္ တရားကိုလည္းေကာင္း အခိုင္အမာကိုးကားခဲ့သည္။

လူေသလူျဖစ္စာအုပ္တြင္ ဒါ၀င္၏ ဆင့္ကဲျဖစ္စဥ္သေဘာတရားကို အေသးစိတ္ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ကိုလိုနီစနစ္ႏွင့္အတူေရာက္ရွိ က်ယ္ျပန္႔လာသည့္ ခရစ္ယာန္ဘာသာေရးကို စိန္ေခၚလိုက္ျခင္းျဖစ္ေပသည္။ ဒါ၀င္၏ဆင့္ကဲျဖစ္စဥ္သေဘာတရားက အေနာက္တိုင္းခရစ္ယာန္ဘာသာ၏ ဖန္ဆင္းရွင္ယံုၾကည္မႈအား အေျခကကိုင္လႈပ္ခဲ့သည္ကို ဆရာေတာ္ရွင္ဥကၠဌ ေကာင္းေကာင္းသိရွိပံုရသည္။ ဆရာေတာ္သည္ နယ္ခ်ဲ႔၀ါဒကို လက္မခံသကဲ့သို႔ နယ္ခ်ဲ႔၀ါဒႏွင့္အတူပါလာေသာ ခရစ္ယာန္ဘာသာကိုုလည္း လက္သင့္ခံပံုမရ။

ယင္းအခ်က္မွာ ေက်ာက္ကြင္းအေရးေတာ္ပံုုျဖစ္ရပ္ျဖင့္ ထင္ရွားသည္။ ေက်ာက္ကြင္း အေရးေတာ္ပံုျဖစ္ရပ္မွာ ဗုုဒၶဘာသာ၀င္ရဟန္းတပါးက ခရစ္ယာန္ဘာသာအေပၚ ျပတ္ျပတ္ သားသား ေ၀ဖန္သံုးသပ္ျပခဲ့သည့္ျဖစ္ရပ္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။

ဒါ၀င္၏ဆင့္ကဲျဖစ္စဥ္သေဘာတရားကဲ့သို႔ပင္ ဖန္ဆင္းရွင္အယူ၀ါဒကိုကိုင္လႈပ္ခဲ့ေသာ အေတြးအေခၚ
တရပ္ကို ေရာဘတ္အင္ဂါဆို (Robert Ingersoll) အမည္ရွိ ေတြးေခၚရွင္က ဒါ၀င္ႏွင့္ မေရွးမေႏွာင္းပင္ေဟာေျပာတင္ျပခဲ့သည္။
ဘာသာေရးသမားတို႔က လူတို႔၏ဦးေႏွာက္အတြင္းသို႔ ဖန္ဆင္းရွင္ God ကိုလည္းေကာင္း၊ ငရဲဘံုႏွင့္ နတ္ဘံုမ်ားကိုလည္းေကာင္းသြတ္သြင္းၿပီး အေၾကာက္အေမွ်ာ္တိုးပြားေအာင္လုုပ္ကာ စီးပြားရွာေနသည္ဟုု ဆရာႀကီးအင္ဂါဆိုက ျပစ္ျပစ္နွစ္ႏွစ္ေ၀ဖန္ခဲ့ပါသည္။ အင္ဂါဆို၏ေဟာေျပာခ်က္မ်ားမွ ေကာက္ႏုတ္ ဘာသာျပန္ၿပီး လူေသလူျဖစ္က်မ္းတြင္ေဖာ္ျပထားေလရာ ဆရာေတာ္၏ ေျပာင္ေျမာက္လွေသာ ဘာသာျပန္အစြမ္းၾကာင့္ ဘာသာျပန္ဟုုပင္မသိၾကဘဲ ဆရာေတာ္၏ ယ္ပိုင္အယူအဆမ်ားအျဖစ္ စြပ္စြဲၾကသည္မွာ အံ့ၾသစရာေကာင္းလွသည္။
(အင္ဂါဆို၏ေဟာေျပာခ်က္တခ်ဳိ ့ကိုု ဆရာပါရဂူက “ ေတာ္လွန္ေသာအေတြးအေခၚ” အမည္ျဖင့္ ဘာသာျပန္ထုတ္ေ၀ခဲ့ဖူးသည္။ ယင္းစာအုပ္လည္း ထြက္ၿပီးမွအပိတ္ခံခဲ့ရပါသည္)

ဒါ၀င္၏ ဆင့္ကဲျဖစ္စဥ္သေဘာတရားကိုလည္းေကာင္း၊ အင္ဂါဆို၏ ဘုရားမဲ့အေတြးအေခၚကို လည္းေကာင္း ၾကားဖူးနား၀မရွိသည့္သူတို႔ အတြက္မွာ လူေသလူျဖစ္စာအုပ္သည္ လံုး၀အသစ္အဆန္း ျဖစ္ေနေပလိမ့္မည္။

ဖန္ဆင္းရွင္အယူ၀ါဒကိုလည္းေကာင္း၊ သံုးဆယ့္တဘံုအယူ၀ါဒကိုလည္းေကာင္း စြဲၿမဲသက္၀င္ေနသူတို႔ အတြက္မွာလည္း အလြန္အႏၱရာယ္ႀကီးေသာ မိစၦာအယူ၀ါဒျဖစ္ေနေပလိမ့္မည္။ ဤသို ့ျဖင့္
ဆရာေတာ္ရွင္ဥကၠဌကို ပကာသနိယကံေဆာင္ကာ ခါးခါးသည္းသည္း ဆန္႔က်င္ခဲ့ျခင္းျဖစ္မည္။

သို႔ေသာ္ လူေသလူျဖစ္အယူအဆကိုတင္ျပရန္ ပန္ၾကားခဲ့သူသည္ အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းျဖစ္သည္ဟူေသာ ေျပာဆိုုခ်က္မ်ားရွိခဲ့ေလရာ က်မ္းျပဳဆရာ၏ရည္ရြယ္ခ်က္တြင္ အမ်ဳိးသားေရးနွင့္ နိုင္ငံေရးလည္းပါ၀င္ခဲ့မည္လားဟု စဥ္းစားစရာရွိသည္။

လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္းေလးဆယ္ေက်ာ္က အိုးေ၀ဂ်ာနယ္တြင္ စတင္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ စာေရးဆရာမင္းေအာင္ေရးသားသည့္ေဆာင္းပါးတြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သားမ်ား
ေသရဲတိုက္ရဲသည့္စိတ္ဓာတ္ရွိေစရန္ ယင္းလူေသလူျဖစ္အယူအဆကို က်မ္းတေစာင္ျပဳစုုေပးပါဟုု ဆရာေတာ္ရွင္ဥကၠဌအားပန္ၾကားခဲ့သည္ဟုု ေရးသားထားသည္။

ဆရာေတာ္ကိုယ္တိုင္ေရးသားသည့္ “ လူေသလူျဖစ္စစ္တန္းႏွင့္ ေထာင္က်မွတ္တမ္း” စာမူတြင္ “ကြယ္ လြန္သူ အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗုုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဟာ ဗမာ့ေတာ္လွန္ေရးတပ္မေတာ္ႀကီးကို တည္ေထာင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့တယ္ မဟုုတ္လား - - - အဲဒီတပ္မေတာ္အတြက္ တိက်ျပတ္သားတဲ့ အဘိဓမၼာေက်ာေထာက္ေနာက္ခံရွိတဲ့ Slogan (၀ါ) ေၾကြးေၾကာ္သံတခုလိုေနတာ ေတြ႔ရတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ လူေသလူျဖစ္အဘိဓမၼာ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံရွိတဲ့ လူေသလူျဖစ္၊ လူျဖစ္လူေသ၊ တိုးလိုက္ေဟ တိုက္လိုက္ေဟဆိုတဲ့ ဆလိုဂန္ကို ေဖာ္ထုုတ္လိုက္ျခင္းျဖစ္တယ္” ဟုု ေဖာ္ျပထားပါသည္။

မည္သို႔ျဖစ္ေစ လူေသလူျဖစ္စာအုပ္ကိုေရးသားခဲ့သည့္ ဆရာေတာ္ရွင္ဥကၠဌသည္ကား သူ အသက္ရွင္ေန စဥ္ကာလတြင္ ပကာသနိယကံျဖင့္ အၾကဥ္ခံခဲ့ရသကဲ့သို႔ ပ်ံလြန္ေတာ္မူၿပီးေနာက္တြင္လည္း သူ၏ လူေသလူျဖစ္အယူအဆကို အဓမၼ၀ါဒအျဖစ္သတ္မွတ္ခံခဲ့ရသည္။
(ဤေနရာတြင္ အဓမၼ၀ါဒဆိုသည္မွာ ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာႏွင့္ ဆန္႔က်င္သည္ဟူေသာအနက္ကိုသာ ရည္ညႊန္းပါသည္။ အဓမၼအျဖစ္ သတ္မွတ္သူမ်ားမွာ ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာ၏ သံဃနာယကအဖြဲ႔၀င္မ်ားသာ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ပင္။ မူရင္းမူလဗုဒၶဘာသာႏွင့္ ျခားနားသည္ဟူေသာအနက္ မရွိပါ။ ေထရ၀ါဒသည္ ဂိုဏ္းခြဲတခုုသာျဖစ္သည္။ ဗုဒၶလြန္ၿပီး အေတာ္ၾကာမွေပၚလာသည့္ဂိုဏ္းတခု ျဖစ္သည္။ ေထရ၀ါဒတြင္ ဟိႏၵဴ အယူ၀ါဒမ်ားစြာပါ၀င္ေနသည္မွာ ထင္ရွားသည္။ ထို႔ေၾၾကာင့္ အဓမၼ၀ါဒဆိုလွ်င္ မွားယြင္းေသာအရာမ်ားဟုု မမွတ္သင့္။ ေထရဝါဒႏွင့္ဆန္႔က်င္ေသာ အယူအဆဟုသာ ဆိုလိုပါသည္။ ဘာသာေရးအယူအဆအမ်ားစုုမွာ မွန္မမွန္ သက္ေသျပႏိုင္ေသာ အရာမ်ားမဟုတ္ဘဲ ယံုၾကည္မႈသက္သက္ တရားေသအယူအဆသာ မ်ားပါသည္။)

ဆရာေတာ္ရွင္ဥကၠ႒သည္ကား ယင္းကဲ့့သိုု႔ေသာ ဆန္႔က်င္ေ၀ဖန္မႈမ်ားကို ႀကိဳတင္ေမွ်ာ္လင့္ၿပီးသား ျဖစ္ပံုရသည္။ ဆရာေတာ္၏ဘ၀တေလ်ာက္လံုး ယင္းကဲ့သို ဆန္႔က်င္ခံရမႈမ်ားမွာ အမ်ားအျပားရွိခဲ့သည္။

သိသာေသာျဖစ္ရပ္တခုမွာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းဦးႏုဦးေဆာင္ခဲ့သည့္
ဆ႒သံဂါယနာတင္ပြဲတြင္ ျဖစ္သည္။ ဆရာေတာ္၏အျမင္တြင္ သံဂါယနာတင္ပြဲဆိုုသည္မွာ မွတ္တမ္းတင္ထားသည့္ ဗုုဒၶ၏တရားေတာ္မ်ားကို ျပန္လည္စိစစ္ၿပီးတည့္မတ္ေအာင္ ျပင္ဆင္ေရးျဖစ္သည္။
ဗုုဒၶေခတ္က ႏႈတ္ျဖင့္ေဆင္ထားခဲ့သည့္ တရားမ်ားကို ေက်ာက္ထက္အကၡရာျဖင့္လည္းေကာင္း၊ စာေပ က်မ္းစာျဖင့္လည္းေကာင္း မွတ္တမ္းတင္ၾကရာတြင္ ႏွစ္ကာလၾကာရွည္သည္ႏွင့္အမွ် တိမ္းေစာင္းသည္မ်ားလည္းရွိသကဲ့သို ့ တရားမသိ တရားမရွိသူမ်ားက လိုသလို ျဖည့္စြက္ႏုုတ္ပယ္ျပဳျပင္သည္မ်ားရွိသည္ဟုု ဆရာေတာ္ကယူဆသည္။ နငယ္ အၿမီးတိုသည္ကို ရွည္ေအာင္လုပ္ေပးရံုထက္မကေသာ သာသနာေရးဆိုင္ရာမဟာတာ၀န္ႀကီးအျဖစ္ ယူဆသည္။
သို႔ေသာ္ ဆ႒သံဂါယနာတင္ပြဲတြင္ ပါ၀င္ဦးေဆာင္သူအမ်ားစုမွာ မင္းတုန္းမင္းႀကီးတင္ခဲ့သည့္ ပဥၥမသံဂါယနာမူအတိုင္းပင္ ပံုႏွိပ္မွတ္တမ္းတင္လိုရာ ဆရာေတာ္ရွင္ဥကၠ႒ႏွင့္
လံုး၀သေဘာကြဲလြဲခဲ့ပံုရသည္။

ဆရာေတာ္က သံဂါယနာအစည္းအေ၀းမ်ားကိုမတက္ဘဲ သပိတ္ေမွာက္ခဲ့ၿပီး အစာငတ္ခံဆႏၵျပသည္ အထိ ျဖစ္ခဲ့သည္ဟုုဆိုုသည္။

ေနာက္ထပ္ျဖစ္ရပ္တခုမွာ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္မ်ားလႊမ္းမိုးခဲ့သည့္ကာလတြင္ ညီညြတ္ေသာသာသနာ့တပ္ဦး ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းသည့္အတြက္
ဖက္ဆစ္တို႔၏ဖမ္းဆီးမႈကိုခံရျခင္း ျဖစ္သည္။ စစ္ဦးဘီလူး ေခတ္ဆိုးႀကီးအတြင္း ဆရာေတာ္၏ႀကိဳးပမ္းမႈသည္ ဖက္ဆစ္တို႔အတြက္ အႀကီးမားဆံုးရာဇ၀တ္မႈႀကီးျဖစ္ေလရာ ေသဒဏ္ေပးခံရေတာ့သည္။

သို႔ေသာ္ ဆရာေတာ္နည္းတူ ေတာ္လွန္ေသာဘာသာေရးပညာရွင္တဦးျဖစ္သူ ရွင္အာဒိစၥ၀ံသ၏ ႀကိဳးပမ္းမႈျဖင့္ ေသဒဏ္လြတ္ခဲ့သည္။
(ရွင္အာဒိစၥ၀ံသသည္ ရဟန္းမ်ား အဂၤလိပ္စာသင္ေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကိုဘိကၡဳနီ၀တ္ခြင့္ျပဳေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းမႈေၾကာင့္ ပကာသနိယကံျဖင့္ ရွင္ဥကၠ႒အရင္ အၾကဥ္ခံခဲ့ရသူျဖစ္ပါသည္) ေသဒဏ္ကို င့ံလင့္ေနေသာရွင္ဥကၠ႒ထံသို႔ေပးပို႔လိုက္သည့္ရွင္အာဒိစၥ၀ံသ၏စာတေစာင္မွာ ေတာ္လွန္ေသာ
ပညာရွင္တို႔၏ဘ၀ခံယူခ်က္ကို ရည္ညႊန္းေနပါသည္။
“ဂ်င္နရယ္အီဒါးထံ ေရာက္ေအာင္သြား၍ ေသဒဏ္ကိုဖ်က္သိမ္းေစခဲ့ၿပီ။ က်န္တ့ဲအျပစ္ဒဏ္ကိုုေတာ့ ဗဟုသုတရေအာင္ ခံပါ“ ဟူလို။

ပိဋကတ္သံုးပံုကို ထံုးလိုေခ် ေရလိုေႏွာက္ႏိုင္ေသာ၊ ဗုဒၶဘာသာကိုသာမက ဟိႏၵဴဘာသာ၊ ခရစ္ယာန္ ဘာသာ၊ အစၥလာမ္ဘာသာမ်ားကိုပါ နက္နက္နဲနဲ ေလ့လာသင္ယူထားေသာ၊ ျမန္မာ၊အဂၤလိပ္၊ ဟိႏၵဴ၊ အာရဗီ၊ ပါဠိ၊ သကၠဋ၊ ဘဂၤါလီ စသည့္ဘာသာစကားမ်ားကို ကြ်မ္းကြ်မ္းက်င္က်င္တတ္ေျမာက္ထားေသာ၊ အဂၤလိပ္စာ ထြန္တံုးေပၚေရာက္ေရးရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္
ဗုုဒၶသာသနာျပဳအမ်ဳိးသားအထက္တန္းေက်ာင္းႀကီးကို ထူေထာင္ၿပီး ကိုယ္တိုင္ေက်ာင္းအုပ္လုပ္ခဲ့ေသာ၊ က်မ္းစာအုပ္ေပါင္းမ်ားစြာကိုေရးသားျပဳစုုၿပီး အသိပညာနယ္ပယ္ကိုခ်ဲ႔ထြင္ခဲ့ေသာ ေတာင္တြင္းႀကီး နတ္မွီေတာရဆရာေတာ္ ရွင္ဥကၠဌသည္ ေတာ္လွန္ေသာပညာရွင္တို႔ေတြ႔ႀကံဳရသည့္ေလာကဓံအမ်ဳိးမ်ဳိးကို အၿပံဳးမပ်က္ျဖတ္သန္းကာ ၁၉၇၈ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ၂၇ တြင္ ပ်ံလြန္သြားခဲ့သည္။

ဆရာေတာ္သည္ ဘာသာေရး၊သာသနာေရး၊အမ်ဳိးသားေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ ပညာေရး အစစတြင္ ကိုယ္တိုင္ ဆင္းရဲဒုကၡခံကာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို အားစိုက္ခြန္စိုက္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ႏိုင္ငံႏွင့္ခ်ီေသာ၊ တမ်ဳိးသားလံုးႏွင့္ခ်ီေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းမ်ဳိးသည္ စကားလွရံုု၊ ပါးစပ္က ေျပာေနရံုေလာက္ႏွင့္ လည္းေကာင္း၊ ေတာ္ရံုတန္ရံု စြန္႔လႊတ္မႈႏွင့္လည္းေကာင္းမျဖစ္ႏိုင္ပံုကို ေဆာင္းပါးေရး၍သတိေပးခဲ့သည္။ ကိုလိုနီေခတ္ကေရးခဲ့ေသာေဆာင္းပါးျဖစ္သည္။
ယင္းသတိေပးစကားသည္ကား -
“ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရာ၌ တကယ့္ သံမဏိေခါင္းေဆာင္လိုေခ်သည္။ ယခုလက္ရွိ အေပ်ာ့စား၊ ဗႏၶတ္ကျပား၊ ေယာက်ားမမည္၊ မိန္းမ မမည္၊ ပရိယာယ္မ်ားလွတဲ့၊ မႏုႆီဟ ဖင္ႏွစ္ခြ၊ ေခါင္းေဆာင္မ်ဳိးျဖင့္ကား၊ ဘာမွ် အက်ဳိးမထင္ဘဲ၊ ေသာင္ျပင္ေရက်၊ တေထ၀ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္” ဟူလိုု။ ။

0 comments:

Post a Comment