Monday, November 2, 2015

ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေဟာင္းေက်ာ္ေဇာကိုယ္တိုင္ေရးအထုပၸတၱိ စတုတၳတြဲ၊ အခန္း(၁၂)

0 comments
ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေဟာင္းေက်ာ္ေဇာကိုယ္တိုင္ေရးအထုပၸတၱိ စတုတၳတြဲ၊ အခန္း(၁၂)
၅။ စစ္ဆင္ေရးႀကီး၏အမည္ကို ေရြးခ်ယ္ျခင္း
ဤစစ္ဆင္ေရးႀကီးကို က်ေနာ္က “ဘုရင့္ေနာင္ စစ္ဆင္ေရး”ဟု အမည္ေပးခဲ့ပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ-ဤစစ္ဆင္ေရးႀကီးကို အဓိကအားျဖင့္ “ထိိုင္း-ျမန္မာ”နယ္စပ္တြင္တိုက္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုင္းႏွင့္ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႔မွာ အတိတ္သမိုင္းကလည္း စစ္တိုက္ခဲ့ၾကရသျဖင့္ လူမ်ိဳးႏွစ္မ်ိဳး အၾကား အခုအခံမ်ားရွိခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုင္းတို႔အေနႏွင့္ နယ္စပ္တြင္တိုက္ေနရေသာ က်ေနာ္တို႔အေပၚ စိုးရိမ္ေသာကစိတ္ မရွိဘဲ၊ တိုက္ပြဲတြင္လံုးဝၾကားေနရန္ က်ေနာ္တို႔က လိုလားပါသည္။ ထိုင္း-ျမန္မာလူမ်ိဳးႏွစ္မ်ိဳးအၾကား နားလည္ရင္းႏွီးေရးလိုအပ္ပါသည္။

ထိုင္းအမ်ိဳးသားမ်ားအၾကားတြင္ ကမၻာေပၚ၌ သူတို႔စံျပအျဖစ္ ၾကည္ညိဳေလးစားေသာ ပုဂၢိဳလ္ႀကီး(၄)ဦးရွိသည္ဟု သိရပါ သည္။ ၎တို႔မွာ-
(၁) ကမၻာေက်ာ္ ျပင္သစ္စစ္ဘုရင္ နပိုလီယံ
(၂) အေမရိကန္သမၼတႀကီး လင္ကြန္း
(၃) ျမန္မာဘုရင္ ဘုရင့္ေနာင္
(၄) သူတို႔၏ ရွင္ဘုရင္တပါး- တို႔ျဖစ္ၾကပါသည္။

ျမန္မာဘုရင္ ဘုရင့္ေနာင္မွာ စစ္ေရးထူးခြ်န္ၿပီး ယိုးဒယားကိုစစ္ႏိုင္ၿပီး သိမ္းပိုက္အုပ္ခ်ဳပ္ေသာအခါ ယိုးဒယားျပည္သူမ်ားအေပၚ မ်ားစြာ ေလးစား ၾကင္နာစြာႏွင့္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။ ရိုင္းစိုင္းျခင္းမရွိဘဲ ယဥ္ေက်းခဲ့သည္ဟုဆိုသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယိုးဒယား (ထိုင္း)တို႔က ဘုရင့္ေနာင္ကို ေလးစားၾကည္ညိဳခဲ့ၾကၿပီး ၎တို႔၏ စံျပပုဂၢိဳလ္တဦးအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယိုးဒယား (ထိုင္း)တို႔က ဘုရင့္ေနာင္ဟူေသာ အမည္ကိုၾကားလွ်င္ ျမန္မာအေပၚ မုန္းတီးမႈ၊ မယံုသကၤာျဖစ္မႈမ်ားသက္သာေစႏိုင္သျဖင့္ ဤအမည္ကို က်ေနာ္ေပးလို္က္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

၆။ က်ေနာ္တို႔၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား
က်ေနာ္တို႔သည္ စီမံကိန္း(မည္သည့္စီမံကိန္းမဆို) တခုကိုေရးဆြဲႏိုင္ေရးအတြက္ အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း အဆင့္ဆင့္သံုးသပ္ အကဲျဖတ္ရေပမည္။ ၎တို႔ထဲတြင္ ပထမအားျဖင့္ အခ်က္အလက္သတင္းမ်ား ျပည့္စံု၊ နက္ရိႈင္း၊ မွန္ကန္တိက်ဖို႔လိုသည္။ (ဤအတြက္ သတင္းရွာေဖြ၊ ေထာက္လွမ္းေရးႏွင့္ ၎အေပၚ မွန္ကန္စြာ သံုးသပ္တည္းျဖတ္ႏိုင္မႈမ်ားသည္ အလြန္အေရးႀကီးေပသည္) ဤနည္းျဖင့္ အခ်က္အလက္မ်ား စံုလင္စြာရရွိၿပီးလွ်င္ ဘက္ႏွစ္ဘက္ လုပ္ႏိုင္ခ်က္မ်ားကိုတြက္ခ်က္ၿပီး မိမိတို႔အေနႏွင့္ မည္သည္ကို လုပ္ႏိုင္သည္။ လုပ္သင့္သည္တို႔ကို ေဝဖန္ပိုင္းျခားရမည္။ ၎တို႔ၿပီးလွ်င္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်ကာ စီမံကိန္းထြက္လာႏိုင္ေပသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ က်ေနာ္တို႔အေနႏွင့္ အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း အဆင့္ဆင့္ ဘက္စံုသံုးသပ္ၿပီးေနာက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ေအာက္ပါ အတိုင္း ခ်မွတ္ခဲ့ေပသည္။

(က) စစ္ဆင္ေရး စတင္မည့္ (ယ)ေန႔ကို (မိုးရာသီမက်မီ လုပ္ခြင့္စရသည့္) မတ္လ(၁)ရက္ေန႔ စတင္ၿပီး၊ စစ္ဆင္ေရးကို ေမလ(၁၅)ရက္ မတိုင္မီ ၿပီးစီးေစရန္။

(ခ) စစ္ဆင္ေရး ရည္ရြယ္ခ်က္ - တရုတ္ျဖဴတပ္မ်ား ဗမာျပည္ေပၚဝင္ေရာက္က်ဴးေက်ာ္ႏိုင္မည့္ အေျခခံေဒသျဖစ္ေသာ မိုင္းတံု-မိုင္းပန္-ပြန္ပါက်င္ ကြင္းျပင္ဝွမ္းေဒသႏွင့္မိုင္းဆတ္ေဒသတို႔ကို တိုက္ခိုက္သိမ္းပိုက္ရန္။

(ဂ) အဓိက ထိုးစစ္ - စစ္ေၾကာင္းကို မိုင္းပန္မွ ဝမ္ဆလာ-မိုင္းတံုလမ္းကို ေရြးခ်ယ္ရန္ (၎ကို အထူးလွ်ိဳ႔ဝွက္လုပ္ေဆာင္ရန္)

(ဃ) ရန္သူ႔အရံတပ္မ်ားကိုထိန္းခ်ဳပ္ရန္ႏွင့္ အဓိကထိုးစစ္ကိုကူညီႏိုင္ရန္ မိုင္းဟန္ဘက္သို႔ (ယ) ေန႔ တၿပိဳင္တည္း ခရီးတိုထိုးေဖာက္ေရး တပ္တတပ္ေစလႊတ္၍ ဟန္ျပၿခိမ္းေျခာက္ရန္။
          
(င) အျခားစစ္မ်က္ႏွာမ်ားမွရန္သူ႔တပ္မ်ားကို ဆြဲမထုတ္ႏိုင္ေအာင္ ထိထိမိမိထိန္းခ်ဳပ္ရန္။
အထက္ပါဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အခိုင္အမာနည္းလမ္းမ်ားကိုမူ အထက္တြင္ (မိမိလုပ္ႏိုင္သည့္၊ လုပ္ရမည့္ အခ်က္မ်ားအေပၚစဥ္းစားခ်က္မ်ား အခန္းတြင္) အျပည့္အစံုေဖာ္ျပၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

(စ) တခ်ိန္တည္း လုပ္ေဆာင္ရမည့္အခ်က္တခ်က္မွာ မိမိတို႔တပ္မွာ (ရန္သူကထင္ထားသေလာက္ အင္အားမႀကီးသျဖင့္) အလြန္အင္အား ေတာင့္တင္းျပည္စံုေၾကာင္း၊ တခ်ီတည္း တိုက္ခိုက္ေခ်မႈန္းေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္လိုလားေသာသတင္းေထာက္မ်ားကတဆင့္ ဝါဒျဖန္႔ရန္။ (ဤလုပ္ငန္းကိုမူ အစိုးရကလုပ္ရန္)

၎တို႔မွာ အေျခခံဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။

၇။ က်ေနာ္တို႔၏ စီမံကိန္း
ဤကဲ့သို႔ အခိုင္အမာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ၿပီးေနာက္ စီမံကိန္းအျပည့္အစံုကို ေရးဆြဲႏိုင္ၿပီျဖစ္ေပသည္။ အထက္တြင္ စဥ္းစားနည္းမ်ား အျပည့္အစံုေရးၿပီးျဖစ္၍ စီမံကိန္းအခိုင္အမာကို ထပ္မေရးေတာ့ပါ။

(က) ဤစီမံကိန္းတြင္ ထပ္ျဖည့္စရာမ်ား ရွိပါသည္။ 
-အခ်င္းခ်င္းဆက္သြယ္ေရးစနစ္ႏွင့္ ပံုစံ
-လိုအပ္ေသာ ေထာက္ပံ့ေရးအခ်က္အလက္မ်ား
-ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ ကယ္ဆယ္ကုသေရးနည္းလမ္းမ်ား စသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာစီမံကိန္းမ်ားျဖစ္သည္။
မူလစစ္ဆင္ေရးစီမံကိန္းကို စဥ္းစားျပင္ဆင္ကတည္းက မိမိတို႔ဘက္မွ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအခ်က္အလက္လုပ္ႏိုင္စြမ္းအတြင္း၌ ေယဘုယ်စဥ္းစား၊ ေရးဆြဲၾကစၿမဲျဖစ္ေသာ္လည္း တခါတရံထူးျခားေသာအေျခအေနမ်ားတြင္ လိုအပ္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအခ်က္အလက္ေတာင္းဆိုမႈကို မျဖည့္တင္းႏိုင္၍ စစ္ဆင္ေရးစီမံကိန္းကိုပင္ တမ်ိဳးတဖံုျပဳျပင္ျပဳလုပ္ရသည္မ်ား ရွိေပသည္။

သို႔ေသာ္က်ေနာ္တို႔ ဤစစ္ဆင္ေရးကိုဆင္ႏႊဲရာတြင္ ဖဆပလအစိုးရက လံုးဝေထာက္ခံအားေပးခဲ့သည့္အတြက္ က်ေနာ္က ေရွ႔တန္းက ဘာပဲလိုလို အခ်ိန္မေရြးေတာင္းဆိုရယူႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ တျပည္လံုးရွိသမွ်ေနရာမွ လိုခ်င္တဲ့အရာအားလံုး အခ်ိန္မဆိုင္းေတာင္းဆိုရခဲ့ပါသည္။

၈။ နိဂံုးခ်ဳပ္
(က) ဤစစ္ဆင္ေရးတြင္ မူလေတြးေခၚစီမံခဲ့သည့္အတိုင္း ရာႏႈန္းျပည့္ေအာင္ျမင္ေခ်ာေမာခဲ့ေပသည္။

(ခ) ရန္သူ၏အားသာခ်က္ႏွင့္လုပ္ႏိုင္ခ်က္မ်ားကို မိမိတို႔က မိမိအားသာခ်က္ႏွင့္လုပ္ႏိုင္ခ်က္၊ ရန္သူအားနည္းခ်က္တို႔ႏွင့္ေပါင္းစပ္၍ အားေပ်ာ့သြားေအာင္သံုးသပ္လုပ္ႏိုင္ခဲ့သည့္အတြက္ ျဖစ္ပါသည္။

(ဂ) ရန္သူ၏ အားသာခ်က္ႏွင့္လုပ္ႏိုင္ခ်က္ျဖစ္သည့္ အဓိက (၂)ခ်က္
၁-ေခါင္းမာေသာ ေနရာစြဲခံကတုတ္စစ္ပြဲဆင္ႏႊဲျခင္းႏွင့္
၂-အတြင္းဝင္သြားရေသာ မိမိတို႔၏စစ္ေၾကာင္းအား အလစ္ထိုးသုတ္ ဝိုင္းဝန္းေခ်မႈန္းစားလိုက္ျခင္း၊ လုပ္ႏိုင္ဖြယ္(၂)မ်ိဳးကို မိမိတို႔အားသာခ်က္ ျဖစ္သည့္ လက္နက္ႀကီးသံုးႏိုင္ျခင္းႏွင့္ ရန္သူ၏အားနည္းခ်က္ျဖစ္ေသာ အေတြ႔အႀကံဳနည္းပါးသည့္ ေဒသတပ္သားသစ္မ်ားပါဝင္ေနျခင္း ဆိုသည္႔အခ်က္ (၂)ခ်က္ကို ဖြံ႔ၿဖိဳးေစၿပီး စီမံကိန္းခ်ႏိုင္သျဖင့္ ေခ်ဖ်က္ႏိုင္ၿပီး ေအာင္ပြဲရယူႏိုင္ခဲ့ေပသည္။

(ဃ) မိမိတို႔၏ စီမံကိန္းအရ အဓိကထိုးစစ္ကို ဝမ္ဆလာ-မိုင္းတံုလမ္းေၾကာင္းေရြးလိုက္ျခင္းသည္လည္း မွန္ကန္သြားေပသည္။ အေၾကာင္းမွာ ရန္သူက ေခါင္းမာေသာ ေျမကတုတ္စစ္ပြဲဆင္ႏႊဲေသာ္ မိမိ၏မီးအားႏွင့္ပစ္ခတ္အားကို ထပ္ျဖည့္ႏိုင္ရန္ ကားလမ္းေပါက္သည့္ေနရာျဖစ္ျခင္း၊ ကားလမ္းေပါက္ပါက မိမိတို႔က ရန္သူအေပၚ အဖက္ဖက္က အေပၚစီးရႏိုင္ျခင္း၊ ေနာင္ နယ္ေျမထိန္းသိမ္းေရးအတြက္လည္း အက်ိဳးရွိသျဖင့္ မိမိ၏သာလြန္ခ်က္မ်ားကို ခိုင္မာႏိုင္ေစျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

(င) မိုင္းဟန္ခရီးတို ထိုးေဖာက္ရာမွာလည္း ရန္သူ၏လုပ္ႏိုင္ဖြယ္ တန္ျပန္ထိုးစစ္အတြက္ ေသနဂၤဗ်ဴဟာအရံတပ္ကို ေသာင္တင္သြားေစရန္ အတြက္ ရန္သူ႔တပ္မႉးခ်ဳပ္၏အားနည္းခ်က္ႏွင့္ မိမိ၏အားသာခ်က္ ေျမအေျခအေနကိုအသံုးခ်ၿပီး တပ္နည္းနည္းဝင္တာကို အမ်ားႀကီး ဝင္လာသည္ဟုထင္ျမင္ေစရန္ ေလေၾကာင္းရိကၡာပစၥည္းမ်ား တေနကုန္ခ်ေပးေနျခင္းတို႔သည္ မ်ားစြာထိေရာက္သြား ၿပီး ရန္သူ႔အရံတပ္သည္ စစ္ပြဲတြင္ လံုးဝ အသံုးမဝင္ျဖစ္သြားရေပသည္။ သို႔ျဖင့္ ရန္သူတန္ျပန္ထိုးစစ္ကို ဖ်က္ဆီးလိုက္ႏိုင္သည္။ အဆင့္ဆင့္ခံစစ္လုပ္မွာကိုလည္း ပ်က္သြားေစခဲ့ပါသည္။

(စ) ဝမ္ဆလာတိုက္ပြဲတြင္ မိမိတို႔မီးအားကို သံလြင္အေနာက္ဘက္ကမ္းမွ ဒီတပြဲသာ မီးအားႀကီးမားသည့္အေျမာက္ႀကီးမ်ားႏွင့္ တိုက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ရာ (အေတြ႔အႀကံဳမရွိ၊ ေလ့က်င့္မႈမရွိ) စသည့္ အားနည္းခ်က္မ်ားရွိတဲ့ရန္သူကို ဖိပစ္ေပးရာ ထိုပစ္မွတ္တခုတည္း တပ္တခြဲ က်ဥ္းက်ဥ္းေလး ေနရာေပၚသို႔ (၂၅)ေပါင္ဒါက်ည္ (၅ဝဝ) ခန္႔၊ (၃)လက္မ ေမာ္တာက်ည္ (၁ဝဝဝ)ခန္႔ တို႔ကို ၁၅ မိနစ္ၾကာပစ္လိုက္ရာ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္အတိုင္း ရန္သူမ်ားအလြန္တုန္လႈပ္သြားၿပီး၊ အလယ္-ေတာင္သံုးလံုးသို႔ ထြက္ေျပးရာတြင္ (၂၅)ေပါင္ဒါအေျမာက္မ်ားက ယမ္းျပင္းမ်ားႏွင့္ ထပ္မံပစ္ၿပီး ေတာင္ေျခတြင္ ေစာေစာကတည္းကပုန္းလွ်ိဳးေနသည့္ မိမိတပ္မ်ားက လွံစြပ္ထိုး၊ တက္သိမ္းရာ အားလံုး ေခ်ာေမာစြာ ရရွိခဲ့ပါသည္။ ရန္သူတုန္လႈပ္မႈကိုပိုျပင္းေစရန္ မိမိေလတပ္ႏွင့္ရိကၡာပစၥည္းခ်ေပးေသာေလယာဥ္မ်ား ထိုေဒသ ေကာင္းကင္တြင္ တေနကုန္ ပ်ံဝဲေနေစခဲ့ပါသည္။ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ မိုင္းဟန္ ခရီးတိုထိုးေဖာက္ေရးတပ္က လႈပ္ရွားတိုက္ခိုက္လာသျဖင့္ ရန္သူမ်ားအေနႏွင့္ သူတို႔ဌာနခ်ဳပ္ကိုတိုက္ရိုက္တိုက္ေနၿပီဟုယူဆကာ မို္င္းတံုစစ္မ်က္ႏွာတြင္ အဝိုင္းခံရေတာ့မည္ဟုေတြးထင္ကာ ေခ်ာက္ခ်ားလာမႈမ်ားလည္း ရွိပါသည္။ 

ထိုသို႔ေသာ ထိတ္လန္႔ေခ်ာက္ခ်ားမႈမ်ားေၾကာင့္ ရန္သူမ်ားသည္ မိုင္းတံုမွာ ျပန္လည္စုစည္းျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ အဆင့္ဆင့္ ခံစစ္လုပ္ရန္ ေသာ္လည္းေကာင္း မျပဳလုပ္ႏိုင္ၾကေတာ့ဘဲ ထိုင္းနယ္စပ္အထိ ထြက္ေျပးၾကပါေတာ့သည္။ စစ္မ်က္ႏွာအသီးသီးက ရန္သူကို ထိန္းခ်ဳပ္ ၿခိမ္းေျခာက္ ဟန္ျပလုပ္ငန္းအားမ်ားအားလံုးလည္း ပိပိရိရိရွိသျဖင့္ အားလံုးေအာင္ျမင္ရျခင္းျဖစ္သည္။ ဤသည္မွာ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္ထက္ ပိုမိုေအာင္ျမင္ၿပီး၊ ပိုမိုအက်ိဳးရွိသြားရေပသည္။

(ဆ) သို႔ျဖင့္ မိမိတို႔၏ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္ေသာ ရန္သူ႔အေျခခံ မိုင္းဆတ္ႏွင့္ မိုင္းတံု-မိုင္းဟန္-ပြန္ပါက်င္ေဒသႀကီးကို သိမ္းပိုက္ႏိုင္ၿပီး တရုတ္ျဖဴ တို႔၏ အေျခခံစခန္းကို ေဝးကြာေသာ ထိုင္းဗမာနယ္စပ္မ်ဥ္းေတာင္ေၾကာမ်ားသို႔ တြန္းထုတ္ႏိုင္ခဲ့ေပသည္။ ပြန္ပါက်င္အေရွ႔နယ္စပ္အနီး တရုတ္ျဖဴဌာနခ်ဳပ္ကိုစီးမိရာ ခဲယမ္းေသာင္းသိန္း နီးပါး၊ ေဆးဝါး၊ စစ္သံုးပစၥည္း အေတာ္မ်ားမ်ား ရမိၿပီး၊ ၎တို႔အား ဗမာျပည္ကို ၿခိမ္းေျခာက္ ႏိုင္ေသာအေနအထားမွ လံုးဝတြန္းဖယ္လိုက္ႏိုင္သည္။

(ဇ) ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ားတြင္ အေသးစိတ္လုပ္ရသည့္လုပ္ငန္းမ်ားရွိသည္။ ထိုလုပ္ငန္းမ်ားအနက္ ဥပမာအျဖစ္ (အလြန္လည္း အေရးႀကီး ခဲ့ေသာ) လုပ္ငန္း (၂) ခုကို ေဖာ္ျပပါဦးမည္။

၁- ရန္သူက ေနရာစြဲေျမကတုတ္စစ္ပြဲ ေခါင္းမာစြာလုပ္လွ်င္ မိမိတို႔မ်ားစြာ ခက္ခဲမည္။ လက္နက္ႀကီးပါမွ ျဖစ္မည္။ အထူးသျဖင့္ သံလြင္ အေရွ႔ဘက္ ကမ္းတြင္ ဤလိုစစ္ပြဲတိုက္ရပါက မည္သို႔လုပ္မည္နည္း။ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ရမည္။ ထိုစဥ္က ဗမာ့တပ္မေတာ္တြင္ (၂၅)ေပါင္ဒါ အေျမာက္ႏွင့္ ဒုတိယကမၻာစစ္ႀကီးအက်န္ တင့္ကားပစ္ (၆)ေပါင္ဒါ အေျမာက္မ်ားသာ ရွိသည္။ (၂၅)ေပါင္ဒါအေျမာက္မ်ားမွာ ကားလမ္းရွိမွ ဆြဲယူႏိုင္သည္။ (၆)ေပါင္ဒါမွာမူ ကားဆြဲအေျမာက္ပင္ျဖစ္ေသာ္လည္း ျဖဳတ္သယ္ယူရန္ျဖစ္သည္။ (၆)ေပါင္ဒါအေျမာက္တခုလံုး အေလးခ်ိန္မွာ ေပါင္ (၂ဝဝဝ)ေက်ာ္ရွိၿပီး အေလးဆံုးအပိုင္းမွာ ေျပာင္းပိုင္းျဖစ္သည္။ ေျပာင္းသည္လက္မ (၁ဝဝ)ေက်ာ္ရွည္ၿပီး၊ အေလးခ်ိန္မွာ ေပါင္(၅ဝဝ) ေက်ာ္ခန္႔ရွိသည္။ လူနဲ႔ထမ္းက ခရီးရွည္ မထမ္းႏိုင္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဆင္ႏွင့္ထမ္းရန္ စိတ္ကူးမိသည္။ ဗမာျပည္ရွိ ဆင္ေတာ္ေတာ္ႀကီးႀကီးမ်ားသာ ေပါင္(၅ဝဝ)ကို တင္ႏိုင္မည္။ ဆင္မွာ ဆြဲအားသာရွိသည္။ တင္အားမရွိလွ။ ရွည္လ်ားၿပီးေလးလံလွေသာေျပာင္းတန္ႀကီး ဆင္ေပၚ တင္ႏိုင္ေအာင္ ဆင္နံရိုး၊ ေက်ာရိုးတည္ေဆာက္ပံုႏွင့္သင့္ေတာ္မည့္ ပုခက္တမ်ိဳးတီထြင္ႏိုင္မွ ျဖစ္ႏိုင္ေပမည္။ ဆင္အေၾကာင္း ကၽြမ္းက်င္သူ မ်ားႏွင့္ညွိႏိႈင္းလုပ္ေဆာင္မႈျဖင့္ ထိုပုခက္တမ်ိဳးတည္ေဆာက္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ထိုဆင္မ်ား သံလြင္ကိုကူးဖို႔ ဆင္ေဖာင္ႀကီးတခုကိုလည္း ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ ထို ဆင္တင္မည့္ေဖာင္အတြက္ ႀကိဳးရွာရာတြင္ ႀကိမ္ကို သံလြင္ေရတြင္ တပတ္ႏွစ္ပတ္ စိမ္ရမည္ဟုဆို္လာသျဖင့္ အဘယ္ေၾကာင့္ထိုသို႔လိုအပ္ေၾကာင္းေမးျမန္းၿပီး၊ ထိုႀကိဳးႏွင့္အလားတူမည့္ႀကိဳးမ်ားကို ရန္ကုန္သို႔လွမ္းမွာကာ ေလယာဥ္ႏွင့္ခ်ခိုင္းရပါသည္။ သို႔ျဖင့္ သံလြင္အေရွ႔ဘက္ကမ္းတြင္ ေျမကတုတ္စစ္ပြဲဆင္ႏႊဲရလွ်င္ အလြန္ထိေရာက္မည့္ (၆)ေပါင္ဒါ အေျမာက္၂ လက္ အသံုးျပဳႏိုင္ေရးအတြက္ ႀကံစည္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ရပါသည္။

၂-ဝမ္ဆလာကို မိမိတို႔၏ (၂၅)ေပါင္ဒါအေျမာက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ အစြမ္းျပ ေျခာက္လွန္႔ပစ္ခတ္ရန္ အေျမာက္မ်ား ဝမ္ဆလာ အေနာက္ ကမ္းေတာင္ေၾကာေပၚအေရာက္ ရန္သူမသိေအာင္သယ္ယူေရးျပႆနာကို ေျဖရွင္းရာတြင္လည္း အလြန္အေသးစိတ္ စီစဥ္ခဲ့ရပါသည္။

မိုင္းပန္မွ ဝမ္ဆလာဘက္လာေသာကားလမ္းမွာ သံလြင္မေရာက္မီ (၆-၇)မိုင္ေလာက္ ကားလမ္းျပတ္သြားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အေျမာက္ဆြဲရန္ ကားလမ္းေဖာက္ရလွ်င္လည္း အေရွ႔ကမ္းမွရန္သူ သိသြားႏိုင္သည္။ အေနာက္ဘက္မွ သံလြင္ဘက္စီးေသာ ေခ်ာင္းတေခ်ာင္းသည္ ၎ လမ္းျပတ္ေတာင္ေၾကာေအာက္ကစီးၿပီး သံလြင္သို႔ ဝမ္ဆလာအေနာက္ကမ္း ေတာင္ဘက္ယြန္းယြန္းသို႔ စီးဝင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိုင္းပန္မွ ဝမ္ဆလာ (သံလြင္)သြားရာ ကားလမ္းျပတ္ေနရာမွ ေခ်ာင္းအတြင္းသို႔ လမ္းထြင္၍ အေျမာက္မ်ားကိုဆြဲခ်ကာ ေခ်ာင္းထဲေရာက္ေသာအခါ အေျမာက္ေျပာင္းမ်ားကိုပိတ္ဆို႔ၿပီး ေခ်ာင္းအတိုင္း သံလြင္ကမ္းစပ္နားအထိ (၇)မိုင္မွ်ေသာခရီးကို လူအားႏွင့္တျဖည္းျဖည္း ခဲယဥ္းစြာ ဆြဲယူသြားၿပီး သံလြင္ကမ္းအနီးေရာက္မွ အေနာက္ဘက္ေတာင္ေၾကာေပၚသို႔လမ္းေဖာက္ၿပီး လူအားႏွင့္ဆြဲတင္ၾကရသည္။

ဤသည္တို႔မွာ ရန္သူ၏အားသာခ်က္ျဖစ္ၿပီး မိမိ၏အားနည္းခ်က္ျဖစ္ေသာ ေတာေတာင္တြင္ ေျမကတုတ္ခံစစ္ျဖစ္ခဲ့ေသာ္ဆိုသည့္ အခ်က္အေပၚ တြန္းလွန္ပစ္ရန္ စီမံခ်က္မ်ားျဖစ္ေပသည္။


0 comments:

Post a Comment