Thursday, November 5, 2015

ကာခ်ဳပ္က “ဘယ္ပါတီကို မဲထည့္”လုိ႔ ေျဗာင္ေျပာႏုိင္တဲ့စနစ္ကို စစ္အာဏာရွင္စနစ္လုိ႔ေခၚတယ္ (တူေမာင္ညိဳ)

0 comments
ကာခ်ဳပ္က “ဘယ္ပါတီကို မဲထည့္”လုိ႔ ေျဗာင္ေျပာႏုိင္တဲ့စနစ္ကို စစ္အာဏာရွင္စနစ္လုိ႔ေခၚတယ္ (တူေမာင္ညိဳ)(၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလ ၄ ရက္ )
လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ ဗမာျပည္ႏုိင္ငံေရးမွာ စစ္တပ္ပါတီကိုမဲထည့္ဖို႔  ၃ ႀကိမ္ ၃ ခါ ေျဗာင္မဲဆြယ္စကားေျပာတဲ့ ကာခ်ဳပ္အျဖစ္ ဗိုလ္မင္းေအာင္လိႈင္ကိုပဲ စာရင္းတို႔ရလိမ့္မယ္လုိ႔ထင္ပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲကလည္း ရက္ပုိင္းပဲလိုေတာ့တယ္ဆုိေတာ့ ဒီၾကားထဲမွာလည္း ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ထပ္ေျပာခ်င္ေျပာႏုိင္ေသးတယ္။
ကာခ်ဳပ္ေျပာၾကားခ်က္ေတြက ေရြးေကာက္ပြဲနီးလာတာနဲ႔မွ် တစ္ႀကိမ္ထက္တစ္ႀကိမ္ ပုိၿပီးတိက်လာတယ္။

 ပထမအႀကိမ္
 ၂ဝ၁၅ စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္ (စစ္တပ္အာဏာသိမ္းတဲ့ေန႔)
“စစ္ဦးစီး၊ စစ္ေရး၊ စစ္ေထာက္ဆုိင္ရာညွိႏိႈင္းအစည္းအေဝး” မွာ ေျပာခဲ့တာပါ။

ထုိစဥ္က “ဆႏၵမဲေပးမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးတပ္မေတာ္၏ရပ္တည္ခ်က္မူဝါဒ”လုိ႔ အစခ်ီခဲ့တာျဖစ္တဲ့အတြက္ စစ္တပ္တစ္ခုလံုး (ၾကည္း/ေရ/ေလ) တိတိက်က်လုိက္နာရမယ္ဆုိတာ သိပ္ရွင္းပါတယ္။ ဒီတုန္းကေတာ့ “ျဖစ္ေစလိုေၾကာင္း” ဆုိၿပီး သံုးသြားပါတယ္။
ဘယ္လိုလူ/ ဘယ္ပါတီကို မဲထည့္ရမလဲဆုိတာေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔ သူခ်ျပသြားတဲ့အခ်က္ေတြက ဒီလိုျဖစ္ပါတယ္။

-       မိမိႏုိင္ငံမိမိေဒသအတြက္ ေကာင္းေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သူ
-       ဒုိ႔တာဝန္အေရးသံုးပါးအား သိရွိနားလည္းေစာင့္ထိန္းႏုိင္သူ
-       ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ကာကြယ္ေရးအျမင္ေလးျမင္ရွိသူ
-       တပ္မေတာ္အေပၚနားလည္စာနာမႈရွိသူ “ျဖစ္ေစလိုေၾကာင္း”

ဒုတိယအႀကိမ္
၂ဝ၁၅ ေအာက္တိုဘာ ၂ဝ ရက္
ႏုိင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးတကၠသိုလ္ (NDC) မွာေျပာခဲ့တာပါ။

ဒုတိယအႀကိမ္ေျပာတာကေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပမယ့္ေန႔ရက္နဲ႔ အခ်ိန္ကာလအားျဖင့္လည္း နီးကပ္လာၿပီ မဟုတ္လား၊ ဒီေတာ့ ပထမအႀကိမ္ ေျပာဆုိထားတဲ့အခ်က္အလက္ေတြထက္ အခ်က္အခ်ိဳ႔ထပ္ျဖည့္လာပါတယ္။ ဒီလိုထပ္မံျဖည့္စြက္လုိက္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြ က ဘယ္လိုလူ/ဘယ္ပါတီကို မဲထည့္ရမလဲဆုိတဲ့အခ်က္က ပိုၿပီးတိက်ရွင္းလင္းသြားတယ္။ စကားလံုးအသံုးအႏႈန္းေတြလည္း တိက်ေအာင္ ေျပာင္းလဲသြားတာေတြ႔ရပါလိမ့္မယ္။
 ပထမတစ္ႀကိမ္တုန္းကလုိ “ျဖစ္ေစလိုေၾကာင္း”ဆုိတဲ့ အီစီကလီေျပာနည္းမဟုတ္ေတာ့ဘဲ၊ “စဥ္းစား ေရြးခ်ယ္ရန္ အႀကံျပဳ လုိေၾကာင္း” လုိ႔ စကားလံုးေတြေျပာင္းလဲ သံုးစြဲလာတဲ့အတြက္ ပထမအႀကိမ္ထက္ အမိန္႔ညြန္ၾကားခ်က္ ပုိၿပီးဆန္လာပါတယ္။ စစ္တပ္ တစ္တပ္လံုးရဲhထိပ္သီး၊ ကာခ်ဳပ္ရဲhအႀကံျပဳခ်က္ကို ဘယ္သူက လြန္ဆန္ဝံ့မွာတုန္း။ ကာခ်ဳပ္ေပးတဲ့အမိန္႔အတုိင္း မဲေပးၾကရမွာေပါ့။
 ျဖည့္စြက္လိုက္ေတာ့ ေဟာဒီလိုျဖစ္သြားပါတယ္။


-       ႏုိင္ငံႏွင့္ေဒသကိုအက်ိဳးျပဳမည့္သူ
-       ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ကာကြယ္ေရးအျမင္ ၄ ျမင္ရွိသူ
-       ဒုိ႔တာဝန္အေရးသံုးပါးအားကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ႏုိင္သူ
-       တပ္မေတာ္အေပၚစာနာနားလည္မႈရွိသူ
-       အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာကို မွန္မွန္ကန္ကန္ႏွင့္စနစ္တက်ထိန္းသိမ္းႏုိင္သူ
-       ျပည္ပအဖြဲ႔အစည္း၊ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား၏ တစ္နည္းနည္းအားျဖင့္လႊမ္းမိုးမႈမရွိသူမ်ားကို “စဥ္းစားေရြးခ်ယ္ရန္ အႀကံျပဳလုိေၾကာင္း
-        

တတိယအႀကိမ္
၂ဝ၁၅  ႏုိဝင္ဘာ ၃ ရက္ (ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပရန္ ရက္ပုိင္းသာလိုေတာ့အခ်ိန္)
ရခုိင္ျပည္နယ္၊ စစ္ေတြတပ္နယ္၊ ဗႏၵဳလခန္းမမွာေျပာခဲ့တာပါ။ သမၼတႀကီးနဲ႔ကာခ်ဳပ္အတူတူသြားၾကတဲ့ မဲဆြယ္ခရီးစဥ္တစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ေရြးေကာက္ပြဲရက္ ပုိနီးလာၿပီမဟုတ္ပါလား။ သံတမန္ဆန္ဆန္ေတြ အရိပ္ျပအေကာင္ထင္ေတြေျပာေနလို႔ မျဖစ္ေတာ့ဘူး။ ပထမ အႀကိမ္၊ ဒုတိယအႀကိမ္ေတြမွာလို ဘယ္လိုလူဘယ္လိုပါတီေတြကိုမဲထည့္လို႔ မေျပာေတာ့ဘူး။ ဒီမွာေတာ့ ဘယ္လိုလူ/ဘယ္ပါတီကို မဲ မထည့္နဲ႔လို႔ တိတိက်က်ေျပာတာျဖစ္တယ္။ မဲမထည့္ရမယ့္လူနဲ႔ ပါတီဆုိတာ ဘယ္လိုလူ/ဘယ္လိုပါတီဆုိတာ စစ္တပ္ထဲမွာ အႀကိမ္ႀကိမ္ ရုိက္သြင္းထားၿပီးသားျဖစ္လိမ့္မယ္။
 ဘယ္သူနဲ႔ဘယ္ပါတီကို မဲမထည့္ရဘူးလုိ႔ ရွင္းလင္းသြားေအာင္ ခြဲျခားျပတဲ့အဓိကအခ်က္ကေတာ့ ဟုိးေအာက္ဆံုးကအခ်က္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

-  ႏုိင္ငံနဲ႔ေဒသကို ဖြံ႔ၿဖိဳးေအာင္လုပ္မည့္သူ
-  ဒုိ႔တာဝန္အေရးသံုးပါးကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မည့္သူ
-  တပ္မေတာ္အေပၚနားလည္မႈရွိသူ
-  အျမင္ေလးျမင္ရွိသူ
-  အမ်ိဳးဘာသာသာသနာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မွန္မွန္ကန္ကန္ႏွင့္စနစ္တက် ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ႏုိင္သူ
-  ႏုိင္ငံျခားသား၊ ႏိုင္ငံျခားတုိင္းျပည္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုခုျဖင့္ ဆက္သြယ္မႈမရွိသူ၊ လႊမ္းမိုးမႈမရွိသူျဖစ္ရန္လိုေၾကာင္း

စစ္အုပ္စုဟာ စစ္တပ္ႀကီးကို ခါးပုိက္ေဆာင္တပ္သဖြယ္ တစ္လက္ကုိင္လုပ္ ဂုပ္ခြစီးထားႏုိ္င္တဲ့အတြက္ အေျခခံဥပေဒကို ဖ်က္ဆီးပစ္ႏုိင္တယ္(၁၉၄၇ အေျခခံဥပေဒ)။  ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို ဖ်က္သိမ္းပစ္ႏုိင္တယ္ (၁၉၉ဝ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္)။ သူတုိ႔စိတ္ႀကိဳက္ အေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲႏုိင္တယ္/ အတည္ျပဳႏုိင္တယ္(၂ဝဝ၈အေျခခံဥပေဒ)။ သူတုိ႔စိတ္ႀကိဳက္ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ျဖစ္တယ္ဆုိရင္လည္း အတည္ျပဳႏုိင္တယ္(၂ဝ၁ဝ ႏုိဝင္ဘာ ၇ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္)။

ဒါေတြအျပင္  စစ္အုပ္စုစိတ္ႀကိဳက္ေရးထား “၂ဝဝ၈ အေျခခံဥပေဒ” ထဲမွာ လႊတ္ေတာ္ဖြဲ႔စည္းရာမွာ၊ အစုိးရဖြဲ႔စည္းရာမွာ၊ ကာလံု ဖြဲ႔စည္းရာမွာ၊ စစ္တပ္တစ္တပ္လံုးကို လိုသလိုစီမံႏုိင္ေအာင္၊“ဥပေဒနဲ႔အညီ”စစ္တပ္က အခ်ိန္မေရြးအာဏာသိမ္းႏုိင္ေအာင္ အခြင့္အေရးမ်ိဳးစံု ထည့္သြင္းေရးထားပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဒီလိုစိတ္ႀကိဳက္ေရးသားထားတဲ့ အခြင့္အေရးေတြကို(စစ္အုပ္စုနဲ႔စစ္တပ္ကလက္မခံဘဲ) ေျပာင္းလုိ႔/ ျပင္လုိ႔မရေအာင္ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားႏုိင္ေအာင္ ဘက္စံုေဒါင့္စံုအကြက္ခ်ၿပီး ထည့္သြင္းေရးသားထားပါေသးတယ္။

ဒီအခ်က္ေတြကေန အခုလိုေျပာႏုိင္ပါတယ္၊ စစ္တပ္ပါတီကို မဲထည့္ဖို႔ ကာခ်ဳပ္က ေျဗာင္အမိန္႔ေပးႏုိင္ပါတယ္။
“ဘယ္လုိလူ/ဘယ္ပါတီကို မဲထည့္ၾကေဟ့”လုိ႔ ကာခ်ဳပ္ကေျဗာင္ေျပာႏုိင္တဲ့စနစ္ကို “စစ္အာဏာရွင္စနစ္”လုိ႔ မေခၚရင္ တျခား ဘယ္လိုေခၚခ်င္ၾကေသးလုိ႔လဲ။

သမၼတ၊ ကာခ်ဳပ္တုိ႔က မဲဆြယ္/မဲထည့္လုိ႔ ေျဗာင္ေျပာႏုိင္တဲ့စနစ္၊ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က စိတ္ႀကိဳက္ညစ္ကြက္ညစ္လံုး နည္းေပါင္းစံုလုပ္ႀကံဖန္တီးႏုိင္တဲ့စနစ္၊ အစုိးရပုိင္သတင္းစာေတြကေန မဲဆြယ္ေရးသားႏုိင္တဲ့စနစ္၊ ရာဇဝတ္အက်ဥ္းသားေတြကို လြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္ေပးၿပီး အတိုက္အခံပါတီေတြကို အၾကမ္းဖက္ရန္ျပဳေစႏုိင္တဲ့စနစ္.. ဒီလိုစနစ္ဆိုးစနစ္ညစ္စနစ္ယုတ္ကို စစ္အာဏာရွင္စနစ္ လုိ႔မေခၚရင္ဘယ္လိုေခၚမလဲ။

“စနစ္ေျပာင္းမယ္” ဆုိတဲ့ပါတီဟာ ဒီစနစ္ကိုေျပာင္းရမွာပါ။ ပုပ္သုိးေနတဲ့ စနစ္ေဟာင္း(ဝါ) စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို  အသည္းၾကားက မဲ ၃ ျပား (အခ်ိဳ႕ေဒသမွာ ၄ ျပား)နဲ႔ အမွန္တကယ္ ေျပာင္းႏုိင္/မေျပာင္းႏုိင္ဆုိတာ မၾကာခင္အေျဖေပၚလိမ့္မယ္။

ညြန္း-
-       ေၾကးမံုသတင္းစာ (၁၉-၉-၂ဝ၁၅) စာမ်က္ႏွာ ၇
-       ေၾကးမံုသတင္းစာ (၂၁-၁ဝ-၂ဝ၁၅) စာမ်က္ႏွာ ၅
-       ေၾကးမံုသတင္းစာ (၄-၁၁-၂ဝ၁၅) စာမ်က္ႏွာ ၃

0 comments:

Post a Comment