Saturday, November 7, 2015

ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေဟာင္းေက်ာ္ေဇာကိုယ္တိုင္ေရးအထုပၸတၱိ ပဥၥမတြဲ၊ အခန္း(၃)

0 comments
ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေဟာင္းေက်ာ္ေဇာကိုယ္တိုင္ေရးအထုပၸတၱိ ပဥၥမတြဲ၊ အခန္း(၃)
ပဥၥမပိုင္း

ထို႔ေၾကာင့္ ထိုအေရးအခင္းကို လူထုသိရွိပါဝင္လာေစရန္ စည္းရံုးလံႈ႔ေဆာ္ရန္ရည္ရြယ္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိ့ဳတြင္းရွိ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ေက်ာင္းသား အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၇ ရက္တြင္ စုရံုးေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ၾကၿပီး “ဗမာျပည္ တရုတ္ျဖဴက်ဴးေက်ာ္မႈႏွင့္ နယ္ခ်ဲ႔ ဆန္႔က်င္ေရး အမ်ိဳးသားေကာ္မတီႀကီး”ကို ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၾကပါသည္။ ကြ်န္ေတာ့္အား ဥကၠ႒တင္ေျမွာက္ၾကၿပီး၊ ဒုဥကၠ႒မ်ားအျဖစ္ေတာ့ ဗိုလ္အုန္းတင္၊ ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္ စသူမ်ားျဖစ္ပါသည္။ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ထဲတြင္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ လူမ်ိဳးစုေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ထိုအခ်ိန္က ေသဒဏ္က လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ရလာသည့္ ဗိုလ္မွဴးခ်စ္ေကာင္းလည္း ပါလာပါသည္။ ထိုအဖြဲ႔တြင္ အလႊာအသီးသီးမွ ပုဂၢိဳလ္စံုပါလာရာ၊ စာေရးဆရာမ်ား၊ ဂီတစာဆိုမ်ား၊ သတင္းစာဆရာမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ရဟန္းသံဃာမ်ားစသျဖင့္ အေတာ္ပင္စံုလင္ပါသည္။ အဖြဲ႔အစည္းေပါင္း ၂၉ ဖြဲ႔ႏွင့္ တသီးပုဂၢလမ်ိဳးခ်စ္မ်ားပါဝင္ၾကပါသည္။ ရန္ကုန္ၿမိ့ဳ အရွင္အာဒိစၥဝံသေက်ာင္းတိုက္တြင္ က်င္းပျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထိုအစည္းအေဝးႀကီးတြင္ ကြ်န္ေတာ္က တရုတ္ျဖဴက်ဴးေက်ာ္မႈ သမိုင္းႏွင့္ နယ္ခ်ဲ႔စြက္ဖက္မႈမ်ားကို အတိုခ်ဳပ္၍ ေျမပံုႏွင့္တကြရွင္းလင္းတင္ျပၿပီး ယင္းအႏၲရာယ္မ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ခုခံကာကြယ္ရန္၊ ဆန္႔က်င္ရန္ နည္းလမ္းမ်ားကိုပါ ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့ပါသည္။

ထိုမိန္႔ခြန္း၏နိဂံုးပိုင္းတြင္ ကြ်န္ေတာ္က ေအာက္ပါအတိုင္းတင္ျပခဲ့ပါသည္။
“ယခုအခါ မဲေခါင္စစ္ဆင္ေရးမွာ ဆီတိုး၏လက္ရာျဖစ္ေၾကာင္း လက္ပူးလက္ၾကပ္ ျပည္သူတို႔ေရွ႔ေမွာက္တြင္ မိထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ဗမာ အစိုးရဘက္က သက္ဆိုင္ရာပုဂၢိဳလ္မ်ားကလည္း ဒီဟာေတြဟာ ဆီတိုးလက္ေအာက္ခံျဖစ္ေၾကာင္းနဲ႔ တရုတ္ျဖဴဟာ အေမရိကန္ရဲ့ တပည့္လက္ရင္းေတြျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့ပါတယ္။”

“ဒီေတာ့ ရန္သူရဲ့ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို အခုအခါ က်ေနာ္တို႔သဲသဲကြဲကြဲသိၾကၿပီျဖစ္ပါတယ္။“

“နယ္ခ်ဲ႔သမားမ်ားဟာ ဗမာျပည္မွာ သူရဲ့လက္နက္ကိုင္ဖိႏွိပ္ေရးတပ္ တရုတ္ျဖဴတပ္ကိုသာ ခ်ထားတာမဟုတ္ဘူး။ မိမိတို႔ရဲ့အမ်ိဳးသားေရး မေက်မနပ္ပဋိပကၡျဖစ္ေနၾကတဲ့လူမ်ိဳးစုမ်ားရဲ့ တခ်ိဳ႔ေသာအစိတ္အပိုင္းမ်ားကိုလည္း ျဖားေယာင္းေသြးေဆာင္ၿပီး၊ သူတို႔ရဲ့စစ္အင္အားကို တိုးခ်ဲ႔ၿပီး တဖက္က ျပည္တြင္းစစ္နက္ရိႈင္းေအာင္ လုပ္ေနတယ္။”

“ဒီမွ်နဲ႔ပဲ ရန္သူရဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္ဟာ ေရရွည္ဖိႏွိပ္က်ဴးေက်ာ္ေရးျဖစ္လို႔ အလြန္ႀကီးမားေၾကာင္းထင္ရွားပါတယ္။ ရန္သူဟာ တကယ္လည္း အင္အားႀကီးတဲ့ရန္သူျဖစ္တယ္။ ဒီလိုအင္အားႀကီးတဲ့ရန္သူက ျပတ္သားတဲ့ႏိုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္နဲ႔ က်ဴးေက်ာ္စြက္ဖက္ေနတာကို ေပါ့ေပါ့ဆဆယူဆရင္ မွားပါလိမ့္မယ္။ ဒီျပႆနာဟာ အႏၲရာယ္ႀကီးမားလွပါတယ္။”

“ဒီရန္သူရဲ့ေနာက္မွာ ႀကီးမားတဲ့ စစ္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးအင္အားရွိေနလို႔ ဒီရန္သူကို စစ္ေရးတခုတည္းနဲ႔ ဘယ္လိုနည္းနဲ႔မွ အၿပီးတိုင္ ေျဖရွင္းႏို္င္မယ္မဟုတ္ပါ။ စစ္ေရးသက္သက္ဆိုရင္ ရန္သူဆီတိုးစစ္အုပ္စုဟာ စစ္ေရးအင္အားႀကီးသူျဖစ္ပါတယ္။ ေၾကာက္ရြံ႔မည္ မဟုတ္ပါ။ ေနာက္ၿပီး ေဘာ္ဒါနယ္စပ္မ်ားမွာ ေနာက္ဆံုးႏိုင္ငံေရးနည္းမပါဘဲ၊ သံတမန္ေရးရာလႊမ္းမိုးမႈမပါဘဲ ရန္သူကို အကုန္ေမာင္းထုတ္ႏိုင္သည္ ထားဦး၊ အင္အားႀကီးတဲ့ ရန္သူ ျပန္မဝင္ႏိုင္ေအာင္ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ထားဖို႔ဟာ မလြယ္ပါဘူး။ “

“ဒါေၾကာင့္ စစ္ေရးသက္သက္သာမက တတိုင္းျပည္လံုး ျပည္သူလူထုစည္းရံုးအံုႂကြလႈပ္ရွားမႈမပါဘဲ အၿပီးတိုင္ေမာင္းထုတ္ေျဖရွင္းႏိုင္မယ္ မဟုတ္ပါ။ နယ္ခ်ဲ႔သမားမ်ားဟာ ဤတိုင္းျပည္ေပၚမွာ သူ႔ရဲ့ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားမ်ားရွိတဲ့အတြက္ ျပည္သူေတြက အံုႂကြလႈပ္ရွားလာမွာကို အေၾကာက္ဆံုးျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး ကမၻာအရပ္ရပ္မွ နယ္ခ်ဲ႔က်ဴးေက်ာ္မႈမ်ားကို တမ်ိဳးသားလံုး ျပည္သူအမ်ား စည္းရံုးလႈပ္ရွားမွသာ ေအာင္ျမင္ၾကစၿမဲ ျဖစ္ပါတယ္။ နယ္ခ်ဲ႔သမားမ်ားဟာ တျခားအရာထက္ ျပည္သူအမ်ားႏိုးၾကားသိျမင္ၿပီး စည္းရံုးဆန္႔က်င္လာမွာကို အစိုးရိမ္ဆံုးျဖစ္တယ္။ အေၾကာက္ရြံ႔ဆံုး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ က်ဴးေက်ာ္လာသူနယ္ခ်ဲ႔တို႔ကိုတိုက္ထုတ္ေရးမွာ အထိေရာက္ဆံုးလက္နက္ ျဖစ္တယ္လို႔ ယူဆပါတယ္။”

“ဒီလို လူထုတိုက္ပြဲမ်ားဝင္မွသာ တဖက္က စစ္ဆင္ေရးႏွင့္သံတမန္ေရးရာတိုက္ပြဲမ်ားမွာ မ်ားစြာအေထာက္အကူရေစပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စစ္မ်က္ႏွာ ၃ ရပ္၊ စစ္ေရး၊ သံတမန္ေရး၊ လူထုတိုက္ပြဲနဲ႔ တိုက္ပြဲဝင္မွသာ ျပတ္သားစြာေအာင္ျမင္ႏိုင္မယ္ျဖစ္ပါတယ္။ “

“ဒီအထဲမွာ လူထုတိုက္ပြဲဟာ အေရးအႀကီးဆံုးျဖစ္ပါတယ္။ က်ေနာ့္ကိုယ္ေတြ႔အရ ျပည္သူလူထုရဲ့ေထာက္ခံလႈပ္ရွားမႈမ်ားဟာ စစ္ေျမျပင္မွာ မ်ားစြာအက်ိဳးရွိေစခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၅၄ ခုႏွစ္၊ ဘုရင့္ေနာင္စစ္ဆင္ေရးမွာ လူထုလႈပ္ရွားမႈနဲ႔ နီးကပ္စြာဆက္စပ္မႈနဲ႔ေတြ႔ႀကံဳရလို႔ စစ္ေရးမွာ မ်ားစြာ တပန္းသာခဲ့ပါတယ္။ တပ္မေတာ္သားေတြဟာ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးေနာက္ပိုင္းမွာ ဒီတုန္းကေလာက္ စိတ္ဓာတ္တက္ႂကြမႈ တခါမွ် မရွိခဲ့ပါ။”

“ရန္သူဆိုရင္ စိတ္ဓာတ္တုန္လႈပ္ပါတယ္။ သူမ်ားႏိုင္ငံက်ဴးေက်ာ္ဖို႔လာတဲ့ရန္သူဟာ အိမ္ရွင္တအိမ္လံုးကဆန္႔က်င္ရင္ ဘယ္လို ေရရွည္ ေနထိုင္အျမတ္ထုတ္ဖို႔  ျဖစ္ႏိုင္ပါ့မလည္း။ အနည္းဆံုး ဒီႏိုင္ငံမွာ သူတို႔ကိုလက္ခံမယ့္သစၥာေဖာက္နည္းနည္း ရွိမွ၊ ဒီသစၥာေဖာက္ေတြကလည္း အိမ္မွာၾသဇာရွိဦးမွသာ ျဖစ္ႏိုင္တာ။ ဒီေတာ့ ဒီလိုျပည္သူလူထုကဆန္႔က်င္ရင္ သူေရာ သူ႔ကိုလက္ခံခ်င္တဲ့သစၥာေဖာက္ေရာ လက္ရြံ႔ ေနာက္ဆုတ္ရမွာ ဓမၼတာပါ။”

“က်ေနာ္ရဲ့ ဘုရင့္ေနာင္စစ္ဆင္ေရးမွတ္တမ္းနိဂံုးခ်ဳပ္မွာ ဒီစစ္ဆင္ေရးေအာင္ျမင္ျခင္းရဲ့ အေျခခံအေၾကာင္းရင္း(၇)ခ်က္အနက္ ျပည္သူလူထု တိုက္ပြဲနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး (၃)ခ်က္ ထည့္သြင္းေရးသားမိတာကို ဖတ္ျပလိုပါတယ္။ တခ်က္မွာ တိုင္းျပည္လူထုလႈပ္ရွားမႈ အရွိန္အဝါေၾကာင့္ တပ္မေတာ္အားတက္ႂကြၿပီး ရဲစြမ္းသတၲိေရာ၊ လံု႔လဝီရိယပါ စစ္ၿပီးေခတ္တပ္မေတာ္သမိုင္းတြင္ မႀကံဳဘူးေလာက္ေအာင္ တက္တက္ႂကြႂကြ ရွိျခင္း။ ေနာက္တခ်က္မွာ တိုင္းျပည္လႈပ္ရွားမႈဟာ ရန္သူ႔စိတ္ဓာတ္ကိုပါယိမ္းယိုင္အားနည္းေစျခင္း (၎မွာ စစ္ေျမျပင္ရွိတိုက္ေနေသာ တရုတ္ျဖဴရန္သူမ်ားကိုသာ အဓိကဆိုလိုခဲ့ဟန္ရွိသည္။ သူ႔ေနာက္ ႀကိဳးကိုင္နယ္ခ်ဲ့သမားအဖို႔ ထိုထက္ပိုစိတ္ထိခိုက္မည္ျဖစ္သည္။) ေနာက္ တတိယအခ်က္မွာ မိမိတို႔က ထိုးစစ္ႀကီးစေသာအခါ တကယ့္အားထက္ပိုမို၍ အင္အားအလြန္ႀကီးမားေလဟန္ သတင္းစာဆရာမ်ားျဖင့္ ဝါဒျဖန္႔ျခင္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။”

ဒါ့ေၾကာင့္ပဲ ဒီျပႆနာရဲ့အရင္းခံအေျဖနဲ႔ အဓိကအင္အားဟာ လူထုတိုက္ပြဲသာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေနာက္ ဒီတိုက္ပြဲဟာလည္း ေရရွည္တိုက္ရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပခဲ့ပါသည္။

ဒါ့အျပင္ ဒီအစည္းအေဝးႀကီးမွာ ကြ်န္ေတာ့္အေနနဲ႔ ဘယ္လိုပါဝင္မယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္း ကတိသစၥာစကားနဲ႔အတူ အစိုးရကိုလည္း တိုက္တြန္း ပန္ၾကားရာမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါေသးသည္။

“က်ေနာ့္အဖို႔ အရင္တုန္းကဆိုရင္ အခုလိုနယ္ခ်ဲ႔က်ဴးေက်ာ္မႈမ်ားကို တပ္ဦးကေနၿပီး စစ္သားႀကီးတေယာက္အေနနဲ႔ တိုက္ခိုက္ကာကြယ္ ခဲ့ပါတယ္။ တိုင္းျပည္တာဝန္ကို ေက်ပြန္စြာထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ ယခုလည္း ႏိုင္ငံသားတေယာက္အေနနဲ႔ က်ေနာ္ႏိုင္ငံရဲ့ နယ္ခ်ဲ႔က်ဴးေက်ာ္မႈ အႏၲရာယ္မ်ားကို ဘယ္လိုကာကြယ္ႏိုင္မလဲဆိုၿပီး က်ေနာ္နည္းလမ္းရွာေတာ့ အထက္ကေျပာခဲ့တဲ့ ျပည္သူလူထုက က်ဴးေက်ာ္ဆန္႔က်င္မႈ တို႔ကို ဆန္႔က်င္အံုႂကြလႈပ္ရွားတဲ့အခါ လူထုတိုက္ပြဲမွာက်ေနာ္ပါဝင္ႏိုင္ေၾကာင္း ျမင္လာပါတယ္။ ဒီတိုက္ပြဲဟာ က်ေနာ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ဖူးတဲ့ စစ္ေရးတိုက္ပြဲထက္ပင္ လႈပ္ရွားႏိုင္ရင္ တန္ခိုးႀကီးမားလွေၾကာင္း က်ေနာ္ထင္ျမင္မိပါတယ္။ ဒီတိုက္ပြဲဟာ က်ေနာ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ဖူးတဲ့ စစ္ေရးတိုက္ပြဲထက္ပင္ လႈပ္ရွားႏိုင္ရင္ တန္ခိုးႀကီးမားလွေၾကာင္း က်ေနာ္ထင္ျမင္မိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီလိုနယ္ခ်ဲ႔က်ဴးေက်ာ္မႈရန္ကို ကာကြယ္ဆန္႔က်င္ဖို႔ က်ေနာ္ရဲ့ခြန္အားကို ျပည္သူလူထုနဲ႔အတူအသံုးျပဳၿပီး ဆန္႔က်င္ကာကြယ္သြားဖို႔ ဒီအစည္းအေဝးႀကီးမွာ က်ေနာ္ ကတိျပဳပါတယ္။”
           
“ေနာက္အစိုးရကို က်ေနာ္ပန္ၾကားတိုက္တြန္းလိုတာကေတာ့-(က) ယခုတိုက္ေနတဲ့စစ္ဆင္ေရးနဲ႔ စစ္ေရးအရ က်န္ေသးတဲ့တရုတ္ျဖဴမ်ားကို အၿပီးအပိုင္တိုက္ထုတ္ေရး ႀကိဳးပမ္းရန္။ (ခ) ႏိုင္ငံေရးအားျဖင့္ ၎တို႔အျမန္ဆံုး လံုးဝဆုတ္ခြာသြားရန္ ကုလသမဂၢတြင္ ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္။ (ဂ) အစိုးရဟာ အံုႂကြတိုက္ပြဲဝင္လာေသာ ျပည္သူလူထုႏွင့္အတူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေခတ္ကလို ပူးေပါင္း လက္တြဲၿပီး က်ဴးေက်ာ္သူရန္သူမ်ားကို ဆန္႔က်င္ၾကဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။”လို႔ နိဂံုးခ်ဳပ္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
           
ဤအမ်ိဳးသားေကာ္မတီကပင္ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၂ ရက္တြင္ တိုင္းျပည္သို႔ ႏိႈးေဆာ္ပန္ၾကားလႊာတေစာင္ထုတ္ေဝၿပီး တရုတ္ျဖဴ က်ဴးေက်ာ္မႈသမိုင္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္ကိုေဖာ္ျပကာ တရုတ္ျဖဴ၏ေနာက္မွ ႀကိဳးကိုင္လႈပ္ရွားေနသူအေမရိကန္နယ္ခ်ဲ႔၏အႀကံအစည္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ ရွင္းလင္းၿပီး တမ်ိဳးသားလံုး စည္းလံုးညီညြတ္စြာျဖင့္ အံုႂကြဆန္႔က်င္ၾကရန္ ႏိႈးေဆာ္ခဲ့ပါသည္။


0 comments:

Post a Comment