Thursday, November 5, 2015

ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေဟာင္းေက်ာ္ေဇာကိုယ္တိုင္ေရးအထုပၸတၱိ စတုတၳတြဲ၊ အခန္း(၁၇)

0 comments
ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေဟာင္းေက်ာ္ေဇာကိုယ္တိုင္ေရးအထုပၸတၱိ စတုတၳတြဲ၊ အခန္း(၁၇)
က်ေနာ္ ဗမာ့တပ္မေတာ္မွ အနားယူပင္စင္ေပးခံရၿပီးထြက္ခဲ့ရေသာကိစၥ
တရုတ္ျဖဴတိုက္ပြဲႀကီးမ်ား ေအာင္ျမင္စြာတိုက္ခိုက္ၿပီးေနာက္ ၁၉၅၅ခုႏွစ္မွစ၍ က်ေနာ္၏ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ နာမည္မွာ တပ္တြင္းသာမက တပ္ျပင္ျပည္သူမ်ားအၾကားႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားအထိပါ ေက်ာ္ၾကားလာခဲ့ပါသည္။  ထို႔ေၾကာင့္တပ္တြင္းတြင္ က်ေနာ့္ကို ဒုဦးစီးခ်ဳပ္ရာထူးေပးရန္ ေျပာဆိုသံမ်ားရွိလာပါသည္။ ထိုရာထူးမွာ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္း(ထိိုစဥ္က ဒုဦးစီးခ်ဳပ္)က ဦးစီးခ်ဳပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္စမစ္ဒြန္းကိုဖယ္ရွားၿပီး တက္လာကတည္းက မည္သူမွ်မေပးဘဲ ကြက္လပ္ထားေသာေနရာ ျဖစ္ေပသည္။ ၁၉၅၆ စက္တင္ဘာလတြင္ျပဳလုပ္မည့္ တပ္မႉးမ်ား ညီလာခံတြင္ က်ေနာ့္အား ဒုဦးစီးခ်ဳပ္တင္ေရး ဝိုင္း၍အဆိုတင္ရန္ စည္းရံုးလႈပ္ရွားလာရာ တပ္တြင္း တခ်ိဳ႔ဆိုရွယ္လစ္တပ္မႉးမ်ားပါ ေထာက္ခံလာၾကပါသည္။ တပ္တြင္းမွ ဆိုရွယ္လစ္အခ်ိဳ႔ မေပးခ်င္ေနေၾကာင္းသိၾကသျဖင့္ “သူတို႔မေပးခ်င္ရင္ သူတို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေက်ာ္ေဇာလို စစ္တိုက္ျပပါလား”ဟူ၍ပင္ ဆိုရွယ္လစ္တပ္မႉးအခ်ိဳ႔က ေျပာလာၾကေၾကာင္း ၾကားရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ က်ေနာ့္ကို ပုလိပ္မင္းႀကီးခန္႔ေရး၊ ၿဗိတိန္အျမင့္ဆံုးစစ္ေက်ာင္းျဖစ္ေသာ ကာကြယ္ေရးတကၠသိုလ္သို႔တက္ေရာက္ရန္လႊတ္ေရး စသည့္ကိစၥမ်ားေျပာဆိုေနၾကၿပီး က်ေနာ့္အား တပ္မွ ကင္းကြာေရးအတြက္ စတင္လႈပ္ရွားလာၾကပါသည္။

ထိုစဥ္မွာပင္ “ေအာင္မာဃစစ္ဆင္ေရး”မွ ဖမ္းဆီးရမိေသာ က်ေနာ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ဖိုင္တြဲကိစၥေပၚေပါက္လာျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
“ေအာင္မာဃစစ္ဆင္ေရး”ဆိုသည္မွာ ၁၉၅၆ ခုႏွစ္- ႏွစ္ဆန္းတြင္ ဗမာ့တပ္မေတာ္မွ အထက္ဗမာျပည္၊ ပခုကၠဴခရိုင္တြင္း ျပည္တြင္း သူပုန္မ်ား၊  အထူးသျဖင့္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဌာနခ်ဳပ္ကိုထိုးစစ္ဆင္ေသာ စစ္ဆင္ေရးႀကီးျဖစ္သည္။ ေျမာက္ပိုင္းတိုင္းမွ တပ္မဟာ (၁ဝ)က ဦးစီးခဲ့ၿပီး တပ္မဟာမႉးမွာ ဗိုလ္မႉးႀကီးၾကည္ဝင္း ျဖစ္သည္။ ဗိုလ္မႉးႀကီးၾကည္ဝင္းမွာ တပ္တြင္းဆိုရွယ္လစ္ေခါင္းေဆာင္တဦးျဖစ္ၿပီး ထိုအခ်ိန္က ေခတၲဝန္ႀကီးခ်ဳပ္လုပ္ေနသည့္ဦးဘေဆြႏွင့္ အေတာ္ရင္းသည့္ေဆြမ်ိဳးျဖစ္သည္။ (သူတို႔၏ အိမ္ေထာင္ဖက္မ်ားဘက္မွ ေတာ္စပ္ၾကဟန္ရွိသည္) ထိုစစ္ဆင္ေရးအတြင္း ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဌာနခ်ဳပ္မွ စာရြက္စာတမ္းအေတာ္မ်ားမ်ားဖမ္းဆီးမိရာ ထိုအထဲတြင္ ဥကၠ႒သခင္သန္းထြန္း၏ ထိပ္တန္းလွ်ိဳ႔ဝွက္ဖိုင္တြဲတတြဲ ပါရွိပါသည္။ ထိုဖိုင္တြဲတြင္ပါရွိေသာ စာအခ်ိဳ႔မွအခ်က္အလက္မ်ားအရ သခင္သန္းထြန္းထံ က်ေနာ္ကေရးေပးသည္ဟုထင္ရေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားပါရွိေနရာ ထိုကိစၥကိုအေၾကာင္းျပဳ၍ က်ေနာ့္ကို အႀကီးအက်ယ္အေရးယူရန္ တပ္တြင္းတပ္ျပင္ရွိ ဆိုရွယ္လစ္မ်ား စီစဥ္ၾက ပါေတာ့သည္။

ဤေနရာတြင္ က်ေနာ္ႏွင့္ ထိုေခတ္ထိုအခ်ိန္က ႏိုင္ငံေရးဇာတ္ခံုမ်ားတြင္ အေရးပါစြာေရာက္ရွိေနသူမ်ားအၾကား ဆက္ဆံေရးကို ေရးျပ ပါဦးမည္။

ထိုအခ်ိန္ကာလ (၁၉၅၆)ခုႏွစ္သည္ ဆိုရွယ္လစ္မ်ားက တပ္တြင္းတပ္ျပင္ၾသဇာလႊမ္းမို္းေရး အႀကီးအက်ယ္ႀကိဳးစားေနမႈ အရွိန္ ရေနခ်ိန္ႏွင့္လည္း တိုက္ဆို္င္ေနပါသည္။ သူတို႔သည္ ျပင္ပအႏၲရာယ္ျဖစ္သည့္ တရုတ္ျဖဴတိုက္ေရးထက္ ျပည္တြင္းစစ္ကိုသာ အေလးေပး အျပဳတ္တိုက္ခ်င္သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ျပည္သူလူထုႏိုးၾကားၿပီး ေတာင္းဆိုလြန္း၍သာ (တဖက္ကလည္း ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက ေဖာ္ထုတ္ ဖြင့္ခ်ေန၍သာ) တရုတ္ျဖဴတိုက္ေရးကို လုပ္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုတိုက္ပြဲမ်ားအရွိန္ႏွင့္ က်ေနာ္ၾသဇာႀကီးမားလာမႈကိုလည္း သူတို႔ စိုးရိမ္ ေနၾကသည္။ တပ္တြင္းမွာ ဆိုရွယ္လစ္ပါတီဆန္႔က်င္သည့္တပ္မႉးမ်ားလည္းရွိရာ က်ေနာ္ႏွင့္ပူးေပါင္းစည္းရံုးမိၿပီး သူတို႔ ဆိုရွယ္လစ္မ်ားကို အာခံေခါင္းမာလာၾကမွာလည္း စိုးရိမ္ၾကသည္။ အဓိကမွာ ဆိုရွယ္လစ္မ်ားအေနႏွင့္ တိုင္းျပည္ကို ၎တို႔စိတ္ႀကိဳက္ျခယ္လွယ္လိုၾကရာတြင္ တပ္မေတာ္ကို ပထမဆံုး သူတို႔စိတ္ႀကိဳက္အုပ္စီးႏိုင္ဖို႔ရာမွာ ဆူးေညွာင့္ခလုတ္ျဖစ္ေနေသာက်ေနာ့္ကို ဖယ္ရွားပစ္ဖို႔လိုေပသည္။

က်ေနာ္ ဤကဲ့သို႔ တပ္မွထုတ္ပစ္ေရးကို ပုဂၢိဳလ္အရ အဓိကႀကိဳးစား ႀကိဳးကိုင္သူ(၃)ဦး ရွိပါသည္။

၁။ ဦးေက်ာ္ၿငိမ္း-ဆိုရွယ္လစ္ပါတီမွ ဦးေက်ာ္ၿငိမ္းသည္ တေလွ်ာက္လံုး က်ေနာ့္ကို သတိျဖင့္ေစာင့္ၾကည့္ခဲ့ပါသည္။ ဦးေက်ာ္ၿငိမ္းသည္ က်ေနာ့္ကို သူ၏ဆိုရွယ္လစ္ပါတီတြင္းေရာက္ေအာင္ မ်ားစြာ အားထုတ္လံုးပန္းႀကိဳးစားခဲ့ပါသည္။ ဆိုရွယ္လစ္ပါတီမွာ ျပည္သူတို႔၏အက်ိဳးကို ေဆာင္ရြက္ဖို႔ထက္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဆန္႔က်င္ေရး၊ အျပဳတ္တိုက္ေရးကိုသာအဓိကလုပ္ေနေသာ ပါတီျဖစ္ရာ (အဓိက ၎တို႔ကိုယ္က်ိဳးစီးပြား ကိုသာ လုပ္ေနရာ) က်ေနာ္အေနႏွင့္ တိုင္းျပည္ႏွင့္ျပည္သူ႔မ်က္ႏွာမေထာက္ဘဲ မိမိတဝမ္းတခါးအတြက္ ဆိုရွယ္လစ္ပါတီဝင္ မလုပ္ႏိုင္ေပ။ ဦးေက်ာ္ၿငိမ္းအေနႏွင့္ကလည္း က်ေနာ္၏ ျပင္းျပေသာျပည္ခ်စ္စိတ္၊ အက်င့္စာရိတၲ၊ သီလ၊ ရာထူးစည္းစိမ္မမက္ေမာမႈ စတာေတြကိုၾကည့္ၿပီး သူသိမ္းသြင္းႏိုင္မည့္သူ မဟုတ္ရံုမက သူ႔ေရွ႔ေရးရည္မွန္းခ်က္ကိုပါ ေနွာင့္ယွက္ႏိုင္သူဟုျမင္ေနသျဖင့္ ထိုဖိုင္တြဲကိစၥေပၚလာေသာအခါ တပ္တြင္းဆိုရွယ္လစ္မ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းၿပီး တက္ႂကြစြာ က်ေနာ့္ကို အေရးယူလုပ္ေဆာင္လာျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
၂။ ဗိုလ္ေအာင္ႀကီး- ၎မွာ ႏိုင္ငံေရးထက္ ပုဂၢိဳလ္ေရးရာထူးအတြက္ပါ က်ေနာ့္ကိုဆန္႔က်င္သျဖင့္ အလြန္ျပင္းထန္ၿပီး၊ က်ေနာ့္အေပၚ ပုဂၢိဳလ္ေရးအရလည္း အလြန္မုန္းတီးပါသည္။ က်ေနာ္တပ္တြင္းရွိေနသေရြ႔ သူ႔အေနႏွင့္ က်ေနာ့္ကိုေက်ာ္ကာ ထိပ္ေရာက္ဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။

၃။ ဗိုလ္ေနဝင္းမွာ က်ေနာ့္ကို ဂ်ပန္ေခတ္ကတည္းက မလိုလား၊ မႏွစ္ၿမိ့ဳေသာ္လည္း လက္ေတြ႔ထည္႔သြင္းစဥ္းစားရမည့္အခ်က္မ်ားရွိပါသည္။ (ဗိုလ္ေနဝင္းသည္ တပ္တြင္းဆိုရွယ္လစ္မ်ားအနက္ ၎ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားႏွင့္ပတ္သက္လာလွ်င္ အလြန္လက္ေတြ႔က်စြာစဥ္းစားႏိုင္သူ ျဖစ္သည္) တိုင္းျပည္တြင္ စစ္တပ္ကထမ္းေဆာင္ရမည့္တာဝန္ႀကီးမ်ားေပၚလာပါက သူ႔တြင္အားကိုးမရွိ္ေပ။ သူကိုယ္တိုင္က ဘာမွ စြမ္းရည္ ရွိသူ မဟုတ္။ သူ႔ဆိုရွယ္လစ္တပ္မႉးမ်ားကလည္း အားမကိုးရ။ အေရးအေၾကာင္းဆိုက က်ေနာ့္ကိုေခၚၿပီး တာဝန္ေပးရ။ က်ေနာ္ကလည္း တခါမွ် မျငင္းဆို။ ေခၚ တာဝန္ေပးသမွ် တာဝန္ေက်ႁပြန္ေအာင္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့။ တခါမွလည္း ရာထူးကိစၥ ကိုယ္ေရးကိစၥမေတာင္းဆိုဖူး။ ထိုအခ်က္မ်ားေၾကာင့္ က်ေနာ့္ကိုတပ္မေတာ္မွ ထုတ္ပစ္ေရးအထိေတာ့ သူက အစပိုင္းတြင္ မလိုလားခဲ့ ပါ။ သို႔ေသာ္ ေနာက္ပိုင္း က်ေနာ္ ၾသဇာအရွိန္တက္လာေသာအခါ သူသည္လည္း ဗိုလ္ေအာင္္ႀကီးႏွင့္အတူပူးေပါင္းၿပီး က်ေနာ့္ထုတ္ပစ္ေရးကို တက္ႂကြစြာ လုပ္လာ ပါေတာ့သည္။

ဤသူမ်ားအျပင္ ဦးႏုႏွင့္ ဦးဗေဆြ(ထိုအခ်ိန္က ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္လုပ္ေနသူ)တို႔ကလည္း က်ေနာ့္ကို မလိုလားၾကဘဲ ျဖစ္ေနပါသည္။ ဦးဗေဆြကေတာ့ ဆိုရွယ္လစ္ပါတီဂိုဏ္းျဖစ္သျဖင့္ တဂိုဏ္းတည္းသားမ်ား၏ဆႏၵျဖစ္ေနသျဖင့္ သိပ္ေတာ့မထူးဆန္းလွပါ။ ဦးႏုအေနႏွင့္ ကလည္း တပ္တြင္းဆိုရွယ္လစ္ဂိုဏ္းမ်ားကို ေထာက္ထားဆက္ဆံေနရသူ ျဖစ္သည္။ သူက အေစာပိုင္းက က်ေနာ့္အေနႏွင့္ ဆိုရွယ္လစ္ဂိုဏ္းႏွင့္ မသင့္ျမတ္လွသျဖင့္ သူ႔ထံခ်ဥ္းကပ္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပံုရပါသည္။ က်ေနာ္ကလည္း သူ႔ထံမခ်ဥ္းကပ္ေပ။ ဦးႏုမွာ လက္က ပုတီးကိုင္ထားေသာ္လည္း ျပည္တြင္းစစ္ကိုဖိတိုက္ေနသျဖင့္တေၾကာင္း၊ နဂါးနီေခတ္က တိုးတက္ေသာ မ်ိဳးခ်စ္ပုဂၢိဳလ္ႀကီး ျဖစ္ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္မူ အဂၤလိပ္ေနာက္လိုက္ လက္ယာသမားႀကီးဟန္ ေပါက္ေန၍ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ က်ေနာ္က ခပ္မွန္မွန္ ခပ္တန္းတန္းေနခဲ့ရာ သူကလည္း ထို ဖိုင္ကိစၥေပၚလာေသာအခါ က်ေနာ့္ကိုဖယ္ရွားပစ္ရန္ လိုလားပံုရပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ က်ေနာ့္အေပၚ ထိုေခတ္ ေဖာက္ျပန္ေနတဲ့ဆိုရွယ္လစ္ထိပ္ပိုင္းအားလံုး(တပ္တြင္းတပ္ျပင္)သာမက၊ ဦးႏုကပါ မလိုလားဆန္႔က်င္ ခဲ့ၾကၿပီး၊ ထိုဖိုင္ကိစၥေပၚလာေသာအခါ အားလံုးတညီတညြတ္တည္းစုေပါင္းသြားၿပီး က်ေနာ့္ကို တပ္ကထုတ္ေရး လံုးပန္းၾကပါေတာ့သည္။

ဤကဲ့သို႔ သူတို႔အားလံုး ဝိုင္း၍ က်ေနာ္ကိုမဲၾကရေသာ အဓိကအေၾကာင္းမွာ က်ေနာ္၏ ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒအေပၚႏွင့္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အေပၚ ထားရွိေသာ သေဘာထားမ်ားေၾကာင့္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ က်ေနာ္သည္ ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒကိုမဆန္႔က်င္ရံုမက ဤဝါဒအေပၚ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအေပၚေသာ္လည္းေကာင္း ဆန္႔က်င္ျခင္း၊ ရႈတ္ခ်ျခင္းမ်ား ဘယ္ေတာ့မွေျပာဆိုျခင္း မျပဳမႈအေပၚ ၎တို႔ အေတာ္မႀကိဳက္ႏိုင္ျခင္း ျဖစ္ပါေတာ့သည္။

သို႔ျဖင့္ ၁၉၅၆ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္က်င္းပေသာ တပ္မႉးမ်ားညီလာခံတြင္ ဤကိစၥေပၚေပါက္လာၿပီး ထိုညီလာခံတက္ေရာက္ရန္ မဂၤလာဒံုသို႔ေရာက္ရွိေနေသာက်ေနာ့္အား အိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ခ်ထားလိုက္ပါေတာ့သည္။ ထို႔ျပင္ ဗိုလ္ေနဝင္း (ထိုစဥ္က ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္) က ဦးစီး၍ ထိုအမႈကို ဆက္လက္စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ပါေတာ့သည္။

သူတို႔၏ ပထမအစီအစဥ္မွာ စစ္ခံုရံုးဖြဲ႔၊ ရံုးတင္စစ္ေဆး၊ အႀကီးအက်ယ္အေရးယူအျပစ္ေပးၿပီးမွ (က်ေနာ့္ကို ေထာက္ထားသည္ဆိုေသာ နာမည္ေကာင္းႏွင့္)တပ္က ပင္စင္ေပးလိုက္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။


0 comments:

Post a Comment