Monday, November 2, 2015

ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေဟာင္းေက်ာ္ေဇာကိုယ္တိုင္ေရးအထုပၸတၱိ စတုတၳတြဲ၊ အခန္း(၁၁)

0 comments
ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေဟာင္းေက်ာ္ေဇာကိုယ္တိုင္ေရးအထုပၸတၱိ စတုတၳတြဲ၊ အခန္း(၁၁)
(စ) ဟန္ျပစစ္ေၾကာင္းအတြက္ အစီအစဥ္
၁- မိုင္းဟန္-ပြန္ပါက်င္ ဌာနခ်ဳပ္(ရန္သူ႔)ဘက္ကို တိုက္ရိုက္ထိုးမည့္ဟန္ ၿခိမ္းေျခာက္ထိုးဝင္မည့္ ခရီးတိုထိုးေဖာက္ေရးအတြက္ မိမိတပ္အင္အား တရင္းမွ်သာ သံုးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
၂- အခိုင္အမာအရ ပထမအဆင့္တြင္ မိုင္းတံုဘက္တြင္ တိုက္ပြဲႀကီးမ်ားျဖစ္ပါက ကူညီႏိုင္ရန္ပါ သင့္ေလ်ာ္မည့္ေနရာျဖစ္ေသာ မိုင္းဟန္ အေနာက္ေျမာက္၊ မိုင္းတံု-မိုင္းဟန္အၾကားလမ္းအလယ္ရွိ၊ ဝမ္မဲခင္ရြာစခန္း၏ အေနာက္ေတာင္ဘက္ရွိေတာင္ကုန္းတခုကို ထို ထိုးေဖာက္ေရးတပ္က ေျခကုတ္စခန္းအျဖစ္ ထူေထာင္လိုက္ရန္။
၃- ၎ကို အဓိကတပ္ ဝမ္ဆလာ စတိုက္တဲ့(ယ)ေန႔၊ နံနက္တခ်ိန္တည္းေလာက္ တက္သိမ္းၿပီး၊ မိမိ၏ တရင္းကို ရန္သူက တပ္မဟာတခု အင္အားထင္မွတ္ေစရန္အတြက္ လွည့္ဖ်ားရန္။

၄-လွည့္ဖ်ားရန္နည္းလမ္းမ်ားမွာ-
အဓိက ထိုေန႔နံနက္ဆီးႏွင္းကြဲခ်ိန္မွစ၍ မိမိရႏိုင္သမွ် ေလတပ္မွ ဒါကိုတာသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးေလယာဥ္မ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္မွ ငွားရမ္း ရရွိသမွ် ဒါကိုတာေလယာဥ္မ်ားျဖင့္ ၎ေတာင္ထိပ္ေပၚသို႔ လိုအပ္မည့္ ရိကၡာ၊ ခဲယမ္းမ်ားကာကြယ္ေရးကတုတ္တူးရန္ပစၥည္းမ်ား အဆက္ မျပတ္ ခ်ေပးေနရန္။ သို႔ျဖင့္ ရန္သူက ထိုေလယာဥ္ပ်ံမ်ားကိုၾကည့္ရင္း ထိုဘက္တပ္စြဲထားေသာတပ္ရင္းကို တပ္မဟာ တတပ္အျဖစ္ ယူဆ ႏိုင္ၿပီး ၎တို႔၏ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ကိုတိုက္ရန္ ေျခကုတ္စခန္းႀကီးတည္ေဆာက္ေနသည္ဟုထင္ျမင္ေစၿပီး အရံတပ္မ်ားကို ေရွ႔သို႔မပို႔ေတာ့ဘဲ မိမိကိုယ္ကိုကာကြယ္ေရးအတြက္ အသံုးျပဳေစရန္။

၅- သို႔ျဖင့္ ရန္သူ႔အရံတပ္မ်ားကိုထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေစရံုမွ်မက ဝမ္ဆလာ-မိုင္းတံုစစ္မ်က္ႏွာရွိ ေရွ႔တန္း ရန္သူ႔တပ္သားမ်ားအၾကားလည္း မိမိတို႔တပ္က ေနာက္ကလွည့္ဝိုင္းၿပီး ေခ်မႈန္းမည္အထင္ျဖင့္ စိတ္ဓာတ္ေခ်ာက္ခ်ားေစႏိုင္ပါသည္။ ရန္သူဗဟိုဌာနခ်ဳပ္တပ္မ်ားကလည္း မိမိတို႔၏အဓိကထိုးစစ္သည္ ၎တို႔ရွိရာ မိုင္းဟန္-ပြန္ပါက်င္ကိုသာ တိုက္ရိုက္ဝင္လိမ့္မည္ဟုထင္ေနခဲ့ၿပီး ေသနဂၤဗ်ဴဟာအရံတပ္မ်ားကို ဗဟိုကာကြယ္ေရးအတြက္သာ ကို္င္ထားလိုက္မွာ ျဖစ္သည္။

(ဆ) ဝမ္ဆလာ-မိုင္းတံုအၾကား ေပ(၅ဝဝဝ)ေက်ာ္ ျမင့္ေသာေတာင္(၃)လံုးမွ ရန္သူက အႀကီးအက်ယ္ခုခံမည့္ ခံစစ္ကတုတ္မ်ား ေျဖရွင္းရန္နည္းနာမ်ား-
၁- ရန္သူ႔ေသနဂၤဗ်ဴဟာ အရံတပ္(၃ဝဝဝ)ကို မိုင္းတံုစစ္မ်က္ႏွာဘက္ မသံုးႏိုင္ေအာင္ အထက္(စ)တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္နည္းမ်ားကိုသံုး၍ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္။

၂- ရန္သူ႔နည္းပရိယာယ္အရံတပ္ကိုလည္း ဟန္ျပလႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ထိန္းခ်ဳပ္ရန္။

၃- သံလြင္အေရွ႔ဘက္တြင္ ေျမကတုတ္စစ္ပြဲဆင္ႏႊဲရလွ်င္ မိမိတို႔ဘက္မွ မီးအားအလြန္ေကာင္းမြန္ ထိေရာက္ဖို႔လိုရာ မိမိတို႔ မီးအား၏ အဓိကျဖစ္ႏိုင္ေသာ (၂၅)ေပါင္ဒါအေျမာက္ႀကီးမ်ားမွာ သံလြင္အေရွ႔ကားလမ္းမရွိသျဖင့္ ဆြဲမယူႏိုင္၍ (၆)ေပါင္ဒါ(၂)လက္၊ (၇၆မမ) ေတာင္ေပၚပစ္ အေျမာက္(၂)လက္(စီမံကိန္းဆြဲစဥ္ကမရေသး)မိမိေလတပ္၊ တိုက္ေလယာဥ္(၉)စင္းႏွင့္ ေျခလ်င္တပ္ရင္းပိုင္ (၃)လက္မ ေမာ္တာမ်ားသာရွိရာ အေတာ္ပင္အားနည္းလွသည္။ ဤမွ်ႏွင့္ တိုက္ခိုက္ႏိုင္ဖို႔ရာ မေသခ်ာလွေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ရန္သူက ေျမကတုတ္စစ္ပြဲ လုပ္ႏိုင္မည့္စိတ္ဓာတ္ကိုေခ်ာက္ခ်ားေနေစရန္၊ ၎(၂၅)ေပါင္ဒါအေျမာက္ႀကီးမ်ားမီးအားျဖင့္ တိုက္ႏိုင္မည့္တိုက္ကြက္ျဖစ္သည္႔ ဝမ္ဆလာ ကူးတို႔ဆိပ္တိုက္ပြဲတြင္ ၎အေျမာက္ႀကီးမ်ားကို သံလြင္အေနာက္ေတာင္တန္းေပၚ ခဲယဥ္းစြာဆြဲတင္ၿပီး ျပင္းထန္မ်ားျပားသည့္မီးအားႏွင့္ တိုက္လိုက္လွ်င္ အေတြ႔အႀကံဳနည္းေသာ ရန္သူ႔စိတ္ဓာတ္အရ ေရွ႔တြင္လည္း ဤလိုပင္အတိုက္ခံရမည္ဟုထင္ကာ ေၾကာက္လန္႔ၿပီး စြဲစြဲၿမဲၿမဲ မခုခံရဲေအာင္ စီစဥ္သည္။(အထက္အမွတ္(င)ကိုလည္း ၾကည့္ပါ။)

၄-ထို ဝမ္ဆလာကူးတို႔ဆိပ္တိုက္ပြဲအတြင္း အေျမာက္အားဖိသံုးၿပီး ထိုအရွိန္ကို အျမတ္ထုတ္ကာ ေတာင္(၃)လံုးကို ပထမအဆင့္စီစဥ္ရန္မွာ ဝမ္ဆလာတိုက္ခ်ိန္ေလာက္တြင္ ၎ေတာင္(၃)လံုးကိုတိုက္ရန္တာဝန္က်ထားေသာတပ္ရင္းက ထိုေတာင္(၃)လံုးအနက္ အခ်က္အခ်ာ ေတာင္ကုန္း၏ေျခရင္းတြင္ပုန္းလွ်ိဳးေနၿပီး ဝမ္ဆလာတိုက္ပြဲမွေျပးလာေသာရန္သူမ်ား ထိုေတာင္ေပၚေျပးတက္လွ်င္(ထိုေတာင္မွာ သံလြင္ အေနာက္ေတာင္ေၾကာတြင္တင္ထားေသာ အေျမာက္မ်ားရွိေနရာမွ ကိုက္(၁၃ဝဝ)ေက်ာ္သာရွိသျဖင့္ (၂၅)ေပါင္ဒါ-ယမ္းျပင္းႏွင့္ပစ္ပါက မီသည္။ အေျမာက္(၈)လက္က (၂)မိနစ္မွ် ပစ္ၾကည့္ရမည္။ (ယမ္းျပင္းႏွင့္ ၾကာၾကာပစ္က အေျမာက္သိပ္နာသည္) ထို႔ေနာက္ေတာင္ေျခက ပုန္းလွ်ိဳးေနသည့္ မိမိတပ္က တက္၍လွံစြပ္ထိုးရမည္။ ရန္သူအဖို႔ ေရွ႔ကျပန္ေျပးလာေသာသူမ်ား၏ ဖရိုဖရဲေၾကာက္စိတ္ႏွင့္ ေခါင္းေပၚ က်ေရာက္ေနသည့္က်ည္ဆံအရွိန္တို႔ေၾကာင့္ ေခ်ာက္ခ်ားလန္႔ဖ်ပ္ေနစဥ္ မိမိတို႔က လွံစြပ္တက္ထိုးပါက ထိုစခန္းကတုတ္ကို အလြယ္တကူ ရႏိုင္ သိမ္းပိုက္ႏိုင္သည္။ ထိုအခ်က္အခ်ာေတာင္ကုန္းရၿပီးေသာ္ က်န္ေတာင္ကုန္း(၂)လံုးကို ဆက္တိုက္သြားရမည္။

၅- အကယ္၍ ထိုနည္းျဖင့္မရပါက သံုးရန္ ဒုတိယနည္းလမ္းမွာ ဝမ္ဆလာတိုက္ၿပီးေနာက္ (၂)ရက္(ယ+၂)တြင္ မိမိမူလစီစဥ္ထားေသာ (၆)ေပါင္ဒါ(၂)လက္၊ (၇၆မမ-၂လက္)၊ သံခ်ပ္ကာ ဘရင္းဂန္း(၄)လက္၊ တပ္ရင္း(၃)လက္မေမာ္တာမ်ားႏွင့္  ေလတပ္မွ ေလယာဥ္(၉)စီး တို႔ျဖင့္ တိုက္ရန္။ ထိုတိုက္ပြဲတြင္ မိမိတို႔ေလတပ္စြမ္းအားကို အဓိကထားရမည္ျဖစ္၍ ရန္သူႀကိဳၿပီး အေတြ႔အႀကံဳမရွိျဖစ္ေနေစရန္ ဝမ္ဆလာပြဲတြင္ ေလတပ္ကိုထည့္မသံုးဘဲ အေျမာက္ကိုသာဖိသံုးရန္ ျဖစ္ေပသည္။

၆- ဤနည္းျဖင့္လည္း မရပါက၊ သံုးရန္ တတိယနည္းလမ္းမွာ ဝမ္ဆလာတိုက္ပြဲၿပီးလွ်င္ၿပီးျခင္း၊ ကားလမ္းေဖာက္ၿပီး (၂)ရက္ (၃)ရက္အတြင္း (၂၅)ေပါင္ဒါအေျမာက္ႀကီးမ်ား ဆြဲလာၿပီး ကမ္းမွ(၃-၄)မိုင္အကြာေနရာေကာင္းမွ ေလတပ္ပါ-အပါ၊ ဖိအား အားလံုးေပါင္းၿပီး၊ အပိုင္တိုက္ရန္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဝမ္ဆလာပြဲၿပီးလွ်င္ ၿပီးျခင္း၊ ဝမ္ဆလာ-မိုင္းတံုဘက္ ခ်က္ခ်င္း ကားလမ္းေဖာက္ရန္။ မိုင္းပန္မွ ဝမ္ဆလာကူးတို႔ဆိပ္ထိ ကားလမ္းကိုလည္း (ယ-ေန႔) မွစ၍ အျမန္ သံလြင္ျမစ္ထိေဖာက္လုပ္ရန္ စီစဥ္ရပါသည္။

၇- စစ္ဆင္ေရး ပထမဆင့္-အပိုင္း(၁) ဝမ္ဆလာႏွင့္ အပိုင္း(၂) ေတာင္(၃)လံုးကိုရၿပီးေသာ္ ရန္သူကို အသက္ရွဴေပါက္မေပးဘဲ မိုင္းတံုအထိ ဆက္ၿပီးလိုက္တိုက္သိမ္းရန္။ တၿပိဳင္တည္းမွာပင္ ဝမ္ဆလာ-မိုင္းတံုလမ္းကို ေပၚတာအလုပ္သမား(၃ဝဝဝ)အားႏွင့္ အျမန္ေဖာက္ရန္။ မိုင္းဟန္ဘက္ ခရီးတိုထိုးေဖာက္တပ္က ဝမ္မဲခင္စခန္းရြာကို သိမ္းရန္။

၈- စစ္ဆင္ေရးဒုတိယအဆင့္-မိုင္းတံုသိမ္းရန္။
မိုင္းတံုအဝင္ေတာင္ကုန္းမ်ားက ရန္သူက ခံစစ္ထိုးဖို႔လုပ္ေသာ္၊ သံလြင္အေရွ႔ဘက္ကမ္းကိုပါလာေသာ မိမိတို႔၏လက္နက္ႀကီးမ်ားအျပင္ ေလတပ္ပါ ပူးတြဲတိုက္ရန္။ ထိုနည္းႏွင္႔မွ မရေသာ္ မိုင္းတံုမွ ၄-၅ မိုင္ကြာအထိ လမ္းေဖာက္၍ (၂၅)ေပါင္ဒါအေျမာက္ႀကီးမ်ား ဆြဲလာၿပီး ဖိအားစုေပါင္းတိုက္ရန္။

မိုင္းတံုရၿပီး လမ္းလည္းေဖာက္သြားၿပီးပါက ဤစစ္ဆင္ေရးႀကီး၏ ထက္ဝက္ေက်ာ္ေအာင္ျမင္ၿပီျဖစ္သည္။ ဤတြင္ အေရးႀကီးလွေသာ မိုင္းတံု-မိုင္းဟန္-ပြန္ပါက်င္ကြင္းျပင္ဝွမ္းကို မိမိတို႔လႊမ္းမိုးႏိုင္ၿပီျဖစ္သည္။ မိုင္းတံုရၿပီးပါက မိမိတို႔ အဓိကတပ္အေနႏွင့္ မိုင္းဟန္ ခရီးကို ထိုးေဖာက္ တပ္တို႔ ဝမ္မဲခင္တြင္ ေပါင္းစည္းၾကရန္ျဖစ္ပါသည္။

၉- စစ္ဆင္ေရး တတိယအဆင့္-(ေ) မိုင္းဟန္-ပြန္ပါက်င္ကို အရင္ဆက္တိုက္မလား။ (ဘ) မိုင္းဆတ္ကို အရင္တိုက္မလား။ မိုင္းတံုရၿပီးမွ ရန္သူ႔အေျခအေနၾကည့္၍ ဆံုးျဖတ္ရန္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ရန္သူက ေျမကတုတ္စစ္ပြဲ ေခါင္းမာမာႏွင့္ ဆက္ဆင္ႏႊဲမည္ဆိုပါက မိမိတို႔၏ ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္ေသာ ဗမာျပည္မအေပၚ တရုတ္ျဖဴက်ဴးေက်ာ္လႊမ္းမိုးႏိုင္မည့္အေျခခံေဒသျဖစ္ေသာ မိုင္းဟန္-ပြန္ပါက်င္ကို အရင္တိုက္ရန္။ သို႔မဟုတ္ ရန္သူစိတ္ဓာတ္ၿပိဳကြဲေနလွ်င္ေတာ့ မိုင္းဆတ္ကိုအရင္တိုက္ၿပီးမွ မိုင္းဟန္-ပြန္ပါက်င္ကိုတိုက္ရန္ ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမွာ မိုင္းဆတ္သည္ မိမိတို႔၏ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ တိုက္ရိုက္ အဓိက မက်လွေသာ္လည္း ကမၻာႏွင့္ ဗမာျပည္သူမ်ားအၾကား ဂယက္ရိုက္ခတ္မႈ အလြန္ ႀကီးမားႏိုင္၍တေၾကာင္း၊ ေရရွည္ တရုတ္ျဖဴအင္အားႀကီးေရးအတြက္ အေျခခံေဒသ မေပးရာေရာက္သျဖင့္တေၾကာင္း၊ မိုင္းဆတ္ကို အရင္ သိမ္းရန္စဥ္းစားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဤသည္မွာ ရန္သူ႔စိတ္ဓာတ္ထိခိုက္ေနၿပီျဖစ္၍ အလြယ္တကူသိမ္းႏိုင္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ စဥ္းစားျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ရန္သူက ေခါင္းမာမာနဲ႔ခံေသာ္ မိုင္းဆတ္မွာ အေတာ္ခက္ခဲမည္။ မိုင္းဟန္-ပြန္ပါက်င္မွာမူ ဖမ္းရန္လက္လွမ္းမီေသာ ငွက္ျဖစ္ေနၿပီျဖစ္၍ သိပ္မခက္ခဲလွေတာ့။ ထို႔ေၾကာင့္ မိုင္းဟန္-ပြန္ပါက်င္တိုက္ေရး လြယ္ကူမည္ထင္လွ်င္ မိုင္းဆတ္ကို အရင္တိုက္ၿပီးမွ မိုင္းဟန္-ပြန္ပါက်င္ကို တိုက္သင့္ေပသည္။

ဤသည္တို႔မွာ မိမိတို႔က လုပ္ႏိုင္မည့္လမ္းမ်ား၊ ၎အေပၚ ရန္သူက တံု႔ျပန္ႏိုင္ခ်က္ႏွင့္ ေနာက္ဆံုး မိမိတို႔ လုပ္ရန္နည္းလမ္း မ်ားကို သံုးသပ္ထားခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။


0 comments:

Post a Comment