Wednesday, April 6, 2016

လူထုတုိက္ပြဲဆုိတာ ပါလီမန္လမ္းေၾကာင္းရဲ့အစြယ္အပြား မဟုတ္ဘူး။ (အပုိင္း ၁) ေမာင္လွဝင္း

0 comments

လူထုတုိက္ပြဲဆုိတာ ပါလီမန္လမ္းေၾကာင္းရဲ့အစြယ္အပြား မဟုတ္ဘူး။ (အပုိင္း ၁)
ေမာင္လွဝင္း

ပါတီအဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးမွာ ကုိယ့္အျမင္နဲ႔ကုိယ္ လမ္းစဥ္သတ္မွတ္တာ လုပ္ၾကရတာပဲ။ လမ္းစဥ္အတြင္းမွာ ဘယ္လမ္းေၾကာင္းနဲ႔ ေလွ်ာက္လွမ္းၿပီး ဘယ္တုိက္ပြဲပုံသဏၭာန္ကုိအဓိကထားကာ ဘယ္တုိက္ပြဲပုံသဏၭာန္ကုိ အရန္အျဖစ္ထားမယ္ဆုိတာ ကုိယ့္ဘာသာ သတ္မွတ္ျပဌာန္းထားေလ့ရွိၾကတယ္။

ဒါကုိ ေပၚလြင္ေအာင္ ဥပမာအေနနဲ႔ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ့ တုိက္ပြဲပုံသဏၭာန္မ်ားသတ္မွတ္ျပဌာန္းပုံကုိ ေဖာ္ျပပါမယ္။ ဗကပဟာ ၇၉ လမ္းစဥ္မွာ လက္နက္ကုိင္တုိက္ပြဲကုိ အဓိကထား၊ တျခားတုိက္ပြဲပုံသဏၭာန္နဲ႔ေပါင္းစပ္ဆုိတာကုိ သတ္မွတ္ျပဌာန္းခဲ့တယ္။

ဒါေပမဲ့ တုိက္ပြဲသဏၭာန္ဆုိတာ အခ်ိန္ကာလအရ တုိင္းျပည္ရဲ့ႏုိ္င္ငံေရးအေျခအေနနဲ႔ မိမိအဖြဲ႔အစည္းရဲ့အေနအထားအရ ေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္ရတာ ရွိတယ္။ ဗကပဟာ လက္နက္ကုိင္တုိက္ပြဲ အဓိကဆင္ႏႊဲတဲ့ပါတီအျဖစ္မွ ေျမေအာက္ပါတီအျဖစ္ မိမိအေနအထား ေျပာင္းလဲသြားတဲ့ေအာက္မွာ ဥပေဒပနည္းနဲ႔ဥပေဒတြင္းနည္းကုိ ေပါင္းစပ္က်င့္သုံးတဲ့ တုိက္ပြဲသဏၭာန္ကုိတင္ျပခဲ့တယ္။

ဗကပ က ဥပေဒပ ပါတီျဖစ္ေတာ့ ဥပေဒပတုိက္ပြဲဏၭာန္ေတြက အဓိကပဲ။ ဒါေပမဲ့ ဥပေဒတြင္းမွာ အလုပ္သမားသမဂၢ၊ လယ္သမားသမဂၢနဲ႔ ေက်ာင္းသားသမဂၢစတဲ့ လူထုလူတန္းစားအဖြဲ႔အစည္းေတြ ျဖစ္ေပၚဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကုိ အားေပးလံႈ႔ေဆာ္တယ္။ စစ္အာဏာရွင္စနစ္တုိက္ဖ်က္ေရးနဲ႔ ျပည္သူ႔အင္အားစုစည္းေရးလမ္းေၾကာင္းအတုိင္း ဦးတည္ေလွ်ာက္လွမ္းသြားဖို႔ ပုိင္းျဖတ္ခ်က္ခ်ထားတယ္။

အုပ္စုိးသူလူတန္းစားက အုပ္စုိးခံလူတန္းစားအေပၚ လက္နက္နဲ႔အၾကမ္းဖက္ဖိႏွိပ္လာခဲ့လွ်င္ လက္နက္နဲ႔ခုခံေတာ္လွန္တာဟာ တရားတယ္လို႔ ယုံၾကည္ယူဆတဲ့အေလ်ာက္ လက္နက္ကုိင္တုိက္ပြဲကုိလည္း အရန္ေရြးလမ္းအျဖစ္သတ္မွတ္တယ္။ (တကယ္က ျပည္သူလူထုႀကီးေရာ၊ ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုေတြကပါ ျဖစ္ႏုိင္မယ္္ဆုိရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့နည္းနဲ႔ေတာင္းဆုိၿပီး တရားမွ်တမႈနဲ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ရလုိၾကတာပါ။ ဒါေပမဲ့ အုပ္စုိးသူလူတန္းစားက ျပည္သူလူထုရဲ့လုိလားမႈေတာင္းဆုိမႈေတြ၊ ဒီမုိကေရစီအခြင့္အေရးေတြနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရးေတြကုိ လက္နက္နဲ႔ ဖိႏွိပ္လာခဲ့ရင္ေတာ့ ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုေတြေရာ အဖိႏွိပ္ခံျပည္သူလူထုေတြပါ မလႊဲမေရွာင္သာ လက္နက္ကုိင္ဖိႏွိပ္မႈကုိ လက္နက္ကုိင္ခုခံမႈ ျပဳလာၾကရတာ ျဖစ္ပါတယ္။)

တျခားပါတီ အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးဆုိရင္လည္း တုိင္းျပည္ရဲ့ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနနဲ႔ မိမိတို႔အေနအထားအရ အဖြဲ႔အစည္းရဲ့လမ္းစဥ္နဲ႔ အဓိကတုိက္ပြဲပုံသဏၭာန္ကုိ ေျပာင္းလဲခ်မွတ္ရတာ ျဖစ္ေလ့ရွိတာပါပဲ။ အရင္ကလည္း ရွိခဲ့တယ္။ ခုလည္း ရွိေနမယ္။ ဒါနဲ႔ပတ္သက္လို႔ အထူးတလည္ မွတ္ခ်က္ေပးစရာ မရွိပါဘူး။

ဒါေပမဲ့ တတုိင္းျပည္လုံးဆုိင္ရာ ဗမာျပည္ႏုိင္ငံေရးအခင္းအက်င္းမွာ ဘယ္တုိက္ပြဲပုံသဏၭာန္က အဓိကျဖစ္တယ္လို႔ သတ္မွတ္ေျပာဆုိ တာမ်ဳိးက် ပုိမုိ အေလးအနက္ထား စဥ္းစားသုံးသပ္ဖို႔ လုိလာပါတယ္။

ဒီလုိမ်ဳိး ေျပာဆုိခ်က္ေတြ ဗမာျပည္ႏုိင္ငံေရးအခင္းအက်င္းထဲမွာ ေစာစြာကတည္းက ေပၚေပါက္လာခဲ့တာ သတိျပဳမိတယ္။ ဥပမာ- လမ္းေပၚထြက္ ႏုိင္ငံေရးေခတ္ကုန္ၿပီဆုိတာမ်ဳိး။ ဒါဟာ ဗမာျပည္မွာ လူထုတိုက္ပြဲေတြ မတိုက္ၾကနဲ႔ေတာ့၊ ေခတ္မမီေတာ့ဘူးလို႔ ေျပာလိုက္တာပဲ။ အရင္းစစ္လိုက္ရင္ ဒါဟာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကိုဆန္႔က်င္တဲ့ လူထုတိုက္ပြဲရဲ့အရွိန္အဟုန္ကို ရိုက္ခ်ိဳးပစ္လိုက္တဲ့ အေတြးအေခၚပဲ ျဖစ္တယ္။ ကမၻာေပၚမွာ လမ္းေပၚထြက္တိုက္ပြဲ၀င္ၾကတဲ့ လူထုလႈပ္ရွားမႈေတြကေန တိုင္းျပည္ရဲ့အေျပာင္းအလဲကို ေဆာင္ၾကဥ္းးေပးတဲ့ လက္ေတြ႔ျဖစ္ရပ္ေတြ ဆက္လက္ေပၚထြက္ေနတာပဲ။ ဒါၾကာင့္ ဒီအေတြးအေခၚအယူအဆေတြ မွန္ကန္မႈမရွိေၾကာင္း လက္ေတြ႔ျဖစ္ရပ္ေတြက ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပေနပါတယ္။ ဗမာျပည္ႏိုင္ငံေရးမွာလည္း အဖိႏွိပ္ခံ အလုပ္သမား၊ လယ္သမားနဲ႔ ေက်ာင္းသားေတြရဲ့ လမ္းမေပၚထြက္လႈပ္ရွားတဲ့ လူထုတိုက္ပြဲေတြ စဥ္ဆက္မျပတ္ေပၚထြက္ေနတာပဲ မဟုတ္ပါလား။ ဗမာျပည္မွာ ယခုလို ပါတိစံုစနစ္ေတြဆိုတာေပၚေပါက္လာၿပီး ျပည္သူလူထုေတြ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္မႈေတြျပဳလုပ္လာႏိုင္တာကိုက တျပည္လံုး ျပည္သူေတြ လွည္းေနေလွေအာင္ ျမင္းေဇာင္းမက်န္ လမ္းမေတြေပၚမွာ ထြက္လႈပ္ရွားခဲ့ၾကတဲ့ ၈ ေလးလုံးအေရးေတာ္ပုံရဲ့ ေအာင္သီးေအာင္ပြင့္တခုပဲ မဟုတ္လား။

ရွစ္ေလးလုံးအေရးေတာ္ပုံေနာက္ပုိင္းမွာ ဗမာျပည္တြင္းက စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကုိ ဆန္႔က်င္တုိက္ပြဲဝင္ခဲ့တဲ့ အင္အားစုေတြဟာ နယ္စပ္ကုိ ထြက္ခြာကာ လက္နက္ကုိင္တပ္ေတြ ထူေထာင္လာရတာေတြ ရွိခဲ့တယ္။ ေအဘီအက္စ္ဒီအက္ဖ္ ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္နဲ႔ ဒီပီေအ (ဒီမုိကေရစီ ျပည္ခ်စ္တပ္မေတာ္)တို႔လုိ လက္နက္ကုိင္ၿပီး စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကုိ ဆက္လက္တုိက္ပြဲဝင္တဲ့အဖြဲ႔အစည္းေတြ ျဖစ္ေပၚ လာတယ္။ လက္နက္ကုိင္တပ္ ထူေထာင္တာမလုပ္ဘဲ ျပည္ပမွာ ျပည္ပေရာက္အဖြဲ႔အစည္းေတြဖြဲ႔စည္းၿပီး ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈလုပ္ငန္းေတြ ဆက္လက္လႈပ္ရွားရတာေတြ ရွိလာခဲ့တယ္။

၈ ေလးလုံးအေရးေတာ္ပုံေနာက္ပုိင္းမွာ လူထုတုိက္ပြဲအရွိန္အဟုန္နဲ႔ လက္နက္ကုိင္တုိက္ပြဲ အရွိန္အဟုန္ကုိ ေသးသိမ္ေမွးမွိန္ေစတဲ့ အေနာက္ဥေရာပက အေတြးအေခၚအယူအဆတခ်ဳိ႔ဟာ ျပည္ပနဲ႔ နယ္စပ္အဖြဲ႔အစည္းေတြထဲ ထုိးေဖာက္စိမ့္ဝင္လာသလုိ ျပည္တြင္း ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုေတြအတြင္းလည္း ပုံစံတမ်ဳိးနဲ႔ ျပန္႔ပြားလာတယ္။ အဲဒီအေတြးအေခၚအယူအဆေတြထဲမွာ အၾကမ္းမဖက္တဲ့နည္း (တနည္းဆုိရင္) ၿငိမ္းေအးတဲ့အေပ်ာ့နည္းနဲ႔ အုပ္စုိးသူကုိဆန္႔က်င္သြားေရး အေတြးအေခၚအယူအဆေတြလည္း ပါတယ္။

ျပည္ပနဲ႔နယ္စပ္အဖြဲ႔အစည္းေတြကုိ (လက္နက္ကုိင္တုိက္ေနတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြအတြင္းမွာကုိ)သင္တန္းပုိ႔ခ်ၿပီး ဒီအေတြးအေခၚ အယူအဆေတြ သြတ္သြင္းေပးခဲ့တာအထိ ရွိခဲ့တယ္။ အဲဒါရဲ့အက်ဳိးဆက္အျဖစ္ ျပည္တြင္းႏုိင္ငံေရးအေျခအေန အေျပာင္းအလဲတခ်ဳိ႔ ေပၚေပါက္လာခ်ိန္မွာ(ျပည္တြင္းႏုိင္ငံေရးအေျခအေန အေျပာင္းအလဲဆုိတာက အုပ္စုိးသူဘက္က ဒီမုိကေရစီမ်က္ႏွာဖုံးစြပ္ၿပီး အေနာက္ေမွ်ာ္တဲ့သေဘာထားေတြ စတင္ျဖစ္တည္လာတဲ့ အေနအထားပဲ။) ျပင္ပနဲ႔ နယ္စပ္ေရာက္အဖြဲ႔အစည္းတခ်ဳိ႔ ျပည္တြင္းျပန္ဝင္ၿပီး ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈပုံသဏၭာန္ေျပာင္းလဲကာ လႈပ္ရွားလာတာေတြ ျဖစ္ေပၚလာတယ္။

ဒီလုိ အေနာက္ႏုိင္ငံက စနစ္တက် ျဖန္႔ျဖဴးတင္သြင္းလာတဲ့ အယူအဆေတြအနက္ ဂ်ာမနီက ေဖာင္းေဒးရွင္းအဖြဲ႔အစည္းေတြကေန ဒီမုိကေရစီအင္အားစုမ်ားအတြင္း ထုိးေဖာက္ဝင္ေရာက္လာတဲ့ အေတြးအေခၚအယူအဆတခုကုိ သာဓကအေနနဲ႔တင္ျပပါမယ္။ သင္တန္းေတြမွာ သူတို႔ပုိ႔ခ်တဲ့အယူအဆေတြကေတာ့- ႏွစ္ဖက္ အတုိက္အခံျဖစ္ေနတဲ့အင္အားစုေတြအတြင္း ေအာက္ပါနည္းနာမ်ားကုိ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ေရးျဖစ္တယ္။

၁။ ႏွစ္သိမ့္ေခြ်းသိပ္ျခင္း Appeasement---A
၂။ သေဘာတူညီခ်က္အသြင္သဏၭာန္နဲ႔ လက္နက္ခ်ေစျခင္း Capitulation--C
၃။ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း Collaboration နဲ႔ --C
၄။ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေစျခင္း Development--D

ဒီ (ACCD) အယူအဆနဲ႔ နည္းနာေတြကုိ ဗမာျပည္ ဒီမုိကေရစီအတုိက္အခံအင္အားစုေတြထဲက တခ်ဳိ႔ စြဲကုိင္သုံးစြဲရုံသာမက အုပ္စုိးသူလူတန္းစားကလည္း အသုံးျပဳလာတာေတြဟာ ယေန႔ကာလမွာ ပုိၿပီး ပီျပင္ထင္ရွားလာတယ္။ အုပ္စုိးသူလူတန္းစားက သေဘာတူခ်က္အသြင္သဏၭာန္ လက္နက္ခ်ေစျခင္းနည္းလမ္းဆုိတာနဲ႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေစျခင္းဆုိတဲ့နည္းလမ္းကုိ အဓိကအသုံးျပဳလာတယ္။

ဒီမုိကေရစီအင္အားစုတြင္းက တခ်ဳိ႕တေလကေတာ့ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းနည္းလမ္းကုိ အသုံးျပဳလာတယ္။ အဲဒီကေန အုပ္စုိးသူ လူတန္းစားကုိပူးသတ္ေရးအယူအဆဟာ ဗမာျပည္ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈအတြင္းမွာ ပုိမုိလႈိက္စားလာတယ္။ ဒါနဲ႔အတူ ဗမာျပည္ႏုိင္ငံေရး အဝန္းအဝုိင္းမွာ ဗဟုဝါဒအေတြးအေခၚ လႈိက္စားလာတာရွိသလုိ အေနာက္ႏုိင္ငံက အေတြးအေခၚအယူအဆေတြကုိ စြဲကုိင္ျဖန္႔ျဖဴးတဲ့ ႏုိင္ငံေရးအုပ္စုေတြလည္း ေပၚလာပါတယ္။
(အပုိင္း ၂ ကုိ ဆက္္ဖတ္ပါရန္)

0 comments:

Post a Comment