Friday, December 18, 2015

ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေဟာင္းေက်ာ္ေဇာ ကိုယ္တိုင္ေရးအထုပၸတၱိ ပဥၥမတြဲ၊ အခန္း(၁၅)

0 comments
ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေဟာင္းေက်ာ္ေဇာ ကိုယ္တိုင္ေရးအထုပၸတၱိ ပဥၥမတြဲ၊ အခန္း(၁၅)
           
ကၽြန္္ေတာ္၏ စမ္းေခ်ာင္းမွ ဆီဆံုလမ္းအိမ္ကေလး
ကၽြန္္ေတာ္ တပ္ကထြက္ၿပီးေနာက္ ၁၉၅၇ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လဆန္းမွစ၍ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္၊ ႏွစ္လယ္ပိုင္းေလာက္အထိ ႏွစ္ေပါင္း ၁၇ ႏွစ္နီးပါး ေနထိုင္ခဲ့သည့္ စမ္းေခ်ာင္းရပ္ကြက္တြင္းရွိ ဆီဆံုလမ္း အိမ္နံပါတ္ ၃၆ ေနအိမ္ေလးသည္ ကၽြန္္ေတာ္တို႔မိသားစု စံုစံုလင္လင္ႏွင့္ အရွည္ၾကာဆံုးေနခဲ့ရသည့္အိမ္ကေလးျဖစ္ကာ ကၽြန္္ေတာ္တို႔ မိသားစုအတြက္ မေမ့ႏိုင္ဖြယ္ရာကေလး ျဖစ္ပါေတာ့သည္။

ဤရပ္ကြက္ကေလးမွာ ဗမာရပ္ကြက္သန္႔သန္႔ေလး ျဖစ္သည္။ ကၽြန္္ေတာ္တို႔ေနေသာလမ္းကေလးမွာ လမ္းတိုေလးျဖစ္ၿပီး၊ အိမ္ေျခ ၅ဝ ခန္႔ ရွိပါသည္။ အမ်ားစုမွာ တလိုင္းအိမ္ေလးမ်ားျဖစ္ၿပီး၊ ႏွစ္ထပ္အျပည့္အိမ္ ၄-၅ အိမ္သ ရွိပါသည္။ ေျမကြက္မွာ ေပ ၂၅+၅ဝ သာရွိပါသည္။ အိမ္တိုင္းကလည္း ေျမအျပည့္ေဆာက္ထားသျဖင့္ အိမ္ကေလးမ်ားမွာ ေမွာင္ကုပ္ကုပ္ေလးမ်ားသာ ျဖစ္ပါသည္။

ကၽြန္္ေတာ္တို႔ ထိုရပ္ကြက္ကိုေရာက္စက မိလႅာစနစ္မွာ ဇလားအိမ္သာစနစ္ျဖစ္သျဖင့္ ကၽြန္္ေတာ့္သားသမီးမ်ား မၾကာခဏ ဖ်ားၾကနာၾက ျဖစ္ၾကပါသည္။ ေနာင္မွ ေရေလာင္းအိမ္သာစနစ္ျဖစ္သြားမွ ခေလးမ်ားလည္း သက္သာသြားၾကပါသည္။ ထို ၁၉၅ဝ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၆ဝ ခုႏွစ္မ်ား အၾကားက လူအမ်ား စီးပြားေရးတစံုတရာေခ်ာင္လည္ေသးသည့္အတြက္ သႀကၤန္ပြဲမ်ား၊ သီတင္းကြ်တ္ပြဲမ်ားကို ကၽြန္္ေတာ္တို႔ရပ္ကြက္ေတြမွာ အလြန္စည္ကားစြာက်င္းပတတ္ၾကပါသည္။ အိမ္တိုင္းကလည္း အစားအေသာက္မ်ားလုပ္ေဆာင္ၿပီး အိမ္တိုင္းေစ့ ေလွ်ာက္ေဝတတ္ၾက ပါသည္။ ေနာက္ပိုင္း လူေတြ စီးပြားေရးက်ပ္လာေသာအခါ မလုပ္ႏိုင္ၾကေတာ့ပါ။

ကၽြန္္ေတာ္  ဤအိမ္ကေလးတြင္ေနစဥ္ ကၽြန္္ေတာ့္အိမ္ပတ္ပတ္လည္တြင္ ေထာက္လွမ္းေရးကလူမ်ား ဝင္ေရာက္လာပါေတာ့သည္။ တခ်ိဳ႔ အိမ္ေတြကိုေတာ့ အခြင့္အေရးမ်ားေပး၍ဝယ္ယူပါသည္။ ကၽြန္္ေတာ့္အိမ္ ဝင္သမွ်ထြက္သမွ်လူမ်ားကိုလည္း ခ်ဥ္းကပ္သိမ္းသြင္းၾကပါသည္။ လမ္းထိပ္ တဖက္တခ်က္တြင္လည္း ဆိုကၠားသမားမ်ားပံုစံႏွင့္ တေနကုန္ ဆိုကၠားမ်ားေပၚတြင္ ထိုင္ေစာင့္ေနသူမ်ားလည္း ရွိသည္။ အိမ္ေရွ႔ တနာရီၾကား၊ ႏွစ္နာရီၾကားျဖတ္ေလွ်ာက္ၿပီး ေစာင့္ၾကည့္ေနသူမ်ားလည္း ရွိသည္။  ကၽြန္္ေတာ္ အိမ္ကထြက္တာႏွင့္တၿပိဳင္နက္ အရိပ္လို ေနာက္က ပါလာတတ္ပါသည္။ ေနာက္ပိုင္းက်ေလဆိုးေလ ျဖစ္လာပါသည္။ မဆလေခတ္တြင္ စီးပြားေရးအကြက္အကြင္းဟူသမွ် မဆလ က ကိုင္ထားရာ မည္သူမွ် မဆလကို မလြန္ဆန္ႏိုင္ ျဖစ္လာရပါသည္။ ကၽြန္္ေတာ္တို႔ အေတာ္ရင္းႏွီးသည့္ရဲေဘာ္မ်ား၊ မိတ္ေဆြမ်ား၊ ေဆြမ်ိဳးမ်ား အေတာ္မ်ားမ်ား မဆလသတင္းေပးမ်ား ျဖစ္သြားၾကပါသည္။ ကၽြန္္ေတာ္တို႔သည္ ကိုယ့္မိသားစုဝင္မ်ားမွလြဲ၍ ဘယ္သူ႔မွ မယံုရဲေတာ့ပါ။

ကၽြန္္ေတာ္ တပ္ကထြက္ရၿပီး ထိုအိမ္ေလးသို႔ေျပာင္းေရာက္လာစက ကၽြန္္ေတာ့္ဇနီးက အိမ္ေဖာ္ေလးတေယာက္ေတာ့ရွိမွျဖစ္မည္ဟု ေျပာလာပါသည္။ ကၽြန္္ေတာ့္အေနႏွင့္ အိမ္လံုၿခံဳေရးအတြက္ လူပိုထားလို႔မျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အိမ္အလုပ္ေတြကို ကၽြန္္ေတာ္ ကူလုပ္ပါ့မည္ဟု ဆိုကာ ႏွစ္သိမ့္ၿပီးတားျမစ္ရပါသည္။ သူက ဤကိစၥ တခါပဲေျပာဖူးၿပီး ေနာက္ထပ္ဘယ္ေတာ့မွ ထပ္ေျပာဆိုျခင္းလည္းမရွိေတာ့ဘဲ အိမ္အလုပ္ဟူသမွ် တေယာက္တည္းက်ံဳးလုပ္ခဲ့ပါသည္။ သူ႔မိခင္ ေဒၚတင္ က်န္းမာစဥ္ကေတာ့ သူ႔ကို အေတာ္အတန္ကူညီႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ရန္ကုန္တြင္ ေက်ာင္းလာေနၾကေသာ ေဆြမ်ိဳးနီးစပ္ကေလးမမ်ားလည္း ဝိုင္းဝန္းကူညီႏိုင္သမွ်ကူညီၾကပါသည္။

ကၽြန္္ေတာ္ တပ္ကထြက္ရသည့္ ၁၉၅၇ ခုႏွစ္တြင္ ကၽြန္္ေတာ့္သမီးအႀကီးဆံုး လွလွက ငါးတန္းမွ်သာရွိေသးၿပီး အငယ္ဆံုးသားေလး တြတ္တြတ္မွာ ထိုႏွစ္ကမွ ေက်ာင္းစေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သားသမီး ငါးေယာက္စလံုးကို သာသနာျပဳေက်ာင္းျဖစ္သည့္ ျပည္လမ္းရွိ စိန္႔ဖီလိုမီနာတြင္ ထားရာ ေက်ာင္းစရိတ္၊ ေက်ာင္းကားခကပင္ ကၽြန္္ေတာ္ရသည့္ပင္စင္လစာ၏ထက္ဝက္ခန္႔ ရွိပါသည္။ ေက်ာင္းဖြင့္စ ရက္မ်ားဆိုလွ်င္ ႏွစ္စဥ္ေၾကး၊ အဝတ္အစားဖိုး၊ စာအုပ္ဖိုး၊ အားကစားဖိုးစသျဖင့္ နင့္ေနေအာင္ေပးရရာ ကၽြန္္ေတာ့္ဇနီးက ဒီလေတာ့ ဆင္နဲ႔ဆြဲရမ္းသလိုပဲဟု ညည္းတြားတတ္ပါသည္။

ကၽြန္္ေတာ္ တပ္ထဲမွာရွိစဥ္ကတည္းက တပ္မွဴးႀကီးမ်ားအတြက္ ေျမမ်ားခြဲေဝေပးထားရာ၊ ကၽြန္္ေတာ့္တြင္ ေျမႏွစ္ကြက္ရွိေနပါသည္။ ကၽြန္္ေတာ့္နာမည္ႏွင့္ ဂရန္ထြက္ထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ တကြက္မွာ နတ္ေမာက္လမ္းသြယ္မွျဖစ္ၿပီး တကြက္မွာ ခ်င္းေခ်ာင္းရိပ္သာတြင္းမွာ ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္္ေတာ္က နတ္ေမာက္လမ္းသြယ္ကေျမကြက္ကိုေရာင္းခ်ၿပီး ဆီဆံုလမ္းအိမ္ဝယ္စဥ္ကတင္ခဲ့သည့္ ေႂကြးကိုဆပ္ကာ၊ က်န္ေငြမ်ားကို ဘဏ္ထဲသြင္းထားၿပီး လစဥ္လိုအပ္သမွ်ကို ဖဲ့ထုတ္ရပါသည္။ ထိုေငြကုန္သြားေသာအခါ ခ်င္းေခ်ာင္းၿခံကို တျခမ္းဖဲ့ ေရာင္းရ ပါေတာ့သည္။

၁၉၇ဝ ခုတြင္ ကၽြန္္ေတာ့္သမီးအႀကီး ေဆးတကၠသိုလ္မွဘြဲ႔ရၿပီး သမီးအငယ္စန္းက စီးပြားေရးတကၠသို္လ္မွဘြဲ႔ရၿပီး နည္းျပဆရာမ အလုပ္ပါ ရရွိကာ ဆက္တိုက္ သားသမီးမ်ားေက်ာင္းၿပီးသြားသျဖင့္ က်န္ေျမတျခမ္းကိုေရာင္းခ်စရာမလိုဘဲ ျဖစ္သြားပါေတာ့သည္။ (နဝတ ေခတ္တြင္ ထို က်န္ေျမကို ႏိုင္ငံပိုင္အျဖစ္သိမ္းသြားပါသည္။)

ဤကာလအတြင္း ကၽြန္္ေတာ့္အတြက္ အပင္ပန္းဆံုးအလုပ္မွာ သားသမီးမ်ားစာျပေပးရေသာကိစၥ ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္္ေတာ္တို႔ ဗမာျပည္၏ ပညာေရးစနစ္မွာ အလြန္ခ်ိဳ႔တဲ့ေပရာ ေက်ာင္းသားမ်ားကိုက်ဴရွင္ေပးႏိုင္ရင္ေပး၊ မေပးႏိုင္ရင္ ပညာ ျဖစ္ျဖစ္ေျမာက္ေျမာက္တတ္ဖို႔မလြယ္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြန္္ေတာ့္မွာ အပိုက်ဴရွင္ခလည္းမတတ္ႏိုင္သျဖင့္ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် သင္ေပးရပါေတာ့သည္။ ထိုေခတ္ကေတာင္ ပညာတတ္ ျဖစ္ဖို႔ အလြန္ပင္မလြယ္ကူရာ ယခုကာလတြင္ေတာ့ ဆိုဖြယ္ရာမရွိေတာ့ပါ။

ေနာက္ပိုင္းက်ေတာ့ သူတို႔ကို စာသာမက ႏိုင္ငံေရးစာေပမ်ားဖတ္လာေအာင္လည္း နည္းေပးလမ္းျပလုပ္ေပးရပါသည္။ တလတႀကိမ္လည္း သူတို႔ႏွင့္ အစည္းအေဝးသေဘာမ်ိဳးထိုင္ကာ သူတို႔၏ခ်ိဳ႔ယြင္းခ်က္၊ အားနည္းခ်က္မ်ားကိုေထာက္ျပၿပီး ျပဳျပင္ေပးခဲ့ရပါသည္။ တကၠသိုလ္ ေရာက္ကုန္သည္ႏွင့္ ကၽြန္္ေတာ္က သားသမီးမ်ားကို မိမိတို႔တေန႔တာေတြ႔ႀကံဳခဲ့ရသည့္အျဖစ္အပ်က္မ်ား၊ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ျပန္ေျပာျပ ခိုင္းပါသည္။ အထူးသျဖင့္ သူတို႔ဘာသာသူတို႔မေျဖရွင္းႏိုင္သည့္ကိစၥမ်ားကို ဘာမဆို ျပန္တိုင္ပင္ရန္အားေပးရပါသည္။

ကၽြန္္ေတာ္တို႔ ဇနီးေမာင္ႏွံႏွစ္ေယာက္စလံုး သားသမီးမ်ား ပညာတတ္ေျမာက္ေရး၊ လိမ္မာေရးျခားရွိေရးအတြက္ အားစိုက္လံုးပန္းၾက ရေသာေၾကာင့္ ကၽြန္္ေတာ္တို႔ မိခင္အိုႀကီးမ်ားအေပၚမွာေတာ့ တာဝန္လစ္ဟင္းခဲ့ၾကပါသည္။ ကၽြန္္ေတာ့္ေယာကၡမ ေဒၚ တင္မွာ သူ႔ သံုးဆယ္အိမ္ႀကီးေပၚလူငွားတင္၍ ထိုအိမ္လခေလးႏွင့္ပင္ ေနထိုင္သြားရရွာပါသည္၊ ကၽြန္္ေတာ့္မိခင္ ေဒၚတင့္မွာမူ ဆိုင္းစုရြာရွိ အိမ္ႏွင့္ၿခံကိုေရာင္းကာ ရန္ကုန္ ရွစ္မိုင္ရွိ ဉာဏစာဂီေက်ာင္းတိုက္တြင္ ဇရပ္ကေလးတေဆာင္ေဆာက္ၿပီး ေနထိုင္သြားရွာပါသည္။ ကၽြန္္ေတာ္တို႔သည္ ကေလးမ်ားေက်ာင္းပိတ္ခ်ိန္၊ အခါႀကီး၊ ရက္ႀကီးမ်ားတြင္ သူတို႔(ေဒၚတင္ႏွင့္ေဒၚတင့္တို႔ ႏွစ္ေယာက္၊ ထိုရွစ္မိုင္ဇရပ္တြင္ အတူေနၾကတာမ်ားသည္)ဆီ သြားေရာက္ကန္ေတာ့သည့္အခါမ်ိဳးေတာ့ ရွိတတ္ပါသည္။ သူတို႔ ေနထိုင္မေကာင္းလွ်င္ေတာ့ ကၽြန္္ေတာ့္ သမီးက သြားေခၚလာၿပီး အိမ္မွာထား ကုသေပးရပါသည္။ က်န္အခ်ိန္မ်ားတြင္ေတာ့ ကၽြန္္ေတာ္တို႔ သိပ္အာရံုမျပဳႏိုင္ပါ။
၁၉၆၃ ခုႏွစ္တြင္ တပ္မေတာ္ပင္စင္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဥပေဒသစ္တခုေပၚလာရာ၊ ကၽြန္္ေတာ့္ ပင္စင္လစာတိုးေငြ ေနာက္ျပန္ေၾကး (Back Pay) က်ပ္ေငြ သံုးေထာင္ေက်ာ္ရလိုက္ပါသည္။ ကၽြန္္ေတာ္က ထိုအေၾကာင္းကို ဘာမွမသိပါ။ တပ္မေတာ္မွတ္တမ္းရံုးက စာေရးမ်ားက သူတို႔ဘာသာသူတို႔တြက္ခ်က္ ေလွ်ာက္လႊာတင္၊ ေငြထုတ္လာၿပီးမွလာပို႔ပါသည္။ ကၽြန္္ေတာ္လည္း ထိုေငြႏွင့္ပင္ သားသံုးေယာက္ကို စမ္းေခ်ာင္း ျမသိန္းတန္ဓမၼာရံုမွာ ရွင္ျပဳေပးခဲ့ပါသည္။

၁၉၇ဝ ခုႏွစ္မွာေတာ့ ကၽြန္္ေတာ့္ေယာကၡမ ေဒၚတင္ လူႀကီးေရာဂါျဖင့္ကြယ္လြန္သြားၿပီး ၁၉၇၂ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လထဲမွာေတာ့ ကၽြန္္ေတာ့္သား အငယ္ဆံုး တြတ္တြတ္ (ထြန္းေအးေက်ာ္ေဇာ)အိပ္ေဆးမ်ား အလြန္အကြ်ံေသာက္၍ သတ္ေသသြားပါသည္။

ထိုႏွစ္က တြတ္တြတ္သည္ ရန္ကုန္ဝိဇၨာႏွင့္သိပၸံတကၠသိုလ္၊ ဓာတုေဗဒအဓိက ဒုတိယႏွစ္စာေမးပြဲေျဖအၿပီး သူအေတာ္ေျဖႏိုင္သျဖင့္ ဂုဏ္ထူး ထြက္လိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အမွတ္ေကာင္းလွ်င္ စက္မႈတကၠသို္လ္သို႔ေျပာင္းလို႔ရေၾကာင္း ကၽြန္္ေတာ့္ကို ေျပာျပထားပါသည္။ ေအာင္စာရင္း ထြက္လာေသာအခါ သူ ဂုဏ္ထူးပါမလာပါ။ ဤတြင္ သူ႔စိတ္ဓာတ္အေတာ္ထိခိုက္သြားၿပီး၊ သူ႔အစ္ကို ေအာင္ေက်ာ္ေဇာ အိပ္ရာေအာက္တြင္ ထားသည့္ အိပ္ေဆးမ်ားကိုယူေသာက္ၿပီး ေသေၾကာင္းႀကံစည္သြားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထိုစဥ္က သူ႔အသက္ ၂ဝ ပင္ မျပည့္ေသးပါ။

ကၽြန္္ေတာ္တို႔လည္း ဘယ္လိုေျဖရမွန္းပင္မသိ ျဖစ္သြားပါေတာ့သည္။ ကၽြန္္ေတာ့္ဇနီးလည္း ရူးမတတ္ ပံုက်သြားပါေတာ့သည္။ အေတာ္ ျပင္းထန္လွသည့္ေလာကဓံတရားကို ကၽြန္္ေတာ္တို႔ အလူးအလိမ့္ခံလိုက္ရပါသည္။

ကၽြန္္ေတာ့္မိခင္ႀကီးကေတာ့ ကၽြန္္ေတာ္တို႔တေတြ ေတာတြင္းေရာက္ေနမွ ၁၉၈၃ ခုႏွစ္တြင္ သူ႔အသက္ ၉၃ ႏွစ္အရြယ္မွာ ကြယ္လြန္ အနိစၥေရာက္ေၾကာင္း သတင္းစာထဲကနာေရးေၾကာ္ႁငာကို ေတြ႔ရပါသည္။ ကၽြန္္ေတာ့္မိခင္ႀကီးမွာ ဘာေရာဂါမွ ႀကီးႀကီးမားမား မရွိခဲ့ဖူးပါ။ ကၽြန္္ေတာ့္သမီးငယ္ စန္း ျပန္ေျပာ၍သိရသေလာက္မွာလည္း ေခ်ာင္းနည္းနည္းဆိုးၿပီး အစားအေသာက္ပ်က္သြားရာမွ တညအိပ္ရာထဲ တြင္ပင္အိပ္ေပ်ာ္ရင္း ကြယ္လြန္သြားသည္ဟု ဆိုပါသည္။ မီးဇာကုန္ဆီခန္း ျဖစ္သြားပံုရပါသည္။


0 comments:

Post a Comment