Saturday, December 19, 2015

ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေဟာင္းေက်ာ္ေဇာကိုယ္တိုင္ေရးအထုပၸတၱိ ပဥၥမတြဲ၊ အခန္း(၁၇)

0 comments
ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေဟာင္းေက်ာ္ေဇာကိုယ္တိုင္ေရးအထုပၸတၱိ ပဥၥမတြဲ၊ အခန္း(၁၇)
ေလထီးဗိုလ္အုန္းေမာင္
ေလထီးဗိုလ္အုန္းေမာင္မွာ ေထာင္သက္ရွည္ရံုမက ကၽြန္္းလည္း ႏွစ္ကၽြန္္း သံုးကၽြန္္းျပန္ျဖစ္ကာ ေနာက္ဆံုးမွ ေထာင္ကလြတ္လာသူ ျဖစ္ပါသည္။ သူေထာင္ကလြတ္လာေတာ့ ကၽြန္္ေတာ္တို႔တေတြ ဘာႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမွ လုပ္၍မရေတာ့ပါ။ တခါတခါ ကၽြန္္ေတာ့္အိမ္တြင္ ဆံုတတ္ၾကၿပီး ေရွးေဟာင္းေႏွာင္းျဖစ္မ်ားသာ ေျပာျဖစ္ၾကပါသည္။
သူ႔ဇနီးလည္း အေတာ္ ေတာ္သည့္အမ်ိဳးသမီး ျဖစ္သည္။ ကိုအုန္းေမာင္မွာ ေထာင္ကလြတ္လာၿပီးလည္း ဘာမွမလုပ္ဘဲ ဇနီးက ေဈးေရာင္း ေကြ်းတာပဲရွိသည္။ သူတို႔တြင္ သမီးေလးတေယာက္လည္း ရွိပါသည္။
ကိုအုန္းေမာင္မွာ အလြန္သေဘာသကာယေကာင္းၿပီး၊ စိတ္ႏွလံုးႏွိမ့္ခ်သူျဖစ္ကာ စကားလည္း မ်ားမ်ားမေျပာတတ္ပါ။ ကၽြန္္ေတာ္သည္ ၁၉၇၃-၇၄ ခုႏွစ္ေလာက္က သူ႔အား ကၽြန္္ေတာ့္အတြက္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ဆက္ေပးရန္ေျပာဆိုရာ သူက ႀကိဳးစားေပးမည္ဆိုၿပီး အထက္ဗမာျပည္ တက္သြားပါေတာ့သည္။ တလေက်ာ္ေက်ာ္အၾကာတြင္မွျပန္ေရာက္လာၿပီး ဘယ္လိုမွ အဆက္မရဟုဆိုလာသျဖင့္ ကၽြန္္ေတာ္လက္ေလွ်ာ့လိုက္ရပါသည္။
ကၽြန္္ေတာ္ ပါတီထဲေရာက္မွသိရသည္မွာ ထိုကာလက ပဲခူးရိုးမ ျပဳတ္သြားၿပီျဖစ္သျဖင့္ ပါတီ၏ေျမေအာက္လုပ္ငန္းကို အေရွ႔ေျမာက္ေဒသက စုစည္းလိုက္ၿပီး အသစ္ျပန္ဖြဲ႔စည္းျပဳျပင္ေနရာ လူေဟာင္းမ်ားကို ဘယ္သူ႔ကိုမွ မဆက္သြယ္ေတာ့ဘဲ လူသစ္မ်ားႏွင့္သာ စတင္လႈပ္ရွား ေနသျဖင့္ ကိုအုန္းေမာင္အေနႏွင့္ ဘယ္လိုမွအဆက္ရွာမရျဖစ္ဟန္ ရွိပါသည္။
ကၽြန္္ေတာ္ သူ႔အေၾကာင္းေရးေနစဥ္မွာပင္ သူေရးခဲ့သည့္ “အႏွစ္ ၅ဝ ၾကာၿပီးေသာအခါ”ေဆာင္းပါးမ်ားကိုစုစည္း၍ စာအုပ္ထုတ္မည့္ သူမ်ားက ကၽြန္္ေတာ့္အားအမွာစာေရးခိုင္းရာ ကၽြန္္ေတာ္ေရးေပးရသျဖင့္ ဤေနရာတြင္ ကိုအုန္းေမာင္ကိုဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ထိုအမွာစာကို ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။
ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္းေက်ာ္ေဇာ၏ အမွာစာ
ကၽြန္္ေတာ္တို႔ ဗမာျပည္လြတ္လပ္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈတိုက္ပြဲစဥ္အတြင္း ႏိုင္ငံျခားသို႔ထြက္၍ အကူအညီရွာေဖြသည့္လူငယ္အုပ္စု ႏွစ္စု ရွိခဲ့ပါ သည္။ တစုကေတာ့ အေရွ႔ဘက္ထြက္ၿပီး၊ တစုကေတာ့ အေနာက္ဘက္ ထြက္ခဲ့ၾကပါသည္။ အမိဗမာျပည္ႀကီး လြတ္လပ္ေရးရရန္ဆိုေသာ တခုတည္းေသာရည္မွန္းခ်က္ေအာက္တြင္ လႈပ္ရွားခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
အေရွ႔ဘက္ ထြက္ၾကသူမ်ားသည္ ဂ်ပန္သို႔ေရာက္ရွိၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဦးေဆာင္ေသာ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္ဝင္မ်ားျဖစ္လာကာ၊ အေနာက္ဘက္ထြက္ၾကသူမ်ားကေတာ့ အိႏၵိယသို႔ေရာက္ၿပီး ဦးသိန္းေဖျမင့္ဦးစီးသည့္ ေလထီးဆင္းရဲေဘာ္မ်ား ျဖစ္လာၾကပါေတာ့သည္။
ဤနည္းျဖင့္ ကၽြန္္ေတာ္သည္ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္ဝင္ဗိုလ္ေက်ာ္ေဇာျဖစ္လာၿပီး၊ သူကေတာ့ ေလထီးဗိုလ္အုန္းေမာင္ ျဖစ္လာပါေတာ့သည္။
ကၽြန္္ေတာ္တို႔သည္ ေခတ္ၿပိဳင္ႏိုင္ငံေရးသမား၊ ေတာ္လွန္ေရးသမားမ်ားျဖစ္ခဲ့ၾကၿပီး ၂ဝ ရာစု ေနာက္ဆံုးပိုင္းကာလမ်ား၏ မ်ိဳးဆက္ရဲေဘာ္ ရဲဘက္၊ တိုက္ေဖာ္တိုက္ဖက္မ်ားအျဖစ္ တာဝန္အသီးသီးထမ္းေဆာင္ခဲ့ၾကၿပီး ထိုမ်ိဳးဆက္မ်ား၏ သမိုင္းေပးတာဝန္ျဖစ္ေသာ ကိုလိုနီ ဗမာႏိုင္ငံကို လြတ္လပ္သည့္ဗမာႏိုင္ငံအျဖစ္ ေျပာင္းလဲေပးႏိုင္ခဲ့ၾကေပသည္။ ကၽြန္္ေတာ္သည္ ကၽြန္္ေတာ့္ဘဝအတြက္ ဤသမိုင္းေပး တာဝန္ႀကီးကို ထမ္းေဆာင္ခြင့္ရခဲ့ျခင္းအေပၚ အေက်နပ္ဆံုးျဖစ္ရသလို၊ ရဲေဘာ္ႀကီးဗိုလ္အုန္းေမာင္အတြက္လည္း အလားတူ ေက်နပ္စရာ ႏွစ္သိမ့္စရာ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္ဟုထင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ သူက “ကၽြန္္ေတာ္ ျဖတ္သန္းခဲ့ရတဲ့ဘဝအတြက္ ကၽြန္္ေတာ္ဂုဏ္ယူပါတယ္” ဟူေသာစကားကို ေျပာခဲ့ျခင္းျဖစ္ဟန္တူပါသည္။
ကၽြန္္ေတာ္တို႔သည္ အမိႏိုင္ငံႀကီးကို ႏိုင္ငံေရးအရလြတ္လပ္သည့္ႏိုင္ငံအျဖစ္ ေျပာင္းလဲႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ေခတ္မီတိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေသာ ေခတ္သစ္ဗမာျပည္ ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုေတာ့ ေအာင္ျမင္ေအာင္ မလုပ္ႏိုင္ခဲ့ပါ။
ကၽြန္္ေတာ္တို႔ မ်ိဳးဆက္ေဟာင္းမ်ား၏ ဤမၿပီးဆံုးေသးေသာသမိုင္းတာဝန္မ်ားကို ၂၁ ရာစုသစ္မွ မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္မ်ားက ၿပီးစီးေအာင္ ဆက္လက္ထမ္းေဆာင္ လုပ္ကိုင္ေပလိမ့္မည္။
လူသားမ်ားသည္ မိမိေရွ႔မ်ိုးဆက္ေဟာင္း၏ပခံုးထက္မွေန၍ လူသားတာဝန္မ်ားကိုထမ္းေဆာင္ရသျဖင့္ ထိုေရွ႔မ်ိဳးဆက္ေဟာင္းမ်ားထက္ သာေအာင္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရမည္။ ထို႔ျပင္ ေနာင္လာေနာက္သား မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ား မိမိတို႔ထက္သာေအာင္လည္း အတတ္ႏိုင္ဆံုး ကူညီေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ရေပမည္။ သို႔မွသာ လူသားတေယာက္၏တာဝန္ ေက်ပြန္သည္ဟု ဆိုႏိုင္ေပမည္။
ရဲေဘာ္ႀကီး ဗိုလ္အုန္းေမာင္၏ “အႏွစ္ ၅ဝ ၾကာၿပီးေသာအခါ”သည္၊ ေနာင္မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္မ်ားအား စိတ္ဓာတ္ခြန္အားျဖည့္တင္းေပးရာ သင္ခန္းစာမ်ားယူစရာ သမိုင္းအေတြ႔အႀကံဳ၊ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို သူပါဝင္ခဲ့သည့္အခန္းက ျပည့္စံုစြာေရးသားေဖာ္ျပထားသျဖင့္ သူ မကြယ္လြန္မီေျပာခဲ့သည္ဆိုသည့္ “ခင္ဗ်ားတို႔ႏွင့္အတူ ကၽြန္္ေတာ္ရွိေနဦးမွာပါ”ဆိုသည့္စကား၏အဓိပၸာယ္ကို အျပည့္အဝဆံုး အေလးနက္ဆံုး ေဖာ္ထုတ္ျပသေနေပသည္ဟု ကၽြန္္ေတာ္ထင္ျမင္ေနမိပါသည္။ ထိုစကားစုသည္ သူ၏စိတ္ဓာတ္ႀကံ့ခိုင္မႈ၊ ဇြဲနပဲႀကီးမႈ၊ ဗမာျပည္ႀကီး ေခတ္မီ တိုးတက္ေသာႏိုင္ငံ မျဖစ္ႏိုင္ေသးျခင္းအေပၚ တာဝန္မေက်ေလျခင္းဟု အားမလိုအားမရျဖစ္ေနမႈတို႔ကို ေဖာ္ျပေနၿပီး၊ ေနာင္မ်ိဳးဆက္သစ္ အတြက္ေတာ့ အလြန္ထိေရာက္သည့္ အားေပးဝိုင္းရံေထာက္ခံသြားသည့္စကားစုလည္း ျဖစ္ေပေတာ့သည္။
ရဲေဘာ္ႀကီးဗိုလ္အုန္းေမာင္ကား တမ်ိဳးသားလံုးအတြက္ သူ႔တာဝန္သူ႔အခန္းကို ဘဝတေလွ်ာက္လံုး ေက်ပြန္စြာထမ္းေဆာင္သြားသည့္ ဗမာျပည္ႀကီး၏ ဂုဏ္ယူဖြယ္သားေကာင္းတေယာက္ ျဖစ္ပါသည္။
ရဲေဘာ္ႀကီး ဗိုလ္အုန္းေမာင္၏ “ကိုယ္က်ိဳးမဖက္၊ ရိုးရိုးကုပ္ကုပ္ေနထိုင္၊ သတၲိရွိရွိလုပ္ကိုင္သည့္ စိတ္ဓာတ္”ထာဝစဥ္ အဓြန္႔ရွည္ပါေစ။
သြားႏွင့္ၿပီျဖစ္ၾကေသာ ရဲေဘာ္ႀကီးတို႔အားလံုးကို သတိရလြမ္းဆြတ္လွ်က္။
ေက်ာ္ေဇာ
(ဗိုလ္ေက်ာ္ေဇာ)
၁၆-၃-ဝ၇

0 comments:

Post a Comment