Saturday, December 12, 2015

အေရးယူသင့္ပါတယ္၊ အေရးယူရမယ္(ေက်ာ္ေမာ္)

0 comments
အေရးယူသင့္ပါတယ္၊ အေရးယူရမယ္
နိဒါန္း
(ဘီဘီစီ) ရဲ႕ လြတ္လပ္အေတြးေဆြးေႏြးဖလွယ္ ေခါင္းစဥ္က
မူလေခါင္းစဥ္ - “ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေဟာင္းဦးသန္းေရႊကို အေရးယူသင့္သလား”
ေျပာင္းသြားတဲ့ေခါင္းစဥ္ - “ ဦးသန္းေရႊကို ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးသင့္သလား”
(ဘီဘီစီ)ေရဒီယုိကေန က်ေနာ္ပါဝင္ေဆြးေႏြးခဲ့ေပမယ့္ အခ်ိန္အကန္႔အသတ္၊ ေဆြးေႏြးသူ အေရအတြက္မ်ားျပားမႈ စတာေတြေၾကာင့္ မိမိထင္ျမင္ယူဆခ်က္ကို လိပ္ပတ္လည္ေအာင္တင္ျပႏုိင္ဖုိ႔ အခက္အခဲရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အခုလိုျဖည့္စြက္ေရး သားတင္ျပရတာပါ။
ဒါ့အျပင္ အေရးယူသင့္သလားဆုိတဲ့ ေခါင္းစဥ္အေပၚ တုန္႔ျပန္ခ်က္ေတြရဲ့ အတုိင္းအတာကလည္း ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔ပါတယ္၊ သေဘာမတူညီမႈ၊ တိုက္ခိုက္မႈ၊ ထိုးႏွက္မႈေတြအၾကားကေန (ေဆြးေႏြးတဲ့ေခါင္းစဥ္ေျပာင္းလဲလိုက္ေသာ္လည္း) လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္တင္ျပခြင့္ဘက္ကေနရပ္တည္ၿပီး ထုတ္လႊင့္ခဲ့ၾကတဲ့ဘီဘီစီ (ျမန္မာပုိင္း) တာဝန္ရွိသူအားလံုးကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ဘီဘီစီျမန္မာဌာန အတြင္းမွာလည္း ဒီဂယက္ရုိက္ခတ္မႈဟာ ေသးေကြးမွာ မဟုတ္ပါဘူး။
“ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေဟာင္းဦးသန္းေရႊကို အေရးယူသင့္သလား”
(ေမာင္ေက်ာ္ေမာ္)
(၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁၂ ရက္)
ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေဟာင္းဦးသန္းေရႊကို အေရးယူသင့္သလား
အေရးယူသင့္ပါတယ္၊ အေရးယူရမယ္။ အပိုင္း ၃ ပုိင္းခြဲတင္ျပပါ့မယ္။
(ပထမပုိင္း )
ေအာက္ပါ အေျခခံအခ်က္ ၃ ခ်က္အေပၚက ေနရပ္တည္ၿပီး အေရးယူသင့္တယ္၊ အေရးယူရမယ္လုိ႔ က်ေနာ္ေျပာတာပါ။
၁။ မတရားျပဳမႈ၊ အၾကမ္းဖက္ဖိႏွိပ္ညွဥ္းပန္းမႈေတြကို မတရားေၾကာင္း၊ လက္မခံေၾကာင္း အျပစ္ေပးအေရးယူရမယ္ဆိုတာကို အေတြးအေခၚအရ ေျပာကိုေျပာရဲရမယ္။ ဒါက ပထမအခ်က္ပါ။
၂။ ဒီလို မတရားျပဳမႈ၊ အၾကမ္းဖက္ ဖိႏွိပ္ညွဥ္းပန္းမႈေတြကိုျဖစ္ေပၚေစတဲ့ စနစ္ဆုိး၊ စနစ္ရုိင္းေတြ ထပ္မံေပၚေပါက္မလာႏုိင္ေအာင္ တရားဥပေဒအရလည္း ထိထိေရာက္ေရာက္ အျပစ္ေပးေရးယူရမယ္။ ဒါက ဒုတိယအခ်က္ပါ။
၃။ မတရားျပဳမႈ၊ အၾကမ္းဖက္ဖိႏွိပ္ညွဥ္းပန္းမႈေတြကို အေရးယူသင့္တယ္၊ အေရးယူရမယ္ဆိုတာကို အဖိႏွိပ္ခံလူမ်ိဳးေပါင္းစံုျပည္သူမ်ားဘက္က ရပ္တည္ၿပီးေျပာတာပါ။ အဲဒီအဖိႏွိပ္ခံ လူမ်ိဳးေပါင္းစံုျပည္သူေတြထဲမွာ (နဝတ-နအဖ) စစ္အစုိးရနဲ႔ ယခင္အစုိးရရဲ့အဆက္ဆက္ရဲ့ အၾကမ္းဖက္ဖိႏွိပ္မႈ၊ မတရားျပဳမႈေတြေၾကာင့္ မိမဲ့ဘမဲ့ျဖစ္သြားရသူေတြ၊ သားသမီးဆံုးရံႈးသြားရတဲ့သူေတြ၊ လင္ေယာက္်ား၊ ဇနီးမယား ဆံုးပါးသြားရသူေတြ၊ အသက္နဲ႔ကုိယ္အဂၤါအစိတ္အပုိင္းေတြ စြန္႔လႊတ္ခဲ့ရသူေတြ၊ ကုသလို႔မေပ်ာက္ကင္းေတာ့ဘဲ ေသရာပါ ရုပ္ဒဏ္ရာ၊ စိတ္ဒဏ္ရာ၊ စိတ္ေဝဒနာ ျဖစ္သြားရသူေတြ စသျဖင့္ စီးပြားေရးအရ၊လူမႈအေရးအရ နာလံမထူႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ဘဝပ်က္သြားခဲ့ရတဲ့ ျပည္သူေတြ၊ ျပည္ပႏုိင္ငံေတြဆီထြက္ေျပးခိုလႈံခဲ့ၾကရတဲ့ျပည္သူေတြ ပါဝင္ပါတယ္။ ဒါက တတိယအခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။
(ဒုတိယပုိင္း)
မတရားမႈနဲ႔ အၾကမ္းဖက္္မႈကိုျဖစ္ေပၚေစခဲ့တဲ့ လူ၊ မူနဲ႔ စနစ္ယႏၱယားကိုပါ အေရးယူရမယ္။ အကုန္အစင္ဖ်က္သိမ္းရမယ္။ မတရားမႈနဲ႔ အၾကမ္းဖက္ဖိႏွိပ္မႈေတြကို ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းစီ ပုဂၢိဳလ္ေရးမုန္းတီးမႈ၊ အညွိဳးအာဃာတစ္ခုတည္းက ေစ့ေဆာ္လုိ႔ ျပဳလုပ္ခဲ့တာမဟုတ္ပါဘူး။ သူတုိ႔ စစ္အုပ္စုအက်ိဳးစီးပြားအတြက္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္္၊ စစ္ဗ်ဴရိုကေရစီယႏၱယားကို အသံုးျပဳၿပီးက်ဴးလြန္ခဲ့ၾကတာပါ။ ဒါေၾကာင့္ အေရးယူအျပစ္ေပးတယ္ဆုိတဲ့ေနရာမွာ ဒီလို မတရားမႈ အမူအက်င့္အေတြးအေခၚနဲ႔ ဒီအေတြးအေခၚအမူအက်င့္ေတြကို ျဖစ္ေပၚေစတဲ့ သက္ဝင္လႈပ္ရွားေစတဲ့ ဆုိးသြမ္းရုိင္းျပလွတဲ့ စနစ္ယႏၱယားကိုပါ ေနာင္ေပၚေပါက္ မလာေအာင္ အကုန္အစင္ဖ်က္သိမ္း ပစ္ရမွာပါ။ မတရားမႈနဲ႔ အၾကမ္းဖက္ဖိႏွိပ္မႈေတြကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေဟာင္းဦးသန္းေရႊတစ္ဦးထဲ က်ဴးလြန္ခဲ့တာမဟုတ္ပါဘူး။
(နဝတ-နအဖ)စစ္ေကာင္စီနဲ႔စစ္အစိုးရထိပ္သီးမ်ားလည္း အလုိတူအလိုပါ က်ဴးလြန္ခဲ့ၾကတာျဖစ္ၿပီး အဲဒီထဲမွာအဓိက တာဝန္ရွိေနသူေတြကို ပုဂၢိဳလ္အရ တန္းစီေျပာရရင္ ဗိုလ္ေစာေမာင္၊ ဗိုလ္သန္းေရႊ၊ ဗိုလ္ေမာင္ေအး၊ ဗိုလ္ခင္ညြန္႔တို႔ကို ထိပ္ဆုံးကေန ေဖာ္ျပရမွာပါ။
ဒါက ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ကေနယေန႔အထိကာလပုိင္းကိုသာ ကြက္ၿပီးေျပာေနတာပါ။
၁၉၄၈ ခုႏွစ္၊ သုိ႔မဟုတ္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ကစၿပီး ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူေတြနဲ႔ ျပစ္မႈအတိုင္းအတာဟာ ဒီထက္အမ်ားႀကီး ပိုမိုနက္ရိႈင္းက်ယ္ျပန္႔ပါလိမ့္မယ္။ သမုိင္းတရားခံစာရင္း ပိုၿပီးရွည္လ်ားပါလိမ့္မယ္။
ဒီေနရာမွာ မၾကာေသးခင္က (The Washington Post)နဲ႔ ကာခ်ဳပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ အင္တာဗ်ဴးထဲက အခ်က္ တစ္ခ်က္ကို ေဖာ္ျပေျပာဆုိပါရေစ။ ဝါရွင္တန္ပို႔စ္က အတိတ္က ဖမ္းဆီးဖိႏွိပ္မႈေတြအတြက္ “ဝမ္းနည္းေၾကာင္း” ေျပာဖို႔ ရွိပါသလားလုိ႔ ေမးတဲ့အခါ အခုလိုေျဖပါတယ္။ “ဒီလိုေတာ့ ေျပာစရာအေၾကာင္းေတာ့ မရွိဘူးထင္တယ္။ ဒါဟိုဘက္ကနိုင္ငံေရး အေျခအေနနဲ႔လုပ္ခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံေရးစနစ္တုန္းက အေျခအေန အရလုပ္ခဲ့တာပဲျဖစ္တယ္။ ဒါကေတာ့ တစ္က႑ျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္နဲ႔ေတာ့ ဘာမွမဆိုင္ဘူး” တဲ့။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္ရဲ႕ ဒီအေျဖဟာ တကယ္ေတာ့ ယခင္ အုပ္စုိးသူနဲ႔အုပ္စုိးမႈကို လႊဲခ်ၿပီးကုိယ္လြတ္ရုန္းတာပါ။ သူနဲ႔ဘာမွမဆုိင္ဘူးတဲ့။ သူေတာင္းပန္စရာ မလိုဘူးဆိုတဲ့သေဘာျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့“ယခင္ႏုိင္ငံေရးစနစ္အရ၊အေျခအေနအရ” လုပ္ခဲ့တာလို႔ဝန္ခံထားတယ္။ သြယ္ဝုိက္ေသာအားျဖင့္ ဒီကိစၥေတြနဲ႔ပတ္သက္ရင္ (နဝတ-နအဖ)စစ္အစုိးရေတြရဲ႕တာဝန္သာျဖစ္တယ္လုိ႔ ေျပာတာပါပဲ။
(တတိယပုိင္း)
လက္ေတြ႔ တကယ္အေရးယူႏုိင္သလားနဲ႔ အမ်ိဳးသားျပန္လည္းရင္ၾကားေစ့ေရး
ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး၊ ရင္ၾကားေစ့ေရးေတြကို ထိခိုက္သြားမွာမုိ႔ အခုအခ်ိန္မွာ အေရးယူတဲ့စကားေတြ မေျပာသင့္ေသးဘူးဆုိတာဟာ မွားယြင္းတဲ့၊ အညံ့ခံတဲ့ ေတြးေခၚစဥ္းစားနည္းတစ္မ်ိဳးသာျဖစ္ပါတယ္။ လက္ေတြ႔အေရးယူႏိုင္သည္ျဖစ္ေစ၊ မယူႏုိင္ေသးသည္ျဖစ္ေစ မတရားမႈနဲ႔ အၾကမ္းဖက္ဖိႏွိပ္မႈေတြနဲ႔ပတ္သက္လာရင္ အေတြးအေခၚအရ ျပတ္ျပတ္သားသားမတရားေၾကာင္း၊ အျပစ္ေပးအေရးယူရမယ္ ဆိုတဲ့အေၾကာင္းကို အခ်ိန္မေရြးေျပာဝံ့ရမယ္။
လက္ေတြ႔မွာ ဦးသန္းေရႊရဲ့ အာဏာအေမြစားအေမြခံေတြလက္ထဲမွာ လက္္နက္နဲ႔အာဏာေတြ ရွိေနေသးတယ္၊ ၂၀၀၈အေျခခံ ဥပေဒ၊ ပုဒ္မ ၄၄၅ ရွိေနလုိ႔ အေရးယူလို႔မရဘူးလို႔ေျပာေနတာဟာ လက္ေတြ႔ေၾကာင္း/ဥပေဒအေၾကာင္းအရထက္ အေတြးအေခၚအရအညြန္႔က်ိဳးေနတာနဲ႔ စစ္အာဏာရွင္စနစ္၊ စစ္ဗ်ဴရိုကေရစီယႏၱယားအေပၚ စုိးရိမ္ထိတ္လန္႔ေနရတာကို ေဖာ္ျပေနတဲ့အခ်က္ပဲျဖစ္ပါတယ္။
အျခားတစ္ဖက္ကလည္း စစ္အာဏာရွင္စနစ္နဲ႔ စစ္ဗ်ဴရုိကေရစီယႏၱယားဆိုတဲ့ အရိပ္မည္းႀကီးေအာက္က မလြတ္ေျမာက္ႏုိင္ေသးဘဲ၊ ဒီအရိပ္မည္းႀကီးဟာ က်ေနာ္တို႔လူေတြအေပၚမွာ စိုးမိုးၿမဲစုိးမိုးေနေသးတယ္ဆိုတာတဲ့အခ်က္ကိုေဖာ္ျပေနတဲ့ အခ်က္ပါပဲ။
မတရားမႈနဲ႔အၾကမ္းဖက္ဖိႏွိပ္မႈကိုျပဳခဲ့ၾကသူေတြက သူတုိ႔က်ဴးလြန္ခဲ့ၾကတဲ့ မတရားမႈေတြနဲ႔ အၾကမ္းဖက္ဖိႏွိပ္္မႈေတြကေန သူတုိ႔ကို အေရးမယူႏုိင္ေအာင္ သူတုိ႔ကိုယ္သူတုိ႔ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးထားတဲ့/ကာကြယ္ထားတဲ့ ဥပေဒပုဒ္မဆိုတာေတြကို က်ေနာ္တို႔ အေရးထားစဥ္းစားေနစရာ ဘာအေၾကာင္းမွ မရွိပါဘူး။
ဒါဆုိ သင့္ျမတ္ေရးနဲ႔ရင္ၾကားေစ့ေရး မလုပ္ေတာ့ဘူးလား
တကယ့္သင့္္ျမတ္ေရးနဲ႔ တကယ့္ရင္ၾကားေစ့ေရးကို က်ေနာ္အေလးထားတယ္။ လိုလားတယ္။ အမ်ိဳးသားေသြးစည္းညီညြတ္မႈရွိမွ တုိင္းျပည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ႏုိင္မယ္လုိ႔ က်ေနာ္ အေလးအနက္ယံုၾကည္တယ္။
စနစ္ဆုိးစနစ္ရုိင္း၊ အဲဒီ စနစ္ဆိုးစနစ္ရုိင္းအေပၚကေန တစ္ဖဝါးမွမခြာပဲ ရပ္္တည္ကိုယ္စားျပဳေနသူေတြ၊ စနစ္ဆိုးစနစ္ရုိင္းကို အထိခုိက္မခံႏုိင္သူေတြနဲ႔ေတာ့ သင့္ျမတ္ေရးနဲ႔ရင္ၾကားေစ့ေရး လုပ္လို႔မျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး၊ မရႏုိင္ပါဘူး။
ဒါေၾကာင့္ သင့္ျမတ္ေရးနဲ႔ ရင္ၾကားေစ့ေရးအတြက္ ပထမဆံုးစတင္ရမယ့္အခ်က္က စနစ္ဆိုးစနစ္ရုိင္းကို ကုိယ္စားျပဳရပ္တည္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသူေတြဟာ သူတုိ႔ရပ္တည္ ခုတ္ေမာင္းခဲ့တဲ့စနစ္ဆိုး စနစ္ရုိင္းဟာ ဆုိးသြမ္းမွားယြင္းပါေၾကာင္း၊ ဒီစနစ္ဆိုးေၾကာင့္ လူမ်ိဳးစံု ျပည္သူမ်ားရဲ႕အက်ိဳးစီးပြားကို ဆယ္ႏွစ္မ်ားစြာ ႀကီးႀကီးမားမားထိခုိက္ နစ္နာေစခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ဒီစနစ္ဆိုးစနစ္ရုိင္းအေပၚကေနျပဳမူခဲ့သမွ်ေတြဟာ မုိက္မဲၿပီး၊ မွားယြင္းပါေၾကာင္း၊ ဒီလိုမုိက္မဲတဲ့မွားယြင္းမႈေတြအတြက္ အေလးအနက္ အႏူးအညြတ္ ေတာင္းပန္ပါေၾကာင္း၊ ေနာင္ ဒီလို စနစ္ဆိုးစနစ္ရုိင္းေတြ ထပ္္မံမေပၚေအာင္၊ ျပန္မလာစတမ္း ဖ်က္သိမ္းပစ္ဖို႔ အၿပီးအပိုင္ဆံုးျဖတ္ထားၿပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း လူမ်ိဳးေပါင္းစံု ျပည္သူမ်ားအေပၚ ဝန္ခ်ေတာင္းပန္ရပါလိမ့္မယ္။
ဒီလိုေလးနက္တဲ့၊ တည္ၾကည္္တဲ့ တာဝန္ယူမႈနဲ႔ ဝန္ခ်ေတာင္းပန္မႈေတြရွိလာတဲ့အခါမွသာ လူမ်ိဳးေပါင္းစံုျပည္သူမ်ားဘက္က ျပစ္မႈေတြကိုေမ့ေဖ်ာက္ပစ္ဖို႔၊ ဘယ္ေတာ့့မွ၊ ဘယ္လိုမွ မျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္းနဲ႔ အတိတ္ရဲ႕ခါးသီးမႈေတြကို ေနာင္မ်ိဳးဆက္ရာေထာင္ အတြက္ သင္ခန္းစာျဖစ္ေစလိုေၾကာင္း စသျဖင့္လုိအပ္တဲ့ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္ဆင့္ကို စနစ္တက်ျပဳ လုပ္သြားၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။
လူမ်ိဳးေပါင္းစံုျပည္သူလူထုႀကီး ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ရင္ဆုိင္ျဖတ္သန္းခဲ့ရတဲ့ ျပင္းထန္ခါးသီးလွတဲ့ နာက်င္မႈေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခဲ့သူေတြကို “ခြင့္လႊတ္တယ္/သင္ပုန္းေခ်တယ္” ဆုိတဲ့စကားေတြကို ဘယ္သူကမွ ကိုယ့္သေဘာန႔ဲကုိယ္ ေျပာလို႔မျဖစ္နိုင္ပါဘူး။ မျဖစ္သင့္ပါဘူး။ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးနဲ႔ ရင္ၾကားေစ့ေရးဆိုတာ ခုိင္ခံ့တည္ၾကည္တဲ့ အစျပဳခ်က္ေတြနဲ႔စတင္ၿပီး စဥ္ဆက္မျပတ္ေဆာင္ရြက္သြားရမယ့္ ျဖစ္စဥ္တစ္ရပ္လည္းျဖစ္ပါတယ္။
စနစ္ဆုိးစနစ္ရိုင္းေတြ၊ ဆုိးသြမ္းယုတ္မာတဲ့ ျပဳမူမႈေတြကို မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြက အေတြးအေခၚအရ ရြံရွာမုန္းတီးၿပီး ဆန္႔က်င္တုိက္ဖ်က္ပစ္ရမယ္ဆုိတာကို ေလးေလးနက္နက္ သေဘာေပါက္နားလည္ၿပီး အတိတ္သမုိင္းကေန သင္ခန္းစာေကာင္း ယူႏုိင္ရမယ္။
အထက္မွာ အဆင့္ဆင့္ တင္ျပခဲ့တာေတြဟာ က်ေနာ္စတင္လိုတဲ့ သင့္ျမတ္ေရးနဲ႔ ရင္ၾကားေစ့ေရးခရီးရွည္ႀကီးရဲ့ လွပၿပီးေလး နက္တည္ၾကည္တဲ့မုခ္ဦးအစျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုအစခ်ီခ်က္ေတြပါဝင္တဲ့ သင့္ျမတ္ေရးနဲ႔ရင္ၾကားေစ့ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ိဳးကို ႀကိဳဆုိေနၾကမယ့္သူေတြထဲမွာ က်ေနာ္ အေသအခ်ာပါဝင္ေနမယ္ဆိုတာကို သံသယမရွိၾကပါနဲ႔။
ရိုေသစြာျဖင့္
ေမာင္ေက်ာ္ေမာ္
၁၂ - ၁၂ - ၂၀၁၅

0 comments:

Post a Comment