Friday, August 17, 2012

လႊတ္ေတာ္၊ ခံုရံုးနဲ႔ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ(၂၀၀၈) (တူေမာင္ညိဳ)

0 comments

လႊတ္ေတာ္၊ ခံုရံုး နဲ႔ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈)တူေမာင္ညိဳ၊
လႊတ္ေတာ္နဲ႔ခံုရုံးျဖစ္တဲ့ပြဲက ေတာ္ေတာ္ၾကမ္းတဲ့ပြဲလုိ႔ ေျပာရမွာပဲ။ ဒါဟာနိဒါန္းအစသာျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ ဒီထက္ ၾကမ္းမယ့္၊ ရမ္းမယ့္ပြဲႀကီးပြဲေကာင္းေတြလာဦးမယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ ထားၾကရပါလိမ့္မယ္။ တစ္ႏွစ္သက္တမ္းေက်ာ္ရံုမွ်သာရွိေသးတဲ့ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ(၂၀၀၈)ရဲ႕ ေမြးရာပါျပႆနာမ်ားရဲ့ ပြဲဦးထြက္ထႂကြမႈေတြ သာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုပြဲေတြဟာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ(၂၀၀၈) အရ  ရံုးတစ္လံုး ဓါးတစ္စင္း အပုိင္စားရထားၾကသူေတြရဲ့ အာဏာပါဝါၿပိဳင္ဆုိင္ၾကတဲ့ပြဲ၊ အားစမ္းၾကတဲ့ပြဲေတြလည္းျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ဒီပြဲက ဒုတိယပြဲလုိ႔ေျပာရမွာပါ။ ပထမဆံုးပြဲက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ (အထက္လႊတ္ေတာ္)နာယကနဲ႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ (ေအာက္လႊတ္ေတာ္)ဥကၠ႒တုိ႔ အားၿပိဳင္ခဲ့ၾကတာျဖစ္တယ္။
ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဒုတိယပံုမွန္အစည္းအေဝးကာလအတြင္းမွာျဖစ္ပြားခဲ့တာပါ။  “ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၀၅(က)အရ သမၼတကလက္မွတ္ေရးထိုးထုတ္ျပန္ေရးအတြက္ ေပးပို႔ျခင္းမျပဳမီ ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္းေကာ္မတီအားစိစစ္ရန္၊ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီကစိစစ္ရာ၌ သံသယရွိေသာ ကိစၥရပ္မ်ားပါဝင္သည္ဟုယူဆပါက ယင္းဥပေဒအား အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၃၂၂ (ခ) အရ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာခံုရံုးသုိ႔ေပးပို႔စိစစ္ရန္ လို/မလို” ဆုိတဲ့ကိစၥျဖစ္ပါတယ္။
အဲဒီတုန္းက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကလိုအပ္တယ္လို႔ အတည္ျပဳဆံုးျဖတ္ခဲ့တယ္။ ျပႆနာေတြေပၚၿပီးတဲ့ ေနာက္မွ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က သူတုိ႔ဆံုးျဖတ္ထားခ်က္ကို ျပန္လည္ပယ္ဖ်က္ေပးခဲ့ရပါတယ္။ ဒီပြဲမွာ ဗိုလ္ေရႊမန္းနဲ႔ ဗိုလ္ခင္ေအာင္ျမင့္ ဘယ္သူကပါဝါပိုရွိတယ္ဆုိတာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ လက္ေတြ႔ သိျမင္ခဲ့ၾကရတယ္။
ယခုဒုတိယပြဲကေတာ့ ပထမအႀကိမ္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္လႊတ္ေတာ္ တတိယပံုမွန္အစည္းအေဝး ကာလအတြင္းမွာ စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့တာျဖစ္ၿပီး၊ မၿပီးမျပတ္ခဲ့ပဲ စတုတၱပံုမွန္အစည္းအေဝးအထိ ေရာက္ရွိလာခဲ့တဲ့ျပႆနာလည္းျဖစ္ပါတယ္။
ခံုရံုးရဲ့ပါဝါျပမႈကျပင္းထန္ပါတယ္။
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒နဲ႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (၄၄၀) ကို စိန္ေခၚလုိက္တာလည္းျဖစ္ပါတယ္။
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးနႏၵေက်ာ္စြာကို တစ္နာရီေက်ာ္ မတ္တပ္ရပ္ခုိင္းခဲ့သတဲ့။ ၾသဂုတ္ ၁၅ ရက္ေန႔သတင္းစာထဲမွာ အခုလုိေဖၚျပထားတယ္။
“ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႏွင့္တကြ ကိုယ္စားလွယ္ေပါင္း(၄၄၀)ကို ကိုယ္စားျပဳၿပီး လႊတ္ေတာ္ဒုတိယဥကၠ႒(ဦးနႏၵေက်ာ္စြာ)က က တစ္နာရီခန္႔ၾကာေအာင္မတ္တပ္ရပ္ၿပီး နာခံခဲ့ရပါေၾကာင္း။ ”လႊတ္ေတာ္အသီးသီး၏ ဥပေဒမ်ားတြင္ျပ႒ာန္းထားေသာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္အဖြဲ႔အစည္း အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္သည္ ႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ညီၫြတ္မႈမရွိ”ဆုိသည့္ မွားယြင္းေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို တစ္နာရီခန္႔ၾကာေအာင္ မတ္တပ္ရပ္နားေထာင္ခဲ့ရသည္ႏွင့္မတန္စြာ ၾကားနာခဲ့ရပါေၾကာင္း” တဲ့။
ထူးျခားေနတဲ့အခ်က္က “လႊြတ္ေတာ္အသီးသီးကဖြဲ႔စည္းထားသည့္ေကာ္မတီ၊ ေကာ္မရွင္ႏွင့္အဖြဲ႔တို႔အား ျပည္ေထာင္စုအဆင့္အဖြဲ႔အစည္းအျဖစ္ထည့္သြင္း အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိျခင္းသည္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ညီၫြတ္ျခင္းရွိ/မရွိ” ဆိုတဲ့ကိစၥဟာ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုေရး ျပႆနာမွ်သာျဖစ္ပါတယ္။
ဒီျပႆနာကို အတိအလင္းျပ႒ာန္းထားတဲ့ “တည္ဆဲဥပေဒ” (ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာဥပေဒ၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာဥပေဒ၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာ ဥပေဒ) မ်ားကို အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာခံုရံုးကဂရုမစုိက္ဘဲ ဆံုးျဖတ္လုိက္တဲ့အခ်က္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္က ဒီဆံုးျဖတ္ခ်က္ဟာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာခံုရံုးဥကၠ႒ရဲ့တစ္ကုိယ္ေတာ္ အဆံုးအျဖတ္လား။ ခံုရံုးတစ္ဖြဲ႔လံုးရဲ့သေဘာထားဆံုးျဖတ္ခ်က္လားဆုိတဲ့ကိစၥပါပဲ။
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းက သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ထံေပးမယ့္စာ(သဝဏ္လႊာ)မွာ ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ားပါဝင္ပါတယ္။
- ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတကိုယ္စား ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္က ႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာခံုရံုးသို႔ ေဖေဖၚဝါရီ ၂ ရက္က တင္သြင္းခဲ့သည့္ တင္သြင္းလႊာအား ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းေပးပါရန္၊
- ႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ခံုရံုးဥကၠ႒ႏွင့္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအား၄င္းတို႔၏အသိစိတ္ဓာတ္ျဖင့္ တာဝန္မွအနားယူေစျခင္းတုိ႔ကို ေဆာင္ရြက္ေပးရန္
-  ထုိသို႔ ေဆာင္ရြက္မႈကို ၾသဂုတ္လ ၂၁ ရက္မတိုင္မီ အၿပီးေဆာင္ရြက္ေပးရန္
- ထုိသို႔ ေဆာင္ရြက္ေပးပါက ကိုယ္စားလွယ္မ်ားေဆာင္ရြက္မည့္စြပ္စြဲျပစ္တင္ျခင္းကိစၥအား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မွာမဟုတ္ေၾကာင္း ဆုိၿပီးျဖစ္ပါတယ္။
အထက္မွာက်ေနာ္တင္ျပခဲ့သလို ခံုရံုးရဲ့ပါဝါျပမႈကျပင္းထန္သလုိ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ရဲ့တုန္႔ျပန္မႈ (သမၼတထံေပးတဲ့ေပးပုိ႔မယ့္ သဝဏ္လႊာမွာပါရွိတဲ့)ကလည္း အလားတူျပင္းထန္ပါတယ္။ သတ္မွတ္ရက္မွာ မိမိအသိစိတ္ဓါတ္နဲ႔ တာဝန္ကအနားမယူရင္ (ႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ခံုရံုးဥကၠ႒ႏွင့္အဖြဲ႔ဝင္မ်ား) ထုတ္ပယ္ရလိမ့္မယ္ဆုိတဲ့သေဘာျဖစ္ပါတယ္။
“ႏုိင္ငံေတာ္ဖြ႔ဲစည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ခံုရံုးဥကၠ႒ႏွင့္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၃၃၄ (က) (၂) ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္အားေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ျခင္း၊ ပုဒ္မခြဲငယ္(၅) အရ ဥပေဒအရ ေပးအပ္ေသာတာဝန္မ်ားကို ေက်ပြန္စြာမထမ္းေဆာင္ႏုိင္ ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ စြပ္စြဲျပစ္တင္မႈျပဳလုပ္ရန္”  ပထမအႀကိမ္ ၊ ဧၿပီ ၂၆ ရက္ေန႔မွာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (၁၉၁) ဦး၊ နဲ႔ ဒုတိယအႀကိမ္ ၾသဂုတ္ ၉ ရက္ေန႔မွာျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (၃၀၁)ဦးတုိ႔ကလက္မွတ္ေရးထုိးၿပီး လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ထံ တင္ျပခဲ့ၾကတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။
မေန႔က (ၾသဂုတ္ ၁၄ ရက္ေန႔) က်င္းပခဲ့တဲ့လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမွာ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒သူရဦးေရႊမန္း ေျပာတဲ့အတုိင္းဆုိရင္ “စြပ္စြဲျပစ္တင္မႈမျပဳလုပ္ဘဲ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္၍ေျပလည္ေစႏုိင္ေသာ အျဖစ္ႏုိင္ဆံုးႏွင့္အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းကို ေရြးခ်ယ္လုပ္ေဆာင္ရန္တင္ျပခဲ့တယ္” လို႔ဆိုပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ ေလာေလာဆယ္မွာေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ နိဂံုးေကာက္ခ်က္ခ်ဖို႔ မျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး။ ေစာလြန္းေနပါေသးတယ္။
ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာခံုရံုးဥကၠ႒ဦးသိန္းစိုးနဲ႔ ခံုရံုးအဖြဲ႔ဝင္မ်ားရဲ့တုန္႔ျပန္မႈနဲ႔အသံကို ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ဖို႔ လိုပါေသးတယ္။ “ေကာ္မတီ၊ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔မ်ားသည္ ဥပေဒအရေရာ အေၾကာင္းခ်င္းအရာအရပါ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ပင္ျဖစ္သည္ဆုိသည္ကို အျငင္းပြားစရာမရွိပါေၾကာင္း” လႊတ္ေတာ္ဘက္က အခုိင္အမာေျပာဆုိထားေနပါတယ္။
ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာခုံရံုးရဲ့“အၿပီးသတ္ဆံုးျဖတ္ခ်က္”က “လႊြတ္ေတာ္အသီးသီးကဖြဲ႔စည္းထားသည့္ ေကာ္မတီ၊ ေကာ္မရွင္ႏွင့္အဖြဲ႔တို႔အား ျပည္ေထာင္စုအဆင့္အဖြဲ႔အစည္းအျဖစ္ထည့္သြင္း အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိျခင္းသည္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ညီၫြတ္ျခင္းမရွိေၾကာင္း” ဟူ၍ ျဖစ္ပါတယ္။
ခံုရံုးရဲ့အၿပီးအျပတ္ႏွင့္အတည္ျဖစ္ေစရမည္ဆုိတဲ့ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာခံုရံုးရဲ့ “အၿပီးသတ္ဆံုးျဖတ္ခ်က္” ကိုလႊတ္ေတာ္ ဘက္ကေစာဒကတက္ေနတာလည္းျဖစ္ပါတယ္။
မည္သည့္အမႈမ်ိဳးတြင္မဆို “ဥပေဒျပႆနာေလာ”၊ “အေၾကာင္းခ်င္းရာျပႆနာေလာ” စသျဖင့္ ဆန္းစစ္ၾကရစၿမဲျဖစ္ပါတယ္။“ဥပေဒျပႆနာ”ဟူ၍လည္းေကာင္း၊“အေၾကာင္းျခင္းရာျပႆနာ” ဟူ၍လည္းေကာင္းအျငင္းပြားစရာမရွိဟုဆိုပါလွ်င္ မည္သည့္ျပႆနာကို အျငင္းပြားေနၾကပါသလဲ။ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာခံုရံုး၏ တမင္သက္သက္ တစ္ဗိုလ္တစ္မင္းလုပ္မႈေလာ၊ အာဏာပါဝါျပမႈ သက္သက္ေလာ။
က်ေနာ္တို႔ေျပာႏုိင္တဲ့အခ်က္ကေတာ့ ဒီျပႆနာေတြဟာ လႊတ္ေတာ္ထဲက အတုိက္အခံပါတီေတြက ဖန္တီးတာမဟုတ္ဘူး။
ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈) ရဲ့ေမြးရာပါျပႆနာေတြရဲ့ပြဲဦးထြက္ထႂကြမႈေတြသာျဖစ္တယ္ဆုိတဲ့ အခ်က္ပါပဲ။  ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈)က စစ္ဗိုလ္ေတြကို အခုလို အပုိင္စားနယ္ေျမေတြ သတ္မွတ္ခြဲေဝေပးခဲ့တယ္။ ဗိုလ္ေရႊမန္းနဲ႔ဗိုလ္ခင္ေအာင္ျမင့္က လႊတ္ေတာ္ေတြကိုကြပ္ကဲ။ ဗိုလ္သိန္းစိန္တုိ႔က အစိုးရအဖြဲ႔ကိုထိန္းခ်ဳပ္၊ စစ္တပ္ကိုဗိုလ္မင္းေအာင္လိႈင္က ဗိုလ္လုပ္အမိန္႔ေပး၊ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြကို ဗိုလ္တင္ေအးက ခ်ဳပ္ကိုင္။ ခံုရံုးကို ဗိုလ္သိန္းစုိးက အုပ္စီး။ အဲဒီ ယႏၱယားအားလံုးကို (ကာလံု)က ႀကီးၾကပ္။ (ကာလံု)ကို ကန္႔လန္႔ကာေနာက္ကြယ္က ဗိုလ္သန္းေရႊနဲ႔ ဗိုလ္ေမာင္ေအးတုိ႔က ႀကိဳးကုိင္ႀကိဳးဆြဲ စသျဖင့္  အဲဒီလို ခုတ္ေမာင္းလည္ပတ္ေနတဲ့စနစ္ကို ”စည္းကမ္းျပည့္ဝေသာဒီမုိကေရစီ” လို႔ေခၚတာျဖစ္ပါတယ္။
ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈) ကေတာ့  အထက္မွာေျပာခဲ့တဲ့ ကာလံု၊ လႊတ္ေတာ္၊ အစိုးရအဖဲ႔ြ၊ စစ္တပ္၊ ေကာ္မရွင္တုိ႔  လုပ္ခ်င္တာလုပ္ႏုိင္တဲ့ လက္စြဲေတာ္ဥပေဒပဲျဖစ္ပါတယ္။
 ၫြန္း
- ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္ ၁၅ ရက္ေန႔၊ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ
- ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈)
http://moemaka.com/?p=26596

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးေမႊးခဲ့တဲ့မီး ZANI WIN
ေနျပည္ေတာ္မွာ ညိွႏိႈင္းလုိ႔မရေသးတ့ဲျပႆနာႀကီးတခုက ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေဟာင္းသန္းေရႊနဲ႔ တုိက္ရုိက္သက္ဆုိင္ေနပါျပီ။

ျပႆနာ ~ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္နဲ႔အေျခခံဥပေဒခုံရုံးတုိ႔ ထိပ္တုိက္ေတြ႔၊ ျပႆနာတက္ေနၾကတာပါ။ လႊတ္ေတာ

္ေကာ္မတီေတြဟာျပည္ေထာင္စုအဆင့္ျဖစ္တယ္လုိ႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကဆုိပါတယ္။ ခုံရုံးကေတာ့ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္မဟုတ္ဘူးလုိ႔ ဆုိေနပါတယ္။

ခုံရုံးရဲ႕ အသံ ~ခုံရုံးက အျပီးသတ္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ မတ္လ ၂၈ ရက္ေန႔က ခ်ခ့ဲပါတယ္။ (ပေ၀သဏီက ျဖစ္ခ့ဲတာေတြကုိ ဒီ ၾသဂုတ္လလယ္မွာ ေဖာ္ထုတ္ေနၾကတာပါ)ဆုံးျဖတ္ခ်က္အစအဆုံးကုိ ဒီေန႔ထုတ္အစုိးရသတင္းစာမ်ားမွာ နားနားျပီးဖတ္ပါ။ ခုံရုံးက နာဂစ္အေျခခံဥပေဒကုိ ကုိးကားထားပါတယ္။နာဂစ္အေျခခံဥပေဒဆုိတာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေဟာင္းသန္းေရႊတုိ႔ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအခ်ိန္ယူၿပီးဆဲြခ့ဲတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ခုံရုံးကလူႀကီးမင္းတုိ႔ရဲ့လက္ရာ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္နုိင္ပါတယ္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ရဲ့အသံ ~"ေကာ္မတီ၊ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔မ်ားသည္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၂ (ဇ) အရ ျပည္ေထာင္စုအဆင္‌့ျဖစ္ေၾကာင္း" လုိ႔လႊတ္ေတာ္ဒုဥကၠ႒ဦးနႏၵေက်ာ္စြာက ဆုိပါတယ္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာဥပေဒျပည္ေထာင္စု ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ဥပေဒ၊ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ဥပေဒ တုိ႔မွာလည္း "ဒီအတိုင္းပဲ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုျပ႒ာန္းထားတာကို ေတြ႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္" တ့ဲ။ ဦးနႏၵေက်ာ္စြာက ဆက္ေျပာပါတာက ဒီဥပေဒ ၄ ခုစလုံးက ဗုိလ္သန္းေရႊရဲ့လက္ရာေတြပါလုိ႔ ဆုိပါတယ္။ သူ႔စကားလုံးအတိအက်က "ဥပေဒမ်ားႏွင့္ညီစြာ ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီဥကၠ႒ကိုယ္တိုင္ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးထုတ္ျပန္ ျပ႒ာန္းခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္" တ့ဲ။

ဘယ္လုိ အဆုံးသတ္မလဲ ~ဆုိခ့ဲသလုိပဲ လႊတ္ေတာ္နဲ႔ခုံရုံးတုိ႔ စကားလုံးတခုကုိ အျငင္းပြားေနၾကပါၿပီ။ ႏွစ္ဘက္စလုံးက ဗုိလ္သန္းေရႊထုတ္ခ့ဲတ့ဲဥပေဒေတြကုိ ၀ုိင္းၿပီးကုိးကားေနၾကပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ေရာ ခုံရုံးဥကၠ႒ပါ ဗုိလ္သန္းေရႊရဲ့လက္ရုံးေတြခ်ည္းပါပဲ။ ပ်င္းစရာေကာင္းတ့ဲျပႆနာဆုိေပမယ့္ ဘယ္လုိအဆုံးသတ္ၾကမလဲဆုိတာကေတာ့ စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းေနပါေတာ့တယ္။
(ယူတာကဒီကပါ) http://blog.irrawaddy.org/2012/08/blog-post_3727.html

0 comments:

Post a Comment