Wednesday, August 8, 2012

သံလို ေသြးလုိ မာေၾကာ ရဲရင့္ၾကရလိမ့္မယ္ (တူေမာင္ညိဳ)

0 comments

သံလို ေသြးလုိ မာေၾကာ ရဲရင့္ၾကရလိမ့္မယ္
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို “တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရးႏွင့္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးေကာ္မတီဥကၠ႒” အျဖစ္ခန္႔အပ္လုိက္တာနဲ႔ “၈၈မ်ိဳးဆက္မ်ား”ထံ ဝန္ ၂ ပါးက “က်ပ္ေငြ ၁၀ သိန္း” ေပးသြားတဲ့ ျဖစ္ရပ္ဟာ သေဘာရုိးမဟုတ္ပါ။ သာမန္တုိက္ဆုိင္မႈမဟုတ္ပါ။
၁၉၈၈ခုႏွစ္၊ ဒီမုိကေရစီအေရးေတာ္ပံုႀကီး (ရွစ္ေလး လံုးလႈပ္ရွားမႈႀကီး)နဲ႔ ရွစ္ေလးလံုးဒီမုိကေရစီအေရးေတာ္ပံုက တညီတၫြတ္တည္းေရြးခ်ယ္ေပးလိုက္တဲ့ ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ကို အသေရဖ်က္လိုက္တာပါ။ နတ္သုဒၶါထဲ မစင္တစ္ပဲ ေရာထည့္လုိက္တာပါ။
“တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးႏွင့္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးေကာ္မတီနဲ႔ဥကၠ႒”ေကာ္မတီရဲ႔တာဝန္က..
“သက္ဆိုင္ရာဌာနအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ အခါအားေလ်ာ္စြာထုတ္ျပန္သည့္နည္းဥပေဒ ၊ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္း၊ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ၊ အမိန္႔ၫြန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားသည္ တည္္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္ လည္းေကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွျပ႒ာန္းလုိက္သည့္ဥပေဒမ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း ညီၫြတ္ဆီေလ်ာ္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ေစၿပီး၊ ညီၫြတ္ဆီေလ်ာ္မႈရွိပါက လုိက္နာေဆာင္ရြက္မႈကို ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းညွိကူညီရမည္” တဲ့။
အဂၤလိပ္ကုိလုိနီအစုိးရက သူတုိ႔စုိးမိုးမႈကိုတြန္းလွန္သူေတြကိုႏွိမ္နင္းရာမွာ ျပတ္သားတဲ့ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ ေနာက္လုိက္ငယ္သားေတြကို တုိက္ပြဲတြင္းမွာဆုိအေသပစ္သတ္ၿပီး၊ အားမတန္လို႔အဖမ္းခံၾကရသူေတြဆိုရင္ ေသဒဏ္ေပးခဲ့ၾကတယ္။ ဥပမာ ေတာင္သူလယ္သမားေခါင္းေဆာင္ဆရာစံ။ 
လက္နက္ခ်၊ အညံ့ခံဒူးေထာက္သူမ်ားကိုေတာ့ တြန္းလွန္မႈေတြႏွိမ္နင္းရာမွာ လမ္းျပအျဖစ္အသံုးခ်တယ္။ ဓါးျပလူဆိုး သူခိုးေတြကိုလည္း ဓါးျပသူခိုး ဖမ္းဆီးေရးမွာ ပုလိပ္သတင္းေပးအျဖစ္ ျပန္အသံုးခ်ေလ့ရွိတယ္။ အဲဒီလိုနည္းလမ္းေတြကို ဒီကေန႔ ဦးသိန္းစိန္ႀကံ့ဖြံ႔အစုိးရအထိ အဆက္ဆက္ေသာအုပ္စုိးသူမ်ားကလည္း က်င့္သံုးခဲ့ၾကတယ္။
ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးၿပီးေနာက္ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္လာတဲ့ အဂၤလိပ္ကိုလုိနီအစုိးရကလည္း (ဖဆပလ) နဲ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကို ျပည္သူလူထုနဲ႔ထိပ္တုိက္ေတြ႔ေပးခဲ့ဖူးတယ္။ ကိုယ့္တပ္ကုိယ္ျပန္နင္းရတဲ့ကိန္း ဆိုက္ခဲ့ရတယ္။ “စက္တင္ဘာအုံႂကြမႈ” ကို  ႏွိမ္နင္းခဲ့ရတယ္။
အခုလည္း ဦးသိန္းစိန္ႀကံ့ဖြံ႔အစုိးရက ဒီနည္းကိုအသံုးခ်လုိက္တာပါ။
“တရားဥပေဒစုိးမိုးေရး” လုိ႔ဆိုရာမွာ ဘယ္လိုအမ်ိဳးအစားတရားဥပေဒကို စုိးမိုးေစမွာလဲဆိုတာက အခရာက်ပါတယ္။ ျပည္သူေတြကို မတရားသျဖင့္ဖိႏွိပ္ထားတဲ့ဥပေဒေတြ စုိးမိုးေရးေတာ့လုပ္ဖို႔မသင့္ပါဘူး။ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုတာ ဥပေဒအားလံုးရဲ့ပင္မအေျခခံဥပေဒျဖစ္ပါတယ္။ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈) ဟာ အတင္းအဓမၼအတည္ျပဳခဲ့တဲ့ဥပေဒျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အျခားေသာ ဖိႏွိပ္ေရးဥပေဒမ်ားကလည္း (မပယ္ဖ်က္သမွ်/လက္ရွိအေျခခံဥပေဒႏွင့္မဆန္႔က်င္သမွ်) တည္ဆဲဥပေဒမ်ား အျဖစ္တည္ရွိေနပါတယ္။
(NLD)နဲ႔ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ(၂၀၀၈) ျပင္ဆင္ေရးကိုမေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခင္မွာ အေျခခံဥပေဒနဲ႔အျခားတည္ဆဲဥပေဒမ်ား “စုိးမိုးေရးနဲ႔တည္ၿငိမ္ေရး” လုပ္ရေတာ့မယ့္ကိန္း ဆုိက္သြားပါၿပီ။
ဦးသိန္းၫြန္႔ကေတာ့ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ “အေရးေပၚစီမံမႈအက္ဥပေဒ”၊ “မတရားသင္းမ်ားအက္ဥပေဒ” တို႔ကို ပယ္ဖ်က္ေပးဖို႔ ေတာင္းဆုိေနပါတယ္။
ဒါ့အျပင္ ဆက္တိုက္ဆိုသလို ေပၚေပါက္ျဖစ္ပြားေနတဲ့ လယ္ယာေျမမတရားအသိမ္းခံေနရတဲ့ လယ္သမားေတြ၊ အလုပ္ခြင္နဲ႔လုပ္ခ၊ လစာအခြင့္အေရး ဆိုးရြားနိမ့္က်ေနရတဲ့ အလုပ္သမားေတြ၊ လြတ္လပ္စြာေရးသားေဖၚျပခြင့္ပိတ္ပင္ကန္႔သတ္ခံရတဲ့ မီဒီယာသမားေတြ၊ လွ်ပ္စစ္မီးနဲ႔ ကုန္ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္မႈဒဏ္ကိုလက္ေတြ႔ခံစားေနရတဲ့ ၿမိဳ႕ေနဝန္ထမ္းနဲ႔ဆင္းရဲသားေတြ၊ ေက်ာင္းသားသမဂၢဖြဲ႔စည္းေရးအတြက္လႈပ္ရွားေနၾကတဲ့ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြ စတဲ့ လူတန္းစားလူ႔အလႊာအသီးသီးရဲ့ေတာင္းဆိုဆႏၵျပမႈေတြနဲ႔ “တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးေကာ္မတီဥကၠ႒”ကို ထိပ္တိုက္ေတြ႔ေပးလုိက္တာပဲမဟုတ္လား။
ေၾကာင္လက္နဲ႔ ျပာပူ ယက္ခုိင္းလုိက္တာမဟုတ္ပါလား။
ဦးသိန္းစိန္ႀကံ့ဖြံ႔အစုိးရက သင္ခန္းစာေတြတစ္ခုၿပီးတစ္ခုေပးေနပါတယ္။
က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုေရးက ပထမသင္ခန္းစာျဖစ္ၿပီး၊ ကြန္ဟိန္းမဲဆႏၵနယ္မွ ေဒၚနန္းဝါႏုနဲ႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒သူရဦးေရႊမန္းတို႔ေပးတာက  ဒုတိယသင္ခန္းစာျဖစ္ပါတယ္။ “တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးႏွင့္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးေကာ္မတီဥကၠ႒” လို႔ ခန္႔အပ္လုိက္တာကေတာ့ တတိယေျမာက္သင္ခန္းစာလုိ႔ ေျပာရမွာပါ။ တာဝန္ေပးအပ္လုိက္ၿပီဆိုေတာ့ တာဝန္ခံမႈနဲ႔တာဝန္ယူမႈရွိရပါေတာ့မယ္။
            အရင္က “မတရားအမိန္႔အာဏာဟူသမွ်တာဝန္အရဖီဆန္ၾက” ဆိုၿပီးလႈပ္ရွားခဲ့ၾကရတာပါ။
            အခုေတာ့အရင္နဲ႔မတူ “တရားဥပေဒစုိးမိုးေရးနဲ႔တည္ၿငိမ္ေရး တာဝန္အရ” ေဆာင္ရြက္ရ ပါေတာ့မယ္။
            လူထုေခါင္းေဆာင္ကို လူထုဆႏၵျပမႈ၊ လႈပ္ရွားမႈေတြနဲ႔ေခါင္းခ်င္းဆုိင္ေပးလုိက္ပါၿပီ။
“ဝန္ ၂ ပါးနဲ႔ က်ပ္ေငြ ၁၀ သိန္းကိစၥ”
ဓါးျပတုိက္၊ လူသတ္၊ မုဒိန္းက်င့္၊ ရြာမီးရိႈ႕ စတဲ့ ရက္စက္ယုတ္မာမႈမ်ိဳးစံုကို ကမ္းကုန္ေအာင္လုပ္ခဲ့သူက တစ္ေန႔တစ္မနက္မွာ ေခါင္းတုံးရိတ္၊ သကၤန္းဝတ္ၿပီး ရြာထဲဆြမ္းခံလာတဲ့ အခ်ိဳးမ်ိဳးပါပဲ။ (ရြာသားေတြစိတ္ထဲမွာေတာ့ ေခါင္းရုိက္ခြဲပစ္ခ်င္စိတ္ေတြက တားမရဆီးမရပါပဲ)
            ၁၉၈၈ခုႏွစ္၊ဒီမုိကေရစီအေရးေတာ္ပံုႀကီး(ရွစ္ေလးလံုးလႈပ္ရွားမႈႀကီး) ကို (နဝတ-နအဖ) စစ္အစုိးရက အသိအမွတ္မျပဳခဲ့သလုိ၊ ဦးသိန္းစိန္ႀကံ့ဖြံ႔အစုိးရကလည္း အသိအမွတ္မျပဳပါဘူး။ “တုိင္းဆူျပည္ဖ်က္၊ မင္းမဲ့စရုိက္ဆူပူေသာင္းက်န္းမႈ”လို႔သာ တစ္သမတ္တည္း သရုပ္ဖ်က္ ေခၚေဝၚသံုးစြဲခဲ့ပါတယ္။ ဒီလႈပ္ရွားမႈႀကီးမွာပါဝင္ခဲ့ၾကသူမ်ားကို ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္မ်ားခ်မွတ္ခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအျဖစ္ အသိအမွတ္မျပဳခဲ့ပါဘူး။
             မၾကာေသးခင္ကပဲ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ၁၉၈၈ခုႏွစ္၊ ဒီမုိကေရစီအေရးေတာ္ပံုႀကီး (ရွစ္ေလးလံုးလႈပ္ရွားမႈႀကီး) ကိုရည္ၫြန္းသံုးစြဲခဲ့တာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒သူရဦးေရႊမန္းက တားျမစ္ခဲ့ေသးတယ္မဟုတ္ပါလား။
            သူတုိ႔ဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ “၇ ရက္ဇူလုိင္”  ႏွစ္ ၅၀ ျပည့္ အခမ္းအနားလႈပ္ရွားမႈကို သင္ခန္းစာယူခဲ့ပံု ေပၚပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဝန္ ၂ပါး ေငြ ၁၀ သိန္း နဲ႔ ႀကိဳတင္အခ်ိဳသပ္တာပါ။ ႀကိဳတင္ထိန္းခ်ဳပ္တဲ့သေဘာ ျဖစ္ပါတယ္။
             မတရားတဲ့အမိန္႔ဥပေဒေတြစုိးမိုးေနသမွ်ေတာ့ ေခါင္းတုံးရိတ္၊ သကၤန္းဝတ္လာတဲ့ လူဆုိးလူမုိက္ကို (စိတ္ထဲကမပါေတာင္) မတ္တပ္ရပ္ၿပီး လက္အုပ္ခ်ီေနၾကရပါလိမ့္ဦးမယ္။
            က်ေနာ္တို႔ရဲ႕စိတ္ဓါတ္ေတြဟာ ေပ်ာ့ညံ့ အညွာလြယ္ေနလုိ႔မျဖစ္ဘူး၊ သံလို ေသြးလုိ မာေၾကာရဲရင့္ၾကရလိမ့္မယ္။
            ရွစ္ေလးလံုးစိတ္ဓါတ္ဆုိတာ သံလုိေသြးလုိမာေၾကာရဲရင့္တဲ့ အေရးေတာ္ပံုစိတ္ဓါတ္ျဖစ္တယ္။
          ၫြန္း
- ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ (၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၈ ရက္) 
(ယူတာကဒီေနရာကပါ) http://moemaka.com/?p=26382

0 comments:

Post a Comment