Tuesday, July 24, 2012

ရိုဟင္ဂ်ာျပသနာ၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္အမ်ိဳးသားဂုဏ္သိကၡာ-အပိုင္း(၂) ေအာင္ထူး(ေရွ႔ေန)

0 comments

ရိုဟင္ဂ်ာျပသနာ၊ လူအခြင့္အေရးႏွင့္အမ်ိဳးသားဂုဏ္သိကၡာ -အပိုင္း(၂) ေအာင္ထူး(ေရွ႔ေန)
ႏိုင္ငံတကာဥပေဒကိုလိုက္နာေဖၚေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ဥပေဒစိုးမိုးေရးကိုတည္ေဆာက္ျခင္း။
အေရးႀကီးေသာ ေနာက္ထပ္ဥပေဒျပသနာတခုမွာ မိမိနုိင္ငံအေနျဖင့္ အတည္ျပဳလက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ နိုင္ငံတကာသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို လိုက္နာရမည့္တာ၀န္ျဖစ္သည္။ ဤသည္မွာ "လူ႔အခြင့္အေရးကေတာ့ လိုက္နာနိုင္ရင္ေကာင္းပါတယ္ဟူ၍ ေျပာရံုမွ်ျဖင့္ မလံုေလာက္ေတာ့။ "လူ႔အခြင့္အေရးကို တဘက္က စဥ္းစားေပါ့။ ကိုယ့္နိုင္ငံရဲ့ ထူးျခားတဲ့အေျခအေနလည္းၾကည့္ရမယ္ဟူ၍ ဆင္ေျခေပးၿပီး မိမိတိုင္းျပည္ကလက္မွတ္ေရးထိုး အတည္ျပဳထားေသာ နိုင္ငံတကာသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို မလိုက္နာ၍မရ။ ျမန္မာနုိင္ငံအေနျဖင့္ နိုင္ငံတကာသေဘာတူစာခ်ဳပ္နွစ္ခုကိုသာ လက္မွတ္ေရးထိုးအတည္ျပဳထားသည္။ တခုမွာ ကုလသမဂၢကေလးအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ နိုင္ငံတကာသေဘာတူစာခ်ဳပ္ ျဖစ္သည္။ ေနာက္တခုမွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ခြဲျခားဆက္ဆံမႈပေပ်ာက္ေရးဆိုင္ရာ နိုင္ငံတကာသေဘာတူစာခ်ဳပ္ျဖစ္သည္။ ဤနွစ္ခုမွ်သာရွိေသာ နိုင္ငံတကာသေဘာတူစာခ်ဳပ္တိုကို လိုက္နာဘို႔မေဆာင္ရြက္လွ်င္ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ နိုင္ငံတကာအလယ္တြင္ မည္ကဲ့သိုမ်က္နွာေမာ္မည္နည္း။ စစ္အစိုးရဖန္တည္းထားသည့္လႊတ္ေတာ္သည္ ဤစာခ်ဳပ္မ်ားအား မည္ကဲ့သိုလိုက္နာေဖၚေဆာင္ဘိုလိုအပ္ေၾကာင္း ဥပေဒေၾကာင္းအရေဆြးေႏြးမႈမ်ား ယခုအထိ မၾကားရေသးပါ။ ဥပေဒစိုးမိုးေရးကိုတတြတ္တြတ္ရြတ္ေနသူမ်ားသည္ အဘယ္ေၾကာင့္ မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေနပါသနည္း။ စစ္မွန္သည့္ ဥပေဒစိုးမိုးေရးအေျခခံမရွိလွ်င္ တိုင္းျပည္ မည္သည့္အခါတြင္မွ် တကယ္တန္း တည္ၿငိမ္နိုင္မည္မဟုတ္သည္ကို အသိအမွတ္မျပဳၾက၍လား။
ကေလးအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ နိုင္ငံတကာသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကိုလိုက္နာေၾကာင္းျပသည့္အေနျဖင့္ စစ္အစိုးရက ၁၉၉၃ ခုနွစ္ ကေလးသူငယ္ဥပေဒကိုျပဌာန္းၿပီး ပုဒ္မ (က) တြင္ အာက္ပါအတိုင္းေတြ႔ရသည္။
ပုဒ္မ (က) ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢကြန္ဗင္းရွင္းပါ ကေလးသူငယ္၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္ရန္ --------------- ဟူ၍ျဖစ္သည္။ ကေလးသူငယ္မ်ား၏အခြင့္အေရးမ်ားအနက္ တရပ္မွာ နိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ ျဖစ္သည္။ အမ်ားျပည္သူနွင့္ နိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ နိုင္ငံတကာသေဘာတူစာခ်ဳပ္ ပုဒ္မ ၂၄() တြင္ ကေလးသူငယ္တိုင္းသည္ နိုင္ငံသားအျဖစ္ရယူခြင့္ရွိရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပဌာန္းထားသည္။  ကေလးအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ နိုင္ငံတကာသေဘာတူစာခ်ဳပ္ အပုဒ္ () () တြင္ ကေလးသူငယ္မ်ား နုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ရေစရန္ သက္ဆိုင္ရာတိုင္းျပည္မ်ားက ၄င္းတို႔၏ အမ်ိဳးသားဥပေဒမ်ားနွင့္အညီ ေဖၚေဆာင္ေပးရမည္ဟု အတိအလင္းျပဌာန္းထားသည္။ ဤသည္ကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္ေၾကာင္းျပသသည့္အေနမ်ိဳးျဖင့္ စစ္အစိုးရ ၁၉၉၃ ခုနွစ္ ကေလးသူငယ္ဥပေဒတြင္ ေအာက္ပါအတိုင္းျပဌာန္းထားသည္။
ပုဒ္မ(၁၀) ကေလးသူငယ္တိုင္းသည္ နိုင္ငံသားျဖစ္မႈဆိုင္ရာအခြင့္အေရးကို တည္ဆဲဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားနွင့္အညီ ရရွိေစရမည္။
ကေလးသူငယ္ဥပေဒအေနျဖင့္ တဘက္မွ အခြင့္အေရးေပးထားသလိုလို ျပဌာန္းထားေသာ္လည္း အျခားတဘက္မွ ျပန္ပိတ္ထားသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ တည္ဆဲဥပေဒျပဌာန္းခ်က္ေအာက္တြင္ အႀကံဳး၀င္မွသာရရွိမည္ ဟူ၍ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ ကေလးသူငယ္မ်ားသည္ တည္ဆဲျဖစ္ေသာ ၁၉၈၂ ခုနွစ္ ျမန္မာနိုင္ငံသားဥပေဒေအာက္တြင္ နိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ မရၾကပါ။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ေပၚလာၿပီးေနာက္ ပိုဆိုးသြားပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ကုလသမဂၢ ကေလးအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ နိုင္ငံတကာသေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါကေလးအခြင့္အေရးကို အျပည့္အ၀ခံစားေစရန္ စစ္အစိုးရအဆက္ဆက္က ျပဌာန္းလာခဲ့ေသာ ၁၉၈၂ ခုနွစ္ ျမန္မာနိုင္ငံသားဥပေဒ၊ ၁၉၉၃ ကေလးသူငယ္ဥပေဒ နွင့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတို႔အားျပင္ရန္ မုခ်လိုအပ္ပါသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ကာလ က ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ဘာေၾကာင့္ ျပန္လည္ေဖၚထုတ္ဘိုလိုအပ္သလဲ။
ဇူလိုင္ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ အယ္လ္ဂ်ာဇီးရားကထုတ္လႊင့္ခဲ့သည့္ ရိုဟင္ဂ်ာဆိုင္ရာေဆြးေႏြးခန္းတြင္ ကုလသမဂၢမွ တာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္တဦးလည္းပါ၀င္ခဲ့သည္။ အမည္ မမွတ္မိေတာ့ပါ။ ၄င္းက ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း၌ မြတ္ဆလင္ဘာသာ၀င္ဦးေရ ရွစ္သိန္းခန္႔ရွိေၾကာင္းေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။ ဘီဘီစီေဆြးေႏြးခန္း၌ ၁၉၈၂ ခုနွစ္ ျမန္မာနိုင္ငံသားဥပေဒပါျပဌာန္းခ်က္၏ ရွဳပ္ေထြးမႈမ်ားေၾကာင့္ မျပည့္စံုနိုင္ဘဲ မည္သည့္အဆင့္အတန္းမွမရရွိသူေပါင္းမ်ားစြာရွိေနေၾကာင္း မိမိကေထာက္ျပေသာအခါ ဦးဘရွိန္က မျပည့္စံုတဲ့လူေတြ မိမိတို႔ဆီဘာေၾကာင့္ ေရာက္လာသလဲ ဟု ျပန္လည္ ေမးျမန္းပါသည္။ စာေရးသူလည္း မေျဖနိုင္ပါ။ ဦးဘရွိန္ဆိုလိုခ်က္အရ ထိုသူမ်ားသည္ မူလကထဲက မိမိတိုနိုင္ငံအတြင္း အစဥ္တစိုက္အေျခခ်ေနထိုင္ေနသူမ်ားမဟုတ္၊ နိုင္ငံျပင္ပမွ (အတိအက်အားျဖင့္) ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိုင္ငံမွ ၀င္လာၾကသူမ်ားဟုဆိုလိုေၾကာင္း နားလည္ပါသည္။
စင္စစ္အားျဖင့္မူ ဦးဘရွိန္သည္ စစ္အစိုးရ၏လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႀကီးတဦးျဖစ္သျဖင့္ လႊတ္ေတာ္အတြင္းေမးျမန္းလွ်င္ ပို၍ အက်ိဳးရွိနိုင္ပါမည္။ ေျဖရန္ တာ၀န္အရွိဆံုးပုဂၢိဳလ္မွာ သမတတာ၀န္ယူထားသူ စစ္ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းဦးသိန္းစိန္ျဖစ္သည္။ ဦးသိန္းစိန္သည္ စိုင္းေမာက္ခမ္းနွင့္ မတူပါ။ လူသစ္မဟုတ္ပါ။ ၁၉၈၈ ခုနွစ္ စစ္တပ္အာဏာသိမ္းပီးေနာက္ န၀တ နအဖေခတ္တေလွ်ာက္လံုး ဗိုလ္ခ်ဳပ္တဦးအေနျဖင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈအပိုင္းတြင္ပါ၀င္လာခဲ့သူျဖစ္သျဖင့္ ေရွ႔မီနာက္မီျဖစ္သည္။ န၀တ နအဖေခတ္က သူကုိယ္တိုင္ဦးေဆာင္ပါ၀င္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့မႈမ်ားအေပၚ ဆက္လက္တာ၀န္ခံရမည္ျဖစ္သည္။ မိမိတို႔အစိုးရသစ္တက္တာ အခုမွ တနွစ္ေက်ာ္ပါေသးသည္ဟူ၍အေၾကာင္းျပကာ မိမိ၏တာ၀န္ရွိမႈကို ဟန္ေဆာင္ဖံုးကြယ္ျခင္းမ်ိဳး မလုပ္သင့္ပါ။ လူသစ္ကေလး လိုလို၊ ဘာမွ မသိေသးသလိုလို မ်က္နွာအေနအထားမ်ိဳးျဖင့္ လူထုကို မခ်ည္းကပ္သင့္ပါ။ စစ္ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ေသာ္လည္း တာ၀န္သိေသာ၊ တာ၀န္ယူရဲေသာ၊ လုပ္ရဲရင္ခံရဲသည့္သတၱိနွင့္ျပည့္စံုေသာ ေခါင္းေဆာင္တဦးျဖစ္ေၾကာင္း ျပသင့္ပါသည္။
ဦးသိန္းစိန္အေနျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္းေခတ္အထိျပန္သြားျပီး တာ၀န္ခံရန္ေတာ့ မလိုပါ။ ၁၉၈၈ ခုနွစ္မွစ၍ ၂၀၁၂ ခုနွစ္အထိ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းသို၀င္လာသူမ်ား မည္သည့္နွစ္တြင္ ဦးေရမည္မွ်၀င္လာသည္၊ မည္သည့္လမ္းေၾကာင္းမွ ၀င္လာသည္၊ မည္သည့္နည္းလမ္းျဖင့္ ၀င္လာသည္၊ ထိုသူမ်ားအနက္ ယခုအခ်ိန္၌္ ဦးေရမည္မွ်သည္ နိုင္ငံသားမ်ားျဖစ္ေနၾကၿပီ။ ဧည့္နိုင္ငံသားနွင့္ နိုင္ငံသားျပဳခြင့္ရသူတုိ႔၏ဦးေရမွာ မည္မွ်ရွိသည္။ မည္သည့္အဆင့္မွမရသူဦးေရမွာ မည္မွ်ျဖစ္ၿပီး ဘာေၾကာင့္ ဤသိုမရရွိျခင္းျဖစ္သည္။ ကေလးဦးေရစုစုေပါင္း မည္မွ်ရွိၿပီး ကေလးအခြင့္အေရးအရနိုင္ငံသားခံစားခြင့္ရၿပီးသူေပါင္း မည္မွ်ရွိၿပီ --- အစရွိသျဖင့္ တနိုင္ငံလံုးသိ ေျဖၾကားရန္တာ၀န္ရွိသည္။ သို႔မွသာ လူထုတရပ္လံုးလိုက္ပါစဥ္းစားနိုင္ၿပီး ၀ိုင္း၀န္းအေျဖရွာနိုင္ၾကပါမည္။ အနာေဟာင္းမ်ားကို ေဖၚထုတ္ကုစားျခင္းမျပဳဘဲ အေပၚယံ ဆီမန္းေလာက္မွ်ျဖင့္ကုသေနလွ်င္ မိမိတိုနိုင္ငံသည္ က်မၼာေရးေကာင္းမြန္သည့္နိုင္ငံ မည္သည့္အခါတြင္မွ် မျဖစ္နိုင္ပါ။ ယဥ္ေက်းမႈတရပ္သဘြယ္ျဖစ္မသြားမီ အတိတ္ကိုဖံုးကြယ္ထားသည့္လုပ္ဟန္အား ယခုကထဲက စတင္ တိုက္ဖ်က္ၾကဘို႔ လိုပါၿပီ။

ရိုဟင္ဂ်ာျပသနာအား စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကက်င့္သံုးေလ့ရွိသည့္ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ဟန္ အေျခခံမွ ခ်ည္းကပ္ျခင္း 
ဦးသိန္းစိန္ေခါင္းေဆာင္သည့္စစ္အစိုးရသည္ နိုိင္ငံလံုၿခံဳေရး (သိုမဟုတ္ ထိုမွ တဆင့္ေလွ်ာ့၍) အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးဟူသည္ကို လူၾကားေကာင္းေအာင္ေၾကြးေၾကာ္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း စင္စစ္အားျဖင့္မူ စစ္အာဏာရွင္စနစ္လံုၿခံဳေရးအတြက္ တခ်က္ခုတ္၊ အခ်က္ေပါင္းမ်ားစြာျပတ္ေအာင္ လက္ရွိ ရိုဟင္ဂ်ာ၊ ရခိုင္ အဓိကရုဏ္းအား အစီအစဥ္ရွိရွိေဖၚခဲ့သည္ဟု သံုးသပ္နိုင္သည္။
() စစ္အာဏာရွင္စနစ္ စတင္ခဲ့သည့္ ၁၉၆၂ ခုနွစ္မွစ၍ ဘာသာေရး၊ လူမ်ိဳးေရးအဓိကရုဏ္းမ်ားအား ၄င္းတို႔ကပင္ဖန္တည္းၿပီး လူထုေထာက္ခံမႈရေအာင္လုပ္ခဲ့သည့္ သမိုင္းျဖစ္ရပ္မ်ားစြာရွိခဲ့သည္။ ယခုျဖစ္ရပ္တြင္လည္း ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအား တတိယနိုင္ငံထြက္ေအာင္ ကုလသမဂၢကစီစဥ္ေပးနိုင္လွ်င္ အစိုးရကကူညီပါမည္ဟု ဦးသိန္းစိန္က ထုတ္ျပန္ေၾကျငာလိုက္သည့္အခ်ိန္တြင္ ငါတို႔ခ်စ္တဲ့သမတႀကီးဟူေသာအသံမ်ား ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။
() ျပည္တြင္းငိမ္းခ်မ္းေရးကို အမွန္တကယ္တည္ေဆာက္မည္ဆိုလွ်င္ စစ္တပ္ႀကီးႀကီးထားရန္အေၾကာင္း လံုး၀မရွိေတာ့ပါ။ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ လူထုလႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားအင္အားစုမ်ား၏လႈပ္ရွားမႈမ်ား အားေကာင္းလာေလေလ စစ္တပ္၏အခန္းက႑ သိသာစြာေလ်ာ့နည္းသြားေလ ျဖစ္ပါသည္။ ဤသည္ကို စစ္အာဏာရွင္ေဟာင္း/သစ္မ်ားက မလိုလားပါ။ စစ္တပ္၏အခန္းက႑ကီးႀကီးမားမား ရွိေနေသးေၾကာင္းျပလိုသည္။
() အေရးအေၾကာင္းျဖစ္လာလွ်င္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္လည္းေကာင္း၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္လည္းေကာင္း လူထုအေနျဖင့္ မည္သို႔မွ်အားကိုး၍ မရ။ တပ္မေတာ္ကိုသာ အားကိုးရသည္ဟု လူထုကို အယံုသြင္းလိုသည္။
() ၿပီးခဲ့သည့္ လ တခ်ိဳက ရခိုင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီနဲရခိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းသြားေရာက္ေသာအခါ ရခိုင္လူထုေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာက ေသာင္းေသာင္းဖ်ဖ် ႀကိဳဆိုခဲ့ၾကသည္ဟု သိရသည္။ ဤသို႔ေသာအေျခအေနမ်ိဳးကို စစ္အာဏာရွင္မ်ားက လံုး၀ ႀကိဳက္နွစ္သက္ေလ့မရွိပါ။ ရခိုင္လူထုကို ပညာေပးဘိုလိုၿပီဟု သံုးသပ္ပံုရသည္။ ယခုမူ ရခိုင္လူထုေျခေထာက္ကို ရိုက္ခ်ိဳးလိုက္နိုင္ၿပီဟု ဆိုနိုင္သည္။ စစ္တပ္ကိုအားကိုးေနရသည့္ဘ၀သိုသက္ဆင္းသြားပါသည္။
ရိုဟင္ဂ်ာ ရခိုင္အဓိကကရုဏ္းအား ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္နုိင္ၿပီး ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိလူထုအားလံုး ၿငိမ္းခ်မ္း၊ လံုၿခံဳ၊ အင္အားျပည့္စံုစြာရပ္တည္နိုင္ျခင္းမရွိလွ်င္ ျပည္ေထာင္စုအတြင္းရွိ အျခားတိုင္းရင္းသားေပါင္းစံု လူထုအားလံုးပါ အင္အားခ်ည့္နဲ႔ေနပါမည္။ ေနာက္ထပ္ တရုပ္ ဗမာအေရးအခင္းပါ ဖန္တည္းျခင္းခံရပါက စစ္တပ္က ကိုင္ေျမွာက္ထားေသာေသနတ္ေအာက္၌ အရိပ္အာ၀ါသခိုၿပီး အသက္ရွင္ရသည့္ဘ၀သို႔ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံုလူထုႀကီးတရပ္လံုး က်ဆင္းသြားနိုင္ပါသည္။

နိဂံုးခ်ဳပ္တင္ျပခ်က္
ရိုဟင္ဂ်ာ ရခိုင္အဓိကကရုဏ္းအား ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္နုိင္ေရးအတြက္ အေထာက္အကူျပဳသည့္အေနျဖင့္ ေအာက္ပါအတိုင္း ေဆာင္ရြက္သြားရန္ အႀကံျပဳပါသည္။
(က) ယခုအခ်ိန္၌ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားသည့္ (တနည္းအားျဖင့္) လူအျဖစ္အသက္ရွင္ခြင့္ရနိုင္သည့္ အေျခခံစားနပ္ရိကၡာမ်ားပင္မရရွိဟူေသာသတင္းမ်ား ထြက္ေပၚေနပါသည္။ ဤသည္မွာ လံုး၀မျဖစ္သင့္ပါ။ လူ႔အခြင့္အေရးရႈေဒါင့္မွၾကည့္လွ်င္ မျဖစ္သင့္သလို ေမတၱာတရားႀကီးမားသည္ဟုဂုဏ္ယူၾကေလ့ရွိေသာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားအေနျဖင့္ အျမန္ဆံုးကူညီေစာင့္ေရွာက္နိုင္ရန္ စဥ္းစားေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။
() ဆိတ္ဆိတ္ေနျခင္းသည္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္မႈမ်ားကိုအားေပးရာေရာက္ပါသည္။ တရားမွ်တမႈကိုလည္း မ်က္ကြယ္ျပဳရာေရာက္သည္။ မိမိတို႔အျမင္ကို က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္စြာ ထုတ္ေဖၚသင့္ပါသည္။ အနည္းဆံုးအားျဖင့္ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့မွ် အမွန္တရားမ်ားေပၚထြက္လာေစရန္ ၀ိုင္း၀န္းႀကိဳးပမ္းသင့္ပါသည္။
() ဦးသိန္းစိန္ေခါင္းေဆာင္သည့္အစိုးရကိုယ္တိုင္က ၀င္ေရာက္က်ဴးလြန္မႈကို နိုင္ငံတကာက ရက္စြဲအတိအက်ျဖင့္ေထာက္ျပလာခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ ဤျဖစ္စဥ္ႀကီးတစံုလံုးကို အစမွအဆံုး ေသခ်ာစြာေဖၚထုတ္ၿပီး ေနာက္ကြယ္မွကိဳးကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားအပါအ၀င္ ဦးေဆာင္က်ဴးလြန္ၾကသည့္ တရားခံအားလံုးကို လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ အသားအေရာင္မေရြးဘဲ ဥပေဒစိုးမိုးေရးအေျခခံျဖင့္ ထိေရာက္စြာေဖၚထုတ္အေရးယူနိုင္မွသာ ေနာင္သည္လိုအျဖစ္ဆိုးမိ်ဳးမျဖစ္ေအာင္ ကာကြယ္တားဆီးနုိင္ပါမည္။
() ၿပီးခဲ့သည့္ နအဖစစ္အစိုးရေအာက္၌က်ဴးလြန္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ နိုင္ငံတကာအဆင့္ရွိသည့္ျပစ္မႈႀကီးမ်ားကို ကုလသမဂၢကဦးေဆာင္ၿပီး စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ဖြဲ႔စည္းစစ္ေဆးေစရန္ လႈပ္ရွားမႈႀကီးမွာ ၂၀၁၀ ခုနွစ္အထိ အရွိန္ေကာင္းစြာရခဲ့ၿပီး ေအာင္ျမင္ေတာ့မည့္အေနအထားေရာက္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၁ ခုနွစ္အတြင္း စစ္အစိုးရက နိုင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲမ်ားလုပ္ေပးသေယာင္နွင့္ လမ္းေၾကာင္းလႊဲနိုင္ခဲ့သျဖင့္ ယင္းလႈပ္ရွားမႈမွာ ယာယီတိမ္ျမွဳပ္သြားခဲ့သည္။ ယခုရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ျပစ္မႈႀကီးမ်ားထပ္မံက်ဴးလြန္ေနျပန္ပါၿပီ။ နိုင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔အစည္း ၅၈ ဖြဲ႔က စုေပါင္း၍ ဤမႈခင္းႀကီးအေပၚ နိုင္ငံတကာအေနျဖင့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးလုပ္ေပးရန္ေတာင္းဆိုလာပါၿပီ။ လႈပ္ရွားမႈကို လူထုတရပ္လံုးေထာက္ခံသင့္၊ ၀ိုင္း၀န္းေတာင္းဆိုသင့္သည္ဟု ျမင္ပါသည္။ နိုင္ငံတကာအေနျဖင့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေဖၚထုတ္ခြင့္မရပါက ေနာင္ အလားတူျပစ္မႈႀကီးမ်ား ထပ္မံႀကံဳေတြဦးမည္မွာ မလြဲပါ။
() ရြာတရြာတြင္ သူႀကီးကုိယ္တိုင္က ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ေၾကာင္းစြပ္စြဲခံရေသာအမႈ၌ သူႀကီးသားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔႕ေခါင္းေဆာင္ထားၿပီး အမႈေဖၚထုတ္ခိုင္း၍ မရပါ။ ျမန္မာနိုင္ငံ၌ တရားစီရင္ေရးယႏၱယားတခုလံုးမွာ လြတ္လပ္မႈ လံုး၀မရွိဘဲ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ဆန္႔က်င္ရပ္တည္ရဲသည့္ အေနအထားမရွိပါ။ လူအခြင့္အေရးေကာ္မီတီဆိုသည္မွာလည္း သမတရံုးအဖြဲ႔၏အစိပ္အပိုင္းတခုကဲ့သို႔ျဖစ္ေနၿပီး သူႀကီးတူ အဆင့္ေလာက္သာ ရွိပါသည္။ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္အဓိကရုဏ္းႀကီး၌ ဦးသိန္းစိန္ကုိယ္တိုင္က မိမိတိုအစိုးရနွင့္စစ္တပ္၏လက္ခ်က္ မည္သိုမွ်ပါ၀င္ပတ္သက္ျခင္းမရွိေၾကာင္း သက္ေသျပရဲသည္ဆိုလွ်င္ နိုင္ငံတကာ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္တရပ္ေစလႊတ္ေပးေရးအတြက္ ကုလသမဂၢသို႔ အျမန္ဆံုးပန္ၾကားရန္ ေတာင္းဆိုသည္။
() ရခိုင္လူထုအား ေမတၱာနွင့္ယွဥ္လွ်က္လူအခြင့္အေရးကို ျမတ္နိုးမႈ၊ အသိနွင့္ယွဥ္ေသာမ်ိဳးခ်စ္စိတ္၊ တာ၀န္ယူမႈရွိေသာလူ႔အဖြဲ႔အစည္းတည္ေဆာက္လိုသည့္ဆႏၵ၊ အမွန္တရားကိုေဖၚထုတ္လိုသည့္သတၱိမ်ား ရွိလာေအာင္ ၀ိုင္း၀န္းကူညီသင့္ပါသည္။
() ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအပါအ၀င္ ရွစ္သိန္းခန္မွ်ေသာ မြတ္ဆလင္ဘာသာ၀င္မ်ား ရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ ဦးဘရွိန္ေျပာသကဲ့သိ႔ ့မ၀င္သင့္ဘဲ ၀င္လာသူမ်ားရွိေနလွ်င္ ေနာင္ကိုဆက္ၿပီး မ၀င္လာနိုင္ေအာင္ တားဆီးကာကြယ္သည့္နည္းလမ္းကို အျမန္ဆံုးရွာရမည္မွာ မုခ်ျဖစ္ပါသည္။ ေရာက္သင့္၊ ရွိသင့္ေသာ လူဦးေရထက္ အဆမ်ားစြာပိုကာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္နွင့္ စစ္ေခါင္းေဆာင္သစ္/ေဟာင္းမ်ား၏တာ၀န္ရွိမႈေအာက္တြင္ေရာက္ရွိေနၾကၿပီျဖစ္သူမ်ားကိုမူ ရ၀မ္ဒါတြင္ ဟူတူမ်ားက တူစီမ်ားအေပၚက်င့္သံုးသည့္ လူမ်ိဳးတံုးသတ္ျဖတ္မႈပံုစံမ်ိဳးျဖင့္ရွင္းပစ္၍ မရနိုင္ပါ။  လူသားခ်င္းစာနာသည့္စိတ္ဓါတ္ကိုျပန္လည္တည္ေဆာက္ၿပီး လူမ်ိဳး ဘာသာစကား ဓေလ့ထံုးတမ္း ယဥ္ေက်းမႈမတူၾကသူမ်ားအတူၿငိမ္းခ်မ္းစြာေနထိုင္နိုင္သည့္လူအဖြဲ႔အစည္းတရပ္အျဖစ္ တည္ေဆာက္ဘုိ႔ႀကိဳးစားရန္သာ ရွိပါသည္။
() ေနာင္ သည္လိုအျဖစ္ဆိုးမ်ိဳးကို မုခ်ေရွာင္လႊဲနိုင္ရန္မွာမူ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို အျမစ္မွေန၍ ေခ်မႈန္းဘိုလိုပါသည္။ အဆိုပါရည္မွန္းခ်က္အတြက္ 
တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံုလူထုႀကီးတရပ္လံုးလက္တြဲၾကဘိုအခ်ိန္ေရာက္ပါၿပီ။ သိုမွသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱယားတစံုလံုးကို ျပင္နုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး ျငိမ္းခ်မ္းသာသာသည့္ျပည္ေထာင္စုႀကီး ေပၚလာနိုင္ပါမည္။
ဤစာတမ္းတိုအား အခ်ိန္တိုအတြင္း အျမန္ဆံုးေရးသားရသျဖင့္ မျပည့္စံုနိုင္မည္မွာ ေသခ်ာပါသည္။ စာေရးသူအေနျဖင့္ စစ္မွန္သည့္ဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ လူအခြင့္အေရးနွင့္တရားမွ်တမႈအေျခခံတြင္ မိမိတို႔ျပည္ေထာင္စုႀကီး တည္ျငိမ္၊ ေတာင့္တင္း၊ ႀကီးထြား၊ စည္ပင္သည္ကိုျမင္လိုေသာ ေစတနာျဖင့္သာ ေရးသားျပဳစုျခင္းျဖစ္ပါသည္။ မိမိထက္ပို၍ အဆမ်ားစြာတတ္ကြ်မ္းနားလည္ေသာ ပညာရွင္ႀကီးမ်ား၊ နိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ဥပေဒကြ်မ္းက်င္သူမ်ား၊ လူထုမ်ား ေျမာက္မ်ားစြာရွိပါသည္။ ရိုဟင္ဂ်ာ ရခိုင္အဓိကကရုဏ္းအား ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္နုိင္ေရးအတြက္ နည္းလမ္းမွန္သမွ် ဆက္လက္တင္ျပေပးသြားၾကရန္ ေမတၱာရပ္ခံပါသည္။

ေအာင္ထူး (ေရွ႕ေန)
ဇူလိုင္လ (၂၄) ရက္ ၂၀၁၂ ခုနွစ္
(ယူတာက) http://www.facebook.com/notes/aung-htoo/ရိုဟင္ဂ်ာျပသနာ-လူ-့အခြင့္အေရးနွင့္-အမ်ိဳးသား-ဂုဏ္သိကၡာ-အပိုင္း-၂-ေအာင္ထူး-ေရွ႕ေန/489187364444654

0 comments:

Post a Comment