Thursday, July 5, 2012

ႏိုင္ငံအမည္ Burma ႏွင့္ Myanmar ဟူေသာ စကားလံုးမ်ားေနာက္ကြယ္မွဥပေဒနွင့္ႏိုင္ငံေရးျပႆနာ ေအာင္ထူး (တရားရံုးခ်ဳပ္ေရွ႔ေန)

0 comments

ႏိုင္ငံအမည္ Burma နွင့္ Myanmar ဟူေသာ စကားလံုးမ်ားေနာက္ကြယ္မွ ဥပေဒနွင့္ႏိုင္ငံေရးျပႆနာ
ေအာင္ထူး (တရားရံုးခ်ဳပ္ေရွ ့ေန)
(ယူတာကဒီေနရာကပါ)http://www.facebook.com/ahtoo1

ႏိုင္ငံအမည္ Burma ႏွင့္ Myanmar ဟူေသာ အသံုးအႏံႈးအေပၚတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ သတိေပးခ်က္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ရွင္းလင္းခ်က္မ်ားကိုေလ့လာၿပီးေနာက္ ယင္းစကားလံုးမ်ားေနာက္ကြယ္မွ ဥပေဒႏွင့္ႏိုင္ငံေရးျပသနာကို လူထုအမ်ားစဥ္းစားခြင့္ရေစရန္ ဤေဆာင္းပါးကိုေရးသားပါသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က မိမိတို႔ေခၚေ၀ၚေလ့ရွိၾကေသာ အဂၤလန္ႏွင့္ျပင္သစ္ႏိုင္ငံတို႔၏ အမည္မ်ားအားကိုးကားလွ်က္ နိုင္ငံအမည္အားအလွ်ဥ္းသင့္သလိုေခၚေ၀ၚျခင္း၊ ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရးအေျခခံအရ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖၚေျပာဆိုပိုင္ခြင့္ကိုက်င့္သံုးလွ်က္ မိမိႏွစ္သက္သလိုေခၚေ၀ၚျခင္း စသည္မ်ားကို ရွင္းလင္းခဲ့ေၾကာင္းေလ့လာရသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ျပင္သစ္ႏွင့္အဂၤလန္ႏိုင္ငံအမည္မ်ားကို မိမိတို႔ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားက မိမိတို႔နားလည္သလိုေခၚေ၀ၚၾကပံုကို သာဓကျပဳရွင္းလင္းသြားခဲ့သည္။ ဤသည္မွာ မမွားပါ။ သို႔ရာတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကေထာက္ျပျခင္းမွာ ႏိုင္ငံအမည္ကို ယင္းႏိုင္ငံ၏သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံသားတဦးက သံုးႏႈံးမူအေပၚရည္ညႊန္းသည္ဟု နားလည္ပါသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဘက္ကေထာက္ခံေနျခင္းမဟုတ္၊ ေထာက္ခံစရာလည္း အေၾကာင္းမရွိပါ။ ဥပေဒစိုးမိုးေရးအေျခခံမွသာ တည့္တည့္သံုးသပ္ပါမည္။

မင္းတို႔ႏိုင္ငံနံမည္ကို တရား၀င္ဘယ္လိုေခၚသလဲ ဟူ၍ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ေမးလာလွ်င္ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ပင္ Burma လား Myanmar လား တခုခုကို အတိအက်ေျပာရပါေတာ့မည္။ ဤတြင္ သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံ၏ဥပေဒအရ မည္သို႔ျပဌာန္းထားသည္ဟူေသာအခ်က္မွာ အႀကံဳး၀င္လာပါေတာ့သည္။ အဂၤလန္ႏိုင္ငံဟူ၍ မိမိတို႔ေခၚေ၀ၚေလ့ရွိၾကေသာႏိုင္ငံ၏တရား၀င္အမည္မွာ United Kingdom ျဖစ္သျဖင့္ အဂၤလန္ႏိုင္ငံသားတဦးက အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ျပန္ေျဖမည္ဆိုပါက United Kingdom ဟူ၍သာ ေျဖရပါမည္။ ျပင္သစ္ဘာသာျဖင့္မူ Royaume-Uni ဟူ၍ ေခၚတြင္ေၾကာင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံအမည္မ်ားကို အဂၤလိပ္၊ ျပင္သစ္ႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာအမည္မ်ားသံုးကာေဖၚျပထားေသာ website တခုတြင္ေတြ႔ရပါသည္။ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ၏တရား၀င္အမည္မွာ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ေရာ၊ ျပင္သစ္ဘာသာျဖင့္ပါ France ဟူ၍ ေတြ႔ရပါသည္။ အသံထြက္ကြာျခားမူေတာ့ ရွိပါသည္။ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံသားတဦးအား အျခားႏိုင္ငံျခားသားတဦးဦးက မင္းတို႔ႏိုင္ငံနံမည္ကိုတရား၀င္ဘယ္လိုေခၚသလဲဟူ၍ေမးျမန္းလာပါက France ဟူႈ၍ပင္ေျဖရမည္ဟု နားလည္ပါသည္။ ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရးအရ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖၚေျပာဆိုခြင့္ကိုကိုင္စြဲကာကိုယ့္ႏိုင္ငံ၏ တရား၀င္နံမည္ကို ကိုယ္နွစ္သက္သလိုေျပာင္းလဲၿပီးေျဖလို႔မရႏုိင္ဟု ယူဆပါသည္။

အဆိုပါ website တြင္ပင္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံ၏အမည္ကို အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ Burma ေရာ Myanmar ပါ နွစ္ခုလံုးေဖၚျပထားေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။ Burma ကို Barmine ဟူ၍ ျပင္သစ္ဘာသာျဖင့္ေခၚေၾကာင္း ေဖၚျပထားသည္။ Myanmar ကိုမူ Myanmar ဟူ၍ပင္ ျပင္သစ္ဘာသာေအာက္တြင္ ေဖၚျပထားျပန္သည္။ သိ႔့ျဖစ္၍ နိုင္ငံတကာတြင္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံအမည္ကို Burma လား Myanmar လား မရွင္းလင္းေသးေၾကာင္း ေပၚလြင္သည္။ ဂ်ီနီဗာတြင္က်င္းပခဲ့ေသာ ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီအစည္းအေ၀းတခုတြင္ အေမရိကန္အစိုးရကိုယ္စားလွယ္က မိမိတို႔ႏိုင္ငံအမည္ကို Burma ဟူ၍ သံုးႏံူးသြားေသာအခါ ေဒါက္တာထြန္းရွင္ေခါင္းေဆာင္ေသာ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔က အားလံုးေရွ႔တြင္ ၂၀၀၈ ခုနွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ကိုးကားျပီး Myanmar ဟူ၍သာသံုးစြဲရန္ အထင္အရွားကန္႔ကြက္ေသာအခါ အေမရိကန္အစိုးရကိုယ္စားလွယ္ ႏႈတ္ဆိတ္သြားခဲ့သည္ကို မိမိကိုယ္တိုင္ေတြ႔ႀကံဳခဲ့ဘူးပါသည္။ ေနာင္တြင္ပရိသတ္ဗိုလ္ပံုအလယ္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တိုင္ ဤအျဖစ္မ်ိဳးႏွင့္ႀကံဳမည္ကို စိုးရိမ္မိသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ႏိုင္ငံအမည္ Burma လား Myanmar လား ဟူသည္ကို တခုခု အေသအခ်ာကိုင္စြဲႏိုင္ရန္ ယခုအခ်ိန္တြင္ အျပတ္ရွင္းသင့္ၿပီဟု ယူဆပါသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ ဤျပသနာကို အရင္းအျမစ္မွစၿပီးမရွင္းလင္းလွ်င္ အျပစ္ရွာကာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္မွရပ္ဆိုင္းသည္အထိ အေရးယူခံရႏိုင္ဘြယ္ရွိပါသည္။ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား တည္ေထာင္ထားေသာလႊတ္ေတာ္ဟူ၍ သတ္မွတ္ထားသူမ်ားအေနျဖင့္မူ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္မွရပ္ဆိုင္းခံရျခင္းမွာ ဘာမွမေျပာပေလာက္ေသာ္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တိုင္က လႊတ္ေတာ္တက္ေရာက္ရန္ဆံုးျဖတ္ထားပါလွ်က္ တက္ေရာက္ခြင့္ကိုပိတ္ပင္ခံလိုက္ရေသာအခါ တမ်ိဳးအျမင္ခံရႏိုင္ဘြယ္ရွိပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွာ ကမာၻသိေက်ာ္ၾကားေသာေခါင္းေဆာင္တဦးျဖစ္သျဖင့္တေၾကာင္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား လႊတ္ေတာ္ဆက္လက္တက္ေရာက္ခြင့္ ျပဳထားလွ်င္ ၄င္းတို႔လႊတ္ေတာ္၏တရား၀င္မႈကို ဆက္လက္ခိုင္မာေစမည္ျဖစ္သျဖင့္တေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တဦးတည္းအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံအမည္ကို အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ Burma ဟူ၍ ဆက္လက္သံုးစြဲေစဦးေတာ့ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ယင္းသို႔ ပိတ္ပင္ေကာင္းမွလည္း ပိတ္ပင္ပါမည္။

ပို၍ အေရးႀကီးေသာအခ်က္မွာ မင္းတို႔ႏိုင္ငံနံမည္ကိုတရား၀င္ဘယ္လိုေခၚသလဲဟူ၍ ႏိုင္ငံျခားသားတဦးက မိမိတို႔ႏိုင္ငံသားတဦးအား တိတိက်က်ေမးလာလွ်င္ ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရးအရ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖၚေျပာဆိုခြင့္ကိုကိုင္စြဲလွ်က္ မိမိႏွစ္သက္သလိုေျဖမည္ဆိုလွ်င္ သင့္ေတာ္ပါ့မလား စဥ္းစားဘြယ္ရွိပါသည္။ ဥပေဒေၾကာင္းအရေျဖလွ်င္ အေျဖနွစ္မ်ိဳးရွိႏိုင္ပါမည္။ ပထမ တမ်ိဳးမွာ ၂၀၀၈ ခုနွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ဆက္စပ္ေျဖဆိုျခင္းျဖစ္သည္။ ဤတြင္ ေျဖၾကားသူမွာ ၂၀၀၈ ခုနွစ္ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို လက္ေတြ႔အရလက္ခံျခင္းမခံျခင္းႏွင့္ စပ္ဆိုင္သည္။ လက္ခံပါက ႏိုင္ငံအမည္ကို Myanmar ဟုသာ ျပန္လည္ေျဖၾကားျခင္းျဖစ္သည္။ ဒုတိယတမ်ိဳးမွာ ၂၀၀၈ ခုနွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပတ္ျပတ္သားသားဆန္႔က်င္သြားလိုပါက(၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွာေတာ့ ႏိုင္ငံအမည္ကို Myanmar လို႔ဆိုထားပါရဲ့။ ဒါေပမယ့္ တရား၀င္ရထားခဲ့တဲ့ Burma ဆိုတဲ့ႏိုင္ငံအမည္ကို Myanmar လို ေျပာင္းရာမွာ ႏိုင္ငံသားေတြရဲ့သေဘာဆႏၵကိုမယူခဲ့ဘဲ ေျပာင္းခဲ့တာေၾကာင့္ အသိအမွတ္မျပဳႏိုင္ဘူး။ မိမိအေနနဲ႔ေတာ့ Burma ကိုဘဲ လက္ခံတယ္။ Burma လို႔ဘဲဆက္ လက္ေခၚေ၀ၚသံုးစြဲပါတယ္) ဟူ၍ ေျဖၾကားျခင္းျဖစ္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွာ ကမာၻသိေက်ာ္ၾကားေသာေခါင္းေဆာင္တဦးျဖစ္သျဖင့္ စစ္အာဏာရွင္မ်ားက လက္ေတြ႔အရထိထိေရာက္ေရာက္အေရးယူရန္ ခက္ခဲေကာင္း ခက္ခဲမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အျခားသာမန္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ေမးျမန္းခံရလွ်င္ Burma ဟူ၍ေျဖၾကားပါက မည္သို႔ျဖစ္မည္နည္းဟု စိုးရိမ္ဘြယ္ရွိပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ႏိုင္ငံသားအားလံုး၏အက်ိဳးအတြက္ ႏိုင္ငံအမည္ႏွင့္စပ္လွ်ဥ္း၍ မည္သို႔သေဘာထား ကိုင္တြယ္လုပ္ေဆာင္သြားသင့္ေၾကာင္း အေသအခ်ာေလ့လာစဥ္းစား ေဆာင္ရြက္သင့္သည့္အခ်ိန္ေရာက္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ၂၀၀၈ ခုနွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကိုရည္ညႊန္းစရာမလိုဘဲ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ဒုတိယအေျဖတမ်ိဳးကို သမိုင္းေၾကာင္းေနာက္ခံႏွင့္ စဥ္းစားသင့္ပါသည္။

သမိုင္းတြင္ ျမေစတီေက်ာက္စာ၌ စတင္ေဖၚျပထားျခင္းခံရသျဖင့္ ျမန္မာဟူသည္မွာ လူမ်ိဳးကိုရည္ညႊန္း၍ ျမန္မာစာမွာ အဆိုပါလူမ်ိဳးကသံုးစြဲေသာစာျဖစ္ေၾကာင္း မည္သူကမွ်အျငင္းမပြားၾကပါ။ ေၾကးညိဳေရာင္ အဆင္းရွိ၍ ျမန္လည္းျမန္၊ မာလည္းမာေသာလူမ်ိဳးကို ျမန္မာဟုေခၚေၾကာင္းဖြင့္ဆိုသည္ကို မွတ္သားမိဖူးပါသည္။ ျမန္မာသည္ အျခားတိုင္းရင္းသားမ်ားျဖစ္ေသာ ကရင္၊ မြန္၊ ရွမ္း၊ စသူတို႔ႏွင့္ သီးျခားစီျဖစ္ေသာ လူမ်ိဳးတမ်ိဳးဟူသည္မွာ အထင္အရွားပင္။

သမိုင္းတြင္ အဂၤလိပ္ေခတ္မွစတင္ကာ Burma ဟူေသာအမည္အား လူမ်ိဳးကိုမရည္ညႊန္းဘဲ ပထ၀ီကို အေျခခံကာ တိုင္းျပည္ႏွင့္ယွဥ္တြဲ၍ ဥပေဒနွင့္အညီသံုးစြဲခဲ့ေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။ Burma Code အတြဲ() ၁၈၉၈ ခုနွစ္တြင္ျပဌာန္းေသာ အေထြေထြစကားရပ္မ်ားဥပေဒ The Burma General Clauses Act ပုဒ္မ () အပုဒ္ () တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္းေဖၚျပထားသည္။

Burma includes all territories which were immediately before the commencement of the Government of Burma Act, 1935, comprised in India, being territories lying to the east of Bengal, the State of Manipur and Assam and any tribal territories connected with Assam.

တို႔ဗမာအစည္းအရံုးေခတ္တြင္ လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းရာ၌ ျမန္မာလူမ်ိဳးသာမက အျခားတိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားပါ ပါေစျခင္ေသာေၾကာင့္ ဗမာဟူ၍သံုးႏံႈးခဲ့ေၾကာင္းရွင္းလင္းခ်က္ကိုေလ့လာလွ်င္ ဗမာသည္ ႏိုင္ငံအမည္ Burma ႏွင့္ဆက္စပ္ေနေၾကာင္း စဥ္းစားနိုင္သည္။ လြတ္လပ္ေရးရခဲ့သည့္အခ်ိန္တြင္လည္း ႏိုင္ငံ၏အဂၤလိပ္ဘာသာအမည္မွာ Burma သာျဖစ္ခဲ့သည္။ အဂၤလိပ္ေခတ္ကထဲက စတင္ျပဌာန္းအသံုးျပဳခဲ့ၿပီး ယခုအခ်ိန္အထိ တည္ဆဲဥပေဒေျမာက္မ်ားလွစြာပါရွိေသာ Burma Code သည္ အတြဲ() မွ (၁၂) အထိရွိသည္။ ၄င္းတြင္ Burma အားႏိုင္ငံအမည္ႏွင့္ယွဥ္တြဲထားသည့္ဥပေဒေပါင္း အေျမာက္အမ်ားတရား၀င္တည္ရွိဆဲျဖစ္သည္။ Burma Code အား Myanmar Code ဟူ၍ေျပာင္းလဲေခၚေ၀ၚျခင္းမရွိေသးသလို Burma နိုင္ငံအမည္ႏွင့္ယွဥ္တြဲ၍ ေခၚေ၀ၚသံုးစြဲထားေသာဥပေဒမ်ားကိုလည္း ဘယ္တံုးကမွ် ေျပာင္းလဲခဲ့ေသးျခင္းမရွိ။ သို႔ျဖစ္၍ ဥပေဒပါစကားလံုးအသံုးအႏူံးတခုကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သံုးစြဲသည္ျဖစ္ေစ၊ မည္သူတဦးတေယာက္သံုးစြဲသည္ျဖစ္ေစ ဥပေဒႏွင့္ဆန္႔က်င္ေနပါသည္ဟူ၍ မည္သို႔ေျပာႏိုင္ပါအံ့နည္း။

ႏိုင္ငံအမညႏွင့္စပ္လွ်ဥ္း၍ Burma နွင့္ Myanmar ေ၀ါဟာရျပသနာကို ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးအေျခခံမွခ်ည္းကပ္ရန္အေရးအႀကီးဆံုးဟု ယူဆပါသည္။ ျမန္မာသည္ လူမ်ိဳးကိုသာရည္ညႊန္းေၾကာင္း အထက္၌ဆိုခဲ့ၿပီ။ သို႔ျဖစ္၍ ျမန္မာမဟုတ္သည့္ အျခားတိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာပါ၀င္ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ျပည္ေထာင္စုႀကီးတြင္ လူမ်ိဳးႀကီးတမ်ိဳး၏အမည္ကိုသာ ႏိုင္ငံအမည္တြင္ ဇြတ္အတင္းသံုးစြဲလွ်င္ အျခားျမန္မာမဟုတ္သည့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအေနျဖင့္ ဤျပည္ေထာင္စုႀကီးကို ၄င္းတို႔ပိုင္ဆိုင္ပါသည္ဟူ၍ခံစားရခက္ေၾကာင္း တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားက အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာထုတ္ေဖၚေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။

၁၉၈၉-၁၉၉၄ ခုနွစ္မ်ားတ၀ိုက္တြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔စည္းမ်ား အဓိကႀကီးစိုးခဲ့သည့္မာနယ္ပေလာလြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ (ကရင္ျပည္နယ္) ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံ၏အမည္ကို မည္သည့္လူမ်ိဳးတမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ဆက္စပ္သည့္အမည္ကိုမွ်အသံုးမျပဳဘဲ အမည္သစ္တခုရွာေဖြေရြးခ်ယ္အသံုးျပဳရန္ လူပ္ရွားမူတခုရွိခဲ့ဘူးပါသည္။

စင္စစ္အားျဖင့္မူ သမိုင္းေၾကာင္းအရ ရရွိလာခဲ့ေသာ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ Burma အမည္ကို တို႔ဗမာအစည္းအရံုးေခတ္ကရွင္းလင္းခ်က္အားလက္ခံၿပီး ဗမာႏိုင္ငံဟူ၍ ျမန္မာဘာသာျပန္ဆိုခဲ့ပါက ႏိုင္ငံအမည္ႏွင့္လူမ်ိဳးအမည္ကို တစံုတရာခြဲ၍ ရနိုင္စရာအေၾကာင္းရွိခဲ့ပါသည္။ ယင္းသိုမဟုတ္ဘဲ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ Burma ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ျမန္မာနိုင္ငံဟူ၍သံုးစြဲလာခဲ့ေသာအခါ ဤႏွစ္ခုလံုးမွာ အတူတူသဖြယ္ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ျမန္မာမဟုတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားက အတူတူပါဘဲကြာဟု ထင္ျမင္လာခဲ့ၾကသည္။ နအဖ စစ္အစိုးရေခတ္တြင္ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ႏိုင္ငံအမည္Burma ကိုပါ Myanmar သို႔ဇြတ္အတင္းေျပာင္းခဲ့ရံုသာမက ယင္းကို ၂၀၀၈ ခုနွစ္ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ထည့္သြင္းျပဌာန္းၿပီး မသံုးမေနရ ဖိအားေပးလာခဲ့သည္။ ယင္းသို႔ျပဳျခင္းမွာ ျပည္ေထာင္စုအသြင္လကၡဏာကိုကိုယ္စားျပဳသည့္ႏိုင္ငံအမည္ေပ်ာက္ဆံုးေစျခင္းျဖစ္သည္။ လူမ်ိဳးတမ်ိဳး၏ႏိုင္ငံေတာ္တခုအျဖစ္ အတင္းအၾကပ္လံုး၀သြတ္သြင္းလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးအရ မလုပ္ေကာင္းေသာအရာပင္။ ဤသည္ကို ႏိုင္ငံေရးအရေရာ ဥပေဒအရပါ တၿပိဳင္တည္းရွင္းမွသာ ရႏိုင္ဘြယ္ရွိပါသည္။ သို႔မွသာ ေရရွည္ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို တည္ေဆာက္နိုင္ပါမည္။

ေလာေလာဆယ္တြင္မူ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေၾကာင့္ ဥပေဒစိုးမိုးေရးဆိတ္သုဥ္းခဲ့ၿပီဟု သံုးသပ္ရမွာျဖစ္သည္။ စစ္အာဏာရွင္မ်ားက ႏိုင္ငံအမည္ကို Myanmar ဟု သံုးစြဲျခင္းအပါအ၀င္ ျပည္သူလူထုအမ်ားစုႀကီးလက္မခံေသာျပဌာန္းခ်က္ေပါင္းမ်ားစြာကိုစုစည္းထားၿပီး ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအျဖစ္ ဖန္တည္းလိုက္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ "ဥပေဒစိုးမိုးေရးကို ခင္ဗ်ားတို႔ ေတာင္းဆိုေနၾကတယ္မဟုတ္လား၊ ၂၀၀၈ခုနွစ္ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒရဲ့ျပဌာန္းခ်က္ေတြကို လိုက္နာရမွာေပါ့" ဟူ၍ ယူနီေဖါင္း၀တ္၊ ယူနီေဖါင္းခြ်တ္စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက အတင္းအၾကပ္ျပဳလာခဲ့ၿပီ။ ဥပေဒစိုးမိုးေရး၏အေျခခံသေဘာကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္းေလ့လာခြင့္မရၾကေသာ ျပည္သူလူထုအမ်ားစုႀကီးမွာ ၾကာလာေသာအခါတြင္ ဥပေဒစိုးမိုးေရးဟူသည္ကိုပင္ ရြံမုန္းလာေတာ့မည့္အေနအထားျဖစ္ေနသည္။

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဟူသည္မွာ ျပည္သူလူထု၏အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ၿပီး အစိုးရ၏လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို ကန္႔သတ္ရသည့္သေဘာရွိသည္။ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ျပဌာန္းထားသည့္ အခြင့္အေရးမ်ားကိုရည္ညႊန္းကာ ျပည္သူလူထုက မိမိတို႔၏ရပိုင္ခြင့္မ်ားတိုးတက္ရရွိေအာင္ လူပ္ရွားေဆာင္ရြက္ၾကရစၿမဲသာျဖစ္သည္။ ယခုမူေျပာင္းျပန္ျဖစ္ေနသည္။ ၂၀၀၈ ခုနွစ္ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ ျပည္သူလူထု၏အခြင့္အေရးမ်ားကို ႀကီးမားစြာကန္႔သတ္ျပဌာန္းထားသည့္အျပင္ အာဏာပိုင္မ်ားက ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအား ဖိႏွိပ္ေရးကိရိယာသဘြယ္အသံုးခ်လာေနၾကေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကဲ့သို႔ ကမာၻေက်ာ္ေခါင္းေဆာင္သည္ပင္လွ်င္ ၂၀၀၈ ခုနွစ္ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို အေျချပဳလွ်က္ ျပႆနာအရွာခံရလွ်င္ သာမန္နိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ အဘယ္မွာ ဆိုဘြယ္ရွိပါေတာ့အံ့နည္း။ ဦးဥာဏ္၀င္းကဲ့သို႔ႏိုင္ငံေက်ာ္ေရွ့ေနႀကီးတဦးျဖစ္ရံုသာမက အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ေခါင္းေဆာင္ႀကီး တဦးက ေရြးေကာက္ပြဲမသမာမူအေပၚ တိုင္တန္းသည္ကိုပင္လွ်င္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအရ တည္ေဆာက္ထားေသာအာဏာပိုင္အဖြဲ႔အစည္းတခု၏ တရားစြဲအေရးယူမူခံရလွ်င္ အျခားသာမန္ႏိုင္ငံသားတဦးသည္ ေရြးေကာက္ပြဲမသမာမူမ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ ေဖၚထုတ္ရဲပါေတာ့အံ့နည္း။

၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေအာက္တြင္ စစ္မွန္ေသာဥပေဒစိုးမိုးမူကိုအေျခခံသည့္ တိုင္းျပည္တည္ၿငိမ္မူ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းမူ၊ တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးမူ ရနိုင္စရာအေၾကာင္းမရွိပါ။ ၂၀၀၈ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၏ေၾကာရိုးမ်ားကိုျပင္ရန္ ၂၀၁၅ ခုနွစ္အထိေစာင့္ေနလွ်င္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္သာ ေရရွည္ ခိုင္သြားဘြယ္ရွိပါသည္။ နိုင္ငံတကာဖိအား၊ ျပည္တြင္းလူထု၏လူပ္ရွားမူမ်ားျဖင့္ အျမန္ဆံုးျပင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းဘို႔လိုပါမည္။ သို႔မဟုတ္ပါက ၄င္းကို 
လံုး၀ဖ်က္သိမ္းကာ ျပည္သူလူထုအမ်ား၏ ႏိုင္ငံသားလြတ္လပ္မူအခြင့္အေရး၊ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ားအား အာမခံသည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသစ္တရပ္ေပၚေပါက္လာမွသာ အရင္းခံျပသနာမ်ားကိုေျဖရွင္းႏိုင္မည္ဟု တင္ျပလိုက္ပါသည္။

ေအာင္ထူး (တရားရံုးခ်ဳပ္ေရွ့ေန) ေနစြဲ။ ဇူလိုင္လ () ရက္ ၂၀၁၂ ခုနွစ္

0 comments:

Post a Comment