Sunday, July 15, 2012

မာ့က္စ္၀ါဒ ဘာေၾကာင့္ျပန္လည္စခန္းထလာသလဲ(ေမာင္ေမာင္သန္း ျမန္မာျပန္သည္)

0 comments
မာ့က္စ္၀ါဒဘာေၾကာင့္ျပန္လည္စခန္းထလာသလဲ(ေမာင္ေမာင္သန္း ျမန္မာျပန္သည္) Why Marxism is on the rise again (Stuart Jeffries)
(ကိုေသာင္းပုလဲေျမစာမ်က္ႏွာမွ)
အရင္း႐ွင္စနစ္သည္ ကမၻာတ၀ွမ္းမွာ ကပ္ဆိုက္ေနေခ်သည္။ (ဘယ္ေသာင္ဘယ္ကမ္းသို႔ တက္လွမ္းရမည္ပ။ ၁၉ ရာစုႏွစ္ ဂ်ာမန္အေတြးအေခၚ႐ွင္ႀကီးတစ္ဦး၏ ေတြးေခၚမႈမ်ားကေကာ။ မွန္ပါသည္။ ကားလ္မာ့က္စ္ကို အေလးထားၾကေတာ့မည္။ လက္႐ွိ စီးပြားပ်က္ကပ္သည္ ဘယ္ေသာင္ဘယ္ကမ္းမွာဆိုက္မည္ကို ဘုရားသခင္သာသိေတာ္မူလိမ့္မည္တည္း။

လူတန္းစားပဋိပကၡသည္ တခ်ိန္ေသာအခါက အလြန္သိသာျမင္သာခဲ့ပံု ေပၚခဲ့သည္။ ေခတ္အဆက္ဆက္ ဒုတိယရာင္းအေကာင္းဆံုးစာအုပ္ျဖစ္ေနေသာ ကြန္ျမဴနစ္ေၾကျငာစာတမ္း၌ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ဓန႐ွင္လူတန္းစားသည္ အဓိကအားျဖင့္ မိမိအတြက္ေသတြင္းတူးေပးမည့္သူမ်ားကို ေမြးထုတ္ေပးလိုက္သည္။ ၄င္း၏က်ဆံုးမႈႏွင့္ ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစား၏ေအာင္ပြဲသည္ မုခ်မေသြျဖစ္ေခ်သည္ဟု မာ့က္စ္ႏွင့္အိန္ဂယ္တို႔က ေရးသားခဲ့သည္။ (ပထမေရာင္းအေကာင္းဆံုးစာအုပ္သည္ သမၼာက်မ္းစာအုပ္ျဖစ္သည္)

ေသတြင္းတူးေပးမည့္သူမ်ားအေၾကာင္းကို မာ့က္စ္ႏွင့္အိန္ဂ်ယ္တို႔ေရးသားခဲ့သည့္ ေနာက္ပိုင္း ႏွစ္ေပါင္း (၁၆၄) ႏွစ္အၾကာ ယေန႔ေခတ္တြင္ တကယ့္ျဖစ္ရပ္မွန္က လံုး၀ဆန္႔က်င္ဘက္နီးပါးျဖစ္ေနသည္။ ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစားသည္ အရင္း႐ွင္လူတန္းစားကို ေျမျမွဳပ္သၿဂိဳဟ္ပစ္ဖို႔ ေနေနသာသာ။ ဘ၀ရပ္တည္ေရးအတြက္ အားထားေနရလ်က္ရွိသည္။ သမိုင္းမွာ အႀကီးမားဆံုးေသာေတာ္လွန္ေရးႀကီး (တ႐ုတ္ေတာ္လွန္ေရး) ေၾကာင့္ လြတ္ေျမာက္လာခဲ့ၿပီး၊ မတန္တဆလည္း အလုပ္လုပ္ရ၊ လုပ္ခလည္း တူတူတန္တန္မရေသာ အလုပ္သမားမ်ားသည္ iPads ႏွင့္ေမြ႔ေနေသာ အေနာက္တိုင္းသားမ်ားကို ေသလုမတတ္ အားက်ေနၾကသည္။ တ႐ုတ္ျပည္၏အရင္းအႏွီးသာမ႐ွိလွ်င္ အေမရိကသည္ စီးပြားေရး ခၽြတ္ၿခံဳ က်သြားေလာက္သည္။

ဤအၿမီးအေမာက္မတည့္မႈသည္ ေ႐ွ႔တန္းေရာက္ မာ့က္စ္၀ါဒီၾကီးမ်ားအဖို႔ မ်က္ႏွာပ်က္စရာကိစၥ မဟုတ္ေခ်။အရင္း႐ွင္စနစ္ရဲ႕ ကမၻာလံုးအႏွံ႔လႊမ္းမိုးမႈဟာ နယ္ေျမမေ႐ြးတဲ့ အရင္း႐ွင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြအတြက္ လုပ္အားကိုေစ်းေပါေပါနဲ႔ ေပးၿပီး၊ အလုပ္သမားေတြရဲ့လြတ္လပ္စြာ စည္း႐ံုးဖြဲ႔စည္းခြင့္ကိုပိတ္ပင္ထားတဲ့ တ႐ုတ္ျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီလိုပါတီမ်ိဳးအေပၚမွာ တည္ေနပါတယ္။ ဒီေန႔လို မေတာ္မတရားတာေတြ မ႐ွိေတာ့ဘဲ၊ တရားမွ်တမႈပို႐ွိလာမယ့္ေလာကတခုကို ေမွ်ာ္လင့္လို႔ရႏိုင္ပါတယ္ဟု ျပင္သစ္ မာ့က္စ္၀ါဒီ ေတြးေခၚ႐ွင္တဦးလည္းျဖစ္၊ ပဲရစ္တကၠသိုလ္ (VIII) အဘိဓမၼာဘာသာရပ္ (Philosophy) ပါေမာကၡလည္းျဖစ္သူ ဇတ္ရန္းဆာရဲ (Jacques Rancière) က ဆိုပါသည္။

ဤေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေၾကာင့္ပင္ စီးပြားေရး ကပ္ေဘးသင့္ေနေသာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေခတ္၏ မွန္သလား၊ မွားသလားမသိႏိုင္ေသာ ေနာက္ထပ္အခ်က္တခ်က္ (မာ့က္စ္ႏွင့္ မာ့က္စ္၀ါဒအေတြးအေခၚကို ျပန္လည္ စိတ္၀င္စားလာၾကျခင္း) ျဖစ္ပြားေနသည္လား မဆိုႏိုင္ေပ။ မာ့က္စ္၏ အေကာင္းဆံုး ႏိုင္ငံေရးေဘာဂေဗဒက်မ္းျဖစ္ေသာ အရင္းက်မ္း(Das Kapital) ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးေဘာဂေဗဒေ၀ဖန္ခ်က္ (Outlines of the Critique of Political Economy) စာအုပ္မ်ားသည္ ကြန္ျမဴနစ္ေၾကျငာစာတမ္း ကဲ့သို႔ပင္ (၂၀၀၈) ခုႏွစ္က စ၍ ေရာင္းေကာင္းလာခဲ့သည္။ ျဗိတိသွ်အလုပ္သမားမ်ားက ယိုယြင္းေနေသာ ဘဏ္စနစ္ကို ဆက္လက္စခန္းသြားႏိုင္ေအာင္ႏွင့္ လူခ်မ္းသာမ်ားအသက္႐ွဴေပါက္ရေအာင္ ကယ္တင္ ေပးၿပီး၊ က်န္သူ ကၽြန္ုပ္တို႔အဖို႔ ေၾကြးပတ္လည္၀ိုင္းျခင္း (သို႔မဟုတ္) အလုပ္အကိုင္ မေသခ်ာမေရရာျခင္း (သို႔မဟုတ္) သည့္ထက္ပင္ဆိုးေသာအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အက်ပ္ေတြ႔ေနခ်ိန္မွာ စာအုပ္မ်ား ေရာင္းေကာင္းလာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဟီနီယန္းဆိုသူ တရုတ္ ျပဇာတ္ဒါ႐ိုက္တာတေယာက္က အရင္းက်မ္းတေခတ္ဆန္းလာျခင္းကို အေၾကာင္းျပဳ၍အားလံုး ဆိုၾက၊ အားလံုး ကၾကျခင္းဟူေသာ ျပဇာတ္တပုဒ္ကို ေရးထုတ္ခဲ့သည္။

သားသားနားနား မုတ္ဆိတ္ေမြးႏွင့္ျဖစ္သူ ေတာ္လွန္ေရးသေဘာတရားဆရာႀကီး ကားလ္မာ့က္စ္ ျပန္လည္ စန္းထလာသည္လား မဆိုႏိုင္။ အသစ္ထုတ္မည့္ မာစတာကဒ္ (MasterCard) ေပၚမွာ ႐ုပ္ပံုေဖၚျပရန္ ပဏမ ေ႐ြးခ်ယ္ခံထားရသူ (၁၀) ဦးအနက္ သူ႔ကုိ မၾကာေသးမီကပင္ ခ်င္းမစ္ၿမိဳ႔၊ စပါ့ကစီ (Sparkasse) ဂ်ာမန္ဘဏ္၏ေဖါက္သည္မ်ားက ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့သည္။ (၁၉၅၃) ခုႏွစ္မွ (၁၉၉၀) ခုႏွစ္အတြင္းကာလ၊ ကြန္ျမဴနစ္ အေ႐ွ႔ဂ်ာမဏီတြင္ ခ်င္းမစ္ၿမိဳ့ကို ကားလ္မာ့က္စ္ၿမိဳ့ဟု ေခၚခဲ့ၾကသည္။ ဘာလင္တံတိုင္ၿဖိဳခ်ခံၿပီးေနာက္ပိုင္း ဆယ္စုႏွစ္ ႏွစ္စုေက်ာ္ကာလမွာကား ယခင္ အေ႐ွ႔ဂ်ာမဏီက ၄င္း၏ မာ့က္စ္ႏွင့္ပတ္သက္ခဲ့ေသာအတိတ္ကို အမႊန္းတင္ခဲ့ျခင္းမရွိခဲ့သည္မွာ ႐ွင္းေနပါသည္။ (၂၀၀၈) ခုႏွစ္က အေ႐ွ႔ဂ်ာမဏီတြင္ေကာက္ယူခဲ့ေသာ စစ္တမ္းေလ့လာခ်က္မွာ လူဦးေရ ၅၂% က လြတ္လပ္ေသာေစ်းကြက္စီးပြားေရးသည္မသင့္ေတာ္ေၾကာင္းႏွင့္ ၄၃% က ဆို႐ွယ္လစ္စနစ္ကို ျပန္လိုခ်င္ေၾကာင္းေဖၚျပၾကသည္ဟု ႐ိုက္တာသတင္းဌာန၏ သတင္းမ်ား အရ သိရသည္။

ကားလ္မာ့က္စ္ကြယ္လြန္သြားၿပီး၊ သူ႔ကို ဟိုင္းဂိတ္သင္းခ်ိဳင္းမွာ ျမွဳပ္ႏွံထားခဲ့သည္ဟု ဆိုႏိုင္မည္လား မသိေသာ္လည္း ေခ်းေငြေတာင့္တေနၾကေသာဂ်ာမန္တို႔အၾကားတြင္ သူ အသက္ဆက္႐ွင္၊ က်န္းမာလ်က္ ႐ွိေနသည္ကေတာ့ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ ဂ်ာမန္မ်ား အေၾကြးထဲနစ္သည္ထက္နစ္သြားေအာင္ အေၾကြးကဒ္မွာ သူ႔႐ုပ္ပံုေဖၚျပျခင္းခံရသည့္ အၿမီးအေမာက္မတည့္မႈကို မာ့က္စ္တေယာက္ အလိုက်ပါမည္လား။ သင္တို႔သာ စဥ္းစားၾကည့္ေပေရာ့။

ယခုသီတင္းပတ္ လန္ဒန္မွာ ဆို႐ွယ္လစ္အလုပ္သမားပါတီက က်င္းပမည့္ () ရက္တာမာ့က္စ္၀ါဒ ၂၀၁၂” (Marxism 2012) ပြဲေတာ္သို႔ လူ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ တက္ေရာက္ၾကလိမ့္မည္။ ဤပြဲေတာ္သည္ ႏွစ္စဥ္ က်င္းပၿမဲပြဲေတာ္ျဖစ္ပါ၏။ သို႔ရာတြင္ ပြဲေတာ္ကိုဦးစီးက်င္းပသူ ဂ်ိဳးဆက္ခၽြန္းနာရာ (Joseph Choonara) အဖို႔ အံ့ၾသရသည္ကား ခုတေလာႏွစ္မ်ားအတြင္း ပြဲေတာ္လာပရိသတ္ထဲမွာ လူငယ္မ်ား ပို၍ပို၍မ်ားလာျခင္း ပင္ျဖစ္သည္။မာ့က္စ္၀ါဒကို (အထူးသျဖင့္ လူငယ္ေတြ) စိတ္၀င္စားမႈ ျပန္လည္ေပၚလာေနတယ္။ ဒါ ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ့ အရင္း႐ွင္စနစ္နဲ႔၊ အထူးသျဖင့္ ခု က်ေနာ္တို႔ႀကံဳေတြ႔ေနရတဲ့ အရင္း႐ွင္စနစ္ကပ္ မ်ိဳးေတြကို ပိုင္းျခားသံုးသပ္ႏိုင္ေရးအတြက္ မာ့က္စ္၀ါဒက နည္းေပးလမ္းျပ ျပဳထားလို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္ဟု သူက ဆိုပါသည္။

မာ့က္စ္၀ါဒ၏အေရးပါမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ဟစ္ေၾကြးထားေသာ စာအုပ္စာတမ္းမ်ား အလွ်ံပယ္႐ွိေနခဲ့သည္။ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္မွာ အဂၤလိပ္စာေပပါေမာကၡ တဲရီအီဂယ္တန္(Terry Eagleton)ကမာ့က္စ္ ဘာေၾကာင့္ မွန္ကန္သလဲ” (Why Marx Was Right) အမည္႐ွိစာအုပ္ကို ထုတ္ေ၀ခဲ့သည္။ ျပင္သစ္ ေမာ္၀ါဒီ အေတြး အေခၚ႐ွင္ အလိန္းဘက္ဒယူးကလည္း အဖံုးမွာ ၾကယ္နီတပြင့္ (အလြန္ေမာ္ဆန္လွၿပီး၊ ယခုကာလႏွင့္ အလြန္ကိုက္ညီ လိုက္ဖက္သည္) ဟုပါေသာကြန္ျမဴနစ္အျမင္” (The Communist Hypothesis) ဟူေသာစာအုပ္ကို ထုတ္ေ၀ခဲ့သည္။ ဤစာအုပ္ထဲ၌ စာေရးသူက ကြန္ျမဴနစ္၀ါဒီမ်ားအား ကြန္ျမဴနစ္၀ါဒ တတိယေခတ္ကို ေ႐ွ႔ေဆာင္ရန္ စည္း႐ံုးလႈံ႔ေဆာ္ထားသည္။ (လြန္ေလၿပီးေသာ ေခတ္ ႏွစ္ေခတ္ကား ၁၇၉၂ ခုႏွစ္ ျပင္သစ္သမၼတႏိုင္ငံတည္ေထာင္ျခင္းမွ ၁၈၇၁ ခုႏွစ္ ပဲရစ္ကြန္ျမဴးန္းအဖြဲ႔၀င္မ်ား အစုလိုပ္အၿပံဳလိုက္ အသတ္ခံရမႈအထိ တေခတ္ႏွင့္ ၁၉၁၇ ခုႏွစ္မွ ေမာ္၏ ယဥ္ေက်းမႈေတာ္လွန္ေရးၿပိဳကြဲခဲ့ေသာ ၁၉၇၆ ခုႏွစ္ အထိ တေခတ္ ျဖစ္သည္) ဤစာအုပ္မ်ားအားလံုးသည္ မႈိင္းတိုက္ျခင္းေပလား။

လက္ယက္ကန္းက အက္ပယ္ (Apple) ကုမၸဏီ၏ မြမ္းမံတီထြင္မႈကို အေထာက္အကူျပဳေပးသည့္နည္းတူ မာ့က္စ္၏ တန္ဖိုးထားေလးစားဖြယ္ အယူအဆမ်ားကေကာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အဖို႔ အသံုးမ၀င္ေပဘူးလား။ ဆို႐ွယ္လစ္ေတာ္လွန္ေရးႏွင့္ ကြန္ျမဴနစ္လူ႔ေဘာင္တို႔ကေကာ (၂၀၁၂) ခုႏွစ္မွာ အေရးပါအရာမေရာက္ ေပဘူးလား။ ဓန႐ွင္လူတန္းစားသည္ မိမိအတြက္ ေသတြင္းတူးေပးမည့္သူမ်ားကို ေမြးထုတ္ေပးခဲ့သည္မဟုတ္ဟု က်ေနာ္က ရန္းဆာရဲ (Rancière) ကို ေျပာစမ္းၾကည့္မိပါသည္။ ရန္းဆာရဲက ၿငိမ္ခံ မေနေခ်။ဓန႐ွင္လူတန္းစားဟာ သူ႔ရဲ ကပ္ေဘးသင့္မႈအတြက္ ေသြးစုပ္ခံလူတန္းစားေတြကို ဘယ္လို ေပးဆပ္ေစရမလဲ၊ သူတို႔ရဲ့ရန္သူေ႐ွ႔မွာ ဘယ္လို ဒူးေထာက္ေစရမလဲဆိုတာနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ကၽြမ္းေနၿပီးေပါ့။ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္တို႔ကေတာ့ သမိုင္းလိုအပ္ခ်က္ဆိုတဲ့အယူအဆကို ေျပာင္းျပန္လွန္ပစ္လို႔ မျဖစ္ဘူး။ လက္႐ွိ အေျခအေနဟာ အစဥ္ထာ၀ရမေျပာင္းလဲႏိုင္တဲ့အေျခအေနအျဖစ္ ေကာက္ခ်က္ခ်လို႔ မျဖစ္ဘူးေလ။ အေ႐ွ႔ဖ်ားေဒသက တရားလြန္တရားမဲ့ ေသြးစုပ္ခံေနရတဲ့ စက္႐ံုအလုပ္သမားေတြလိုမ်ိဳး ဘ၀ရပ္တည္ေရး မေရမရာျဖစ္ေနၾကတဲ့အလုပ္သမားေတြအျဖစ္ ေသတြင္းတူးသူဟာ ႐ွိၿမဲ ႐ွိေနဆဲပဲျဖစ္တယ္။ ဒီကေန႔ လူထုလႈပ္႐ွားမႈေတြ (ဂရိႏိုင္ငံရဲ့လႈပ္႐ွားမႈေတြပဲျဖစ္ျဖစ္၊ တျခားတိုင္းျပည္ေတြက လႈပ္႐ွားမႈေတြပဲျဖစ္ျဖစ္) ကလည္း ျပည္သူလူထုအေပၚ အစိုးရနဲ႔ဘဏ္သူေဌးၾကီးေတြရဲ့အက်ပ္အတည္းေတြ ပံုခ်တာကို သည္းမခံ ေတာ့ေၾကာင္း ညႊန္ျပေနပါတယ္။

ဤကား seventy something မာ့က္စ္၀ါဒီ ပါေမာကၡတဦး၏ အျမင္ျဖစ္သည္။ မာ့က္စ္၀ါဒီစိတ္ဓါတ္႐ွိသူ လူငယ္မ်ားကေကာ အဘယ္သို႔ ႐ွိပါသနည္း။ လန္ဒန္၊ ဂိုးလ္စမစ္ ေကာလိပ္မွ အသက္ (၂၂) ႏွစ္ အရြယ္၊ အဂၤလိပ္ဘာသာႏွင့္ ျပဇာတ္ဘာသာရပ္ေက်ာင္းသူ ဂ်တ္စ္ ၀င္ဒါ ဘလက္၀ဲလ္-ပက္လ္ကို က်ေနာ္ ေမးၾကည့္မိပါသည္။ သူမသည္ အဂၤလိပ္ဘာသာႏွင့္ျပဇာတ္ဘာသာရပ္ ၀ိဇၨာဘြဲ႔သင္တန္းၿပီး႐ံု ႐ွိေသးသည္။ မာ့က္စ္၀ါဒအေတြးအေခၚသည္ အေရးပါအရာေရာက္ေနပါေသးသလားဟု က်ေနာ္ေမးၾကည့္ရာ သူမက ဤသို႔ ေျဖပါသည္။အေရးၾကီးတဲ့အခ်က္ကေတာ့ လူငယ္ေတြဟာ သက္ခ်ာ(ၿဗိတိန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း မာဂရက္သက္ခ်ာ) အာဏာ႐ွိတဲ့ေခတ္၊ မာ့က္စ္၀ါဒက ဆိုဗီယက္ယူနီယံနဲ႔ပတ္သက္ခဲ့တဲ့ေခတ္ေတြကို မသိ၊ မမီခဲ့ဘူးဆိုတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ မာ့က္စ္၀ါဒဟာ က်မတို႔ ခု ျဖတ္သန္းေနရတဲ့ဘ၀ကိုနားလည္ေစတဲ့ နည္းလမ္း တရပ္ျဖစ္တယ္ဆိုတာကို က်မတို႔ လူငယ္ေတြက ပိုနားလည္တတ္ပါတယ္။ အီဂ်စ္မွာျဖစ္ပြားေနတာေတြကို စဥ္းစားၾကည့္ပါ။ အဲဒီလႈပ္႐ွားမႈက အ႐ိုးစြဲအျမင္ေတြ အေတာ္မ်ားမ်ား (မူဆလင္ကမၻာမွာ ဒီမိုကေရစီဆိုတာ ဟာ ျပည္သူလူထုတိုက္ယူစရာကိစၥမဟုတ္ဘူးဆိုတဲ့ ယူဆခ်က္မ်ိဳးေပါ့) ကို ေၾကျပဳန္းသြားေစခဲ့ပါတယ္။ ဒီ လႈပ္႐ွားမႈက ေတာ္လွန္ေရးဆိုတာျဖစ္ရပ္တခု မဟုတ္ဘူး၊ ျဖစ္စဥ္တရပ္ျဖစ္တယ္ ဆိုတဲ့အျမင္ကို ေပးခဲ့ပါ တယ္။ ဒီလႈပ္႐ွားမႈဆီကေန က်မတို႔ရလိုက္တဲ့သင္ခန္းစာကေတာ့ စည္း႐ံုးဖြဲ႔စည္းမႈရဲ့အေရးပါမႈပါပဲ။

သူမ၏ေျပာျပခ်က္သည္ အေနာက္တိုင္းမွာ မာ့က္စ္၀ါဒတေခတ္ဆန္းလာျခင္းကို နားလည္ေရးအတြက္ ေသာ့ခ်က္ျဖစ္ေနသည္ကေတာ့ အမွန္ပင္။ လူငယ္မ်ားအဖို႔ မာ့က္စ္၀ါဒကိုနားလည္ရာ၌ စတာလင္ေခတ္ အလုပ္အက်ဥ္းစခန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္မႈ ကင္းသည္။ ထို႔ျပင္ (၁၉၉၂) ခုႏွစ္က ဖရန္စစ္ဖူကူယာမ၏သမိုင္း၏နိဂံုး (The End of History)” စာအုပ္ထဲမွ ဖူကူယာမ၏ ေအာင္ပြဲခံအူျမဴးမႈ (ထိုစာအုပ္ထဲ၌ အရွင္း႐ွင္စနစ္သည္ အျငင္းပြားစရာ မ႐ွိပံု၊ အရင္း႐ွင္စနစ္ကို တြန္းလွန္ပစ္ေရးသည္ စဥ္းစားၾကည့္ရန္ပင္ မျဖစ္ႏိုင္ပံုတို႔ကို ေရးသားထားသည္) ကလည္း လူငယ္မ်ား၏ စိတ္ကူးေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားအေပၚ လူႀကီးမ်ား အေပၚမွာေလာက္ မဖိစီးႏိုင္ခဲ့ေခ်။

မာ့က္စ္၀ါဒပြဲေတာ္၏ၾကာသပေတးေန႔မွာ ဘလက္၀ဲပက္လ္က ခ်ီေဂြဗားရားႏွင့္ က်ဴဘားေတာ္လွန္ေရးအေၾကာင္း ေဟာေျပာရမည္ျဖစ္သည္။က်မအဖို႔ မာ့ကၥ၀ါဒအေၾကာင္းေျပာရမွာ ဒီအႀကိမ္က ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ပါဘဲဟု သူမက စိတ္လႈပ္႐ွားစြာေျပာျပပါသည္။ "သည္ေန႔၊ သည္ေခတ္တြင္ ေဂြဗားရားႏွင့္ကက္စထ႐ိုတို႔အေၾကာင္း စဥ္းစားမိျခင္းသည္ ဘာေၾကာင့္ပါလဲ၊ အၾကမ္းဖက္ ဆို႐ွယ္လစ္ ေတာ္လွန္ေရးသည္ ကေန႔ အလုပ္သမားတိုက္ပြဲႏွင့္ လားလားမွ်မဆိုင္သည္မဟုတ္ပါလား" ဟု က်ေနာ္က ေမးလိုက္ရာ သူမကလံုး၀ မဆိုင္တာေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။ ၿဗိတိန္မွာျဖစ္ပ်က္ေနတာေတြက တကယ္ စိတ္၀င္စားစရာ ေကာင္းပါတယ္။ ဒီက အစိုးရဟာ အတြင္းမွာအခ်င္ခ်င္းတိုက္ေနရလို႔ ေတာ္ေတာ့္ကို အားေပ်ာ့ေနပါတယ္။ က်မတို႔တေတြ တကယ္တမ္းစည္းလံုးညီညြတ္ၾကမယ္ဆိုရင္ ဒီအစိုးရကို ျဖဳတ္ခ်ပစ္ ႏိုင္ပါတယ္ၿဗိတန္မွာ တာရီယာရင္ျပင္ႏွင့္ ကက္စထ႐ို၏ ဇူလိုင္(၂၆) ရက္လႈပ္႐ွားမႈကဲ့သို႔ေသာ အလားတူ အရာမ်ား႐ွိႏိုင္ပါသလား။ သည္မိန္းကေလး သူ႔ဟာသူ စိတ္ကူးယဥ္ ၾကည့္ေနပါေစ။ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္က အဓိက႐ုဏ္းမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး၊ ၿဗိတိန္ျပည္သူအမ်ားစုက အစိုးရ၀န္ႀကီးအဖြဲ႔ထဲ႐ွိ လူခ်မ္းသာမ်ားႏွင့္ အိုးစားကြဲသြားၿပီးေနာက္ပိုင္းမွာ က်ေနာ္ေျပာေသာအခ်က္ကို ထည့္မတြက္သူဟူ၍ ႐ူး႐ူးႏွမ္းႏွမ္း လူတေယာက္တေလသာ ႐ွိခ်ိမ့္မည္။

လက္၀ဲသစ္အင္အားစုထဲမွျဖစ္ၿပီး၊ (၂၀၁၂) ခုႏွစ္၏ ေရာင္းအေကာင္းဆံုး ႏိုင္ငံေရးစာအုပ္ျဖစ္ေသာအလုပ္သမားလူတန္းစားကို နံမည္ဖ်က္ျခင္း (Chavs: the Demonization of the Working Class)” စာအုပ္ကိုေရးသားခဲ့သူ အို၀င္ဂ်ံဳး (အသက္၂၇ႏွစ္) ဆီမွ မတူျခားနားေသာအျမင္တခုကို က်ေနာ္ ၾကားခဲ့ရ သည္။ သူသည္ ညီညြတ္ေရးညီလာခံမွာမိန္႔ခြန္းေျပာရန္ ဘ႐ိုက္တန္ၿမိဳ့သို႔ ရထားစီး၍သြားေနျခင္းျဖစ္သည္။ၿဗိတိန္မွာ ေသြးေျမက်ေတာ္လွန္ေရးေတာ့ ျဖစ္မွာမဟုတ္ပါဘူး။ လုပ္သားျပည္သူေတြက လုပ္သားျပည္သူ ေတြအက်ိဳးအတြက္ အုပ္စိုးတဲ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတရပ္ျဖစ္လာဖို႔ေတာ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္႐ွိပါတယ္ဟု သူက ဆိုပါသည္။

တကယ္ေတာ့၊ (၁၈၆၀) ခုလြန္ ႏွစ္မ်ားႏွင့္၊ သည့္ေနာက္ပိုင္တြင္ မာ့က္စ္က အရင္း႐ွင္ေခတ္လြန္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းသို႔ အၾကမ္းဖက္ေတာ္လွန္ေရးနည္းျဖင့္မဟုတ္ဘဲ၊ အျခားနည္းျဖင့္ အေရာက္လွမ္းႏိုင္လိမ့္ မည္ဟုစဥ္းစားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ဆို႐ွယ္လစ္လူ႔ေဘာင္ ေပၚထြန္းလာေရးအတြက္ သူက မဲေပးခြင့္ တိုးခ်ဲ႔ျခင္း နည္းလမ္းနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့တျခားနည္းလမ္းေတြကို သူ႐ွာၾကည့္ခဲ့တာေတာ့ အမွန္ဘဲ။ ဒီေန႔ေခတ္မွာဆိုရင္ ထေရာ့စကီ၀ါဒီ လက္၀ဲအင္အားစုကေတာင္ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးကို ေတာင္းဆိုတာမဟုတ္ပါဘူး။ အရင္း႐ွင္စနစ္ဖ်က္သိမ္းေရးကို ဒီမိုကေရစီနည္းနဲ႔သာလုပ္ႏိုင္မွာျဖစ္ၿပီး၊ အလုပ္သမားလူတန္းစားရဲ့အဖြဲ႔အစည္းက တရားမွ်တတဲ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကိုတည္ေထာင္ၿပီးေနာက္မွာ အဖ်က္ရန္မွကာကြယ္ၾကလိမ့္မယ္လို႔ ေျပာၾကမွာဘဲ

ဂ်ံဳးက သူ႔ဖခင္အေၾကာင္းကို ေျပာျပသည္။ (၁၉၇၀) ခုလြန္ ႏွစ္မ်ားတုန္းက တိုက္ခိုက္ေရးအင္အားစု၏ ဘက္ေတာ္သားျဖစ္ခဲ့ေသာသူ႔ဖခင္သည္ ေလဘာပါတီအစိုးရတက္၊ လုပ္သားျပည္သူကိုစည္း႐ံုး၊ လုပ္သား ျပည္သူမ်ားအတြက္ေဆာင္ရြက္ေပးေရးတည္းဟူေသာ "ပါတီတြင္းသို႔၀င္ေရာက္ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးအယူ အဆ (entryist idea)" ကို ကိုင္စြဲသူျဖစ္သည္။ဒီနည္းလမ္းဟာ အမ်ားစံနမူနာထားတဲ့နည္းလမ္းလို႔ က်ေနာ္ ထင္တယ္။ ေလဘာပါတီက အရင္အတိုင္းပဲ႐ွိေနေသးတယ္ေလ။ ဘာမွ မေျပာင္းလဲေသးဘူးဤသို႔ ေျပာၿပီးေနာက္ပိုင္းမွာ ဂ်ံဳးက သူသည္ တိုက္ခိုက္ေရးအင္အားစု၏ဘက္ေတာ္သား (၀ါ) ထေရာ္စကီ၀ါဒီ မဟုတ္ရပါေၾကာင္း က်ေနာ့္ကိုေျပာျပပါသည္။အာဏာႏွင့္ဥစၥာဓနတို႔၏ခ်ိန္ခြင္လွ်ာကို လုပ္သား ျပည္သူတို႔ ဘက္သို႔ အေျခခံက်က်ႏွင့္ ေနာက္ျပန္မလွည္စတမ္းေျပာင္းပစ္ရန္ရည္ရြယ္ေၾကာင္းေဖၚျပထားသည့္ ေလဘာပါတီ၏၁၉၇၄ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲေၾကျငာစာတမ္းကို သူ႔ေခါင္းထဲမွာ စြဲမွတ္ထားသည္။ သည္လူငယ္ သူ႔ဟာသူ စိတ္ကူးယဥ္ၾကည့္ေနပါေစ။

ဂ်ံဳး၏စာအုပ္ကို ေအာင္ျမင္ေစေသာအေၾကာင္းအခ်က္ကား (အရင္း႐ွင္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကို မာ့က္စ္ႏွင့္ အိန္ဂဲ်ယ္ (Engels) တို႔ ပိုင္းျခားသံုးသပ္ရာ၌ အေျခခံခဲ့ေသာ) လူတန္းစားႏိုင္ငံေရးမွာ လူအမ်ားျပန္လည္ စိတ္၀င္စားလာေသာအေျခအေန၊ အခ်ိန္အခါထဲမွာ ေရးသားထုတ္ေ၀ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ဒီစာအုပ္ကို လြန္ခဲ့တဲ့ () ႏွစ္ ေလာက္ကသာေရးခဲ့မယ္ဆိုရင္ က်ေနာ့္ကို (၁၉၆၀) ခုလြန္ကာလက "လူတန္းစားအယူအဆ႐ွိသူ" ဆိုၿပီး၊ ဘယ္သူမွလက္ခံၾကမွာ မဟုတ္ဘူး၊ ခုေတာ့ လူတန္းစားအေရးက ေ႐ွာင္လႊဲလို႔မရတဲ့အေျခအေနကို ျပန္ေရာက္လာခဲ့တယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့၊ စီးပြားေရးကပ္ရဲ့ လူေတြအေပၚထိခုိက္ပံုက အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္ေနျပီး၊ ညြန္႔ေပါင္းအစိုးရရဲ့ က်ေနာ္တို႔အားလံုး ဒီထဲမွာ အတူတူက်ေရာက္ေနတာပဲဆိုတဲ့ ဂါထာမႏၱရားဟာ ေစာ္ကားရာက်တဲ့အျပင္၊ ရယ္စရာလည္း ေကာင္းေနလို႔ပဲ။

(၁၉၉၀) ခုလြန္ ႏွစ္ေတြတုန္းကေျပာခဲ့တဲ့ "က်ေနာ္တို႔အားလံုးဟာ လူလတ္တန္းစားေတြပဲ"ဆိုတဲ့ ေျပာလံုးမ်ိဳးကို ခုေျပာလို႔ မရေတာ့ဘူးေလ။ ဒီအစိုးရရဲ့ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြဟာ လူတန္းစားအေျခခံ႐ွိတယ္။ VAT (တန္ဖိုးတိုး အခြန္ - စားသံုးခြန္ တမ်ိဳးျဖစ္သည္- ျမန္မာျပန္သူ) ရဲ့လုပ္သားျပည္သူေတြအေပၚ ထိခိုက္မႈေတြက တဘက္ေစာင္းနင္း ပိုက်လာေနတယ္ဟု သူက ဆိုပါသည္။

ဒါဟာ အတိအလင္းျဖစ္ပြားတဲ့ လူတန္းစား စစ္ပြဲပဲ။ အလုပ္သမားလူတန္းစားျပည္သူေတြအဖို႔ (၂၀၁၆) ခုႏွစ္ က်ရင္ ဒီရာစု ႏွစ္ဆန္းမွာထက္ အေျခအေနပိုဆိုး႐ြား သြားေတာ့မယ္။ ဒီဒုကၡေတြခံစားရတဲ့ လူဦးေရ ၃၀% အတြက္ ရပ္တည္တယ္ဆိုရင္ပဲ လူတန္းစားတိုက္ပြဲစစ္သည္လို႔ စြပ္စြဲခံရေတာ့တာပဲ။

သူ႔ေလသံက က်ေနာ့္ကို ရန္းဆာရဲ ေျပာျပခဲ့ေသာေလသံႏွင့္ ဆင္ဆင္တူေနသည္။ ပါေမာကၡ ရန္းဆာရဲက ဤသို႔ ေျပာျပခဲ့သည္။ဒီေန႔အထိ ခိုင္မာေနေသးတဲ့ မာ့က္စ္ရဲ့အေတြးအေခၚတခုကေတာ့ "လူတန္းစားတိုက္ပြဲ"ပဲ ျဖစ္တယ္။ က်ေနာ္တို႔တိုင္းျပည္က စက္႐ံုအလုပ္႐ံုေတြေပ်ာက္ကြယ္သြားတာ (ဆိုလိုတာက က်ေနာ္တို႔တိုင္းျပည္ထဲက စက္႐ံုအလုပ္႐ံုေတြကိုပိတ္ပစ္ၿပီး၊ လုပ္ခလည္းပိုသက္သာ၊ အလုပ္သမားေတြကလည္း ပိုၿပီးက်ိဳးႏြံတဲ့တိုင္းျပည္ေတြဆီ ေ႐ႊ႔ေျပာင္းလုပ္တာေတြ) ဟာ လူတန္းစားတိုက္ပြဲမွာ အုပ္စိုးသူဓန႐ွင္လူတန္းစားရဲ့လုပ္ရပ္ကလြဲလို႔ တျခားဘာလုပ္ရပ္မ်ား ျဖစ္ဦးမွာလဲ

က်ေနာ္တို႔တေတြ စီးပြားေရးဒုကၡထဲ အလူးအလဲျဖစ္ေနခ်ိန္မွာ လူတန္းစားတိုက္ပြဲပိုင္းျခားသံုးသပ္ခ်က္အျပင္ မာ့က္စ္၀ါဒဆီက က်ေနာ္တို႔ ပညာ ရ ရျခင္း၏ ေနာက္အေၾကာင္းရင္းတစ္ခု ႐ွိေသးသည္။ ဤသည္ကား စီးပြားေရးကပ္ကို ပိုင္းျခားသံုးသပ္ခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ သူ၏ ေျခာက္ျခားစရာစာအုပ္ျဖစ္ေသာ Less Than Nothing: Hegel and the Shadow of Dialectical Materialism) ထဲ၌ ဆလိုေဗာ့ဇစ္ဇက္ (Slavoj Žižek) က က်ေနာ္တို႔ ယခု လက္ငင္းခံစားေနရေသာစီးပြားေရးကပ္ကို မာ့က္စ္၀ါဒအျမင္ျဖင့္ ပိုင္းျခားသံုးသပ္ျပထားသည္။ အေျခအျမစ္က်ေသာ လူတန္းစားရန္ဖက္ပဋိပကၡသည္အသံုး၀င္မႈတန္ဖိုးႏွင့္ဖလွယ္မႈတန္ဖိုးတို႔၏ပဋိပကၡျဖစ္သည္ဟု ဇစ္ဇက္က ႐ႈျမင္သည္။

ဤႏွစ္ခု၏ မတူျခားနားခ်က္ကား အဘယ္နည္း။ ေရာင္းကုန္ပစၥည္းတိုင္းမွာ ၄င္း၏ အသံုး၀င္မႈတန္ဖိုး႐ွိ သည္ျဖစ္ၿပီး၊ "လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္လိုအင္ဆႏၵကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ေသာအသံုး၀င္မႈျဖင့္ ဤတန္ဖိုးကို တိုင္းတာ"သည္ဟု သူက ႐ွင္းျပသည္။ "ဖလွယ္မႈတန္ဖိုးကိုကား ေရာင္းကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္ရာ၌ သံုးစြဲရေသာအလုပ္ပမာဏျဖင့္တိုင္းတာ" ေလ့႐ွိသည္။ လက္႐ွိ အရင္းစနစ္တြင္ ဖလွယ္မႈတန္ဖိုးသည္ ကိုယ္ပိုင္လြတ္လပ္ခြင့္႐ွိလာသည္ဟု ဇစ္ဇက္က ဆိုပါသည္။သက္႐ွိလူေတြရဲ့ ထုတ္လုပ္ေရးစြမ္းအင္ေတြနဲ႔ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ယာယီသံုးအေနနဲ႔သာအသံုးျပဳတဲ့ အရင္းရဲ့တေစၧႀကီးတေကာင္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲလာခဲ့ တယ္။ မာ့က္စ္ဟာ စီးပြားေရးကပ္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့အျမင္ကို ဒီ ကြာဟခ်က္ကေန ရ႐ွိခဲ့တာျဖစ္တယ္

ဤကဲ့သို႔ေသာ ေဘးက်ပ္နံက်ပ္ေခတ္မွာ လူ႔သမိုင္း၏အႀကီးမားဆံုးေသာ ေတာ္လွန္ေရးသေဘာတရားဆရာႀကီးကားလ္မာ့က္စ္ထက္ ပိုနားလည္သူဟူ၍ ဘယ္သူ႐ွိပါသနည္း။ သို႔ျဖစ္သည့္တိုင္ မာ့ကစ္၀ါဒ စိတ္၀င္စားမႈ ျပန္လည္ေပၚေပါက္လာျခင္းကို စတာလင္၀ါဒီ တပါတီအာဏာ႐ွင္စနစ္အတြက္ ေလွ်ာက္လဲခ်က္တရပ္အျဖစ္ သတ္မွတ္သူလည္း႐ွိသည္။ ကမၻာ့ေရးရာအမည္႐ွိ ဂ်ာနယ္ (the journal World Affairs) ကြန္ျမဴနစ္၀ါဒသစ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ထင္ျမင္ခ်က္အခန္း (blog) တြင္ လန္ကက္႐ႈိင္းယားျပည္နယ္၊ အက္ဟီးလ္တကၠသိုလ္ (Edge Hill University) မွ ဒီမိုကေရစီသေဘာတရားႏွင့္လက္ေတြ႔ဘာသာရပ္ပါေမာကၡ အလန္ဂၽြန္ဆင္က ဤသို႔ ေရးသားထားသည္။မ်ားမၾကာခင္ကပင္ အတိဒုကၡမ်ားအႀကီးအက်ယ္ျဖစ္ေစခဲ့သည့္အျပင္၊ ဖက္ဆစ္၀ါဒႏွင့္ နာဇီ၀ါဒတို႔ထက္ပင္ လူ အေသအေပ်ာက္မ်ားေစေသာ ကမၻာ့အျမင္တရပ္သည္ တေက်ာ့ျပန္လာေနလ်က္ ႐ွိသည္။ လက္၀ဲ တပါတီအာဏာ႐ွင္၀ါဒပံုစံတမ်ိဳးျဖစ္ေသာ ၄င္းအျမင္သည္ ဥာဏ္ပညာအျဖစ္ေက်ာ္ၾကားေန သည္။ သို႔ရာတြင္ ႏိုင္ငံေရးအာဏာအတြက္ ျပင္းျပေသာ ဆႏၵ႐ွိသည္ဟူ၍။

ကြန္ျမဴနစ္၀ါဒသစ္အေရးပါလာျခင္းသည္ ၄င္း၏ ဥာဏ္ပညာအရည္အေသြးေၾကာင့္ မဟုတ္ေခ်။ ဆို႐ွယ္ဒီမိုကေရစီ အားအင္ကုန္ခမ္းေနျခင္း၊ ၿခိဳးၿခံေခၽြတာရျခင္း ပညာတတ္ေလာကမွာ "မိမိကိုယ္မိမိအလိုမက်ေသာယဥ္ေက်းမႈ" ျဖစ္ပြားေနျခင္းတည္းဟူေသာအေျခအေနမွာ ဥေရာပလူငယ္အသိုင္းအ၀ိုင္းအေပၚ ၄င္း၏ၾသဇာလႊမ္းမိုးေနႏိုင္ေသးေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ၄င္းသည္ ဆြဲေဆာင္မႈ႐ွိေနသျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အဖို႔ ေခါင္းခါ႐ံု ခါၿပီး၊ လွည့္ထြက္သြားႏိုင္စြမ္း မ႐ွိေခ်ဟု ဂၽြန္ဆင္က ေရးသားထားသည္။

ဤသည္ကား "ဇစ္ဇက္၊ ဘက္ဒယူး (Badiou) ရန္းဆာရဲႏွင့္ အီဂယ္လ္တန္ကဲ့သို႔ေသာ လက္၀ဲလူ႔အႏၶႀကီးမ်ားသည္ အျပစ္ကင္းစင္ေသာလူငယ္တို႔၏စိတ္ဓါတ္ကို ဖ်က္ဆီးပစ္လိမ့္မည္"ဟူေသာ ေၾကာက္စိတ္ျဖစ္သည္။ ကြန္ျမဴနစ္ေၾကျငာစာတမ္းေၾကာင့္ အလုပ္အက်ဥ္းစခန္းျဖစ္လာမည္ မဟုတ္ေၾကာင္းႏွင့္ လက္၀ဲလူငယ္မ်ားက ဘက္ဒယူး၏ ၾကက္သီးေမြးညင္းထစရာအေကာင္းဆံုးေသာ အေတြးအေခၚမ်ားကို ေ၀ခြဲစဥ္းစားမႈမဲ့စြာလက္ခံစရာအေၾကာင္း မ႐ွိသည္ကေတာ့ ေသခ်ာပါသည္။ေျပာင္က်တဲ့ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားနဲ႔ ေသြးေအးစြာလက္ငင္းေငြေခ်မႈ"တို႔ကလြဲလို႔ တျခား ဘယ္ လူလူခ်င္းဆက္ဆံေရးအေပၚမွာမွ အေျခမခံဘဲ၊ "အျမတ္ထုတ္ေသြးစုတ္မႈနဲ႔ အဆံုးမ႐ွိအရင္းစုေဆာင္းမႈ" တို႔အေပၚအေျခခံထားတဲ့ ေစ်းကြက္စနစ္တရပ္ရဲ့ပဋိပကၡေတြဟာ ေက်ာ္လႊားလို႔ရတာ မဟုတ္ဘူး၊ ဒီ တကယ့္ကို မတည္ၿငိမ္တဲ့စနစ္ရဲ့ျဖစ္ေပၚတိုးပြားမႈကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းနဲ႔ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္း စခန္းဆင့္ တဆင့္ဆင့္ကိုေရာက္တဲ့အခါမွာ ဒီစနစ္ဟာ အရင္းစနစ္ရယ္လို႔ ေျပာလို႔မရေလာက္တဲ့ အေျခအေနတရပ္ဆီကို ေရာက္သြားလိမ့္မယ္ဟု မာ့က္စ္ေျပာခဲ့သည္မွာမွန္ကန္ေၾကာင္း ကြန္ျမဴနစ္ေၾကျငာစာတမ္းအသစ္ ထုတ္ေ၀ျခင္းအတြက္ သူ ေရးသားခဲ့ေသာနိဒါန္းတြင္ ပါေမာကၡ အားရစ္ ေဟာ့စဘြန္း(Eric Hobsbawm) က ဆိုပါသည္။

ဤသည္ကား မာ့က္စ္၀ါဒီတို႔အိပ္မက္မက္ေသာ "အရင္း႐ွင္ေခတ္လြန္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း" ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ မည္သို႔ေသာ "အရင္း႐ွင္ေခတ္လြန္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ိဳး" ျဖစ္ပါသနည္း။ ဤကဲ့သို႔ေသာ "အရင္း႐ွင္ေခတ္လြန္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း" တရပ္သည္ အစဥ္အလာဆို႐ွယ္လစ္စနစ္ပံုစံမ်ိဳးေနာက္သို႔ လိုက္မည့္အလားအလာ လံုး၀ မ႐ွိေခ်။ "တကယ္ တည္႐ွိခဲ့ေသာ" ဆိုဗီယက္ေခတ္ ဆို႐ွယ္လစ္စနစ္မ်ိဳးေနာက္သို႔ လိုက္မည့္အလား အလာကား ပို၍ပင္ မ႐ွိလိုက္ ေခ်ေသးသည္ဟု ေဟာ့စဘြန္းက ဆိုၿပီးေနာက္၊ "သို႔ရာတြင္ ဤစနစ္တြင္ ပုဂၢလိကအပိုင္စီးထားမႈမွေန၍ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈသို႔ ေျပာင္းလဲမႈသည္ တကမၻာလံုးအတိုင္းအတာအရ မုခ် ႐ွိလိမ့္မည္ဟု" လည္း ဆိုလိုက္ေသးသည္။ဤစနစ္က မည္သို႔ေသာ ပံုစံမ်ိဳးေဆာင္မည္၊ မာ့က္စ္ႏွင့္ အိန္းဂဲ်ယ္တို႔ေမွ်ာ္မွန္းသည့္ "ကြန္ျမဴနစ္စနစ္၏ လူသားဆန္ေသာတန္ဖိုးထားမႈမ်ား" မည္မွ်ပါ႐ွိမည္ဆိုသည္တို႔သည္ ေျပာင္းလဲမႈကိုေဖၚေဆာင္မည့္ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္အေပၚ တည္ေပလိမ့္မည္

က်ေနာ္တို႔၏အနာဂတ္မ်ားသည္ က်ေနာ္တို႔ႏွင့္ က်ေနာ္တို႔၏တိုက္ပြဲ၀င္ရန္ အသင့္ျဖစ္ေနမႈအေပၚမွာ တည္ေနေၾကာင္း မာ့က္စ္၀ါဒက ၄င္း အ႐ွင္သန္ဆံုးအခ်ိန္မွာ ညြန္ျပခဲ့သည္ကား ေသခ်ာပါသည္။ တနည္းဆိုရေသာ္ ကြန္ျမဴနစ္ေၾကျငာစာတမ္း၏အဆံုးမွာ မာ့က္စ္ႏွင့္အိန္းဂ်ဲယ္တို႔ ေရးသားခဲ့သည့္အတိုင္းပင္ကြန္ျမဴနစ္ေတာ္လွန္ေရးကို အုပ္စိုးသူလူတန္းစားမ်ားက ထိတ္လန္႔ၿပီး ေၾကာက္ဒူးတုန္ေနၾကပါေစ၊ ပစၥည္းမဲ့မ်ားအတြက္ကား သူတို႔ကိုတုပ္ေႏွာင္ထားေသာေႏွာင္ၾကိဳးမ်ားမွအပ ဆံုး႐ႈံးစရာဟူ၍ မ႐ွိ၊ သူတို႔စိုးပိုင္ရမည္ကား တကမၻာလံုးပင္တည္း

ေမာင္ေမာင္သန္း ျမန္မာျပန္သည္။
(ယူတာကဒီေနရာကပါ။ ကိုေသာင္းပုလဲေျမ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္စာမ်က္ႏွာမွ) http://www.facebook.com/profile.php?id=100003830034541
(မူရင္းေဆာင္းပါးကို ဘိုလိုဖတ္ဖို႔က) http://www.guardian.co.uk/world/2012/jul/04/the-return-of-marxism
(မူရင္းေဆာင္းပါးရွင္အေၾကာင္းကိုသိရဖို႔က) http://blogs.guardian.co.uk/arts/author/stuart_jeffries/profile.html
Why Marxism is on the rise again (Stuart Jeffries) guardian.co.uk

0 comments:

Post a Comment