Sunday, October 14, 2012

သိန္းစိန္-ေအာင္မင္းဂိုဏ္းရဲ့အႀကံအဖန္လႈိင္း အလိမ္အညာမႈိင္းကို ေဒါက္တာစင္သီယာေမာင္ကဖြင့္ခ်ျခင္း (ဂါမဏိ၏ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္စာမ်က္ႏွာမွ ...)

0 comments
သိန္းစိန္-ေအာင္မင္းဂိုဏ္းရဲကံအဖန္လႈိင္းအလိမ္အညာမႈိင္းကို ေဒါက္တာစင္သီယာေမာင္ကဖြင့္ခ်ျခင္း (ဂါမဏိ၏ဖ့စ္ဘြတ္ခ္ စာမ်က္ႏွာမွ ...)ျမန္မာႏိုင္ငံျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔ႏွင့္ မယ္ေတာ္ဆးခန္းဝန္ထမ္းအဖြဲ႔တို႔တြ႔ဆံုမႈအေပၚ သေဘာထားထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္အႏွစ္ခ်ဳပ္ဇြန္လႏွင့္သဂုတ္လမ်ားတြင္ သမၼတ႐ံုးဝန္ႀကီးဌာနဝန္ႀကီး (ေတြ႔ဆံုစဥ္ကမီးရထားဝန္ႀကီး) ဦးေအာင္မင္းဦးေဆာင္ေသာ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႔သည္ မယ္ေတာ္ေဆးခန္းတည္ေထာင္သူ ေဒါက္တာစင္သီယာေမာင္အပါအဝင္ အျခားေသာ မယ္ေတာ္ေဆးခန္း ဝန္ထမ္းအဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္တြ႔ဆံုခဲ့သည္။ ဝန္ႀကီးႏွင့္အဖြဲ႔သည္ မယ္ေတာ္ေဆးခန္းသို႔လည္း အလည္အပတ္လာေရာက္ခဲ့ၿပီး ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာအစည္းအေဝးမ်ားသည္ အလြတ္သေဘာသာျဖစ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေဒါက္တာစင္သီယာေမာင္သည္ ဦးေအာင္မင္းအဖြဲ႔ႏွင့္ဆြးေႏြးလိုသည့္ အဓိကအေၾကာင္းအရာ ၃ ခ်က္ကို ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့သည္။
- ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၏ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေအာင္ပဳလုပ္ရန္၊ အထူးသျဖင့္ ျမဝတီေဆး႐ံု၊ မယ္ေတာ္ေဆးခန္းႏွင့္ မဲေဆာက္ေဆး႐ံုၾကားလူနာလြဲေျပာင္းမႈစနစ္ (Referral System) လိုအပ္ေနမႈ။

- ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္တြင္ ျမန္မာျပည္သားမိဘမ်ားမွမြးဖြားလာေသာ ကေလးသူငယ္မ်ားႏိုငံမဲ့ျဖစ္ေနမႈအေပၚ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းသည့္နည္းလမ္းမ်ားရွာေဖြခ်မွတ္ရန္၊ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမိဘမ်ားမွ မယ္ေတာ္ေဆးခန္းႏွင့္မဲေဆာက္ေဆး႐ံုတို႔တြင္မြးဖြားခဲ့ေသာ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ ႏိုင္ငံသားခံယူခြင့္ရရွိရန္လိုအပ္ေနမႈ။
- ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ေဒသအတြင္းရွိ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ ေဒသတြင္းဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္ေနၾကသူမ်ားအတြက္ ၎တို႔၏သက္ဆိုင္ရာနယ္ပယ္အလိုက္ တတ္ကၽြမ္းမႈမ်ားအေပၚ တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳမႈရရွိရန္လိုအပ္ေနမႈ။
ဤအခ်က္ ၃ ခ်က္ကို ေဆြးေႏြးအေျဖရွာမႈမ်ားပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္းမရွိေသးသည့္အျပင္ အစိုးရကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္မင္းအဖြဲ႔မွသတင္းဌာနမ်ားသို႔ ေဒါက္တာစင္သီယာေမာင္ ျမန္မာျပည္တြင္ဆး႐ံုပန္လည္ဖြင့္လွစ္မည္ဟု အဓိပၸာယ္သက္ေရာက္ေစသည့္ တရားဝင္မဟုတ္သည့္ညႊန္းဆိုေျပာၾကားမႈမ်ားပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အက်ဳိးဆက္အားျဖင့္ အမ်ားျပည္သူမ်ားအၾကား နားလည္မႈလြဲမွားျခင္းမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။
ေဒါက္တာစင္သီယာေမာင္သည္ ျမန္မာျပည္အတြင္းတြင္ တရားဝင္ဆး႐ံုတည္ေထာင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ လံုးဝမရွိေသးေပ။ ထို႔ျပင္ တိုင္းရင္းသားက်န္းမာေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား (ethnic health organisations) ႏွင့္ လူထုအေျချပဳလူမႈအသင္းအဖြဲ႔မ်ား (community-based organisations) ၏ က်န္းမာေရးလုပ္ငန္းမ်ားအပါအဝင္ ရွိထားၿပီးေသာက်န္းမာေရးအေဆာက္အအံုမ်ားကို အရည္အေသြးတိုးျမွင့္ေပးရန္ႏွင့္ ပိုမိုခိုင္မာလာေအာင္ပဳလုပ္ရန္ အစုိးရတြင္အဓိကတာဝန္ရွိသည္ဟု မယ္ေတာ္ေဆးခန္းမွခံယူထားသည္။ တိုင္းရင္းသားက်န္းမာေရးအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ လူထုအေျချပဳလူမႈအသင္း အဖြဲ႔မ်ား၏ ရွိၿပီးသားက်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈပစၥည္းမ်ားႏွင့္ နယ္လွည့္က်န္းမာေရးအဖြဲ႔မ်ားမွတဆင့္ ရရွိထားေသာအေတြ႔အၾကံဳမ်ား၊ အမ်ားလက္ခံယံုၾကည္မႈမ်ားႏွင့္လုပ္ႏိုင္ခြင့္မ်ားသည္ ထိေရာက္ၿပီး ျပည့္စံုေသာက်န္းမာေရးေစာက္ေရွာက္မႈစနစ္တခုတည္ေဆာက္ရာတြင္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္သည့္အရာမ်ားျဖစ္သည္။ သို႔မွသာ ျမန္မာျပည္သားမ်ား “အားလံုးအတြက္က်န္းမာေရး” (Health for All) ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းဆိုေသာရည္ရြယ္ခ်က္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ဤရည္ရြယ္ခ်က္ကို တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ေလးနက္ေသာဆြးေႏြးမႈမ်ား ယေန႔အခ်ိန္အထိ မရွိေသးေပ။ အထူးသျဖင့္ တိုင္းရင္းသားေဒသအမ်ားအျပားတြင္ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ခ်ဲ႔ထြင္ႏိုင္ရန္ဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ ေဒသတြင္းက်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အေလးထားအသိအမွတ္ျပဳထာက္ပံ့ေပးရမည္။ ဤေဒသတြင္း က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ ျမန္မာျပည္အတြင္းရွိ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာပည္သူမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ေဝးလံေခါင္ဖ်ားေသာက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္နထိုင္ေနၾကေသာ တိုင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအတြက္ အေျခခံက်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားရရွိႏိုင္ေအာင္ မျဖစ္မေနပ့ံပိုးေပးရမည္။ လက္ရွိတြင္ အသံုးစရိတ္အလြန္နည္းပါးၿပီး ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈအလြန္ျမင့္မားေသာ အစိုးရက်န္းမာေရး စနစ္ေအာက္၌ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ အေျခခံက်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ျခင္းမရွိေသးေပ။
ေဒါက္တာစင္သီယာေမာင္တင္ျပသည့္အေၾကာင္းအရာသံုးခ်က္မွာ ထိုသို႔ေသာအေျခအေနမ်ားကိုကိုင္တြယ္ရန္ အေျခခံက်ေသာကနဦးေျခလွမ္းမ်ား ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား၊ မယ္ေတာ္ေဆးခန္းဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အျခားျမန္မာျပည္မွ က်န္းမာေရးလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားႏွင့္တြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားအေပၚ မယ္ေတာ္ေဆးခန္းအေနျဖင့္ ႀကိဳဆိုပါသည္။ ထိုသို႔ေသာကိဳးပမ္းမႈမ်ား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္မည့္အျပင္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစရန္ စစ္မွန္ေသာလက္တြဲလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ရွိလာလိမ့္မည္ဟုလည္းမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ မိမိတို႔အေနျဖင့္ ေဒသတြင္းစီမံမႈဗဟိုျပဳေသာ (Community-managed) အေျခခံက်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈနည္းစနစ္ကို ဆက္လက္ေထာက္ခံတာင္းဆိုသြားမည္ျဖစ္ၿပီး က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈအခြင့္အလမ္းမ်ားကိုခ်ဲထြင္ႏိုင္ရန္ မိမိတို႔၏ မိတ္ေဆြအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ျမန္မာျပည္အေရွပိုင္းတြင္လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေသာ တိုင္းရင္းသားက်န္းမာေရးအဖြဲ႔မ်ား (EHOs)၊ မဲေဆာက္ေဆး႐ံုအပါအဝင္ အျခားေသာ ထိုင္းႏိုင္ငံက်န္းမာေရးဌာနမ်ားႏွင့္အတူ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔ႏွင့္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္လိုပါသည္။ သို႔ေသာ္ မယ္ေတာ္ေဆးခန္းမွ အႀကိမ္ႀကိမ္ တင္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာအေၾကာင္းအရာ ၃ ခ်က္အတြက္အေျဖရွာႏိုင္ရန္ ထိုသို႔ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားသည္ တရားဝင္ျဖစ္ၿပီး အမ်ားပါဝင္မႈရွိကာ တိက်ေသာဆြးေႏြးခ်က္ အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ ခိုင္မာၿပီးအခ်ိန္သတ္မွတ္ခ်က္ရွိေသာ အဆိုျပဳခ်က္မ်ားပါဝင္ရပါမည္။ ဤကနဦးျဖစ္စဥ္ကို မိမိတို႔ လူနာမ်ားႏွင့္ ေဒသခံရပ္ရြာလူထုအတြက္ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစမည့္ ခိုင္မာေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအျဖစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဆာင္ရြက္ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။

အစည္းအေဝး အေသးစိတ္
ဇြန္လ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ ေဒါက္တာစင္သီယာေမာင္သည္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔မွ ေန႔လည္စာစားရင္း

ေတြ႔ဆံုမႈျပဳရန္ ဖိတ္ၾကားထားခ်က္အရ ထိုင္းႏိုင္ငံ မဲေဆာက္ျမိဳ႕ရွိ Wattana Village Resort တြင္ ဝန္ႀကီးဦးေအာင္မင္းႏွင့္ အလြတ္သေဘာ ေတြ႔ဆံုရန္ သြားေရာက္ခဲ့သည္။ အဆိုပါေတြ႔ဆံုမႈသည္ အလြန္တိုေတာင္းခဲ့ၿပီး ေဒါက္တာစင္သီယာေမာင္မွ အဓိကအေၾကာင္းအရာ ၃ ခ်က္ကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔ထံ တင္ျပႏိုင္ခဲ့သည္။ ဇြန္လ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာနဝန္ႀကီး ဦးခင္ရီ၊ Dawei Princess ႏွင့္ Myanmar Egress ဦးေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္မ်ား အပါအဝင္ ဦးေအာင္မင္းႏွင့္အဖြဲ႔သည္ မယ္ေတာ္ေဆးခန္းသို႔ အလည္အပတ္ လာေရာက္ခဲ့သည္။ ဤႏွစ္ႀကိမ္တိုင္ ေတြ႔ဆံုမႈသည္ အလြတ္သေဘာသာ ျဖစ္ခဲ့သလို ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား အနည္းအက်ဥ္းသာရွိခဲ့ၿပီး တိက်ေသာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ ခိုင္မာေသာ ရလာဒ္မ်ား မရွိခဲ့ေသာ္လည္း အလည္အပတ္ လာေရာက္မႈအေပၚ ေဒသခံမီဒီယာမ်ား၊ အာရွေဒသတြင္း မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမီဒီယာမ်ားမွ အလံုးအရင္းႏွင့္ ျပန္လည္ေဖာ္ျပ အစီရင္ခံမႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။

ဝန္ႀကီးဦးေအာင္မင္းမွ ဇနီးျဖစ္သူ ေဒါက္တာေဝေဝသာကို မယ္ေတာ္ေဆးခန္းသို႔ အလည္လိုက္လာေစလို၍ အစိုးရအဖြဲ႔၏တာင္းဆိုမႈအရ ၾသဂုတ္လ ၅ ရက္ေန႔တြင္ အစည္းအေဝးတရပ္ က်င္းပခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဒသတြင္းနယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအေၾကာင္း စတင္ေဆြးေႏြးမႈပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ေဒါက္တာစင္သီယာေမာင္မွ ျမဝတီေဆး႐ံုမွဆရာဝန္မ်ားကိုပါ အစည္းအေဝးသို႔ဖိတ္ေခၚရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ ဤအစည္းအေဝးသည္လည္း အလြတ္သေဘာသာျဖစ္ခဲ့ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔မွဖိတ္ၾကားခဲ့ေသာတက္ေရာက္သူမ်ား၏အခန္းက႑ကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းမရွိေပ။ ဇြန္လ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္တင္ျပခဲ့ေသာ အဓိကအေၾကာင္းအရာ ၃ခ်က္အေပၚ ေဒါက္တာစင္သီယာေမာင္မွထပ္မံတင္ျပခဲ့သည္။ ေန႔လည္ထမင္းစားခ်ိန္အၿပီးတြင္ ဦးေအာင္မင္းႏွင့္အဖြဲ႔မွ ၎၏ဇနီးကိုလာႀကိဳကာ ျပန္လည္ေခၚေဆာင္သြားခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္လည္း မီဒီယာမ်ားစြာမွ လာေရာက္သတင္းယူေနခဲ့သည္။ ဤအလည္အပတ္လာေရာက္မႈအေပၚ ေဒသခံထိုင္း အာဏာပိုင္မ်ားမွ မ်ားစြာသတိထားအာ႐ံုစိုက္လာၿပီး ေမးခြန္းမ်ားစြာမးျမန္း လာခဲ့သည္။ ေဒါက္တာေဝေဝသာ၊ ျမဝတီမွ ေဒါက္တာတဦး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံက်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ဆရာဝန္တဦး၊ မဲေဆာက္ေဆး႐ံုညႊန္ၾကားေရးမွဴးႏွင့္မယ္ေတာ္ေဆးခန္းတို႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္ အစည္းအေဝးတခုကို မယ္ေတာ္ေဆးခန္းမွစီစဥ္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ေအာက္ပါ အဓိကအေၾကာင္းအရာ ၃ခ်က္ကို ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ မ်ားစြာေသာလုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္ က်န္ရွိေနေသးသည္မွာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအရ ထင္ရွားေနသည္။

လႊဲေျပာင္းမႈစနစ္
ျမဝတီေဆး႐ံု၊ မယ္ေတာ္ေဆးခန္းႏွင့္မဲေဆာက္ေဆး႐ံုတို႔ တခုစီ၌လက္ခံတာဝန္ယူေပးေသာ လူနာအေရအတြက္ႏွင့္ တပ္ဆင္ထားရွိေသာ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားကို ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ေသာ အခါ ျမန္မာအစိုးရ၏ဆး႐ံုကို အရည္အေသြးမွင့္တင္ရန္ႏွင့္ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားထပ္မံတိုးခ်ဲ ထားရွိရန္လိုအပ္ေနသည္မွာ အထင္အရွားပင္ျဖစ္သည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျမဝတီေဆးရံု၌ လူနာကုတင္ ၅၀ သာရွိၿပီး ေမြးကင္းစကေလးငယ္မ်ားစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားမရွိေပ။ ေက့စ္ (case) အေရအတြက္ကို ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ပါက မယ္ေတာ္ေဆးခန္းမွ ႏွစ္စဥ္ကေလးငယ္ ၃,၀၀၀ ခန္႔ကို ေမြးေပးၿပီး မဲေဆာက္ေဆး႐ံုမွလည္း ႏွစ္စဥ္ကေလးငယ္ ၃,၀၀၀ ခန္႔ကို ေမြးေပးလ်က္ရွိသည္။ မဲေဆာက္ေဆး႐ံုမွမြးေပးေသာ ကေလးတဝက္နီးပါးမွာ ျမန္မာျပည္သား ကေလးငယ္မ်ားဖစ္သည္။ ျမဝတီေဆး႐ံုမွ ႏွစ္စဥ္ကေလးငယ္ ၁,၂၀၀ ခန္႔ကိုသာမြးေပးခဲ့သည္။ ျမဝတီေဆး႐ံုမွ ကုသမႈမျပဳႏိုင္ေသာလူနာမ်ားကို မယ္ေတာ္ေဆးခန္း (သို႔မဟုတ္) မဲေဆာက္ေဆး႐ံုသို႔ ပို႔လႊတ္သည္။ ထို႔သို႔ ပို႔လႊတ္ေသာ္လည္း လူနာလႊဲေျပာင္းမႈစာရြက္စာတမ္းမ်ားမေပးပို႔သည့္အျပင္ ေဆး႐ံုေဆးခန္းႏွစ္ခုၾကား ေနာက္ဆက္တြဲေဆြးေႏြးမႈမ်ားလည္း မရွိေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ရပ္ရြာေဒသအတြင္း အဆင့္ဆင့္ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ခြင့္ျပဳထားျခင္းမရွိသည္မွာ ထင္ရွားေနသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံရွိဆး႐ံုမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးပဳလုပ္ရာတြင္ ဗဟိုမွတဆင့္သာပဳလုပ္ေနရၿပီး လေပါင္းမ်ားစြာအထိ ၾကာျမင့္ႏုိင္သည္။

ေမြးစာရင္း
ယေန႔အခ်ိန္အထိ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔သည္ ဤျပႆနာအေပၚ အမွန္တကယ္ နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္း မရွိေပ။ လက္ရွိအစိုးရ၏စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားသည္ နယ္စပ္ရွိ ႏိုင္ငံမဲ့ကေလးငယ္မ်ားျပႆနာကိုေျဖရွင္းရာတြင္ အတားအဆီးမ်ားစြာ ျဖစ္ေစသည္။

ကၽြမ္းက်င္ဝန္ထမ္းမ်ားကို တရားဝင္ ေထာက္ခံအသိအမွတ္ျပဳမႈ
ေဒါက္တာစင္သီယာေမာင္သည္ ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္တြင္ လက္ရွိက်င့္သံုးေနေသာ က်န္းမာေရးလုပ္သားမ်ားအတြက္ တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳမႈစံႏွင့္ ၎စံႏႈန္းအဆင့္တခုစီတြင္ရွိေသာ က်န္းမာေရးလုပ္သားမ်ား ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ေသာက်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈအဆင့္မ်ားကို တင္ျပႏိုင္ခဲ့သည္။ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အတြင္းရွိ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၏တင္ျပခ်က္အေပၚအားရေက်နပ္မႈရွိခဲ့ၿပီး ခိုင္မာေသာလုပ္ငန္းအစီစဥ္မ်ား (သို႔မဟုတ္) အဆိုျပဳခ်က္မ်ားရးဆြဲခ်မွတ္မႈႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲလုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားခ်မွတ္ျခင္းအထိမရွိခဲ့ေသာ္လည္း ၎ကိစၥအတြက္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ေရွဆက္ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္မႈအေပၚ မွတ္ခ်က္ျပဳသြားခဲ့သည္။

နိဂံုး
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ က်န္းမာေရးစနစ္ တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစေရးအတြက္ ခ်ိတ္ဆက္၍ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ၏ ယခုကဲ့သို႔ အစျပဳကမ္းလွမ္းလာမႈအေပၚ မယ္ေတာ္ေဆးခန္းမွ ႀကိဳဆိုပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဤရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္သို႔ရာက္ရွိရန္ ခိုင္မာသည့္ရလာဒ္မ်ားႏွင့္ တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းမႈမ်ားမရွိေသးေပ။ ျဖစ္စဥ္ ေရွဆက္ေရြလ်ားႏိုင္ရန္ မယ္ေတာ္ေဆးခန္းသည္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔ႏွင့္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးသြားရန္ ဆံုးျဖတ္ထားေသာ္လည္း ေအာက္ပါအေျခအေနမ်ားတြင္သာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္သည္။

- အနာဂတ္ေတြ႔ဆံုမႈမ်ားသည္ တရားဝင္ေတြ႔ဆံုမႈ ျဖစ္ရမည္။ 

ရွင္းလင္းစြာခ်မွတ္ထားေသာတရားဝင္ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ားမွတဆင့္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္
သေဘာတူညီထားသည့္ ရွင္းလင္းေသာအစည္းအေဝးအစီအစဥ္ ရွိရမည္။

- လူနာမ်ားအတြက္ လွ်ဳိ႕ဝွက္ထားရန္လိုအပ္မႈအေပၚ ေရွးရႈ၍လည္းေကာင္း၊ အေရးႀကီးေသာ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို အေႏွာက္အယွက္မျဖစ္ေစေရးအတြက္လည္းေကာင္း အနာဂတ္အစည္းအေဝးမ်ားကို မည္သည့္အဖြဲ႔၏လႊမ္းမိုးမႈေအာက္တြင္မွမရွိေသာ ထိုင္းႏိုင္ငံ မဲေဆာက္ၿမိဳရွိ ၾကားေန ေနရာတခုတြင္ပဳလုပ္ရမည္။

- ထိုအစည္းအေဝးမ်ားအေၾကာင္းကို မီဒီယာမ်ားတြင္ပန္လည္ေဖာ္ျပမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး မယ္ေတာ္ေဆးခန္းမွ ႀကိဳတင္သေဘာတူညီထားမႈ ရွိရမည္။

- ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔မွ အနာဂတ္အစည္းအေဝးမ်ား တက္ေရာက္မည့္သူမ်ားသည္ မယ္ေတာ္ေဆးခန္းမွတင္ျပထားေသာ အဓိကဦးစားေပးအေၾကာင္းအရာ ၃ ခုကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံႏွင့္ရာထူးရွိသူမ်ား ျဖစ္ရမည္။

- လံုျခံဳေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာေရးတို႔ကို ေရွးရႈ၍ အစည္းအေဝးတက္ေရာက္မည့္သူမ်ား၏ ေနာက္ခံ သမိုင္းေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ အစည္းအေဝးအတြင္း ၎တို႔၏အခန္းက႑ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို အစည္းအေဝးမျပဳလုပ္မီ ႀကိဳတင္ဖလွယ္ထားရမည္။

- ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔အေနျဖင့္ အနာဂတ္တြင္ပဳလုပ္မည့္အစည္းအေဝးမ်ားအတြက္ ထိုင္းအာဏာပိုင္မ်ားထံမွ ႀကိဳတင္ခြင့္ေတာင္းမႈ ျပဳရမည္။ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္ မယ္ေတာ္ေဆးခန္းအေနျဖင့္ အဆိုပါႀကိဳတင္ခြင့္ေတာင္းမႈ ေတာင္းဆိုရန္သင့္ေလ်ာ္မႈမရွိေပ။

မယ္ေတာ္ေဆးခန္းအေနျဖင့္ အနာဂတ္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားသည္ ဇြန္လ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ ေဒါက္တာစင္သီယာေမာင္မွတင္ျပခဲ့ေသာ အေၾကာင္းအရာ ၃ ခ်က္ အပါအဝင္ အျခားေသာ ျမန္မာျပည္သူမ်ား ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာရင္ဆိုင္ေနရေသာ ျပႆနာအခက္အခဲမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္မည့္ ခိုင္မာေသာေျခလွမ္းမ်ားကို အစျပဳေပးႏိုင္လိမ့္မည့္ဟု ေမွ်ာ္လင့္မိပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ ဤအခြင့္အေရးကိုယူ၍ မယ္ေတာ္ေဆးခန္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ လူထုအေျချပဳ လူမႈအသင္းအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ စစ္မွန္ေသာပူးေပါင္းမႈႏွင့္အတူ လက္တြဲေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ကာ တိုင္းျပည္ႏွင့္ဒသတြင္းရွိ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးကို တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပဳလုပ္ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔ႏွင့္ ေနာက္တဆင့္တြ႔ဆံုေဆြးေႏြးရန္ အေျခအေနသေဘာထားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး မယ္ေတာ္ေဆးခန္းအေနျဖင့္ သမၼတဦးသိန္းစိန္၊ ဝန္ႀကီးဦးေအာင္မင္းႏွင့္က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးတို႔ထံသို႔ တရားဝင္တာင္းဆိုမႈ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အျခားေသာႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားထံသို႔လည္း မယ္ေတာ္ေဆးခန္း၏ရပ္တည္မႈအေပၚ အသိေပး အေၾကာင္းၾကားသြားမည္ျဖစ္သည္။

အနာဂတ္တြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားသည္ ဇြန္လ ၂၆ ရက္ေန႔ အစည္းအေဝးတြင္ ေဒါက္တာစင္သီယာေမာင္တင္ျပခဲ့ေသာကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းမႈမ်ား ယူေဆာင္လာေပးလိမ့္မည္ဟု မိမိတို႔ မယ္ေတာ္ေဆးခန္းမွ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

မယ္ေတာ္ေဆးခန္းသည္ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္း၊ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္အလုပ္လုပ္ေနေသာ က်န္းမာေရးလုပ္သားမ်ားအားလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္းႏွင့္ကေလးငယ္မ်ားကို ကာကြယ္ျခင္း၊ အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံမဲ့ျဖစ္မႈမွကာကြယ္ရန္အတြက္ စည္႐ံုးမႈလႈံ႔ေဆာ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းတို႔ကိုဆာင္ရြက္ေနသည့္အေလ်ာက္ ထိုသို႔ မယ္ေတာ္ေဆးခန္းက ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနေသာ လူထု၏ဘဝမ်ားတိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစေရးအတြက္ အထက္တြင္ဖာ္ျပထားေသာကိစၥရပ္မ်ားကို တိုးတက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ရန္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္သည္။

တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ေနထိုင္ေနၾကေသာပည္သူမ်ားမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အေပၚ ယံုၾကည္မႈစတင္တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ တိုင္းရင္းသားက်န္းမာေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား (Ethnic Health Organizations) ႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို အျမန္ဆံုး စတင္လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။ စစ္ဒဏ္အတြင္းက်ေရာက္ေနေသာ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ အမ်ားျပည္သူမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အေပၚ ပိုမိုယံုၾကည္မႈရွိလာေစရန္ က်န္းမာေရးႏွင့္ပညာေရးက႑မ်ားတြင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ပဳလုပ္ျခင္းသည္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔၏ အဓိကလုပ္ေဆာင္မႈအစီအစဥ္တခုအျဖစ္ ထားရွိသင့္သည္။ ။

(ဂါမဏိ၏ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္စာမ်က္ႏွာမွ ...)

0 comments:

Post a Comment